1 Rois
> 1 Rois  >
66 Verses | Page 2 / 2
(Version Hebreu)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


8. 51  
‫ 51 ׃8   כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל ‬
- car ils sont votre peuple et votre héritage, que vous avez fait sortir d'Egypte, du milieu d'une fournaise de fer: (Ⅰ)
- car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer! (Ⅱ)
- ὅτι λαός σου καὶ κληρονομία σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου (Ⅳ)
- Populus enim tuus est, et hæreditas tua, quos eduxisti de terra Ægypti, de medio fornacis ferreæ. (Ⅴ)
- car ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d’Égypte, du milieu de la fournaise de fer, (Ⅵ)
- Car ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as tiré hors d’Egypte, du milieu d’un fourneau de fer. (Ⅶ)
- Car ils sont ton peuple, et ton héritage, que tu as tiré d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. (Ⅷ)
8. 52  
‫ 52 ׃8   להיות עיניך פתחות אל תחנת עבדך ואל תחנת עמך ישראל לשמע אליהם בכל קראם אליך ‬
- afin que vos yeux soient ouverts à la supplication de votre serviteur et à la supplication de votre peuple d'Israël, pour les écouter en tout ce qu'ils vous demanderont. (Ⅰ)
- Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont! (Ⅱ)
- καὶ ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ τὰ ὠ̃τά σου ἠνεω̨γμένα εἰς τὴν δέησιν του̃ δούλου σου καὶ εἰς τὴν δέησιν του̃ λαου̃ σου Ισραηλ εἰσακούειν αὐτω̃ν ἐν πα̃σιν οἱ̃ς ἂν ἐπικαλέσωνταί σε (Ⅳ)
- Ut sint oculi tui aperti ad deprecationem servi tui, et populi tui Israël, et exaudias eos in universis pro quibus invocaverint te. (Ⅴ)
- — tes yeux étant ouverts à la supplication de ton serviteur et à la supplication de ton peuple Israël, pour les entendre dans tout ce pour quoi ils crieront à toi; (Ⅵ)
- Que tes yeux donc soient ouverts sur la prière de ton serviteur, et sur la supplication de ton peuple d’Israël, pour les exaucer dans tout ce pourquoi ils crieront à toi. (Ⅶ)
- Que tes yeux soient donc ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer dans tout ce qu'ils réclameront de toi. (Ⅷ)
8. 53  
‫ 53 ׃8   כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ כאשר דברת ביד משה עבדך בהוציאך את אבתינו ממצרים אדני יהוה פ‬
- Car vous les avez séparés de tous les peuples de la terre pour vous, pour en faire votre héritage, comme vous l'avez déclaré par Moïse, votre serviteur, quand vous avez fait sortir nos pères d'Egypte, ô Seigneur Yahweh. » (Ⅰ)
- Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur Éternel! (Ⅱ)
- ὅτι σὺ διέστειλας αὐτοὺς σαυτω̨̃ εἰς κληρονομίαν ἐκ πάντων τω̃ν λαω̃ν τη̃ς γη̃ς καθὼς ἐλάλησας ἐν χειρὶ δούλου σου Μωυση̃ ἐν τω̨̃ ἐξαγαγει̃ν σε τοὺς πατέρας ἡμω̃ν ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου κύριε κύριε (Ⅳ)
- Tu enim separasti eos tibi in hæreditatem de universis populis terræ, sicut locutus es per Moysen servum tuum quando eduxisti patres nostros de Ægypto, Domine Deus.\ (Ⅴ)
- car tu les as mis à part en les séparant de tous les peuples de la terre pour être ton héritage, selon ce que tu as dit par ton serviteur Moïse, quand tu fis sortir d’Égypte nos pères, ô Seigneur Éternel! (Ⅵ)
- Car tu les as mis à part pour toi d’entre tous les peuples de la terre, afin qu’ils fussent ton héritage, comme tu en as parlé par le moyen de Moïse ton serviteur, quand tu retiras nos pères hors d’Egypte, ô Seigneur Eternel ! (Ⅶ)
- Car tu les as séparés d'entre tous les peuples de la terre pour être ton héritage, comme tu l'as dit par Moïse, ton serviteur, quand tu retiras nos pères de l'Égypte, ô Seigneur Éternel! (Ⅷ)
8. 54  
