Job
Onelittleangel > > Job  >
(16 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


42.1
Respondens autem Job Domino, dixit :

Job répondit à Yahweh et dit: (⁎)

Job répondit à l'Éternel et dit: (Ⅰ)

Et Job répondit à l’Éternel et dit: (Ⅲ)

‫ 1  ׃42  ויען איוב את יהוה ויאמר ‬ (Ⅴ)

ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τω̨̃ κυρίω̨ (Ⅵ)

42.2
Scio quia omnia potes,/ et nulla te latet cogitatio./

Je sais que tu peux tout, et que pour toi aucun dessein n'est trop difficile. (⁎)

Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes pensées. (Ⅰ)

Je sais que tu peux tout, et qu’aucun dessein n’est trop difficile pour toi. (Ⅲ)

‫ 2  ׃42  *ידעת **ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה ‬ (Ⅴ)

οἰ̃δα ὅτι πάντα δύνασαι ἀδυνατει̃ δέ σοι οὐθέν (Ⅵ)

42.3
Quis est iste qui celat consilium absque scientia ?/ ideo insipienter locutus sum,/ et quæ ultra modum excederent scientiam meam./

« Quel est celui qui obscurcit le plan divin, sans savoir? » Oui, j'ai parlé sans intelligence de merveilles qui me dépassent et que j'ignore. (⁎)

Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? -Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. (Ⅰ)

Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil? J’ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. (Ⅲ)

‫ 3  ׃42  מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע ‬ (Ⅴ)

τίς γάρ ἐστιν ὁ κρύπτων σε βουλήν φειδόμενος δὲ ῥημάτων καὶ σὲ οἴεται κρύπτειν τίς δὲ ἀναγγελει̃ μοι ἃ οὐκ ἤ̨δειν μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἃ οὐκ ἠπιστάμην (Ⅵ)

42.4
Audi, et ego loquar :/ interrogabo te, et responde mihi./

« Ecoute-moi, je vais parler; je t'interrogerai, réponds-moi. » (⁎)

Écoute-moi, et je parlerai; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. (Ⅰ)

Écoute, je te prie, et je parlerai; je t’interrogerai, et toi, instruis-moi. (Ⅲ)

‫ 4  ׃42  שמע נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני ‬ (Ⅴ)

ἄκουσον δέ μου κύριε ἵνα κἀγὼ λαλήσω ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ με δίδαξον (Ⅵ)

42.5
Auditu auris audivi te :/ nunc autem oculus meus videt te./

Mon oreille avait entendu parler de toi; mais maintenant mon oeil t'a vu. (⁎)

Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon oeil t'a vu. (Ⅰ)

Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t’a vu: (Ⅲ)

‫ 5  ׃42  לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך ‬ (Ⅴ)

ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον νυνὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακέν σε (Ⅵ)

42.6
Idcirco ipse me reprehendo,/ et ago ponitentiam in favilla et cinere.]\

C'est pourquoi je me condamne et me repens, sur la poussière et sur la cendre. (⁎)

C'est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. (Ⅰ)

C’est pourquoi j’ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. (Ⅲ)

‫ 6  ׃42  על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר פ‬ (Ⅴ)

διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γη̃ν καὶ σποδόν (Ⅵ)

42.7
Postquam autem locutus est Dominus verba hæc ad Job, dixit ad Eliphaz Themanitem : Iratus est furor meus in te, et in duos amicos tuos, quoniam non estis locuti coram me rectum, sicut servus meus Job.

Après que Yahweh eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: « Ma colère est allumée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité, comme l'a fait mon serviteur Job. (⁎)

Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. (Ⅰ)

Et il arriva, après que l’Éternel eut dit ces paroles à Job, que l’Éternel dit à Éliphaz, le Thémanite: Ma colère s’est enflammée contre toi et contre tes deux compagnons, car vous n’avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. (Ⅲ)

‫ 7  ׃42  ויהי אחר דבר יהוה את הדברים האלה אל איוב ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב ‬ (Ⅴ)

ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλη̃σαι τὸν κύριον πάντα τὰ ῥήματα ταυ̃τα τω̨̃ Ιωβ εἰ̃πεν ὁ κύριος Ελιφας τω̨̃ Θαιμανίτη̨ ἥμαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν ὥσπερ ὁ θεράπων μου Ιωβ (Ⅵ)

42.8
Sumite ergo vobis septem tauros et septem arietes, et ite ad servum meum Job, et offerte holocaustum pro vobis : Job autem servus meus orabit pro vobis. Faciem ejus suscipiam, ut non vobis imputetur stultitia : neque enim locuti estis ad me recta, sicut servus meus Job.

