2 Chroniques
Onelittleangel > > 2 Chroniques  >
(37 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher


20.1
καὶ μετὰ ταυ̃τα ἠ̃λθον οἱ υἱοὶ Μωαβ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ μετ' αὐτω̃ν ἐκ τω̃ν Μιναίων πρὸς Ιωσαφατ εἰς πόλεμον

Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. (⁎)

Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. (Ⅰ)

Et il arriva, après ces choses, que les fils de Moab et les fils d’Ammon, et avec eux une partie des Maonites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. (Ⅲ)

Post hæc congregati sunt filii Moab et filii Ammon, et cum eis de Ammonitis, ad Josaphat, ut pugnarent contra eum. (Ⅳ)

‫ 1  ׃20  ויהי אחריכן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה ‬ (Ⅴ)

20.2
καὶ ἠ̃λθον καὶ ὑπέδειξαν τω̨̃ Ιωσαφατ λέγοντες ἥκει ἐπὶ σὲ πλη̃θος πολὺ ἐκ πέραν τη̃ς θαλάσσης ἀπὸ Συρίας καὶ ἰδού εἰσιν ἐν Ασασανθαμαρ αὕτη ἐστὶν Ενγαδδι

Des messagers vinrent en informer Josaphat en disant : "Une multitude nombreuse marche contre toi d'au cela de la mer Morte, de la Syrie, et voici qu'ils sont à Asason-Thamar, qui est Engaddi". (⁎)

On vint en informer Josaphat, en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Thamar, qui est En Guédi. (Ⅰ)

Et on vint et on rapporta à Josaphat, en disant: Il est venu contre toi une grande multitude, de l’autre côté de la mer, de la Syrie; et voici, ils sont à Hatsatson-Thamar, qui est En-Guédi. (Ⅲ)

Veneruntque nuntii, et indicaverunt Josaphat, dicentes : Venit contra te multitudo magna de his locis quæ trans mare sunt, et de Syria : et ecce consistunt in Asasonthamar, quæ est Engaddi. (Ⅳ)

‫ 2  ׃20  ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי ‬ (Ⅴ)

20.3
καὶ ἐφοβήθη καὶ ἔδωκεν Ιωσαφατ τὸ πρόσωπον αὐτου̃ ἐκζητη̃σαι τὸν κύριον καὶ ἐκήρυξεν νηστείαν ἐν παντὶ Ιουδα

Effrayé, Josaphat se détermina à recourir à Yahweh, et il publia un jeûne pour tout Juda. (⁎)

Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. (Ⅰ)

Et Josaphat craignit, et tourna sa face pour rechercher l’Éternel, et proclama un jeûne par tout Juda. (Ⅲ)

Josaphat autem timore perterritus, totum se contulit ad rogandum Dominum, et prædicavit jejunium universo Juda. (Ⅳ)

‫ 3  ׃20  וירא ויתן יהושפט את פניו לדרוש ליהוה ויקרא צום על כל יהודה ‬ (Ⅴ)

20.4
καὶ συνήχθη Ιουδας ἐκζητη̃σαι τὸν κύριον καὶ ἀπὸ πασω̃ν τω̃ν πόλεων Ιουδα ἠ̃λθον ζητη̃σαι τὸν κύριον

Juda s'assembla pour invoquer Yahweh ; même l'un vint de toutes les villes de Juda pour invoquer Yahweh. (⁎)

Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. (Ⅰ)

Et Juda s’assembla pour chercher secours de la part de l’Éternel: et on vint aussi de toutes les villes de Juda pour rechercher l’Éternel. (Ⅲ)

Congregatusque est Judas ad deprecandum Dominum : sed et omnes de urbibus suis venerunt ad obsecrandum eum. (Ⅳ)

‫ 4  ׃20  ויקבצו יהודה לבקש מיהוה גם מכל ערי יהודה באו לבקש את יהוה ‬ (Ⅴ)

20.5
καὶ ἀνέστη Ιωσαφατ ἐν ἐκκλησία̨ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ ἐν οἴκω̨ κυρίου κατὰ πρόσωπον τη̃ς αὐλη̃ς τη̃ς καινη̃ς

Josaphat se tint au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de Yahweh, devant le nouveau parvis, (⁎)

Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. (Ⅰ)

Et Josaphat se tint debout dans la congrégation de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l’Éternel, devant le nouveau parvis; (Ⅲ)

Cumque stetisset Josaphat in medio cotu Juda et Jerusalem, in domo Domini ante atrium novum, (Ⅳ)

‫ 5  ׃20  ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית יהוה לפני החצר החדשה ‬ (Ⅴ)