‫ 54 ׃8   ויהי ככלות שלמה להתפלל אל יהוה את כל התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח יהוה מכרע על ברכיו וכפיו פרשות השמים ‬
- Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à Yahweh toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de Yahweh, où il était à genoux, les mains étendues vers le ciel. (Ⅰ)
- Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. (Ⅱ)
- καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος πρὸς κύριον ὅλην τὴν προσευχὴν καὶ τὴν δέησιν ταύτην καὶ ἀνέστη ἀπὸ προσώπου του̃ θυσιαστηρίου κυρίου ὀκλακὼς ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτου̃ καὶ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ διαπεπετασμέναι εἰς τὸν οὐρανόν (Ⅳ)
- Factum est autem, cum complesset Salomon orans Dominum omnem orationem et deprecationem hanc, surrexit de conspectu altaris Domini : utrumque enim genu in terram fixerat, et manus expanderat in cælum. (Ⅴ)
- Et il arriva que, quand Salomon eut achevé d’adresser à l’Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l’autel de l’Éternel, où il était à genoux, ses mains étendues vers les cieux; (Ⅵ)
- Or aussitôt que Salomon eut achevé de faire toute cette prière, et cette supplication à l’Eternel, il se leva de devant l’autel de l’Eternel, et n’étant plus à genoux, mais ayant [encore] les mains étendues vers les cieux ; (Ⅶ)
- Or, quand Salomon eut achevé de faire toute cette prière et cette supplication à l'Éternel, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était à genoux, les mains étendues vers les cieux; (Ⅷ)
8. 55  
‫ 55 ׃8   ויעמד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמר ‬
- S'étant levé, il bénit toute l'assemblée d'Israël à haute voix en disant: (Ⅰ)
- Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant: (Ⅱ)
- καὶ ἔστη καὶ εὐλόγησεν πα̃σαν ἐκκλησίαν Ισραηλ φωνη̨̃ μεγάλη̨ λέγων (Ⅳ)
- Stetit ergo, et benedixit omni ecclesiæ Israël voce magna, dicens : (Ⅴ)
- et il se tint debout et bénit à haute voix toute la congrégation d’Israël, disant: (Ⅵ)
- Il se tint debout, et bénit toute l’assemblée d’Israël à haute voix, en disant : (Ⅶ)
- Et, se tenant debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant: (Ⅷ)
8. 56  
‫ 56 ׃8   ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דבר ביד משה עבדו ‬
- « Béni soit Yahweh qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il a dit! De toutes les bonnes paroles qu'il a fait entendre par l'organe de Moïse, son serviteur, aucune parole n'est restée sans effet. (Ⅰ)
- Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses! De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. (Ⅱ)
- εὐλογητὸς κύριος σήμερον ὃς ἔδωκεν κατάπαυσιν τω̨̃ λαω̨̃ αὐτου̃ Ισραηλ κατὰ πάντα ὅσα ἐλάλησεν οὐ διεφώνησεν λόγος εἱ̃ς ἐν πα̃σιν τοι̃ς λόγοις αὐτου̃ τοι̃ς ἀγαθοι̃ς οἱ̃ς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Μωυση̃ δούλου αὐτου̃ (Ⅳ)
- Benedictus Dominus, qui dedit requiem populo suo Israël, juxta omnia quæ locutus est : non cecidit ne unus quidem sermo ex omnibus bonis quæ locutus est per Moysen servum suum. (Ⅴ)
- Béni soit l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple Israël, selon tout ce qu’il avait dit! Pas un mot de toute sa bonne parole qu’il prononça par Moïse, son serviteur, n’est tombé à terre. (Ⅵ)
- Béni soit l’Eternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, comme il en avait parlé ; il n’est pas tombé [à terre] un seul mot de toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées par le moyen de Moïse son serviteur. (Ⅶ)
- Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit! Il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées par Moïse, son serviteur. (Ⅷ)
