Job
Onelittleangel > > Job  >
(22 Verses | Page 1 / 1)
La Bible de Crampon.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
La Bible de Crampon.Afficher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


10.1
Mon âme est lasse de la vie; je donnerai libre cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon coeur.

Mon âme est dégoûtée de la vie! Je donnerai cours à ma plainte, Je parlerai dans l'amertume de mon âme. (Ⅰ)

Mon âme est dégoûtée de ma vie; je laisserai libre cours à ma plainte, je parlerai dans l’amertume de mon âme, (Ⅲ)

Tædet animam meam vitæ meæ ;/ dimittam adversum me eloquium meum :/ loquar in amaritudine animæ meæ./ (Ⅳ)

‫ 1  ׃10  נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי ‬ (Ⅴ)

κάμνων τη̨̃ ψυχη̨̃ μου στένων ἐπαφήσω ἐπ' αὐτὸν τὰ ῥήματά μου λαλήσω πικρία̨ ψυχη̃ς μου συνεχόμενος (Ⅵ)

10.2
Je dis à Dieu: Ne me condamne point; apprends-moi sur quoi tu me prends à partie.

Je dis à Dieu: Ne me condamne pas! Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie! (Ⅰ)

Je dirai à Dieu: Ne me condamne pas; fais-moi savoir pourquoi tu contestes avec moi. (Ⅲ)

Dicam Deo : Noli me condemnare ;/ indica mihi cur me ita judices./ (Ⅳ)

‫ 2  ׃10  אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני ‬ (Ⅴ)

καὶ ἐρω̃ πρὸς κύριον μή με ἀσεβει̃ν δίδασκε καὶ διὰ τί με οὕτως ἔκρινας (Ⅵ)

10.3
Trouves-tu du plaisir à opprimer, à repousser l'oeuvre de tes mains, à faire luire ta faveur sur le conseil des méchants?

Te paraît-il bien de maltraiter, De repousser l'ouvrage de tes mains, Et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? (Ⅰ)

Prends-tu plaisir à opprimer, que tu méprises le travail de tes mains, et que tu fasses briller ta lumière sur le conseil des méchants? (Ⅲ)

Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris me,/ et opprimas me opus manuum tuarum,/ et consilium impiorum adjuves ?/ (Ⅳ)

‫ 3  ׃10  הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ καλόν σοι ἐὰν ἀδικήσω ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρω̃ν σου βουλη̨̃ δὲ ἀσεβω̃ν προσέσχες (Ⅵ)

10.4
As-tu des yeux de chair, ou bien vois-tu comme voient les hommes?

As-tu des yeux de chair, Vois-tu comme voit un homme? (Ⅰ)

As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit l’homme mortel? (Ⅲ)

Numquid oculi carnei tibi sunt ?/ aut sicut videt homo, et tu videbis ?/ (Ⅳ)

‫ 4  ׃10  העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ ὥσπερ βροτὸς ὁρα̨̃ καθορα̨̃ς ἢ καθὼς ὁρα̨̃ ἄνθρωπος βλέψη̨ (Ⅵ)

10.5
Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, ou bien tes années comme les années d'un mortel,

Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, Et tes années comme ses années, (Ⅰ)

Tes jours sont-ils comme les jours d’un mortel, ou tes années, comme les jours de l’homme, (Ⅲ)

Numquid sicut dies hominis dies tui,/ et anni tui sicut humana sunt tempora,/ (Ⅳ)

‫ 5  ׃10  הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ ὁ βίος σου ἀνθρώπινός ἐστιν ἢ τὰ ἔτη σου ἀνδρός (Ⅵ)

10.6
pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu poursuives mon péché,

Pour que tu recherches mon iniquité, Pour que tu t'enquières de mon péché, (Ⅰ)

Que tu recherches mon iniquité et que tu scrutes mon péché; (Ⅲ)

ut quæras iniquitatem meam,/ et peccatum meum scruteris,/ (Ⅳ)

‫ 6  ׃10  כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש ‬ (Ⅴ)

ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας (Ⅵ)

10.7
quand tu sais que je ne suis pas coupable, et que nul ne peut me délivrer de ta main?

Sachant bien que je ne suis pas coupable, Et que nul ne peut me délivrer de ta main? (Ⅰ)

Puisque tu sais que je ne suis pas un méchant, et que nul ne délivre de ta main? (Ⅲ)

et scias quia nihil impium fecerim,/ cum sit nemo qui de manu tua possit eruere ?/ (Ⅳ)

‫ 7  ׃10  על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל ‬ (Ⅴ)

οἰ̃δας γὰρ ὅτι οὐκ ἠσέβησα ἀλλὰ τίς ἐστιν ὁ ἐκ τω̃ν χειρω̃ν σου ἐξαιρούμενος (Ⅵ)

10.8
Tes mains m'ont formé et façonné, tout entier, et tu voudrais me détruire!

Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, Elles m'ont fait tout entier... Et tu me détruirais! (Ⅰ)

Tes mains m’ont formé et m’ont façonné tout à l’entour en un tout, et tu m’engloutis! (Ⅲ)

