Job
Onelittleangel > > Job  >
(27 Verses | Page 1 / 1)
Version Grecque
Versions
Comparer
(⁎)
(Ⅰ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)

5. 1  
ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψη̨

Appelle donc! Y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Vers lequel des saints te tourneras-tu? (⁎)

*****

Crie maintenant! Qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? (Ⅰ)

*****

Voca ergo, si est qui tibi respondeat,/ et ad aliquem sanctorum convertere./ (Ⅳ)

*****

‫ 1  ׃5   קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה ‬ (Ⅴ)

*****

Crie donc! Y a-t-il quelqu’un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu? (Ⅵ)

*****

Crie maintenant ; y aura-t-il quelqu’un qui te réponde ? et vers qui d’entre les saints te tourneras-tu ? (Ⅶ)

*****

Crie maintenant! Y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu? (Ⅷ)

*****

5. 2  
καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρει̃ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοι̃ ζη̃λος

La colère tue l'insensé, et l'emportement fait mourir le fou. (⁎)

*****

L'insensé périt dans sa colère, Le fou meurt dans ses emportements. (Ⅰ)

*****

Vere stultum interficit iracundia,/ et parvulum occidit invidia./ (Ⅳ)

*****

‫ 2  ׃5   כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה ‬ (Ⅴ)

*****

Car le chagrin fait mourir le sot, et la jalousie tue le simple. (Ⅵ)

*****

Certainement la colère tue le fou, et le dépit fait mourir le sot. (Ⅶ)

*****

La colère tue l'insensé, et le dépit fait mourir celui qui est destitué de sens; (Ⅷ)

*****

5. 3  
ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ' εὐθέως ἐβρώθη αὐτω̃ν ἡ δίαιτα

J'ai vu l'insensé étendre ses racines, et soudain j'ai maudit sa demeure. (⁎)

*****

J'ai vu l'insensé prendre racine; Puis soudain j'ai maudit sa demeure. (Ⅰ)

*****

Ego vidi stultum firma radice,/ et maledixi pulchritudini ejus statim./ (Ⅳ)

*****

‫ 3  ׃5   אני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם ‬ (Ⅴ)

*****

J’ai vu le sot s’enraciner, et soudain j’ai maudit sa demeure; (Ⅵ)

*****

J’ai vu le fou qui s’enracinait, mais j’ai aussitôt maudit sa demeure. (Ⅶ)

*****

J'ai vu l'insensé étendant ses racines, mais soudain j'ai maudit sa demeure. (Ⅷ)

*****

5. 4  
πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτω̃ν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος

Plus de salut pour ses fils; on les écrase à la porte, et personne ne les défend. (⁎)

*****

Plus de prospérité pour ses fils; Ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre! (Ⅰ)

*****

Longe fient filii ejus a salute,/ et conterentur in porta,/ et non erit qui eruat./ (Ⅳ)

*****

‫ 4  ׃5   ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל ‬ (Ⅴ)

*****

Ses fils sont loin de la sûreté, et sont écrasés dans la porte, et il n’y a personne pour délivrer; (Ⅵ)

*****

Ses enfants, bien loin de trouver de la sûreté, sont écrasés aux portes, et personne ne les délivre. (Ⅶ)

*****

Ses fils sont loin de tout secours, ils sont écrasés à la porte, et personne ne les délivre; (Ⅷ)

*****

5. 5  
ἃ γὰρ ἐκει̃νοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακω̃ν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτω̃ν ἡ ἰσχύς

L'homme affamé dévore sa moisson, il franchit la haie d'épines et l'emporte; l'homme altéré engloutit ses richesses. (⁎)

*****

Sa moisson est dévorée par des affamés, Qui viennent l'enlever jusque dans les épines, Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. (Ⅰ)

*****

Cujus messem famelicus comedet,/ et ipsum rapiet armatus,/ et bibent sitientes divitias ejus./ (Ⅳ)

*****

‫ 5  ׃5   אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם ‬ (Ⅴ)

*****

Sa moisson, l’affamé la mange, et jusque parmi les épines il la prend; et le piège guette son bien. (Ⅵ)

*****

Sa moisson est dévorée par l’affamé, qui même la ravit d’entre les épines ; et le voleur engloutit leurs biens. (Ⅶ)

*****

L'affamé dévore sa moisson; il la lui prend à travers les épines de sa haie; l'homme altéré convoite ses biens. (Ⅷ)

*****

5. 6  
οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθη̨ ἐκ τη̃ς γη̃ς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος

Car le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol, (⁎)