8. 57  
‫ 57 ׃8   יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבתינו אל יעזבנו ואל יטשנו ‬
- Que Yahweh, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères; qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, (Ⅰ)
- Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères; qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, (Ⅱ)
- γένοιτο κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν μεθ' ἡμω̃ν καθὼς ἠ̃ν μετὰ τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν μὴ ἐγκαταλίποιτο ἡμα̃ς μηδὲ ἀποστρέψοιτο ἡμα̃ς (Ⅳ)
- Sit Dominus Deus noster nobiscum, sicut fuit cum patribus nostris, non derelinquens nos, neque projiciens. (Ⅴ)
- Que l’Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, (qu’il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas) (Ⅵ)
- Que l’Eternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères ; qu’il ne nous abandonne point, et qu’il ne nous délaisse point. (Ⅶ)
- Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères; qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point; mais qu'il incline notre cœur vers lui, (Ⅷ)
8. 58  
‫ 58 ׃8   להטות לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבתינו ‬
- mais qu'il incline nos coeurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances, qu'il a prescrits à nos pères. (Ⅰ)
- mais qu'il incline nos coeurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances, qu'il a prescrits à nos pères! (Ⅱ)
- ἐπικλι̃ναι καρδίας ἡμω̃ν πρὸς αὐτὸν του̃ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ὁδοι̃ς αὐτου̃ καὶ φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ καὶ προστάγματα αὐτου̃ ἃ ἐνετείλατο τοι̃ς πατράσιν ἡμω̃ν (Ⅳ)
- Sed inclinet corda nostra ad se, ut ambulemus in universis viis ejus, et custodiamus mandata ejus, et cæremonias ejus, et judicia quæcumque mandavit patribus nostris. (Ⅴ)
- pour incliner nos cœurs vers lui, pour que nous marchions dans toutes ses voies et que nous gardions ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, qu’il a commandés à nos pères. (Ⅵ)
- [Mais] qu’il incline notre cœur vers lui, afin que nous marchions en toutes ses voies, et que nous gardions ses commandements, ses statuts, et ses ordonnances qu’il a prescrites à nos pères ; (Ⅶ)
- Afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous gardions ses commandements, ses statuts, et ses ordonnances, qu'il a prescrits à nos pères. (Ⅷ)
8. 59  
‫ 59 ׃8   ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני יהוה קרבים אל יהוה אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו ‬
- Que mes paroles de supplication que j'ai prononcées devant Yahweh soient proches de Yahweh, notre Dieu, nuit et jour, pour que, selon le besoin de chaque jour, il fasse droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, (Ⅰ)
- Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, (Ⅱ)
- καὶ ἔστωσαν οἱ λόγοι οὑ̃τοι οὓς δεδέημαι ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἐγγίζοντες πρὸς κύριον θεὸν ἡμω̃ν ἡμέρας καὶ νυκτὸς του̃ ποιει̃ν τὸ δικαίωμα του̃ δούλου σου καὶ τὸ δικαίωμα λαου̃ σου Ισραηλ ῥη̃μα ἡμέρας ἐν ἡμέρα̨ αὐτου̃ (Ⅳ)
- Et sint sermones mei isti, quibus deprecatus sum coram Domino, appropinquantes Domino Deo nostro die ac nocte, ut faciat judicium servo suo, et populo suo Israël per singulos dies : (Ⅴ)
- Et que ces miennes paroles, par lesquelles j’ai fait ma supplication devant l’Éternel, soient présentes à l’Éternel, notre Dieu, jour et nuit, pour qu’il fasse droit à son serviteur et droit à son peuple Israël, chaque jour selon que le cas le demande; (Ⅵ)
