2 Chroniques
Onelittleangel > > 2 Chroniques  >
(27 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher


30.1
καὶ ἀπέστειλεν Εζεκιας ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν καὶ ἐπιστολὰς ἔγραψεν ἐπὶ τὸν Εφραιμ καὶ Μανασση ἐλθει̃ν εἰς οἰ̃κον κυρίου εἰς Ιερουσαλημ ποιη̃σαι τὸ φασεκ τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ Ισραηλ

Ezéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit des lettres à Ephraïm et à Manassé, les invitant à venir à la maison de Yahweh à Jérusalem, pour célébrer la Pâque en l'honneur de Yahweh, le Dieu d'Israël. (⁎)

Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. (Ⅰ)

Et Ézéchias envoya vers tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu’ils vinssent à la maison de l’Éternel, à Jérusalem, pour faire la Pâque à l’Éternel, le Dieu d’Israël. (Ⅲ)

Misit quoque Ezechias ad omnem Israël et Judam : scripsitque epistolas ad Ephraim et Manassen ut venirent ad domum Domini in Jerusalem, et facerent Phase Domino Deo Israël. (Ⅳ)

‫ 1  ׃30  וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית יהוה בירושלם לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל ‬ (Ⅴ)

30.2
καὶ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πα̃σα ἡ ἐκκλησία ἡ ἐν Ιερουσαλημ ποιη̃σαι τὸ φασεκ τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ δευτέρω̨

Le roi, ses chefs et toute l'assemblée de Jérusalem, avaient tenu conseil, afin que la Pâque fut célébrée au second mois; (⁎)

Le roi, ses chefs, et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois; (Ⅰ)

Et le roi, et ses chefs, et toute la congrégation, à Jérusalem, tinrent conseil pour faire la Pâque au second mois; (Ⅲ)

Inito ergo consilio regis et principum, et universi cotus Jerusalem, decreverunt ut facerent Phase mense secundo. (Ⅳ)

‫ 2  ׃30  ויועץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני ‬ (Ⅴ)

30.3
οὐ γὰρ ἠδυνάσθησαν αὐτὸ ποιη̃σαι ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ὅτι οἱ ἱερει̃ς οὐχ ἡγνίσθησαν ἱκανοί καὶ ὁ λαὸς οὐ συνήχθη εἰς Ιερουσαλημ

car on n'avait pu la faire en son temps, parce que les prêtres ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre, et que le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. (⁎)

car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. (Ⅰ)

car ils ne pouvaient la faire en ce temps-là, car les sacrificateurs ne s’étaient pas sanctifiés en nombre suffisant, et le peuple n’avait pas été rassemblé à Jérusalem. (Ⅲ)

Non enim potuerant facere in tempore suo, quia sacerdotes qui possent sufficere, sanctificati non fuerant, et populus nondum congregatus fuerat in Jerusalem. (Ⅳ)

‫ 3  ׃30  כי לא יכלו לעשתו בעת ההיא כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נאספו‪[c]‬ לירושלם ‬ (Ⅴ)

30.4
καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον του̃ βασιλέως καὶ ἐναντίον τη̃ς ἐκκλησίας

La chose parut juste aux yeux du roi et de toute l'assemblée. (⁎)

La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, (Ⅰ)

Et la chose fut agréable aux yeux du roi et de toute la congrégation; (Ⅲ)

Placuitque sermo regi, et omni multitudini. (Ⅳ)

‫ 4  ׃30  ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל ‬ (Ⅴ)

30.5
καὶ ἔστησαν λόγον διελθει̃ν κήρυγμα ἐν παντὶ Ισραηλ ἀπὸ Βηρσαβεε ἕως Δαν ἐλθόντας ποιη̃σαι τὸ φασεκ κυρίω̨ θεω̨̃ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ ὅτι πλη̃θος οὐκ ἐποίησεν κατὰ τὴν γραφήν

Ils décidèrent de faire passer une proclamation dans tout Israël, depuis Bersabée jusqu'à Dan, pour que l'on vint à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de Yahweh, le Dieu d'Israël; car ils ne l'avaient plus célébrée en grand nombre, selon qu'il est écrit. (⁎)

ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer Schéba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. (Ⅰ)

et ils déterminèrent de faire passer une proclamation par tout Israël depuis Beër-Shéba jusqu’à Dan, pour qu’on vînt faire la Pâque à l’Éternel, le Dieu d’Israël, à Jérusalem; car depuis longtemps ils ne l’avaient pas faite comme il est écrit. (Ⅲ)

Et decreverunt ut mitterent nuntios in universum Israël, de Bersabee usque Dan, ut venirent, et facerent Phase Domino Deo Israël in Jerusalem : multi enim non fecerant sicut lege præscriptum est.\ (Ⅳ)

‫ 5  ׃30  ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל בירושלם כי לא לרב עשו ככתוב ‬ (Ⅴ)

30.6
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ τρέχοντες σὺν ται̃ς ἐπιστολαι̃ς παρὰ του̃ βασιλέως καὶ τω̃ν ἀρχόντων εἰς πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν κατὰ τὸ πρόσταγμα του̃ βασιλέως λέγοντες υἱοὶ Ισραηλ ἐπιστρέψατε πρὸς θεὸν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ισραηλ καὶ ἐπιστρέψει τοὺς ἀνασεσω̨σμένους τοὺς καταλειφθέντας ἀπὸ χειρὸς βασιλέως Ασσουρ

Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, pour dire d'après l'ordre du roi: "Enfants d'Israël, revenez à Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra à ceux qui restent à ceux d'entre vous qui ont échappé à la main des rois d'Assyrie. (⁎)

Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et, d'après l'ordre du roi, ils dirent: Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. (Ⅰ)

Et les courriers allèrent avec les lettres de la main du roi et de ses chefs par tout Israël et Juda, et selon le commandement du roi, en disant: Fils d’Israël, retournez à l’Éternel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, et d’Israël, et il reviendra au reste d’entre vous qui est échappé à la main des rois d’Assyrie. (Ⅲ)

Perrexeruntque cursores cum epistolis ex regis imperio, et principum ejus, in universum Israël et Judam, juxta id quod rex jusserat, prædicantes : Filii Israël, revertimini ad Dominum Deum Abraham, et Isaac, et Israël : et revertetur ad reliquias quæ effugerunt manum regis Assyriorum. (Ⅳ)

‫ 6  ׃30  וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה וכמצות המלך לאמר בני ישראל שובו‪[c]‬ אל יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל וישב אל הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור ‬ (Ⅴ)

30.7
καὶ μὴ γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες ὑμω̃ν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμω̃ν οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεου̃ πατέρων αὐτω̃ν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν καθὼς ὑμει̃ς ὁρα̃τε

Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre Yahweh, le Dieu de leurs pères, et qu'il a livrés à la désolation, comme vous le voyez. (⁎)

Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leurs pères, et qu'il a livrés à la désolation, comme vous le voyez. (Ⅰ)

Et ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l’Éternel, le Dieu de leurs pères, et il les a livrés à la destruction, comme vous le voyez. (Ⅲ)

Nolite fieri sicut patres vestri et fratres, qui recesserunt a Domino Deo patrum suorum, qui tradidit eos in interitum, ut ipsi cernitis. (Ⅳ)

‫ 7  ׃30  ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו ביהוה אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים ‬ (Ⅴ)

30.8
καὶ νυ̃ν μὴ σκληρύνητε τοὺς τραχήλους ὑμω̃ν δότε δόξαν κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ καὶ εἰσέλθατε εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτου̃ ὃ ἡγίασεν εἰς τὸν αἰω̃να καὶ δουλεύσατε τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ ὑμω̃ν καὶ ἀποστρέψει ἀφ' ὑμω̃ν θυμὸν ὀργη̃ς

Ne roidissez donc pas votre cou, comme l'ont fait vos pères ; donnez la main à Yahweh, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez Yahweh, votre Dieu, afin que le feu de sa colère se détourne de vous. (⁎)

Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères; donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. (Ⅰ)