20.6
καὶ εἰ̃πεν κύριε ὁ θεὸς τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν οὐχὶ σὺ εἰ̃ θεὸς ἐν οὐρανω̨̃ καὶ σὺ κυριεύεις πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τω̃ν ἐθνω̃ν καὶ ἐν τη̨̃ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας καὶ οὐκ ἔστιν πρὸς σὲ ἀντιστη̃ναι

et il dit : "Yahweh, Dieu de nos pères, n'êtes-vous pas Dieu dans le ciel, et ne dominez-vous pas sur tous les royaumes des nations, et n'avez-vous pas en main la force et la puissance, sans que l'on puisse vous résister? (⁎)

Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? (Ⅰ)

et il dit: Éternel, Dieu de nos pères! n’es-tu pas le Dieu qui es dans les cieux, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. (Ⅲ)

ait : Domine Deus patrum nostrorum, tu es Deus in cælo, et dominaris cunctis regnis gentium : in manu tua est fortitudo et potentia, nec quisquam tibi potest resistere. (Ⅳ)

‫ 6  ׃20  ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב ‬ (Ⅴ)

20.7
οὐχὶ σὺ εἰ̃ ὁ κύριος ὁ ἐξολεθρεύσας τοὺς κατοικου̃ντας τὴν γη̃ν ταύτην ἀπὸ προσώπου του̃ λαου̃ σου Ισραηλ καὶ ἔδωκας αὐτὴν σπέρματι Αβρααμ τω̨̃ ἠγαπημένω̨ σου εἰς τὸν αἰω̃να

N'est-ce pas vous, ô notre Dieu, qui avez chassé les habitants de ce pays devant votre peuple d'Israël, et qui l'avez donné pour toujours à la postérité d'Abraham, votre ami. (⁎)

N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? (Ⅰ)

N’est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l’as donné à toujours à la semence d’Abraham, ton ami? (Ⅲ)

Nonne tu, Deus noster, interfecisti omnes habitatores terræ hujus coram populo tuo Israël, et dedisti eam semini Abraham amici tui in sempiternum ? (Ⅳ)

‫ 7  ׃20  הלא אתה אלהינו הורשת את ישבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע אברהם אהבך לעולם ‬ (Ⅴ)

20.8
καὶ κατώ̨κησαν ἐν αὐτη̨̃ καὶ ὠ̨κοδόμησαν ἐν αὐτη̨̃ ἁγίασμα τω̨̃ ὀνόματί σου λέγοντες

Ils y ont habité et ils y ont bâti pour voix un sanctuaire à votre nom, en disant: (⁎)

Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: (Ⅰ)

Et ils y ont habité, et t’y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant: (Ⅲ)

Habitaveruntque in ea, et exstruxerunt in illa sanctuarium nomini tuo, dicentes : (Ⅳ)

‫ 8  ׃20  וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר ‬ (Ⅴ)

20.9
ἐὰν ἐπέλθη̨ ἐφ' ἡμα̃ς κακά ῥομφαία κρίσις θάνατος λιμός στησόμεθα ἐναντίον του̃ οἴκου τούτου καὶ ἐναντίον σου ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπὶ τω̨̃ οἴκω̨ τούτω̨ καὶ βοησόμεθα πρὸς σὲ ἀπὸ τη̃ς θλίψεως καὶ ἀκούση̨ καὶ σώσεις

S'il nous survient une calamité, l'épée du jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est sur cette maison, nous crierons vers vous du milieu de notre angoisse, et vous écouterez et vous sauverez! (⁎)

S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras! (Ⅰ)

S’il nous arrive du mal, épée, jugement, ou peste, ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous criions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras, et tu sauveras. (Ⅲ)

Si irruerint super nos mala, gladius judicii, pestilentia, et fames, stabimus coram domo hac in conspectu tuo, in qua invocatum est nomen tuum : et clamabimus ad te in tribulationibus nostris, et exaudies, salvosque facies. (Ⅳ)

‫ 9  ׃20  אם תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני‪[c]‬ הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע ‬ (Ⅴ)

20.10
καὶ νυ̃ν ἰδοὺ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ εἰς οὓς οὐκ ἔδωκας τω̨̃ Ισραηλ διελθει̃ν δι' αὐτω̃ν ἐξελθόντων αὐτω̃ν ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ὅτι ἐξέκλιναν ἀπ' αὐτω̃ν καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς

Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séïr, chez lesquels vous n'avez pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, mais dont il s'est détourné sans les détruire; (⁎)

Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, -car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, - (Ⅰ)

Et maintenant, voici, les fils d’Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d’entrer lorsqu’ils venaient du pays d’Égypte (car ils se détournèrent d’eux, et ne les détruisirent pas), (Ⅲ)

Nunc igitur, ecce filii Ammon, et Moab, et mons Seir, per quos non concessisti Israël ut transirent quando egrediebantur de Ægypto, sed declinaverunt ab eis, et non interfecerunt illos, (Ⅳ)