Maintenant, prenez sept jeunes taureaux et sept béliers; puis venez trouver mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai point selon votre folie; car vous n'avez pas parlé de moi selon la vérité, comme l'a fait mon serviteur Job. » (⁎)

Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie; car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. (Ⅰ)

Et maintenant, prenez pour vous sept taureaux et sept béliers, et allez vers mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous; et mon serviteur Job priera pour vous: car, lui, je l’aurai pour agréable, afin que je n’agisse pas avec vous selon votre folie; car vous n’avez pas parlé de moi comme il convient, comme mon serviteur Job. (Ⅲ)

‫ 8  ׃42  ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב ‬ (Ⅴ)

νυ̃ν δὲ λάβετε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς καὶ πορεύθητε πρὸς τὸν θεράποντά μου Ιωβ καὶ ποιήσει κάρπωσιν περὶ ὑμω̃ν Ιωβ δὲ ὁ θεράπων μου εὔξεται περὶ ὑμω̃ν ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον αὐτου̃ λήμψομαι εἰ μὴ γὰρ δι' αὐτόν ἀπώλεσα ἂν ὑμα̃ς οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἀληθὲς κατὰ του̃ θεράποντός μου Ιωβ (Ⅵ)

42.9
Abierunt ergo Eliphaz Themanites, et Baldad Suhites, et Sophar Naamathites, et fecerunt sicut locutus fuerat Dominus ad eos : et suscepit Dominus faciem Job.

Eliphaz de Théman, Baldad de Suhé et Sophar de Naaman allèrent donc et firent comme Yahweh leur avait dit; et Yahweh eut égard à la prière de Job. (⁎)

Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit: et l'Éternel eut égard à la prière de Job. (Ⅰ)

Et Éliphaz le Thémanite, et Bildad le Shukhite, et Tsophar le Naamathite, allèrent et firent comme l’Éternel leur avait dit; et l’Éternel eut Job pour agréable. (Ⅲ)

‫ 9  ׃42  וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את פני איוב ‬ (Ⅴ)

ἐπορεύθη δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης καὶ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης καὶ Σωφαρ ὁ Μιναι̃ος καὶ ἐποίησαν καθὼς συνέταξεν αὐτοι̃ς ὁ κύριος καὶ ἔλυσεν τὴν ἁμαρτίαν αὐτοι̃ς διὰ Ιωβ (Ⅵ)

42.10
Dominus quoque conversus est ad ponitentiam Job, cum oraret ille pro amicis suis : et addidit Dominus omnia quæcumque fuerant Job, duplicia.

Yahweh rétablit Job dans son premier état, pendant que Job intercédait pour ses amis, et Yahweh rendit à Job le double de tous ses biens. (⁎)

L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis; et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. (Ⅰ)

Et l’Éternel rétablit l’ancien état de Job, quand il eut prié pour ses amis; et l’Éternel donna à Job le double de tout ce qu’il avait eu. (Ⅲ)

‫ 10 ׃42  ויהוה שב את *שבית **שבות איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את כל אשר לאיוב למשנה ‬ (Ⅴ)

ὁ δὲ κύριος ηὔξησεν τὸν Ιωβ εὐξαμένου δὲ αὐτου̃ καὶ περὶ τω̃ν φίλων αὐτου̃ ἀφη̃κεν αὐτοι̃ς τὴν ἁμαρτίαν ἔδωκεν δὲ ὁ κύριος διπλα̃ ὅσα ἠ̃ν ἔμπροσθεν Ιωβ εἰς διπλασιασμόν (Ⅵ)

42.11
Venerunt autem ad eum omnes fratres sui, et universæ sorores suæ, et cuncti qui noverant eum prius, et comederunt cum eo panem in domo ejus : et moverunt super eum caput, et consolati sunt eum super omni malo quod intulerat Dominus super eum : et dederunt ei unusquisque ovem unam, et inaurem auream unam.