*****

Le malheur ne sort pas de la poussière, Et la souffrance ne germe pas du sol; (Ⅰ)

*****

Nihil in terra sine causa fit,/ et de humo non oritur dolor./ (Ⅳ)

*****

‫ 6  ׃5   כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל ‬ (Ⅴ)

*****

Car l’affliction ne sort pas de la poussière, et la misère ne germe pas du sol; (Ⅵ)

*****

Or le tourment ne sort pas de la poussière, et le travail ne germe pas de la terre ; (Ⅶ)

*****

Car la souffrance ne sort pas de la poussière, et la peine ne germe pas du sol, (Ⅷ)

*****

5. 7  
ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννα̃ται κόπω̨ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται

de telle sorte que l'homme naisse pour la peine, comme les fils de la foudre pour élever leur vol. (⁎)

*****

L'homme naît pour souffrir, Comme l'étincelle pour voler. (Ⅰ)

*****

Homo nascitur ad laborem,/ et avis ad volatum./ (Ⅳ)

*****

‫ 7  ׃5   כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף ‬ (Ⅴ)

*****

Car l’homme est né pour la misère, comme les étincelles volent en haut. (Ⅵ)

*****

Quoique l’homme naisse pour être agité, comme les étincelles pour voler en haut. (Ⅶ)

*****

De sorte que l'homme soit né pour la peine, comme l'étincelle pour voler en haut. (Ⅷ)

*****

5. 8  
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι

A ta place, je me tournerais vers Dieu, c'est vers lui que je dirigerais ma prière. (⁎)

*****

Pour moi, j'aurais recours à Dieu, Et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause. (Ⅰ)

*****

Quam ob rem ego deprecabor Dominum,/ et ad Deum ponam eloquium meum :/ (Ⅳ)

*****

‫ 8  ׃5   אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי ‬ (Ⅴ)

*****

Mais moi je rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause, — (Ⅵ)

*****

Mais moi, j’aurais recours au [Dieu] Fort, et j’adresserais mes paroles à Dieu, (Ⅶ)

*****

Mais moi, j'aurais recours à Dieu, et j'adresserais ma parole à Dieu, (Ⅷ)

*****

5. 9  
τὸν ποιου̃ντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὡ̃ν οὐκ ἔστιν ἀριθμός

Il fait des choses grandes, qu'on ne peut sonder; des prodiges qu'on ne saurait compter. (⁎)

*****

Il fait des choses grandes et insondables, Des merveilles sans nombre; (Ⅰ)

*****

qui facit magna et inscrutabilia,/ et mirabilia absque numero ;/ (Ⅳ)

*****

‫ 9  ׃5   עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר ‬ (Ⅴ)

*****

Qui fait de grandes choses qu’on ne peut sonder, des merveilles à ne pouvoir les compter; (Ⅵ)

*****

Qui fait des choses si grandes qu’on ne les peut sonder, [et] tant de choses merveilleuses, qu’il est impossible de les compter. (Ⅶ)

*****

Qui fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, de merveilleuses choses qu'on ne peut compter; (Ⅷ)

*****

5. 10  
τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γη̃ν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ' οὐρανόν

Il verse la pluie sur la terre, il envoie les eaux sur les campagnes, (⁎)

*****

Il répand la pluie sur la terre, Et envoie l'eau sur les campagnes; (Ⅰ)

*****

qui dat pluviam super faciem terræ,/ et irrigat aquis universa ;/ (Ⅳ)

*****

‫ 10 ׃5   הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות ‬ (Ⅴ)

*****

Qui donne la pluie sur la face de la terre, et envoie des eaux sur la face des campagnes, (Ⅵ)

*****

Qui répand la pluie sur la face de la terre, et qui envoie les eaux sur les campagnes. (Ⅶ)

*****

Qui répand la pluie sur la face de la terre, et qui envoie les eaux sur la face des champs; (Ⅷ)

*****

5. 11  
τὸν ποιου̃ντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα

il exalte ceux qui sont abaissés, et les affligés retrouvent le bonheur. (⁎)

*****

Il relève les humbles, Et délivre les affligés; (Ⅰ)

*****

qui ponit humiles in sublime,/ et mœrentes erigit sospitate ;/ (Ⅳ)

*****

‫ 11 ׃5   לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע ‬ (Ⅴ)

*****

Plaçant en haut ceux qui sont abaissés; et ceux qui sont en deuil sont élevés au bonheur. (Ⅵ)