‫ 10 ׃20  ועתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום ‬ (Ⅴ)

20.11
καὶ νυ̃ν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχειρου̃σιν ἐφ' ἡμα̃ς ἐξελθει̃ν ἐκβαλει̃ν ἡμα̃ς ἀπὸ τη̃ς κληρονομίας ἡμω̃ν ἡ̃ς ἔδωκας ἡμι̃ν

les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de votre héritage, dont vous nous avez donné la possession! (⁎)

les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. (Ⅰ)

les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. (Ⅲ)

e contrario agunt, et nituntur ejicere nos de possessione quam tradidisti nobis. (Ⅳ)

‫ 11 ׃20  והנה הם גמלים עלינו לבוא לגרשנו מירשתך אשר הורשתנו ‬ (Ⅴ)

20.12
κύριε ὁ θεὸς ἡμω̃ν οὐ κρινει̃ς ἐν αὐτοι̃ς ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμι̃ν ἰσχὺς του̃ ἀντιστη̃ναι πρὸς τὸ πλη̃θος τὸ πολὺ του̃το τὸ ἐλθὸν ἐφ' ἡμα̃ς καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοι̃ς ἀλλ' ἢ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμω̃ν

Ô notre Dieu, ne rendrez-vous pas un jugement contre eux? Car nous sommes sans force devant cette nombreuse multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers vous." (⁎)

O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. (Ⅰ)

Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? car il n’y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi! (Ⅲ)

Deus noster, ergo non judicabis eos ? in nobis quidem non est tanta fortitudo, ut possimus huic multitudini resistere, quæ irruit super nos. Sed cum ignoremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad te.\ (Ⅳ)

‫ 12 ׃20  אלהינו הלא תשפט בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו ‬ (Ⅴ)

20.13
καὶ πα̃ς Ιουδας ἑστηκὼς ἔναντι κυρίου καὶ τὰ παιδία αὐτω̃ν καὶ αἱ γυναι̃κες

Et tout Juda se tenait debout devant Yahweh, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. (⁎)

Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. (Ⅰ)

Et tout Juda se tenait devant l’Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. (Ⅲ)

Omnis vero Juda stabat coram Domino cum parvulis, et uxoribus, et liberis suis. (Ⅳ)

‫ 13 ׃20  וכל יהודה עמדים לפני יהוה גם טפם נשיהם ובניהם פ‬ (Ⅴ)

20.14
καὶ τω̨̃ Οζιηλ τω̨̃ του̃ Ζαχαριου τω̃ν υἱω̃ν Βαναιου τω̃ν υἱω̃ν Ελεηλ του̃ Μανθανιου του̃ Λευίτου ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν Ασαφ ἐγένετο ἐπ' αὐτὸν πνευ̃μα κυρίου ἐν τη̨̃ ἐκκλησία̨

Alors, au milieu de l'assemblée, l'esprit de Yahweh fut sur Jahaziel, fils de Zacharias, fils de Banaïas, fils de Jéhiel, fils de Mathanias, lévite, d'entre les fils d'Asaph. (⁎)

Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeïel, fils de Matthania, Lévite, d'entre les fils d'Asaph. (Ⅰ)

Et l’Esprit de l’Éternel vint, au milieu de la congrégation, sur Jakhaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jehiel, fils de Matthania, lévite d’entre les fils d’Asaph. (Ⅲ)

Erat autem Jahaziel filius Zachariæ filii Banaiæ filii Jehiel filii Mathaniæ, Levites de filiis Asaph, super quem factus est spiritus Domini, in medio turbæ, (Ⅳ)

‫ 14 ׃20  ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף היתה עליו רוח יהוה בתוך הקהל ‬ (Ⅴ)

20.15
καὶ εἰ̃πεν ἀκούσατε πα̃ς Ιουδα καὶ οἱ κατοικου̃ντες Ιερουσαλημ καὶ ὁ βασιλεὺς Ιωσαφατ τάδε λέγει κύριος ὑμι̃ν αὐτοι̃ς μὴ φοβει̃σθε μηδὲ πτοηθη̃τε ἀπὸ προσώπου του̃ ὄχλου του̃ πολλου̃ τούτου ὅτι οὐχ ὑμι̃ν ἐστιν ἡ παράταξις ἀλλ' ἢ τω̨̃ θεω̨̃

Et Jahaziel dit : "Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! Ainsi vous dit Yahweh : Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette nombreuse multitude, car ce n'est pas vous que concerne la guerre, mais Dieu. (⁎)

Et Jachaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat! Ainsi vous parle l'Éternel: Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. (Ⅰ)

