Job
Onelittleangel > > Job  >
(29 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


20.1
Respondens autem Sophar Naamathites, dixit :

Alors Sophar de Naama prit la parole et dit: (⁎)

Tsophar de Naama prit la parole et dit: (Ⅰ)

Et Tsophar, le Naamathite, répondit et dit: (Ⅲ)

‫ 1  ׃20  ויען צפר הנעמתי ויאמר ‬ (Ⅴ)

ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναι̃ος λέγει (Ⅵ)

20.2
Idcirco cogitationes meæ variæ succedunt sibi,/ et mens in diversa rapitur./

C'est pourquoi mes pensées me suggèrent une réponse, et, à cause de mon agitation, j'ai hâte de la donner, (⁎)

Mes pensées me forcent à répondre, Et mon agitation ne peut se contenir. (Ⅰ)

C’est pourquoi mes pensées m’inspirent une réponse, et à cause de ceci l’ardeur de mon esprit agit en moi: (Ⅲ)

‫ 2  ׃20  לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי ‬ (Ⅴ)

οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερει̃ν σε ταυ̃τα καὶ οὐχὶ συνίετε μα̃λλον ἢ καὶ ἐγώ (Ⅵ)

20.3
Doctrinam qua me arguis audiam,/ et spiritus intelligentiæ meæ respondebit mihi./

J'ai entendu des reproches qui m'outragent; dans mon intelligence, mon esprit trouvera la réplique. (⁎)

J'ai entendu des reproches qui m'outragent; Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. (Ⅰ)

J’entends une réprimande qui me couvre de honte, et mon esprit me répond par mon intelligence. (Ⅲ)

‫ 3  ׃20  מוסר כלמתי אשמע ורוח מבינתי יענני ‬ (Ⅴ)

παιδείαν ἐντροπη̃ς μου ἀκούσομαι καὶ πνευ̃μα ἐκ τη̃ς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι (Ⅵ)

20.4
Hoc scio a principio,/ ex quo positus est homo super terram,/

Sais-tu bien que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, (⁎)

Ne sais-tu pas que, de tout temps, Depuis que l'homme a été placé sur la terre, (Ⅰ)

Sais-tu bien que, de tout temps, depuis que l’homme a été mis sur la terre, (Ⅲ)

‫ 4  ׃20  הזאת ידעת מני עד מני שים אדם עלי ארץ ‬ (Ⅴ)

μὴ ταυ̃τα ἔγνως ἀπὸ του̃ ἔτι ἀφ' οὑ̃ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τη̃ς γη̃ς (Ⅵ)

20.5
quod laus impiorum brevis sit,/ et gaudium hypocritæ ad instar puncti./

le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie d'un moment? (⁎)

Le triomphe des méchants a été court, Et la joie de l'impie momentanée? (Ⅰ)

L’exultation des méchants est courte, et la joie de l’impie n’est que pour un moment? (Ⅲ)

‫ 5  ׃20  כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע ‬ (Ⅴ)

εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβω̃ν πτω̃μα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια (Ⅵ)

20.6
Si ascenderit usque ad cælum superbia ejus,/ et caput ejus nubes tetigerit,/

Quand il porterait son orgueil jusqu'au ciel, et que sa tête toucherait aux nues, (⁎)

Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, Et que sa tête toucherait aux nues, (Ⅰ)

Si sa hauteur s’élève jusqu’aux cieux, et que sa tête touche les nuées, (Ⅲ)

‫ 6  ׃20  אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע ‬ (Ⅴ)

ἐὰν ἀναβη̨̃ εἰς οὐρανὸν αὐτου̃ τὰ δω̃ρα ἡ δὲ θυσία αὐτου̃ νεφω̃ν ἅψηται (Ⅵ)

20.7
quasi sterquilinium in fine perdetur,/ et qui eum viderant, dicent : Ubi est ?/

comme son ordure, il périt toujours; ceux qui le voyaient disent: « Où est-il? » (⁎)

Il périra pour toujours comme son ordure, Et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? (Ⅰ)

Il périra pour toujours comme ses ordures; ceux qui l’ont vu diront: Où est-il? (Ⅲ)

‫ 7  ׃20  כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו ‬ (Ⅴ)

ὅταν γὰρ δοκη̨̃ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολει̃ται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐρου̃σιν που̃ ἐστιν (Ⅵ)

20.8
Velut somnium avolans non invenietur :/ transiet sicut visio nocturna./

Il s'envole comme un songe, et on ne le trouve plus; il s'efface comme une vision de la nuit. (⁎)

Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus; Il disparaîtra comme une vision nocturne; (Ⅰ)

Il s’envole comme un songe, et on ne le trouve pas; il s’enfuit comme une vision de la nuit. (Ⅲ)

‫ 8  ׃20  כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה ‬ (Ⅴ)

ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθη̨̃ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν (Ⅵ)

20.9
Oculus qui eum viderat non videbit,/ neque ultra intuebitur eum locus suus./

L'oeil qui le voyait ne le découvre plus; sa demeure ne l'apercevra plus. (⁎)

L'oeil qui le regardait ne le regardera plus, Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. (Ⅰ)

L’œil l’a regardé, et ne l’aperçoit plus, et son lieu ne le revoit plus. (Ⅲ)

‫ 9  ׃20  עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו ‬ (Ⅴ)

ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτου̃ (Ⅵ)

20.10
Filii ejus atterentur egestate,/ et manus illius reddent ei dolorem suum./

Ses enfants imploreront les pauvres, de ses propres mains il restituera ses rapines. (⁎)

Ses fils seront assaillis par les pauvres, Et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. (Ⅰ)

Ses fils rechercheront la faveur des pauvres, et ses mains restitueront ce que sa violence a ravi. (Ⅲ)

‫ 10 ׃20  בניו ירצו דלים וידיו תשבנה אונו ‬ (Ⅴ)

τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χει̃ρες αὐτου̃ πυρσεύσαισαν ὀδύνας (Ⅵ)

20.11
Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiæ ejus,/ et cum eo in pulvere dormient./

Ses os étaient pleins de ses iniquités cachées; elles dormiront avec lui dans la poussière. (⁎)

La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, Aura sa couche avec lui dans la poussière. (Ⅰ)

Ses os étaient pleins de sa jeunesse: elle se couchera avec lui sur la poussière. (Ⅲ)

‫ 11 ׃20  עצמותיו מלאו *עלומו **עלומיו ועמו על עפר תשכב ‬ (Ⅴ)

ὀστα̃ αὐτου̃ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτου̃ καὶ μετ' αὐτου̃ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται (Ⅵ)

20.12
Cum enim dulce fuerit in ore ejus malum,/ abscondet illud sub lingua sua./

Parce que le mal a été doux à sa bouche, qu'il l'a caché sous sa langue, (⁎)

Le mal était doux à sa bouche, Il le cachait sous sa langue, (Ⅰ)

Si le mal est doux dans sa bouche, et qu’il le cache sous sa langue, (Ⅲ)

‫ 12 ׃20  אם תמתיק בפיו רעה יכחידנה תחת לשונו ‬ (Ⅴ)

ἐὰν γλυκανθη̨̃ ἐν στόματι αὐτου̃ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλω̃σσαν αὐτου̃ (Ⅵ)

20.13
Parcet illi, et non derelinquet illud,/ et celabit in gutture suo./

qu'il l'a savouré sans l'abandonner, et l'a retenu au milieu de son palais: (⁎)

Il le savourait sans l'abandonner, Il le retenait au milieu de son palais; (Ⅰ)

S’il l’épargne et ne l’abandonne pas, mais qu’il le retienne dans sa bouche, (Ⅲ)

‫ 13 ׃20  יחמל עליה ולא יעזבנה וימנענה בתוך חכו ‬ (Ⅴ)

οὐ φείσεται αὐτη̃ς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσω̨ του̃ λάρυγγος αὐτου̃ (Ⅵ)

20.14
Panis ejus in utero illius/ vertetur in fel aspidum intrinsecus./

sa nourriture tournera en poison dans ses entrailles, elle deviendra dans son sein le venin de l'aspic. (⁎)

Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. (Ⅰ)

Son pain sera changé dans ses entrailles en un fiel d’aspic au-dedans de lui. (Ⅲ)

‫ 14 ׃20  לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו ‬ (Ⅴ)

καὶ οὐ μὴ δυνηθη̨̃ βοηθη̃σαι ἑαυτω̨̃ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτου̃ (Ⅵ)

20.15
Divitias quas devoravit evomet,/ et de ventre illius extrahet eas Deus./

Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les retirera de son ventre. (⁎)

Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son ventre. (Ⅰ)

Il a avalé les richesses, et il les vomira; Dieu les chassera de son ventre. (Ⅲ)

‫ 15 ׃20  חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל ‬ (Ⅴ)

πλου̃τος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται ἐξ οἰκίας αὐτου̃ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος (Ⅵ)