- Et que mes paroles, par lesquelles j’ai fait supplication à l’Eternel, soient présentes devant l’Eternel notre Dieu jour et nuit ; afin qu’il maintienne le droit de son serviteur, et le droit de son peuple d’Israël, selon qu’il en aura besoin chaque jour. (Ⅶ)
- Et que ces paroles, par lesquelles j'ai prié l'Éternel, soient présentes jour et nuit devant l'Éternel notre Dieu, pour qu'il fasse droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, selon le besoin de chaque jour; (Ⅷ)
8. 60  
‫ 60 ׃8   למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד ‬
- afin que tous les peuples de la terre sachent que Yahweh est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. (Ⅰ)
- afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre! (Ⅱ)
- ὅπως γνω̃σιν πάντες οἱ λαοὶ τη̃ς γη̃ς ὅτι κύριος ὁ θεός αὐτὸς θεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι (Ⅳ)
- ut sciant omnes populi terræ quia Dominus ipse est Deus, et non est ultra absque eo. (Ⅴ)
- afin que tous les peuples de la terre sachent que l’Éternel, lui, est Dieu, qu’il n’y en a pas d’autre. (Ⅵ)
- Afin que tous les peuples de la terre connaissent que c’est l’Eternel qui est Dieu, [et] qu’il n’y en a point d’autre ; (Ⅶ)
- Afin que tous les peuples de la terre connaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre; (Ⅷ)
8. 61  
‫ 61 ׃8   והיה לבבכם שלם עם יהוה אלהינו ללכת בחקיו ולשמר מצותיו כיום הזה ‬
- Que votre coeur soit tout à Yahweh, notre Dieu, pour marcher selon ses lois et pour observer ses commandements, comme nous le faisons aujourd'hui. » (Ⅰ)
- Que votre coeur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. (Ⅱ)
- καὶ ἔστωσαν αἱ καρδίαι ἡμω̃ν τέλειαι πρὸς κύριον θεὸν ἡμω̃ν καὶ ὁσίως πορεύεσθαι ἐν τοι̃ς προστάγμασιν αὐτου̃ καὶ φυλάσσειν ἐντολὰς αὐτου̃ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη (Ⅳ)
- Sit quoque cor nostrum perfectum cum Domino Deo nostro, ut ambulemus in decretis ejus, et custodiamus mandata ejus, sicut et hodie.\ (Ⅴ)
- Et que votre cœur soit parfait avec l’Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements, comme il en est aujourd’hui. (Ⅵ)
- Et afin que votre cœur soit pur envers l’Eternel votre Dieu, pour marcher dans ses statuts, et pour garder ses commandements, comme aujourd’hui. (Ⅶ)
- Et que votre cœur soit intègre envers l'Éternel notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses commandements, comme aujourd'hui. (Ⅷ)
8. 62  
‫ 62 ׃8   והמלך וכל ישראל עמו זבחים זבח לפני יהוה ‬
- Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant Yahweh. (Ⅰ)
- Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. (Ⅱ)
- καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔθυσαν θυσίαν ἐνώπιον κυρίου (Ⅳ)
- Igitur rex, et omnis Israël cum eo, immolabant victimas coram Domino. (Ⅴ)
- Et le roi et tout Israël avec lui sacrifièrent des sacrifices devant l’Éternel. (Ⅵ)
- Et le Roi, et tout Israël avec lui, sacrifièrent des sacrifices devant l’Eternel. (Ⅶ)
- Et le roi, et tout Israël avec lui, offrirent des sacrifices devant l'Éternel. (Ⅷ)
8. 63  
‫ 63 ׃8   ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח ליהוה בקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את בית יהוה המלך וכל בני ישראל ‬
- Salomon immola vingt-deux mille boeufs et cent vingt mille brebis pour le sacrifice pacifique qu'il offrit à Yahweh. C'est ainsi que le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de Yahweh. (Ⅰ)
- Salomon immola vingt-deux mille boeufs et cent vingt mille brebis pour le sacrifice d'actions de grâces qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. (Ⅱ)