Ses frères, ses soeurs et ses anciens amis vinrent tous le visiter et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que Yahweh avait fait venir sur lui; et ils lui firent don chacun d'une késita et d'un anneau d'or. (⁎)

Les frères, les soeurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kesita et un anneau d'or. (Ⅰ)

Et tous ses frères, et toutes ses sœurs, et tous ceux qui l’avaient connu auparavant vinrent à lui, et mangèrent le pain avec lui dans sa maison; et ils sympathisèrent avec lui et le consolèrent de tout le mal que l’Éternel avait fait venir sur lui, et lui donnèrent chacun un késita, et chacun un anneau d’or. (Ⅲ)

‫ 11 ׃42  ויבאו אליו כל אחיו וכל *אחיתיו **אחיותיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא יהוה עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד ס‬ (Ⅴ)

ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτου̃ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτω̨̃ καὶ ἠ̃λθον πρὸς αὐτὸν καὶ πάντες ὅσοι ἤ̨δεισαν αὐτὸν ἐκ πρώτου φαγόντες δὲ καὶ πιόντες παρ' αὐτω̨̃ παρεκάλεσαν αὐτόν καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ πα̃σιν οἱ̃ς ἐπήγαγεν αὐτω̨̃ ὁ κύριος ἔδωκεν δὲ αὐτω̨̃ ἕκαστος ἀμνάδα μίαν καὶ τετράδραχμον χρυσου̃ν ἄσημον (Ⅵ)

42.12
Dominus autem benedixit novissimis Job magis quam principio ejus : et facta sunt ei quatuordecim millia ovium, et sex millia camelorum, et mille juga boum, et mille asinæ.

Et Yahweh bénit les derniers temps de Job plus encore que les premiers, et il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille paires de boeufs et mille ânesses. (⁎)

Pendant ses dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille paires de boeufs, et mille ânesses. (Ⅰ)

Et l’Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement: et il eut quatorze mille brebis, et six mille chameaux, et mille paires de bœufs, et mille ânesses; (Ⅲ)

‫ 12 ׃42  ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות ‬ (Ⅴ)

ὁ δὲ κύριος εὐλόγησεν τὰ ἔσχατα Ιωβ ἢ τὰ ἔμπροσθεν ἠ̃ν δὲ τὰ κτήνη αὐτου̃ πρόβατα μύρια τετρακισχίλια κάμηλοι ἑξακισχίλιαι ζεύγη βοω̃ν χίλια ὄνοι θήλειαι νομάδες χίλιαι (Ⅵ)

42.13
Et fuerunt ei septem filii, et tres filiæ.

Il eut sept fils et trois filles; (⁎)

Il eut sept fils et trois filles: (Ⅰ)

et il eut sept fils et trois filles; (Ⅲ)

‫ 13 ׃42  ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות ‬ (Ⅴ)

γεννω̃νται δὲ αὐτω̨̃ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρει̃ς (Ⅵ)

42.14
Et vocavit nomen unius Diem, et nomen secundæ Cassiam, et nomen tertiæ Cornustibii.

il nomma la première Jémima, la deuxième Ketsia et la troisième Kéren-Hapouk. (⁎)

il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren Happuc. (Ⅰ)

et il appela le nom de la première Jémima, et le nom de la seconde Ketsia, et le nom de la troisième Kéren-Happuc. (Ⅲ)

‫ 14 ׃42  ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך ‬ (Ⅴ)

καὶ ἐκάλεσεν τὴν μὲν πρώτην 'Ημέραν τὴν δὲ δευτέραν Κασίαν τὴν δὲ τρίτην 'Αμαλθείας κέρας (Ⅵ)

42.15
Non sunt autem inventæ mulieres speciosæ sicut filiæ Job in universa terra : deditque eis pater suus hæreditatem inter fratres earum.

On ne trouvait pas dans toute la terre d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage parmi leurs frères. (⁎)

Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. (Ⅰ)

Et, dans tout le pays, il ne se trouvait point de femmes belles comme les filles de Job; et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. (Ⅲ)

‫ 15 ׃42  ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם ס‬ (Ⅴ)

καὶ οὐχ εὑρέθησαν κατὰ τὰς θυγατέρας Ιωβ βελτίους αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ ὑπ' οὐρανόν ἔδωκεν δὲ αὐται̃ς ὁ πατὴρ κληρονομίαν ἐν τοι̃ς ἀδελφοι̃ς (Ⅵ)

42.16
Vixit autem Job post hæc centum quadraginta annis, et vidit filios suos, et filios filiorum suorum usque ad quartam generationem : et mortuus est senex, et plenus dierum.

Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. (⁎)

Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. (Ⅰ)

Et, après cela, Job vécut cent quarante ans, et il vit ses fils, et les fils de ses fils, quatre générations. (Ⅲ)

‫ 16 ׃42  ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה *וירא **ויראה את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות ‬ (Ⅴ)

ἔζησεν δὲ Ιωβ μετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα τὰ δὲ πάντα ἔζησεν ἔτη διακόσια τεσσαράκοντα ὀκτώ καὶ εἰ̃δεν Ιωβ τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ καὶ τοὺς υἱοὺς τω̃ν υἱω̃ν αὐτου̃ τετάρτην γενεάν (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42|

Menu livre ↑