20.16
Caput aspidum suget,/ et occidet eum lingua viperæ./

Il a sucé le venin de l'aspic, la langue de la vipère le tuera. (⁎)

Il a sucé du venin d'aspic, La langue de la vipère le tuera. (Ⅰ)

Il sucera le venin des aspics, la langue de la vipère le tuera. (Ⅲ)

‫ 16 ׃20  ראש פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה ‬ (Ⅴ)

θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλω̃σσα ὄφεως (Ⅵ)

20.17
(Non videat rivulos fluminis,/ torrentes mellis et butyri.)/

Il ne verra jamais couler les fleuves, les torrents de miel et de lait. (⁎)

Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, Sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. (Ⅰ)

Il ne verra pas des ruisseaux, des rivières, des torrents de miel et de beurre. (Ⅲ)

‫ 17 ׃20  אל ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה ‬ (Ⅴ)

μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου (Ⅵ)

20.18
Luet quæ fecit omnia, nec tamen consumetur :/ juxta multitudinem adinventionum suarum, sic et sustinebit./

Il rendra ce qu'il a gagné et ne s'en gorgera pas, dans la mesure de ses profits, et il n'en jouira pas. (⁎)

Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. (Ⅰ)

Il rendra le fruit de son travail, et ne l’avalera pas; il le restituera selon sa valeur, et ne s’en réjouira pas. (Ⅲ)

‫ 18 ׃20  משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס ‬ (Ⅴ)

εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλου̃τον ἐξ οὑ̃ οὐ γεύσεται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος (Ⅵ)

20.19
Quoniam confringens nudavit pauperes :/ domum rapuit, et non ædificavit eam./

Car il a opprimé et délaissé les pauvres, il a saccagé leur maison, et ne l'a point rétablie: (⁎)

Car il a opprimé, délaissé les pauvres, Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. (Ⅰ)

Car il a opprimé, délaissé les pauvres; il a pillé une maison qu’il n’avait pas bâtie. (Ⅲ)

‫ 19 ׃20  כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו ‬ (Ⅴ)

πολλω̃ν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν (Ⅵ)

20.20
Nec est satiatus venter ejus :/ et cum habuerit quæ concupierat, possidere non poterit./

son avidité n'a pu être rassasiée, il n'emportera pas ce qu'il a de plus cher. (⁎)

Son avidité n'a point connu de bornes; Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. (Ⅰ)

Parce qu’il n’a pas connu de repos dans son désir, il ne sauvera rien de ce qu’il a de plus cher. (Ⅲ)

‫ 20 ׃20  כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט ‬ (Ⅴ)

οὐκ ἔστιν αὐτου̃ σωτηρία τοι̃ς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμία̨ αὐτου̃ οὐ σωθήσεται (Ⅵ)

20.21
Non remansit de cibo ejus,/ et propterea nihil permanebit de bonis ejus./

Rien n'échappait à sa voracité; aussi son bonheur ne subsistera pas. (⁎)

Rien n'échappait à sa voracité; Mais son bien-être ne durera pas. (Ⅰ)

Rien n’a échappé à sa voracité: c’est pourquoi son bien-être ne durera pas. (Ⅲ)

‫ 21 ׃20  אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו ‬ (Ⅴ)

οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοι̃ς βρώμασιν αὐτου̃ διὰ του̃το οὐκ ἀνθήσει αὐτου̃ τὰ ἀγαθά (Ⅵ)

20.22
Cum satiatus fuerit, arctabitur :/ æstuabit, et omnis dolor irruet super eum./

Au sein de l'abondance, il tombe dans la disette; tous les coups du malheur viennent sur lui. (⁎)

Au milieu de l'abondance il sera dans la détresse; La main de tous les misérables se lèvera sur lui. (Ⅰ)

Dans la plénitude de son abondance, il sera dans la détresse; toutes les mains des malheureux viendront sur lui. (Ⅲ)

‫ 22 ׃20  במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו ‬ (Ⅴ)

ὅταν δὲ δοκη̨̃ ἤδη πεπληρω̃σθαι θλιβήσεται πα̃σα δὲ ἀνάγκη ἐπ' αὐτὸν ἐπελεύσεται (Ⅵ)

20.23
Utinam impleatur venter ejus,/ ut emittat in eum iram furoris sui,/ et pluat super illum bellum suum./

Voici pour lui remplir le ventre: Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, elle pleuvra sur lui jusqu'en ses entrailles. (⁎)

Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, Et le rassasiera par une pluie de traits. (Ⅰ)

Il arrivera que, pour remplir son ventre, Dieu enverra sur lui l’ardeur de sa colère, et la fera pleuvoir sur lui dans sa chair. (Ⅲ)

‫ 23 ׃20  יהי למלא בטנו ישלח בו‪[c]‬ חרון אפו וימטר עלימו בלחומו ‬ (Ⅴ)

εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτου̃ ἐπαποστείλαι ἐπ' αὐτὸν θυμὸν ὀργη̃ς νίψαι ἐπ' αὐτὸν ὀδύνας (Ⅵ)

20.24
Fugiet arma ferrea,/ et irruet in arcum æreum./

S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transperce. (⁎)

S'il échappe aux armes de fer, L'arc d'airain le transpercera. (Ⅰ)

S’il fuit devant les armes de fer, un arc d’airain le transpercera. (Ⅲ)

‫ 24 ׃20  יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה ‬ (Ⅴ)

καὶ οὐ μὴ σωθη̨̃ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον (Ⅵ)

20.25
Eductus, et egrediens de vagina sua,/ et fulgurans in amaritudine sua :/ vadent et venient super eum horribiles./

Il arrache le trait, il sort de son corps, l'acier sort étincelant de son foie; les terreurs de la mort tombent sur lui. (⁎)

Il arrache de son corps le trait, Qui étincelle au sortir de ses entrailles, Et il est en proie aux terreurs de la mort. (Ⅰ)

Il arrache la flèche et elle sort de son corps, et le fer étincelant de son fiel: les terreurs sont sur lui. (Ⅲ)

‫ 25 ׃20  שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים ‬ (Ⅴ)

διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτου̃ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτου̃ περιπατήσαισαν ἐπ' αὐτω̨̃ φόβοι (Ⅵ)

20.26
Omnes tenebræ absconditæ sunt in occultis ejus ;/ devorabit eum ignis qui non succenditur :/ affligetur relictus in tabernaculo suo./

Une nuit profonde engloutit ses trésors; un feu que l'homme n'a pas allumé le dévore, et consume tout ce qui restait dans sa tente. (⁎)

Toutes les calamités sont réservées à ses trésors; Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. (Ⅰ)

Toutes les ténèbres sont réservées pour ses trésors; un feu qu’on ne souffle pas le dévorera, et se repaîtra de ce qui reste dans sa tente. (Ⅲ)

‫ 26 ׃20  כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו ‬ (Ⅴ)

πα̃ν δὲ σκότος αὐτω̨̃ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πυ̃ρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτου̃ ἐπήλυτος τὸν οἰ̃κον (Ⅵ)

20.27
Revelabunt cæli iniquitatem ejus,/ et terra consurget adversus eum./

Les cieux révéleront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. (⁎)

Les cieux dévoileront son iniquité, Et la terre s'élèvera contre lui. (Ⅰ)

Les cieux révéleront son iniquité, et la terre s’élèvera contre lui. (Ⅲ)

‫ 27 ׃20  יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו ‬ (Ⅴ)

ἀνακαλύψαι δὲ αὐτου̃ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γη̃ δὲ ἐπανασταίη αὐτω̨̃ (Ⅵ)

20.28
Apertum erit germen domus illius :/ detrahetur in die furoris Dei./

L'abondance de sa maison sera dispersée, elle disparaîtra au jour de la colère. (⁎)

Les revenus de sa maison seront emportés, Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. (Ⅰ)

Le revenu de sa maison sera emporté; il s’écoulera au jour de Sa colère. (Ⅲ)

‫ 28 ׃20  יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו ‬ (Ⅴ)

ἑλκύσαι τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργη̃ς ἐπέλθοι αὐτω̨̃ (Ⅵ)

20.29
Hæc est pars hominis impii a Deo,/ et hæreditas verborum ejus a Domino.]

Telle est la part que Dieu réserve au méchant, et l'héritage que lui destine Dieu. (⁎)

Telle est la part que Dieu réserve au méchant, Tel est l'héritage que Dieu lui destine. (Ⅰ)

Telle est, de la part de Dieu, la portion de l’homme méchant, et l’héritage qui lui est assigné par Dieu. (Ⅲ)

‫ 29 ׃20  זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל פ‬ (Ⅴ)

αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβου̃ς παρὰ κυρίου καὶ κτη̃μα ὑπαρχόντων αὐτω̨̃ παρὰ του̃ ἐπισκόπου (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