Manus tuæ fecerunt me,/ et plasmaverunt me totum in circuitu :/ et sic repente præcipitas me ?/ (Ⅳ)

‫ 8  ׃10  ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני ‬ (Ⅴ)

αἱ χει̃ρές σου ἔπλασάν με καὶ ἐποίησάν με μετὰ ταυ̃τα μεταβαλών με ἔπαισας (Ⅵ)

10.9
Souviens-toi que tu m'as pétri comme l'argile: et tu me ramènerais à la poussière!

Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile; Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? (Ⅰ)

Souviens-toi, je te prie, que tu m’as façonné comme de l’argile, et que tu me feras retourner à la poussière. (Ⅲ)

Memento, quæso, quod sicut lutum feceris me,/ et in pulverem reduces me./ (Ⅳ)

‫ 9  ׃10  זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני ‬ (Ⅴ)

μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας εἰς δὲ γη̃ν με πάλιν ἀποστρέφεις (Ⅵ)

10.10
Ne m'as-tu pas coulé comme le lait, et coagulé comme le fromage?

Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? (Ⅰ)

Ne m’as-tu pas coulé comme du lait, et fait cailler comme du fromage? (Ⅲ)

Nonne sicut lac mulsisti me,/ et sicut caseum me coagulasti ?/ (Ⅳ)

‫ 10 ׃10  הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ οὐχ ὥσπερ γάλα με ἤμελξας ἐτύρωσας δέ με ἴσα τυρω̨̃ (Ⅵ)

10.11
Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs.

Tu m'as revêtu de peau et de chair, Tu m'as tissé d'os et de nerfs; (Ⅰ)

Tu m’as revêtu de peau et de chair, tu m’as tissé d’os et de nerfs; (Ⅲ)

Pelle et carnibus vestisti me ;/ ossibus et nervis compegisti me./ (Ⅳ)

‫ 11 ׃10  עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני ‬ (Ⅴ)

δέρμα καὶ κρέας με ἐνέδυσας ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις με ἐνει̃ρας (Ⅵ)

10.12
Avec la vie, tu m'as accordé ta faveur, et ta providence a gardé mon âme.

Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. (Ⅰ)

Tu m’as donné la vie, et tu as usé de bonté envers moi, et tes soins ont gardé mon esprit; (Ⅲ)

Vitam et misericordiam tribuisti mihi,/ et visitatio tua custodivit spiritum meum./ (Ⅳ)

‫ 12 ׃10  חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי ‬ (Ⅴ)

ζωὴν δὲ καὶ ἔλεος ἔθου παρ' ἐμοί ἡ δὲ ἐπισκοπή σου ἐφύλαξέν μου τὸ πνευ̃μα (Ⅵ)

10.13
Et pourtant, voilà ce que tu cachais dans ton coeur: Je vois bien ce que tu méditais.

Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton coeur, Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. (Ⅰ)

Et tu cachais ces choses dans ton cœur: je sais que cela était par devers toi. (Ⅲ)

Licet hæc celes in corde tuo,/ tamen scio quia universorum memineris./ (Ⅳ)

‫ 13 ׃10  ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי זאת עמך ‬ (Ⅴ)

ταυ̃τα ἔχων ἐν σεαυτω̨̃ οἰ̃δα ὅτι πάντα δύνασαι ἀδυνατει̃ δέ σοι οὐθέν (Ⅵ)

10.14
Si je pèche, tu m'observes, tu ne me pardonnes pas mon iniquité.

Si je pèche, tu m'observes, Tu ne pardonnes pas mon iniquité. (Ⅰ)

Si j’ai péché, tu m’as aussi observé, et tu ne me tiendras pas pour innocent de mon iniquité. (Ⅲ)

Si peccavi, et ad horam pepercisti mihi,/ cur ab iniquitate mea mundum me esse non pateris ?/ (Ⅳ)

‫ 14 ׃10  אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני ‬ (Ⅴ)

ἐάν τε γὰρ ἁμάρτω φυλάσσεις με ἀπὸ δὲ ἀνομίας οὐκ ἀθω̨̃όν με πεποίηκας (Ⅵ)

10.15
Suis-je coupable, malheur à moi! Suis-je innocent, je n'ose lever la tête, rassasié de honte, et voyant ma misère.

Suis-je coupable, malheur à moi! Suis-je innocent, je n'ose lever la tête, Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. (Ⅰ)

Si j’ai agi méchamment, malheur à moi! Si j’ai marché justement, je ne lèverai pas ma tête, rassasié que je suis de mépris et voyant ma misère. (Ⅲ)

Et si impius fuero, væ mihi est ;/ et si justus, non levabo caput,/ saturatus afflictione et miseria./ (Ⅳ)

‫ 15 ׃10  אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי ‬ (Ⅴ)

ἐάν τε γὰρ ἀσεβὴς ὠ̃ οἴμμοι ἐάν τε ὠ̃ δίκαιος οὐ δύναμαι ἀνακύψαι πλήρης γὰρ ἀτιμίας εἰμί (Ⅵ)

10.16
Si je me relève, tu me poursuis comme un lion, tu recommences à me tourmenter étrangement,

Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, Tu me frappes encore par des prodiges. (Ⅰ)

Et elle augmente: tu me fais la chasse comme un lion, et en moi tu répètes tes merveilles; (Ⅲ)

Et propter superbiam quasi leænam capies me,/ reversusque mirabiliter me crucias./ (Ⅳ)

‫ 16 ׃10  ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי ‬ (Ⅴ)

ἀγρεύομαι γὰρ ὥσπερ λέων εἰς σφαγήν πάλιν δὲ μεταβαλὼν δεινω̃ς με ὀλέκεις (Ⅵ)

10.17
tu m'opposes de nouveaux témoins; tu redoubles de fureur contre moi, des troupes de rechange viennent m'assaillir.