- καὶ ἔθυσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τὰς θυσίας τω̃ν εἰρηνικω̃ν ἃς ἔθυσεν τω̨̃ κυρίω̨ βοω̃ν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ προβάτων ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἰ̃κον κυρίου ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ (Ⅳ)
- Mactavitque Salomon hostias pacificas, quas immolavit Domino, boum viginti duo millia, et ovium centum viginti millia : et dedicaverunt templum Domini rex et filii Israël. (Ⅴ)
- Et Salomon offrit, pour le sacrifice de prospérités qu’il offrit à l’Éternel, vingt-deux mille bœufs, et cent vingt mille moutons. Et le roi et tous les fils d’Israël firent la dédicace de la maison de l’Éternel. (Ⅵ)
- Et Salomon offrit un sacrifice de prospérités, qu’il sacrifia à l’Eternel, [savoir], vingt et deux mille bœufs, et six vingt mille brebis. Ainsi le Roi et tous les enfants d’Israël dédièrent la maison de l’Eternel. (Ⅶ)
- Et Salomon immola, pour le sacrifice de prospérités qu'il présenta à l'Éternel, vingt-deux mille taureaux et cent vingt mille brebis. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. (Ⅷ)
8. 64  
‫ 64 ׃8   ביום ההוא קדש המלך את תוך החצר אשר לפני בית יהוה כי עשה שם את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים כי מזבח הנחשת אשר לפני יהוה קטן מהכיל את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים ‬
- En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de Yahweh; car il offrit là les holocaustes, les oblations et les graisses des sacrifices pacifiques, parce que l'autel d'airain qui est devant Yahweh était trop petit pour contenir les holocaustes, les oblations et les graisses des sacrifices pacifiques. (Ⅰ)
- En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel; car il offrit là les holocaustes, les offrandes, et les graisses des sacrifices d'actions de grâces, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes, et les graisses des sacrifices d'actions de grâces. (Ⅱ)
- τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς τὸ μέσον τη̃ς αὐλη̃ς τὸ κατὰ πρόσωπον του̃ οἴκου κυρίου ὅτι ἐποίησεν ἐκει̃ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ στέατα τω̃ν εἰρηνικω̃ν ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκου̃ν τὸ ἐνώπιον κυρίου μικρὸν του̃ μὴ δύνασθαι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας τω̃ν εἰρηνικω̃ν ὑπενεγκει̃ν (Ⅳ)
- In die illa sanctificavit rex medium atrii quod erat ante domum Domini : fecit quippe holocaustum ibi, et sacrificium, et adipem pacificorum : quoniam altare æreum quod erat coram Domino, minus erat, et capere non poterat holocaustum, et sacrificium, et adipem pacificorum. (Ⅴ)
- En ce jour-là le roi sanctifia le milieu du parvis qui était devant la maison de l’Éternel; car il offrit là l’holocauste, et l’offrande de gâteau, et la graisse des sacrifices de prospérités, parce que l’autel d’airain qui était devant l’Éternel était trop petit pour recevoir l’holocauste, et l’offrande de gâteau, et la graisse des sacrifices de prospérités. (Ⅵ)
- En ce jour-là le Roi consacra le milieu du parvis, qui était devant la maison de l’Eternel ; car il offrit là les holocaustes, et les gâteaux, et les graisses des sacrifices de prospérités, parce que l’autel d’airain qui était devant l’Eternel, était trop petit pour contenir les holocaustes, et les gâteaux, et les graisses des sacrifices de prospérités. (Ⅶ)
- En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis, devant la maison de l'Éternel; car il offrit là les holocaustes et les offrandes, et les graisses des sacrifices de prospérités; parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel, était trop petit pour contenir les holocaustes et les offrandes, et les graisses des sacrifices de prospérités. (Ⅷ)