Maintenant ne roidissez pas votre cou, comme vos pères; donnez la main à l’Éternel, et venez à son sanctuaire qu’il a sanctifié pour toujours, et servez l’Éternel, votre Dieu, afin que l’ardeur de sa colère se détourne de vous. (Ⅲ)

Nolite indurare cervices vestras, sicut patres vestri : tradite manus Domino, et venite ad sanctuarium ejus quod sanctificavit in æternum : servite Domino Deo patrum vestrorum, et avertetur a vobis ira furoris ejus. (Ⅳ)

‫ 8  ׃30  עתה אל תקשו ערפכם כאבותיכם תנו יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו ‬ (Ⅴ)

30.9
ὅτι ἐν τω̨̃ ἐπιστρέφειν ὑμα̃ς πρὸς κύριον οἱ ἀδελφοὶ ὑμω̃ν καὶ τὰ τέκνα ὑμω̃ν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοι̃ς ἔναντι πάντων τω̃ν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς καὶ ἀποστρέψει εἰς τὴν γη̃ν ταύτην ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν καὶ οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτου̃ ἀφ' ἡμω̃ν ἐὰν ἐπιστρέψωμεν πρὸς αὐτόν

Car si vous revenez à Yahweh, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui." (⁎)

Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays; car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. (Ⅰ)

Car si vous retournez à l’Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde devant ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays; car l’Éternel, votre Dieu, fait grâce et est miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. (Ⅲ)

Si enim vos reversi fueritis ad Dominum, fratres vestri et filii habebunt misericordiam coram dominis suis, qui illos duxerunt captivos, et revertentur in terram hanc : pius enim et clemens est Dominus Deus vester, et non avertet faciem suam a vobis, si reversi fueritis ad eum. (Ⅳ)

‫ 9  ׃30  כי בשובכם על יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו פ‬ (Ⅴ)

30.10
καὶ ἠ̃σαν οἱ τρέχοντες διαπορευόμενοι πόλιν ἐκ πόλεως ἐν τω̨̃ ὄρει Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ ἕως Ζαβουλων καὶ ἐγένοντο ὡς καταγελω̃ντες αὐτω̃ν καὶ καταμωκώμενοι

Les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Ephraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon ; mais on se riait d'eux et on se moquait d'eux. (⁎)

Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. (Ⅰ)

Et les courriers passaient de ville en ville, dans le pays d’Éphraïm et de Manassé, et jusqu’à Zabulon; et on se riait et on se raillait d’eux. (Ⅲ)

Igitur cursores pergebant velociter de civitate in civitatem per terram Ephraim et Manasse usque ad Zabulon, illis irridentibus et subsannantibus eos. (Ⅳ)

‫ 10 ׃30  ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם ‬ (Ⅴ)

30.11
ἀλλὰ ἄνθρωποι Ασηρ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐνετράπησαν καὶ ἠ̃λθον εἰς Ιερουσαλημ

Quelque, hommes seulement d'Aser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. (⁎)

Cependant quelques hommes d'Aser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. (Ⅰ)

Toutefois des hommes d’Aser, et de Manassé, et de Zabulon, s’humilièrent et vinrent à Jérusalem. (Ⅲ)

Attamen quidam viri ex Aser, et Manasse, et Zabulon acquiescentes consilio, venerunt Jerusalem. (Ⅳ)

‫ 11 ׃30  אך אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבאו לירושלם ‬ (Ⅴ)

30.12
καὶ ἐν Ιουδα ἐγένετο χεὶρ κυρίου δου̃ναι αὐτοι̃ς καρδίαν μίαν ἐλθει̃ν του̃ ποιη̃σαι κατὰ τὸ πρόσταγμα του̃ βασιλέως καὶ τω̃ν ἀρχόντων ἐν λόγω̨ κυρίου

Dans Juda aussi, la main de Dieu s'étendit pour leur donner un même coeur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de Yahweh. (⁎)

Dans Juda aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même coeur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. (Ⅰ)

La main de Dieu fut aussi sur Juda, pour leur donner un même cœur pour exécuter le commandement du roi et des chefs, selon la parole de l’Éternel. (Ⅲ)