Et il dit: Soyez attentifs, vous, tout Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l’Éternel: Ne craignez point, et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude; car cette guerre n’est pas la vôtre, mais celle de Dieu. (Ⅲ)

et ait : Attendite, omnis Juda, et qui habitatis Jerusalem, et tu, rex Josaphat : hæc dicit Dominus vobis : Nolite timere, nec paveatis hanc multitudinem : non est enim vestra pugna, sed Dei. (Ⅳ)

‫ 15 ׃20  ויאמר הקשיבו כל יהודה וישבי ירושלם והמלך יהושפט כה אמר יהוה לכם אתם אל תיראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים ‬ (Ⅴ)

20.16
αὔριον κατάβητε ἐπ' αὐτούς ἰδοὺ ἀναβαίνουσιν κατὰ τὴν ἀνάβασιν Ασας καὶ εὑρήσετε αὐτοὺς ἐπ' ἄκρου ποταμου̃ τη̃ς ἐρήμου Ιεριηλ

Demain descendez contre eux; voici qu'ils monteront par la colline de Sis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. (⁎)

Demain, descendez contre eux; ils vont monter par la colline de Tsits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jeruel. (Ⅰ)

Demain, descendez contre eux: voici, ils vont monter par la montée de Tsits, et vous les trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Jeruel. (Ⅲ)

Cras descendetis contra eos : ascensuri enim sunt per clivum nomine Sis, et invenietis illos in summitate torrentis qui est contra solitudinem Jeruel. (Ⅳ)

‫ 16 ׃20  מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל ‬ (Ⅴ)

20.17
οὐχ ὑμι̃ν ἐστιν πολεμη̃σαι ταυ̃τα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σωτηρίαν κυρίου μεθ' ὑμω̃ν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ μὴ φοβει̃σθε μηδὲ πτοηθη̃τε αὔριον ἐξελθει̃ν εἰς ἀπάντησιν αὐτοι̃ς καὶ κύριος μεθ' ὑμω̃ν

Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire : présentez-vous ; tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que Yahweh vous accordera, ô Juda et Jérusalem: Ne craignez point et ne vous effrayez point ; demain, sortez à leur rencontre, et Yahweh sera avec vous. " (⁎)

Vous n'aurez point à combattre en cette affaire: présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous! (Ⅰ)

Ce n’est point à vous de combattre en cette affaire; présentez-vous, et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l’Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés; demain, sortez à leur rencontre, et l’Éternel sera avec vous. (Ⅲ)

Non eritis vos qui dimicabitis, sed tantummodo confidenter state, et videbitis auxilium Domini super vos, o Juda et Jerusalem : nolite timere, nec paveatis : cras egrediemini contra eos, et Dominus erit vobiscum. (Ⅳ)

‫ 17 ׃20  לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את ישועת יהוה עמכם יהודה וירושלם אל תיראו ואל תחתו מחר צאו לפניהם ויהוה עמכם ‬ (Ⅴ)

20.18
καὶ κύψας Ιωσαφατ ἐπὶ πρόσωπον αὐτου̃ καὶ πα̃ς Ιουδα καὶ οἱ κατοικου̃ντες Ιερουσαλημ ἔπεσαν ἔναντι κυρίου προσκυνη̃σαι κυρίω̨

Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant Yahweh pour adorer Yahweh. (⁎)

Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. (Ⅰ)

Et Josaphat s’inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent sur leurs faces devant l’Éternel, pour adorer l’Éternel. (Ⅲ)

Josaphat ergo, et Juda, et omnes habitatores Jerusalem ceciderunt proni in terram coram Domino, et adoraverunt eum. (Ⅳ)

‫ 18 ׃20  ויקד יהושפט אפים ארצה וכל יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני יהוה להשתחות ליהוה ‬ (Ⅴ)

20.19
καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευι̃ται ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν Κααθ καὶ ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν Κορε αἰνει̃ν κυρίω̨ θεω̨̃ Ισραηλ ἐν φωνη̨̃ μεγάλη̨ εἰς ὕψος

Les lévites d'entre les fils de Caath et d'entre les fils de Coré, se levèrent pour célébrer Yahweh, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et élevée. (⁎)

Les Lévites d'entre les fils des Kehathites et d'entre les fils des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. (Ⅰ)

Et les lévites d’entre les fils des Kehathites et d’entre les fils des Corites se levèrent pour louer l’Éternel, le Dieu d’Israël, à grande et haute voix. (Ⅲ)

Porro Levitæ de filiis Caath et de filiis Core laudabant Dominum Deum Israël voce magna in excelsum.\ (Ⅳ)

‫ 19 ׃20  ויקמו הלוים מן בני הקהתים ומן בני הקרחים להלל ליהוה אלהי ישראל בקול גדול למעלה ‬ (Ⅴ)