8. 65  
‫ 65 ׃8   ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני יהוה אלהינו שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום ‬
- Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, grande multitude venue depuis l'entrée d'Emath jusqu'au torrent d'Egypte, -- devant Yahweh, notre Dieu, -- pendant sept jours et sept autres jours, soit quatorze jours. (Ⅰ)
- Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, et sept autres jours, soit quatorze jours. (Ⅱ)
- καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ πα̃ς Ισραηλ μετ' αὐτου̃ ἐκκλησία μεγάλη ἀπὸ τη̃ς εἰσόδου Ημαθ ἕως ποταμου̃ Αἰγύπτου ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ὡ̨̃ ὠ̨κοδόμησεν ἐσθίων καὶ πίνων καὶ εὐφραινόμενος ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἑπτὰ ἡμέρας (Ⅳ)
- Fecit ergo Salomon in tempore illo festivitatem celebrem, et omnis Israël cum eo, multitudo magna ab introitu Emath usque ad rivum Ægypti, coram Domino Deo nostro, septem diebus et septem diebus, id est, quatuordecim diebus. (Ⅴ)
- Et en ce temps-là, Salomon et tout Israël avec lui, une grande congrégation, depuis l’entrée de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte, célébrèrent la fête devant l’Éternel, notre Dieu, sept jours, et sept jours: quatorze jours. (Ⅵ)
- Et en ce temps-là Salomon célébra une fête solennelle ; et avec lui tout Israël qui était une grande assemblée, [venue] depuis où l’on entre en Hamath jusqu’au torrent d’Egypte, devant l’Eternel notre Dieu, et cela dura sept jours, et sept autres jours, ce qui fut quatorze jours. (Ⅶ)
- Ainsi, en ce temps-là, Salomon célébra la fête, et avec lui tout Israël, venu en grande assemblée, depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, devant l'Éternel notre Dieu, pendant sept jours et sept autres jours, c'est-à-dire, quatorze jours. (Ⅷ)
8. 66  
‫ 66 ׃8   ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה יהוה לדוד עבדו ולישראל עמו ‬
- le huitième jour il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leurs demeures, joyeux et le coeur content pour tout le bien que Yahweh avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. (Ⅰ)
- Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le coeur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. (Ⅱ)
- καὶ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ ὀγδόη̨ ἐξαπέστειλεν τὸν λαὸν καὶ εὐλόγησεν αὐτόν καὶ ἀπη̃λθον ἕκαστος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτου̃ χαίροντες καὶ ἀγαθη̨̃ καρδία̨ ἐπὶ τοι̃ς ἀγαθοι̃ς οἱ̃ς ἐποίησεν κύριος τω̨̃ Δαυιδ δούλω̨ αὐτου̃ καὶ τω̨̃ Ισραηλ λαω̨̃ αὐτου̃ (Ⅳ)
- Et in die octava dimisit populos : qui benedicentes regi, profecti sunt in tabernacula sua lætantes, et alacri corde super omnibus bonis quæ fecerat Dominus David servo suo, et Israël populo suo. (Ⅴ)
- Le huitième jour, il renvoya le peuple; et ils bénirent le roi, et s’en allèrent à leurs tentes, joyeux et le cœur heureux à cause de tout le bien que l’Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. (Ⅵ)
- [Et] au huitième jour il renvoya le peuple, qui bénit le Roi ; puis ils s’en allèrent dans leurs tentes, en se réjouissant, et ayant le cœur plein de joie à cause de tout le bien que l’Eternel avait fait à David son serviteur, et à Israël son peuple. (Ⅶ)
- Le huitième jour il renvoya le peuple; et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leurs demeures, joyeux et heureux de tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. (Ⅷ)


Page: << 2
Chapitre 8
| | | | | | | 8| | | | | | | | | | | | | | |
>>