*****

Qui élève ceux qui sont bas, et qui fait que ceux qui sont en deuil sont en sûreté dans une haute retraite. (Ⅶ)

*****

Qui met en haut ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont en deuil au faîte du bonheur; (Ⅷ)

*****

5. 12  
διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χει̃ρες αὐτω̃ν ἀληθές

Il déjoue les projets des perfides, et leurs mains ne peuvent réaliser leurs complots. (⁎)

*****

Il anéantit les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne peuvent les accomplir; (Ⅰ)

*****

qui dissipat cogitationes malignorum,/ ne possint implere manus eorum quod cœperant ;/ (Ⅳ)

*****

‫ 12 ׃5   מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה ‬ (Ⅴ)

*****

Il dissipe les projets des hommes rusés, et leurs mains n’accomplissent pas leurs conseils. (Ⅵ)

*****

Il dissipe les pensées des hommes rusés, de sorte qu’ils ne viennent point à bout de leurs entreprises. (Ⅶ)

*****

Qui dissipe les projets des hommes rusés, et leurs mains ne viennent à bout de rien; (Ⅷ)

*****

5. 13  
ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τη̨̃ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν

Il prend les habiles dans leur propre ruse, et renverse les conseils des hommes astucieux. (⁎)

*****

Il prend les sages dans leur propre ruse, Et les desseins des hommes artificieux sont renversés: (Ⅰ)

*****

qui apprehendit sapientes in astutia eorum,/ et consilium pravorum dissipat./ (Ⅳ)

*****

‫ 13 ׃5   לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה ‬ (Ⅴ)

*****

Il prend les sages dans leur ruse, et le conseil des astucieux est précipité: (Ⅵ)

*****

Il surprend les sages en leur ruse, et le conseil des méchants est renversé. (Ⅶ)

*****

Qui prend les sages dans leurs propres ruses, et le dessein des pervers est renversé. (Ⅷ)

*****

5. 14  
ἡμέρας συναντήσεται αὐτοι̃ς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί

Durant le jour, ils rencontrent les ténèbres; en plein midi, ils tâtonnent comme dans la nuit. (⁎)

*****

Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. (Ⅰ)

*****

Per diem incurrent tenebras,/ et quasi in nocte, sic palpabunt in meridie./ (Ⅳ)

*****

‫ 14 ׃5   יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים ‬ (Ⅴ)

*****

De jour, ils rencontrent les ténèbres, et en plein midi ils marchent à tâtons, comme de nuit. (Ⅵ)

*****

De jour ils rencontrent les ténèbres, et ils marchent à tâtons en plein midi, comme dans la nuit. (Ⅶ)

*****

De jour, ils rencontrent les ténèbres, et, comme dans la nuit, ils tâtonnent en plein midi; (Ⅷ)

*****

5. 15  
ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμω̨ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου

Dieu sauve le faible du glaive de leur langue, et de la main du puissant. (⁎)

*****

Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, Et le sauve de la main des puissants; (Ⅰ)

*****

Porro salvum faciet egenum a gladio oris eorum,/ et de manu violenti pauperem./ (Ⅳ)

*****

‫ 15 ׃5   וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון ‬ (Ⅴ)

*****

Et il sauve le pauvre de l’épée, de leur bouche, et de la main du fort; (Ⅵ)

*****

Mais il délivre le pauvre de [leur] épée, de leur bouche, et de la main de l’homme puissant. (Ⅶ)

*****

Et il délivre le pauvre de l'épée de leur bouche, et de la main des puissants. (Ⅷ)

*****

5. 16  
εἴη δὲ ἀδυνάτω̨ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη

Alors l'espérance revient au malheureux; et l'iniquité ferme la bouche. (⁎)

*****

Et l'espérance soutient le malheureux, Mais l'iniquité ferme la bouche. (Ⅰ)

*****

Et erit egeno spes ;/ iniquitas autem contrahet os suum./ (Ⅳ)

*****

‫ 16 ׃5   ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה ‬ (Ⅴ)

*****

Et il arrive au chétif ce qu’il espère, et l’iniquité a la bouche fermée. (Ⅵ)

*****

Ainsi il arrive au pauvre ce qu’il a espéré, mais l’iniquité a la bouche fermée. (Ⅶ)

*****

Et il y a une espérance pour les malheureux, et la méchanceté a la bouche fermée. (Ⅷ)

*****

5. 17  
μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου

Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant. (⁎)

*****

Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la correction du Tout Puissant. (Ⅰ)

*****

Beatus homo qui corripitur a Deo :/ increpationem ergo Domini ne reprobes :/ (Ⅳ)