In Juda vero facta est manus Domini ut daret eis cor unum, ut facerent juxta præceptum regis et principum verbum Domini. (Ⅳ)

‫ 12 ׃30  גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד לעשות מצות המלך והשרים בדבר יהוה ‬ (Ⅴ)

30.13
καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ λαὸς πολὺς του̃ ποιη̃σαι τὴν ἑορτὴν τω̃ν ἀζύμων ἐν τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ δευτέρω̨ ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα

Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des Azymes au second mois : ce fut une immense. assemblée. (⁎)

Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois: ce fut une immense assemblée. (Ⅰ)

Et il s’assembla à Jérusalem une grande multitude de peuple pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois, une très grande congrégation. (Ⅲ)

Congregatique sunt in Jerusalem populi multi ut facerent solemnitatem azymorum, in mense secundo : (Ⅳ)

‫ 13 ׃30  ויאספו ירושלם עם רב לעשות את חג המצות בחדש השני קהל לרב מאד ‬ (Ⅴ)

30.14
καὶ ἀνέστησαν καὶ καθει̃λαν τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐν Ιερουσαλημ καὶ πάντα ἐν οἱ̃ς ἐθυμιω̃σαν τοι̃ς ψευδέσιν κατέσπασαν καὶ ἔρριψαν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων

S'étant levés, ils firent disparaître les autels qui étaient à Jérusalem ils firent aussi disparaître tous les autels des parfums, et ils les jetèrent dans la vallée du Cédron. (⁎)

Ils se levèrent, et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. (Ⅰ)

Et ils se levèrent, et ôtèrent les autels qui étaient dans Jérusalem; et ils ôtèrent tous les autels à encens, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. (Ⅲ)

et surgentes destruxerunt altaria quæ erant in Jerusalem, atque universa in quibus idolis adolebatur incensum, subvertentes, projecerunt in torrentem Cedron.\ (Ⅳ)

‫ 14 ׃30  ויקמו ויסירו את המזבחות אשר בירושלם ואת כל המקטרות הסירו וישליכו לנחל קדרון ‬ (Ⅴ)

30.15
καὶ ἔθυσαν τὸ φασεκ τη̨̃ τεσσαρεσκαιδεκάτη̨ του̃ μηνὸς του̃ δευτέρου καὶ οἱ ἱερει̃ς καὶ οἱ Λευι̃ται ἐνετράπησαν καὶ ἡγνίσθησαν καὶ εἰσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα εἰς οἰ̃κον κυρίου

Ils immolèrent ensuite la Pâque, le quatorzième jour du second mois. Les prêtres et les lévites, pris de confusion, se sanctifièrent, et offrirent des holocaustes dans la maison de Yahweh. (⁎)

Ils immolèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. (Ⅰ)

Et on égorgea la pâque le quatorzième jour du second mois; et les sacrificateurs et les lévites avaient eu honte et s’étaient sanctifiés; et ils amenèrent des holocaustes dans la maison de l’Éternel. (Ⅲ)

Immolaverunt autem Phase quartadecima die mensis secundi. Sacerdotes quoque atque Levitæ tandem sanctificati, obtulerunt holocausta in domo Domini : (Ⅳ)

‫ 15 ׃30  וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה ‬ (Ⅴ)

30.16
καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτω̃ν κατὰ τὸ κρίμα αὐτω̃ν κατὰ τὴν ἐντολὴν Μωυση̃ ἀνθρώπου του̃ θεου̃ καὶ οἱ ἱερει̃ς ἐδέχοντο τὰ αἵματα ἐκ χειρὸς τω̃ν Λευιτω̃ν

Ils occupaient leur place ordinaire, selon leur règlement, selon la loi de Moïse, l'homme de Dieu ; et les prêtres répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des lévites. (⁎)

Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang, qu'ils recevaient de la main des Lévites. (Ⅰ)

Et ils se tinrent à leur place, selon leur ordonnance, selon la loi de Moïse, homme de Dieu, les sacrificateurs faisant aspersion du sang, le recevant des mains des lévites. (Ⅲ)

steteruntque in ordine suo juxta dispositionem et legem Moysi hominis Dei : sacerdotes vero suscipiebant effundendum sanguinem de manibus Levitarum, (Ⅳ)