Tu m'opposes de nouveaux témoins, Tu multiplies tes fureurs contre moi, Tu m'assailles d'une succession de calamités. (Ⅰ)

Tu renouvelles tes témoins contre moi, et tu multiplies ton indignation contre moi. Une succession de maux et un temps de misère sont avec moi. (Ⅲ)

Instauras testes tuos contra me,/ et multiplicas iram tuam adversum me,/ et ponæ militant in me./ (Ⅳ)

‫ 17 ׃10  תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי ‬ (Ⅴ)

ἐπανακαινίζων ἐπ' ἐμὲ τὴν ἔτασίν μου ὀργη̨̃ δὲ μεγάλη̨ μοι ἐχρήσω ἐπήγαγες δὲ ἐπ' ἐμὲ πειρατήρια (Ⅵ)

10.18
Pourquoi m'as-tu tiré du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun oeil ne m'aurait vu.

Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort, et aucun oeil ne m'aurait vu; (Ⅰ)

Et pourquoi m’as-tu fait sortir du sein de ma mère? J’aurais expiré, et aucun œil ne m’eût vu! (Ⅲ)

Quare de vulva eduxisti me ?/ qui utinam consumptus essem, ne oculus me videret./ (Ⅳ)

‫ 18 ׃10  ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא תראני ‬ (Ⅴ)

ἵνα τί οὐ̃ν ἐκ κοιλίας με ἐξήγαγες καὶ οὐκ ἀπέθανον ὀφθαλμὸς δέ με οὐκ εἰ̃δεν (Ⅵ)

10.19
Je serais comme si je n'eusse jamais été, du sein maternel j'aurais été porté au sépulcre.

Je serais comme si je n'eusse pas existé, Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. (Ⅰ)

J’aurais été comme si je n’eusse pas été; de la matrice on m’eût porté au sépulcre! (Ⅲ)

Fuissem quasi non essem,/ de utero translatus ad tumulum./ (Ⅳ)

‫ 19 ׃10  כאשר לא הייתי אהיה מבטן לקבר אובל ‬ (Ⅴ)

καὶ ὥσπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην διὰ τί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνη̃μα οὐκ ἀπηλλάγην (Ⅵ)

10.20
Mes jours ne sont-ils pas bien courts? Qu'il me laisse! Qu'il se retire et que je respire un instant,

Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, Qu'il se retire de moi, et que je respire un peu, (Ⅰ)

Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu’il cesse donc, qu’il se retire de moi, et je me remonterai un peu, (Ⅲ)

Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi ?/ dimitte ergo me, ut plangam paululum dolorem meum,/ (Ⅳ)

‫ 20 ׃10  הלא מעט ימי *יחדל **וחדל *ישית **ושית ממני ואבליגה מעט ‬ (Ⅴ)

ἠ̃ οὐκ ὀλίγος ἐστὶν ὁ χρόνος του̃ βίου μου ἔασόν με ἀναπαύσασθαι μικρὸν (Ⅵ)

10.21
avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans la région des ténèbres et de l'ombre de la mort,

Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, Dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, (Ⅰ)

Avant que je m’en aille, pour ne plus revenir, dans le pays de l’obscurité et de l’ombre de la mort, (Ⅲ)

antequam vadam, et non revertar,/ ad terram tenebrosam, et opertam mortis caligine :/ (Ⅳ)

‫ 21 ׃10  בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות ‬ (Ⅴ)

πρὸ του̃ με πορευθη̃ναι ὅθεν οὐκ ἀναστρέψω εἰς γη̃ν σκοτεινὴν καὶ γνοφεράν (Ⅵ)

10.22
morne et sombre région, où règnent l'ombre de la mort et le chaos, où la clarté est pareille aux ténèbres.

Pays d'une obscurité profonde, Où règnent l'ombre de la mort et la confusion, Et où la lumière est semblable aux ténèbres. (Ⅰ)

Terre sombre comme les ténèbres de l’ombre de la mort, et où il n’y a que confusion, et où la clarté est comme des ténèbres profondes. (Ⅲ)

terram miseriæ et tenebrarum,/ ubi umbra mortis et nullus ordo,/ sed sempiternus horror inhabitat.] (Ⅳ)

‫ 22 ׃10  ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל פ‬ (Ⅴ)

εἰς γη̃ν σκότους αἰωνίου οὑ̃ οὐκ ἔστιν φέγγος οὐδὲ ὁρα̃ν ζωὴν βροτω̃ν (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | 10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