20.20
καὶ ὤρθρισαν πρωὶ καὶ ἐξη̃λθον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε καὶ ἐν τω̨̃ ἐξελθει̃ν ἔστη Ιωσαφατ καὶ ἐβόησεν καὶ εἰ̃πεν ἀκούσατέ μου Ιουδα καὶ οἱ κατοικου̃ντες ἐν Ιερουσαλημ ἐμπιστεύσατε ἐν κυρίω̨ θεω̨̃ ὑμω̃ν καὶ ἐμπιστευθήσεσθε ἐμπιστεύσατε ἐν προφήτη̨ αὐτου̃ καὶ εὐοδωθήσεσθε

Le lendemain, s'étant levés de bon matin, ils se mirent en marche vers le désert de Thécué. Comme ils partaient, Josaphat se tint debout et dit: "Ecoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem ! Confiez-vous dans Yahweh, votre Dieu, et vous serez inébranlables; confiez-vous en ses prophètes, et vous aurez du succès." (⁎)

Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. A leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem! Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. (Ⅰ)

Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et sortirent vers le désert de Thekoa; et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit: Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem: Croyez à l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis; croyez ses prophètes, et vous prospérerez. (Ⅲ)

Cumque mane surrexissent, egressi sunt per desertum Thecue : profectisque eis, stans Josaphat in medio eorum, dixit : Audite me, viri Juda, et omnes habitatores Jerusalem : credite in Domino Deo vestro, et securi eritis : credite prophetis ejus, et cuncta evenient prospera. (Ⅳ)

‫ 20 ׃20  וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו ‬ (Ⅴ)

20.21
καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ του̃ λαου̃ καὶ ἔστησεν ψαλτω̨δοὺς καὶ αἰνου̃ντας ἐξομολογει̃σθαι καὶ αἰνει̃ν τὰ ἅγια ἐν τω̨̃ ἐξελθει̃ν ἔμπροσθεν τη̃ς δυνάμεως καὶ ἔλεγον ἐξομολογει̃σθε τω̨̃ κυρίω̨ ὅτι εἰς τὸν αἰω̃να τὸ ἔλεος αὐτου̃

Ensuite, après avoir délibéré avec le peuple, il établit des chantres qui devaient, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrer Yahweh, en disant : "Louez Yahweh, car sa miséricorde demeure à jamais !" (⁎)

Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours! (Ⅰ)

Et il tint conseil avec le peuple, et il établit des chantres pour l’Éternel, et ceux qui louaient dans la sainte magnificence, et disaient, en sortant devant les troupes équipées: Célébrez l’Éternel, car sa bonté demeure à toujours. (Ⅲ)

Deditque consilium populo, et statuit cantores Domini ut laudarent eum in turmis suis, et antecederent exercitum, ac voce consona dicerent : Confitemini Domino quoniam in æternum misericordia ejus. (Ⅳ)

‫ 21 ׃20  ויועץ אל העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו ‬ (Ⅴ)

20.22
καὶ ἐν τω̨̃ ἄρξασθαι τη̃ς αἰνέσεως αὐτου̃ τη̃ς ἐξομολογήσεως ἔδωκεν κύριος πολεμει̃ν τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐπὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ τοὺς ἐξελθόντας ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐτροπώθησαν

Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Yahweh dressa des pièges contre les fils d'Ammon et de Moab et contre ceux de la montagne de Séïr, qui étaient venus vers Juda, et ils furent battus. (⁎)

Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. (Ⅰ)

Et au moment où ils commençaient le chant de triomphe et la louange, l’Éternel mit des embûches contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui venaient contre Juda, et ils furent battus. (Ⅲ)

Cumque copissent laudes canere, vertit Dominus insidias eorum in semetipsos, filiorum scilicet Ammon, et Moab, et montis Seir, qui egressi fuerant ut pugnarent contra Judam : et percussi sunt. (Ⅳ)

‫ 22 ׃20  ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו ‬ (Ⅴ)

20.23
καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ ἐπὶ τοὺς κατοικου̃ντας ὄρος Σηιρ ἐξολεθρευ̃σαι καὶ ἐκτρι̃ψαι καὶ ὡς συνετέλεσαν τοὺς κατοικου̃ντας Σηιρ ἀνέστησαν εἰς ἀλλήλους του̃ ἐξολεθρευθη̃ναι

Les fils d'Ammon et de Moab se tinrent contre les habitants de la montagne de Séïr pour les massacrer et les exterminer et, quand ils en eurent fini avec les habitants de Séïr, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. (⁎)

Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. (Ⅰ)

Et les fils d’Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir, pour les exterminer et les détruire; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s’aidèrent l’un l’autre à se détruire. (Ⅲ)

Namque filii Ammon et Moab consurrexerunt adversum habitatores montis Seir, ut interficerent et delerent eos : cumque hoc opere perpetrassent, etiam in semetipsos versi, mutuis concidere vulneribus. (Ⅳ)