‫ 16 ׃30  ויעמדו על עמדם כמשפטם כתורת משה איש האלהים הכהנים זרקים את הדם מיד הלוים ‬ (Ⅴ)

30.17
ὅτι πλη̃θος τη̃ς ἐκκλησίας οὐχ ἡγνίσθη καὶ οἱ Λευι̃ται ἠ̃σαν του̃ θύειν τὸ φασεκ παντὶ τω̨̃ μὴ δυναμένω̨ ἁγνισθη̃ναι τω̨̃ κυρίω̨

Comme il y avait dans l'assemblée une foule de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les lévites étaient chargés d'immoler les victimes pascales pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à Yahweh. (⁎)

Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. (Ⅰ)

Car il y avait une grande partie de la congrégation qui ne s’était pas sanctifiée; et les lévites eurent la charge d’égorger les pâques pour tous ceux qui n’étaient pas purs, afin de les sanctifier à l’Éternel. (Ⅲ)

eo quod multa turba sanctificata non esset : et idcirco immolarent Levitæ Phase his qui non occurrerant sanctificari Domino. (Ⅳ)

‫ 17 ׃30  כי רבת בקהל אשר לא התקדשו והלוים על שחיטת הפסחים לכל לא טהור להקדיש ליהוה ‬ (Ⅴ)

30.18
ὅτι τὸ πλει̃στον του̃ λαου̃ ἀπὸ Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων οὐχ ἡγνίσθησαν ἀλλὰ ἔφαγον τὸ φασεκ παρὰ τὴν γραφήν καὶ προσηύξατο Εζεκιας περὶ αὐτω̃ν λέγων κύριος ὁ ἀγαθὸς ἐξιλασάσθω ὑπὲρ

Car une grande partie du peuple, une foule de ceux d'Ephraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ezéchias pria pour eux, en disant : (⁎)

Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en disant: Veuille l'Éternel, qui est bon, (Ⅰ)

Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d’Éphraïm, et de Manassé, et d’Issacar, et de Zabulon, ne s’étaient pas purifiés, et ils mangèrent la pâque, non comme il est écrit; mais Ézéchias pria pour eux, disant: Que l’Éternel, qui est bon, pardonne (Ⅲ)

Magna etiam pars populi de Ephraim, et Manasse, et Issachar, et Zabulon, quæ sanctificata non fuerat, comedit Phase non juxta quod scriptum est : et oravit pro eis Ezechias, dicens : Dominus bonus propitiabitur (Ⅳ)

‫ 18 ׃30  כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד ‬ (Ⅴ)

30.19
πάσης καρδίας κατευθυνούσης ἐκζητη̃σαι κύριον τὸν θεὸν τω̃ν πατέρων αὐτω̃ν καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁγνείαν τω̃ν ἁγίων

"Que Yahweh qui est bon, pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur coeur à chercher Dieu, Yahweh, le Dieu de leurs pères, quoiqu'ils n'aient pas la pureté requise au sanctuaire !" (⁎)

pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur coeur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leurs pères, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification! (Ⅰ)

à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu, l’Éternel, le Dieu de leurs pères, bien que ce ne soit pas conformément à la purification du sanctuaire. (Ⅲ)

cunctis, qui in toto corde requirunt Dominum Deum patrum suorum : et non imputabit eis quod minus sanctificati sunt. (Ⅳ)

‫ 19 ׃30  כל לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש ס‬ (Ⅴ)

30.20
καὶ ἐπήκουσεν κύριος τω̨̃ Εζεκια καὶ ἰάσατο τὸν λαόν

Yahweh exauça Ezéchias et pardonna au peuple. (⁎)

L'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. (Ⅰ)

Et l’Éternel écouta Ézéchias, et guérit le peuple. (Ⅲ)

Quem exaudivit Dominus, et placatus est populo. (Ⅳ)

‫ 20 ׃30  וישמע יהוה אל יחזקיהו וירפא את העם ס‬ (Ⅴ)