*****

‫ 17 ׃5   הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס ‬ (Ⅴ)

*****

Voici, bienheureux l’homme que Dieu reprend! Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-puissant. (Ⅵ)

*****

Voilà, ô que bienheureux est celui que Dieu châtie ! ne rejette donc point le châtiment du Tout-puissant. (Ⅶ)

*****

Voici, heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant. (Ⅷ)

*****

5. 18  
αὐτὸς γὰρ ἀλγει̃ν ποιει̃ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ ἰάσαντο

Car il fait la blessure, et il la bande; il frappe, et sa main guérit. (⁎)

*****

Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et sa main guérit. (Ⅰ)

*****

quia ipse vulnerat, et medetur ;/ percutit, et manus ejus sanabunt./ (Ⅳ)

*****

‫ 18 ׃5   כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ *וידו **וידיו תרפינה ‬ (Ⅴ)

*****

Car c’est lui qui fait la plaie et qui la bande; il frappe, et ses mains guérissent. (Ⅵ)

*****

Car c’est lui qui fait la plaie, et qui la bande ; il blesse, et ses mains guérissent. (Ⅶ)

*****

Car c'est lui qui fait la plaie et la bande; il blesse et ses mains guérissent. (Ⅷ)

*****

5. 19  
ἑξάκις ἐξ ἀναγκω̃ν σε ἐξελει̃ται ἐν δὲ τω̨̃ ἑβδόμω̨ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν

Six fois il te délivrera de l'angoisse, et, à la septième, le mal ne t'atteindra pas. (⁎)

*****

Six fois il te délivrera de l'angoisse, Et sept fois le mal ne t'atteindra pas. (Ⅰ)

*****

In sex tribulationibus liberabit te,/ et in septima non tanget te malum./ (Ⅳ)

*****

‫ 19 ׃5   בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע ‬ (Ⅴ)

*****

En six détresses il te délivrera, et, dans sept, le mal ne t’atteindra pas. (Ⅵ)

*****

Il te délivrera dans six afflictions, et à la septième le mal ne te touchera point. (Ⅶ)

*****

Dans six détresses, il te délivrera; et dans sept, le mal ne te touchera point. (Ⅷ)

*****

5. 20  
ἐν λιμω̨̃ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμω̨ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε

Dans la famine, il te sauvera de la mort; dans le combat, des coups de l'épée. (⁎)

*****

Il te sauvera de la mort pendant la famine, Et des coups du glaive pendant la guerre. (Ⅰ)

*****

In fame eruet te de morte,/ et in bello de manu gladii./ (Ⅳ)

*****

‫ 20 ׃5   ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב ‬ (Ⅴ)

*****

Dans la famine il te délivrera de la mort, et, dans la guerre, de la puissance de l’épée. (Ⅵ)

*****

En temps de famine il te garantira de la mort, et en temps de guerre [il te préservera] de l’épée. (Ⅶ)

*****

En temps de famine, il te garantira de la mort, et en temps de guerre, du tranchant de l'épée. (Ⅷ)

*****

5. 21  
ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθη̨̃ς ἀπὸ κακω̃ν ἐρχομένων

Tu seras à l'abri du fouet de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. (⁎)

*****

Tu seras à l'abri du fléau de la langue, Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. (Ⅰ)

*****

A flagello linguæ absconderis,/ et non timebis calamitatem cum venerit./ (Ⅳ)

*****

‫ 21 ׃5   בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא ‬ (Ⅴ)

*****

Tu seras à couvert du fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre quand il viendra. (Ⅵ)

*****

Tu seras à couvert du fléau de la langue, et tu n’auras point peur du pillage quand il arrivera ; (Ⅶ)

*****

Tu seras à couvert du fléau de la langue, et tu n'auras point peur de la désolation, quand elle arrivera. (Ⅷ)

*****

5. 22  
ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάση̨ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθη̨̃ς

Tu te riras de la dévastation et de la famine, tu ne redouteras pas les bêtes de la terre. (⁎)

*****

Tu te riras de la dévastation comme de la famine, Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre; (Ⅰ)

*****

In vastitate et fame ridebis,/ et bestias terræ non formidabis./ (Ⅳ)

*****

‫ 22 ׃5   לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא ‬ (Ⅴ)

*****

Tu te riras du désastre et de la faim, et tu n’auras pas peur des bêtes de la terre; (Ⅵ)

*****

Tu riras durant le pillage et durant la famine, et tu n’auras point peur des bêtes sauvages. (Ⅶ)