‫ 23 ׃20  ויעמדו בני עמון ומואב על ישבי הר שעיר להחרים ולהשמיד וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית ‬ (Ⅴ)

20.24
καὶ Ιουδας ἠ̃λθεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τη̃ς ἐρήμου καὶ ἐπέβλεψεν καὶ εἰ̃δεν τὸ πλη̃θος καὶ ἰδοὺ πάντες νεκροὶ πεπτωκότες ἐπὶ τη̃ς γη̃ς οὐκ ἠ̃ν σω̨ζόμενος

Lorsque Juda fut arrivé sur le poste de guet du désert, ils se tournèrent vers la multitude, et ne virent que des cadavres étendus par terre, sans que personne eût échappé. (⁎)

Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. (Ⅰ)

Et Juda vint sur un lieu élevé d’où l’on voyait le désert; et ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c’étaient des cadavres étendus par terre, et personne n’était échappé. (Ⅲ)

Porro Juda, cum venisset ad speculam quæ respicit solitudinem, vidit procul omnem late regionem plenam cadaveribus, nec superesse quemquam qui necem potuisset evadere. (Ⅳ)

‫ 24 ׃20  ויהודה בא על המצפה למדבר ויפנו אל ההמון והנם פגרים נפלים ארצה ואין פליטה ‬ (Ⅴ)

20.25
καὶ ἠ̃λθεν Ιωσαφατ καὶ ὁ λαὸς αὐτου̃ σκυλευ̃σαι τὰ σκυ̃λα αὐτω̃ν καὶ εὑ̃ρον κτήνη πολλὰ καὶ ἀποσκευὴν καὶ σκυ̃λα καὶ σκεύη ἐπιθυμητὰ καὶ ἐσκύλευσαν ἑαυτοι̃ς καὶ ἐγένοντο ἡμέραι τρει̃ς σκυλευόντων αὐτω̃ν τὰ σκυ̃λα ὅτι πολλὰ ἠ̃ν

Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles, et ils y trouvèrent d'abondantes richesses, des cadavres et des objets précieux, et ils en enlevèrent pour eux jusqu'à ne pouvoir les porter; ils mirent trois jours à piller le butin, car il était considérable. (⁎)

Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles; ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin, car il était considérable. (Ⅰ)

Et Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin, et ils trouvèrent parmi eux en abondance des richesses et des cadavres, et des objets précieux, et ils en ramassèrent à ne pouvoir les porter; et ils furent trois jours à piller le butin, car il était abondant. (Ⅲ)

Venit ergo Josaphat, et omnis populus cum eo, ad detrahenda spolia mortuorum : inveneruntque inter cadavera variam supellectilem, vestes quoque, et vasa pretiosissima, et diripuerunt ita ut omnia portare non possent, nec per tres dies spolia auferre præ prædæ magnitudine. (Ⅳ)

‫ 25 ׃20  ויבא יהושפט ועמו לבז את שללם וימצאו בהם לרב ורכוש ופגרים וכלי חמדות וינצלו להם לאין משא ויהיו ימים שלושה בזזים את השלל כי רב הוא ‬ (Ⅴ)

20.26
καὶ τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τετάρτη̨ ἐπισυνήχθησαν εἰς τὸν αὐλω̃να τη̃ς εὐλογίας ἐκει̃ γὰρ ηὐλόγησαν τὸν κύριον διὰ του̃το ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα του̃ τόπου ἐκείνου Κοιλὰς εὐλογίας ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης

Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraca; car ils y bénirent Yahweh, et c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraca, qui est son nom jusqu'à ce jour. (⁎)

Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraca, où ils bénirent l'Éternel; c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraca, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. (Ⅰ)

Et le quatrième jour, ils s’assemblèrent dans la vallée de Beraca, car là ils bénirent l’Éternel; c’est pourquoi on a appelé ce lieu-là du nom de vallée de Beraca, jusqu’à ce jour. (Ⅲ)

Die autem quarto congregati sunt in Valle benedictionis : etenim quoniam ibi benedixerant Domino, vocaverunt locum illum Vallis benedictionis usque in præsentem diem. (Ⅳ)

‫ 26 ׃20  וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי שם ברכו את יהוה על כן קראו את שם המקום ההוא עמק ברכה עד היום ‬ (Ⅴ)

20.27
καὶ ἐπέστρεψεν πα̃ς ἀνὴρ Ιουδα εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιωσαφατ ἡγούμενος αὐτω̃ν ἐν εὐφροσύνη̨ μεγάλη̨ ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν

Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant Josaphat à leur tête, se mirent joyeusement en route pour retourner à Jérusalem, car Yahweh les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. (⁎)

Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. (Ⅰ)

Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, et Josaphat à leur tête, s’en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie; car l’Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. (Ⅲ)