30.21
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν Ιερουσαλημ τὴν ἑορτὴν τω̃ν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνη̨ μεγάλη̨ καὶ καθυμνου̃ντες τω̨̃ κυρίω̨ ἡμέραν καθ' ἡμέραν καὶ οἱ ἱερει̃ς καὶ οἱ Λευι̃ται ἐν ὀργάνοις τω̨̃ κυρίω̨

Et les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des Azymes pendant sept jours avec une grande joie, et chaque jour les lévites et les prêtres louaient Yahweh avec les instruments puissants, en l'honneur de Yahweh. (⁎)

Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain, pendant sept jours, avec une grande joie; et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. (Ⅰ)

Et les fils d’Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours, avec une grande joie; et les lévites et les sacrificateurs louaient l’Éternel, jour après jour, avec les instruments de la louange de l’Éternel. (Ⅲ)

Feceruntque filii Israël, qui inventi sunt in Jerusalem, solemnitatem azymorum septem diebus in lætitia magna, laudantes Dominum per singulos dies : Levitæ quoque et sacerdotes per organa quæ suo officio congruebant. (Ⅳ)

‫ 21 ׃30  ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלם את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה ומהללים ליהוה יום ביום הלוים והכהנים בכלי עז ליהוה ס‬ (Ⅴ)

30.22
καὶ ἐλάλησεν Εζεκιας ἐπὶ πα̃σαν καρδίαν τω̃ν Λευιτω̃ν καὶ τω̃ν συνιόντων σύνεσιν ἀγαθὴν τω̨̃ κυρίω̨ καὶ συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τω̃ν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας θύοντες θυσίας σωτηρίου καὶ ἐξομολογούμενοι τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ τω̃ν πατέρων αὐτω̃ν

Ezéchias parla au coeur de tous les lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de Yahweh. Ils mangèrent les victimes de la fête pendant sept jours, offrant des sacrifices pacifiques et louant Yahweh, le Dieu de leurs pères. (⁎)

Ézéchias parla au coeur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'actions de grâces, et louant l'Éternel, le Dieu de leurs pères. (Ⅰ)

Et Ézéchias parla au cœur de tous les lévites qui étaient entendus dans la bonne connaissance à l’égard de l’Éternel; et ils mangèrent pendant les sept jours les offrandes de la fête, sacrifiant des sacrifices de prospérités et exaltant l’Éternel, le Dieu de leurs pères. (Ⅲ)

Et locutus est Ezechias ad cor omnium Levitarum qui habebant intelligentiam bonam super Domino : et comederunt septem diebus solemnitatis, immolantes victimas pacificorum, et laudantes Dominum Deum patrum suorum. (Ⅳ)

‫ 22 ׃30  וידבר יחזקיהו על לב כל הלוים המשכילים שכל טוב ליהוה ויאכלו את המועד שבעת הימים מזבחים זבחי שלמים ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם ס‬ (Ⅴ)

30.23
καὶ ἐβουλεύσατο ἡ ἐκκλησία ἅμα ποιη̃σαι ἑπτὰ ἡμέρας ἄλλας καὶ ἐποίησαν ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνη̨

Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours, et ils célébrèrent sept autres jours joyeusement ; (⁎)

Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours. Et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours; (Ⅰ)

Et toute la congrégation résolut de célébrer encore sept jours; et ils célébrèrent les sept jours avec joie. (Ⅲ)

Placuitque universæ multitudini ut celebrarent etiam alios dies septem : quod et fecerunt cum ingenti gaudio. (Ⅳ)

‫ 23 ׃30  ויועצו כל הקהל לעשות שבעת ימים אחרים ויעשו שבעת ימים שמחה ‬ (Ⅴ)

30.24
ὅτι Εζεκιας ἀπήρξατο τω̨̃ Ιουδα τη̨̃ ἐκκλησία̨ μόσχους χιλίους καὶ ἑπτακισχίλια πρόβατα καὶ οἱ ἄρχοντες ἀπήρξαντο τω̨̃ λαω̨̃ μόσχους χιλίους καὶ πρόβατα δέκα χιλιάδας καὶ τὰ ἅγια τω̃ν ἱερέων εἰς πλη̃θος

car Ezéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs lui avaient donné mille taureaux et dix mille brebis, et des prêtres en grand nombre s'étaient sanctifiés. (⁎)

car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. (Ⅰ)