*****

Tu riras de la dévastation et de la famine, et tu n'auras pas peur des bêtes de la terre; (Ⅷ)

*****

5. 23  
θη̃ρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι

Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. (⁎)

*****

Car tu feras alliance avec les pierres des champs, Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. (Ⅰ)

*****

Sed cum lapidibus regionum pactum tuum,/ et bestiæ terræ pacificæ erunt tibi./ (Ⅳ)

*****

‫ 23 ׃5   כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך ‬ (Ⅴ)

*****

Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. (Ⅵ)

*****

Même tu feras accord avec les pierres des champs, tu seras en paix avec les bêtes sauvages. (Ⅶ)

*****

Car tu auras un pacte avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. (Ⅷ)

*****

5. 24  
εἰ̃τα γνώση̨ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἰ̃κος ἡ δὲ δίαιτα τη̃ς σκηνη̃ς σου οὐ μὴ ἁμάρτη̨

Tu verras le bonheur régner sous ta tente; tu visiteras tes pâturages, et rien n'y manquera. (⁎)

*****

Tu jouiras du bonheur sous ta tente, Tu retrouveras tes troupeaux au complet, (Ⅰ)

*****

Et scies quod pacem habeat tabernaculum tuum ;/ et visitans speciem tuam, non peccabis./ (Ⅳ)

*****

‫ 24 ׃5   וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא ‬ (Ⅴ)

*****

Tu sauras que ta tente est prospère, tu visiteras ta demeure et tu n’y trouveras rien de manque, (Ⅵ)

*****

Tu connaîtras que la prospérité sera dans ta tente ; tu pourvoiras à ta demeure, et tu n’y seras point trompé. (Ⅶ)

*****

Et tu verras la prospérité dans ta tente: tu visiteras tes pâturages, (Ⅷ)

*****

5. 25  
γνώση̨ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον του̃ ἀγρου̃

Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. (⁎)

*****

Tu verras ta postérité s'accroître, Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. (Ⅰ)

*****

Scies quoque quoniam multiplex erit semen tuum,/ et progenies tua quasi herba terræ./ (Ⅳ)

*****

‫ 25 ׃5   וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ ‬ (Ⅴ)

*****

Et tu sauras que ta postérité est nombreuse, et tes rejetons, comme l’herbe de la terre. (Ⅵ)

*****

Et tu verras croître ta postérité et tes descendants, comme l’herbe de la terre. (Ⅶ)

*****

Et rien ne t'y manquera; et tu verras ta postérité croissante, et tes descendants pareils à l'herbe de la terre. (Ⅷ)

*****

5. 26  
ἐλεύση̨ δὲ ἐν τάφω̨ ὥσπερ σι̃τος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ' ὥραν συγκομισθει̃σα

Tu entreras mûr dans le tombeau, comme une gerbe qu'on enlève en son temps. (⁎)

*****

Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, Comme on emporte une gerbe en son temps. (Ⅰ)

*****

Ingredieris in abundantia sepulchrum,/ sicut infertur acervus tritici in tempore suo./ (Ⅳ)

*****

‫ 26 ׃5   תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו ‬ (Ⅴ)

*****

Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbes en sa saison. (Ⅵ)

*****

Tu entreras au sépulcre en vieillesse, comme un monceau de gerbes s’entasse en sa saison. (Ⅶ)

*****

Tu entreras mûr dans le tombeau, comme une gerbe qu'on emporte en son temps. (Ⅷ)

*****

5. 27  
ἰδοὺ ταυ̃τα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταυ̃τά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνω̃θι σεαυτω̨̃ εἴ τι ἔπραξας

Voilà ce que nous avons observé: c'est la vérité! Ecoute-le, et fais-en ton profit. (⁎)

*****

Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est; A toi d'entendre et de mettre à profit. (Ⅰ)

*****

Ecce hoc, ut investigavimus, ita est :/ quod auditum, mente pertracta.] (Ⅳ)

*****

‫ 27 ׃5   הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך פ‬ (Ⅴ)

*****

Voici, nous avons examiné cela; il en est ainsi. Écoute-le, et sache-le pour toi-même. (Ⅵ)

*****

Voilà, nous avons examiné cela, et il est ainsi ; écoute-le, et le sache pour ton bien. (Ⅶ)

*****

Voilà, nous avons examiné la chose; elle est ainsi, écoute cela, et fais-en ton profit. (Ⅷ)

*****Page: 1

Chapitre 5

| | | | 5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Home | ♥ Notre Projet ♥ ⇄ ♥ Votre projet ♥