Reversusque est omnis vir Juda, et habitatores Jerusalem, et Josaphat ante eos, in Jerusalem cum lætitia magna, eo quod dedisset eis Dominus gaudium de inimicis suis. (Ⅳ)

‫ 27 ׃20  וישבו כל איש יהודה וירושלם ויהושפט בראשם לשוב אל ירושלם בשמחה כי שמחם יהוה מאויביהם ‬ (Ⅴ)

20.28
καὶ εἰση̃λθον εἰς Ιερουσαλημ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς οἰ̃κον κυρίου

Ils entrèrent à Jérusalem au son des cithares, des harpes et des trompettes, vers la maison de Yahweh. (⁎)

Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luths, des harpes et des trompettes. (Ⅰ)

Et ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l’Éternel, avec des luths et des harpes et des trompettes. (Ⅲ)

Ingressique sunt in Jerusalem cum psalteriis, et citharis, et tubis in domum Domini. (Ⅳ)

‫ 28 ׃20  ויבאו ירושלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל בית יהוה ‬ (Ⅴ)

20.29
καὶ ἐγένετο ἔκστασις κυρίου ἐπὶ πάσας τὰς βασιλείας τη̃ς γη̃ς ἐν τω̨̃ ἀκου̃σαι αὐτοὺς ὅτι ἐπολέμησεν κύριος πρὸς τοὺς ὑπεναντίους Ισραηλ

La terreur de Yahweh s'empara de tous les royaumes des pays, lorsqu'ils apprirent que Yahweh avait combattu contre les ennemis d'Israël. (⁎)

La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. (Ⅰ)

Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays, quand ils entendirent que l’Éternel combattait contre les ennemis d’Israël. (Ⅲ)

Irruit autem pavor Domini super universa regna terrarum cum audissent quod pugnasset Dominus contra inimicos Israël. (Ⅳ)

‫ 29 ׃20  ויהי פחד אלהים על כל ממלכות הארצות בשמעם כי נלחם יהוה עם אויבי ישראל ‬ (Ⅴ)

20.30
καὶ εἰρήνευσεν ἡ βασιλεία Ιωσαφατ καὶ κατέπαυσεν αὐτω̨̃ ὁ θεὸς αὐτου̃ κυκλόθεν

Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. (⁎)

Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. (Ⅰ)

Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos tout à l’entour. (Ⅲ)

Quievitque regnum Josaphat, et præbuit ei Deus pacem per circuitum.\ (Ⅳ)

‫ 30 ׃20  ותשקט מלכות יהושפט וינח לו אלהיו מסביב פ‬ (Ⅴ)

20.31
καὶ ἐβασίλευσεν Ιωσαφατ ἐπὶ τὸν Ιουδαν ἐτω̃ν τριάκοντα πέντε ἐν τω̨̃ βασιλευ̃σαι αὐτὸν καὶ εἴκοσι πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ὄνομα τη̨̃ μητρὶ αὐτου̃ Αζουβα θυγάτηρ Σαλι

Josaphat devint roi de Juda. Il avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Selahi. (⁎)

Josaphat régna sur Juda. Il avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Schilchi. (Ⅰ)

Et Josaphat régna sur Juda. Il était âgé de trente-cinq ans lorsqu’il commença de régner, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem; et le nom de sa mère était Azuba, fille de Shilkhi. (Ⅲ)

Regnavit igitur Josaphat super Judam, et erat triginta quinque annorum cum regnare copisset : viginti autem et quinque annis regnavit in Jerusalem, et nomen matris ejus Azuba filia Selahi. (Ⅳ)

‫ 31 ׃20  וימלך יהושפט על יהודה בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי ‬ (Ⅴ)

20.32
καὶ ἐπορεύθη ἐν ται̃ς ὁδοι̃ς του̃ πατρὸς αὐτου̃ Ασα καὶ οὐκ ἐξέκλινεν του̃ ποιη̃σαι τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου

Il marcha dans la voie d'Asa, son père, et ne s'en défourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de Yahweh. (⁎)

Il marcha dans la voie de son père Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. (Ⅰ)

Et il marcha dans la voie d’Asa, son père, et ne s’en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l’Éternel. (Ⅲ)

Et ambulavit in via patris suis Asa, nec declinavit ab ea, faciens quæ placita erant coram Domino. (Ⅳ)

‫ 32 ׃20  וילך בדרך אביו אסא ולא סר ממנה לעשות הישר בעיני יהוה ‬ (Ⅴ)

20.33
ἀλλὰ τὰ ὑψηλὰ ἔτι ὑπη̃ρχεν καὶ ἔτι ὁ λαὸς οὐ κατεύθυνεν τὴν καρδίαν πρὸς κύριον θεὸν τω̃ν πατέρων αὐτω̃ν

Seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait pas encore fermement attaché son coeur au Dieu de ses pères. (⁎)

Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le coeur fermement attaché au Dieu de ses pères. (Ⅰ)

Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés, et le peuple n’avait pas encore disposé son cœur à rechercher le Dieu de ses pères. (Ⅲ)

Verumtamen excelsa non abstulit, et adhuc populus non direxerat cor suum ad Dominum Deum patrum suorum. (Ⅳ)

‫ 33 ׃20  אך הבמות לא סרו ועוד העם לא הכינו לבבם לאלהי אבתיהם ‬ (Ⅴ)

20.34
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ιωσαφατ οἱ πρω̃τοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν λόγοις Ιου του̃ Ανανι ὃς κατέγραψεν βιβλίον βασιλέων Ισραηλ

Le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, voici qu'ils sont écrits dans les Paroles de Jéhu, fils de Hanani lesquelles sont insérées dans le livre des rois d'Israël. (⁎)

Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. (Ⅰ)

Et le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans les paroles de Jéhu, fils de Hanani, lesquelles sont insérées dans le livre des rois d’Israël. (Ⅲ)

Reliqua autem gestorum Josaphat priorum et novissimorum scripta sunt in verbis Jehu filii Hanani, quæ digessit in libros regum Israël. (Ⅳ)

‫ 34 ׃20  ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל ‬ (Ⅴ)

20.35
καὶ μετὰ ταυ̃τα ἐκοινώνησεν Ιωσαφατ βασιλεὺς Ιουδα πρὸς Οχοζιαν βασιλέα Ισραηλ καὶ οὑ̃τος ἠνόμησεν

Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec Ochosias, roi d'Israël, dont la conduite était criminelle. (⁎)

Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. (Ⅰ)

Et après cela, Josaphat, roi de Juda, se lia avec Achazia, roi d’Israël, qui agissait méchamment. (Ⅲ)

Post hæc iniit amicitias Josaphat rex Juda cum Ochozia rege Israël, cujus opera fuerunt impiissima. (Ⅳ)

‫ 35 ׃20  ואחריכן אתחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל הוא הרשיע לעשות ‬ (Ⅴ)

20.36
ἐν τω̨̃ ποιη̃σαι καὶ πορευθη̃ναι πρὸς αὐτὸν του̃ ποιη̃σαι πλοι̃α του̃ πορευθη̃ναι εἰς Θαρσις καὶ ἐποίησεν πλοι̃α ἐν Γασιωνγαβερ

Il s'associa avec lui pour construire des vaisseaux destinés à aller à Tharsis, et ils construisirent les vaisseaux à Asiongaber. (⁎)

Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etsjon Guéber. (Ⅰ)

Et il s’associa avec lui pour construire des navires pour aller à Tarsis; et ils construisirent les navires à Étsion-Guéber. (Ⅲ)

Et particeps fuit ut facerent naves quæ irent in Tharsis : feceruntque classem in Asiongaber. (Ⅳ)

‫ 36 ׃20  ויחברהו עמו לעשות אניות ללכת תרשיש ויעשו אניות בעציון גבר ‬ (Ⅴ)

20.37
καὶ ἐπροφήτευσεν Ελιεζερ ὁ του̃ Δωδια ἀπὸ Μαρισης ἐπὶ Ιωσαφατ λέγων ὡς ἐφιλίασας τω̨̃ Οχοζια ἔθραυσεν κύριος τὸ ἔργον σου καὶ συνετρίβη τὰ πλοι̃ά σου καὶ οὐκ ἐδυνάσθη του̃ πορευθη̃ναι εἰς Θαρσις

Alors Eliézer, fils de Dodau, de Marésa, prophétisa contre Josaphat, en disant: "Parce que tu t'es associé avec Ochozias, Yahweh a détruit ton oeuvre." Et les vaisseaux furent brisés, et ils ne purent aller à Tharsis. (⁎)

Alors Éliézer, fils de Dodava, de Maréscha, prophétisa contre Josaphat, et dit: Parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton oeuvre. Et les navires furent brisés, et ne purent aller à Tarsis. (Ⅰ)

Et Éliézer, fils de Dodava, de Marésha, prophétisa contre Josaphat, disant: Parce que tu t’es lié avec Achazia, l’Éternel a détruit tes œuvres: et les navires furent brisés, et ne purent aller à Tarsis. (Ⅲ)

Prophetavit autem Eliezer filius Dodau de Maresa ad Josaphat, dicens : Quia habuisti fodus cum Ochozia, percussit Dominus opera tua, contritæque sunt naves, nec potuerunt ire in Tharsis. (Ⅳ)

‫ 37 ׃20  ויתנבא אליעזר בן דדוהו ממרשה על יהושפט לאמר כהתחברך עם אחזיהו פרץ יהוה את מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש ‬ (Ⅴ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20| | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