Car Ézéchias, roi de Juda, donna à la congrégation mille taureaux et sept mille moutons; et les chefs donnèrent à la congrégation mille taureaux et dix mille moutons; et des sacrificateurs, en grand nombre, se sanctifièrent. (Ⅲ)

Ezechias enim rex Juda præbuerat multitudini mille tauros, et septem millia ovium : principes vero dederant populo tauros mille, et oves decem millia : sanctificata est ergo sacerdotum plurima multitudo. (Ⅳ)

‫ 24 ׃30  כי חזקיהו מלך יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן סוהשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים ויתקדשו כהנים לרב ‬ (Ⅴ)

30.25
καὶ ηὐφράνθη πα̃σα ἡ ἐκκλησία οἱ ἱερει̃ς καὶ οἱ Λευι̃ται καὶ πα̃σα ἡ ἐκκλησία Ιουδα καὶ οἱ εὑρεθέντες ἐξ Ισραηλ καὶ οἱ προσήλυτοι οἱ ἐλθόντες ἀπὸ γη̃ς Ισραηλ καὶ οἱ κατοικου̃ντες ἐν Ιουδα

Toute l'assemblée de Juda, les prêtres et les lévites, toute l'assemblée venue d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. (⁎)

Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. (Ⅰ)

Et toute la congrégation de Juda se réjouit, et les sacrificateurs et les lévites, et toute la congrégation qui était venue d’Israël, et les étrangers qui étaient venus du pays d’Israël, et ceux qui habitaient en Juda. (Ⅲ)

Et hilaritate perfusa omnis turba Juda, tam sacerdotum et Levitarum, quam universæ frequentiæ quæ venerat ex Israël : proselytorum quoque de terra Israël, et habitantium in Juda. (Ⅳ)

‫ 25 ׃30  וישמחו כל קהל יהודה והכהנים והלוים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה ‬ (Ⅴ)

30.26
καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη ἐν Ιερουσαλημ ἀπὸ ἡμερω̃ν Σαλωμων υἱου̃ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ οὐκ ἐγένετο τοιαύτη ἑορτὴ ἐν Ιερουσαλημ

Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, au point que depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. (⁎)

Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances; et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. (Ⅰ)

Et il y eut une grande joie à Jérusalem; car depuis les jours de Salomon, fils de David, roi d’Israël, rien de semblable n’avait eu lieu à Jérusalem. (Ⅲ)

Factaque est grandis celebritas in Jerusalem, qualis a diebus Salomonis filii David regis Israël in ea urbe non fuerat. (Ⅳ)

‫ 26 ׃30  ותהי שמחה גדולה בירושלם כי מימי שלמה בן דויד מלך ישראל לא כזאת בירושלם ס‬ (Ⅴ)

30.27
καὶ ἀνέστησαν οἱ ἱερει̃ς οἱ Λευι̃ται καὶ ηὐλόγησαν τὸν λαόν καὶ ἐπηκούσθη ἡ φωνὴ αὐτω̃ν καὶ ἠ̃λθεν ἡ προσευχὴ αὐτω̃ν εἰς τὸ κατοικητήριον τὸ ἅγιον αὐτου̃ εἰς τὸν οὐρανόν

Les prêtres lévitiques se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue ; leur prière arriva jusqu'à la sainte demeure de Yahweh, jusqu'au ciel. (⁎)

Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple; et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. (Ⅰ)

Et les sacrificateurs, les Lévites, se levèrent et bénirent le peuple; et leur voix fut écoutée, et leur prière parvint à sa demeure sainte dans les cieux. (Ⅲ)

Surrexerunt autem sacerdotes atque Levitæ benedicentes populo : et exaudita est vox eorum, pervenitque oratio in habitaculum sanctum cæli. (Ⅳ)

‫ 27 ׃30  ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את העם וישמע בקולם ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים פ‬ (Ⅴ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30| | | | | | |

Menu livre ↑