Job
Onelittleangel > > Job  >
(21 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


7.1
Militia est vita hominis super terram,/ et sicut dies mercenarii dies ejus./

La vie de l'homme sur la terre est un temps de service, et ses jours sont comme ceux du mercenaire. (⁎)

Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. (Ⅰ)

L’homme n’a-t-il pas une vie de labeur sur la terre? Et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d’un mercenaire? (Ⅲ)

‫ 1  ׃7   הלא צבא לאנוש *על **עלי ארץ וכימי שכיר ימיו ‬ (Ⅴ)

πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινου̃ ἡ ζωὴ αὐτου̃ (Ⅵ)

7.2
Sicut servus desiderat umbram,/ et sicut mercenarius præstolatur finem operis sui,/

Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, (⁎)

Comme l'esclave soupire après l'ombre, Comme l'ouvrier attend son salaire, (Ⅰ)

Comme l’esclave soupire après l’ombre, et comme le mercenaire attend son salaire, (Ⅲ)

‫ 2  ׃7   כעבד ישאף צל וכשכיר יקוה פעלו ‬ (Ⅴ)

ἢ ὥσπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτου̃ καὶ τετευχὼς σκια̃ς ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτου̃ (Ⅵ)

7.3
sic et ego habui menses vacuos,/ et noctes laboriosas enumeravi mihi./

ainsi j'ai eu en partage des mois de douleur, pour mon lot, des nuits de souffrance. (⁎)

Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. (Ⅰ)

Ainsi j’ai eu pour partage des mois de déception, et des nuits de misère me sont assignées. (Ⅲ)

‫ 3  ׃7   כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי ‬ (Ⅴ)

οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μη̃νας κενούς νύκτες δὲ ὀδυνω̃ν δεδομέναι μοί εἰσιν (Ⅵ)

7.4
Si dormiero, dicam : Quando consurgam ?/ et rursum expectabo vesperam,/ et replebor doloribus usque ad tenebras./

Si je me couche, je dis: « Quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? » et je suis rassasié d'angoisses jusqu'au jour. (⁎)

Je me couche, et je dis: Quand me lèverai-je? quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitations jusqu'au point du jour. (Ⅰ)

Si je me couche, alors je dis: Quand me lèverai-je et quand l’obscurité prendra-t-elle fin? et je suis excédé d’agitations jusqu’au point du jour. (Ⅲ)

‫ 4  ׃7   אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף ‬ (Ⅴ)

ἐὰν κοιμηθω̃ λέγω πότε ἡμέρα ὡς δ' ἂν ἀναστω̃ πάλιν πότε ἑσπέρα πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνω̃ν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωί (Ⅵ)

7.5
Induta est caro mea putredine,/ et sordibus pulveris cutis mea aruit et contracta est./

Ma chair se couvre de vers et d'une croûte terreuse, ma peau se gerce et coule. (⁎)

Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse, Ma peau se crevasse et se dissout. (Ⅰ)

Ma chair est couverte de vers et de croûtes de terre, ma peau se retire et suppure. (Ⅲ)

‫ 5  ׃7   לבש בשרי רמה *וגיש **וגוש עפר עורי רגע וימאס ‬ (Ⅴ)

φύρεται δέ μου τὸ σω̃μα ἐν σαπρία̨ σκωλήκων τήκω δὲ βώλακας γη̃ς ἀπὸ ἰχω̃ρος ξύων (Ⅵ)

7.6
Dies mei velocius transierunt quam a texente tela succiditur,/ et consumpti sunt absque ulla spe./

Mes jours passent plus rapides que la navette, ils s'évanouissent: plus d'espérance! (⁎)

Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, Ils s'évanouissent: plus d'espérance! (Ⅰ)

Mes jours s’en vont plus vite qu’une navette, et finissent sans espérance. (Ⅲ)

‫ 6  ׃7   ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה ‬ (Ⅴ)

ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος λαλια̃ς ἀπόλωλεν δὲ ἐν κενη̨̃ ἐλπίδι (Ⅵ)

7.7
Memento quia ventus est vita mea,/ et non revertetur oculus meus ut videat bona./

O Dieu, souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle! Mes yeux ne reverront pas le bonheur. (⁎)

Souviens-toi que ma vie est un souffle! Mes yeux ne reverront pas le bonheur. (Ⅰ)

Souviens-toi que ma vie n’est qu’un souffle: mon œil ne reverra pas le bien; (Ⅲ)

‫ 7  ׃7   זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב ‬ (Ⅴ)

μνήσθητι οὐ̃ν ὅτι πνευ̃μά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἰδει̃ν ἀγαθόν (Ⅵ)

7.8
Nec aspiciet me visus hominis ;/ oculi tui in me, et non subsistam./

L'oeil qui me regarde ne m'apercevra plus; ton oeil me cherchera, et je ne serai plus. (⁎)

L'oeil qui me regarde ne me regardera plus; Ton oeil me cherchera, et je ne serai plus. (Ⅰ)

L’œil qui me regarde ne me reverra plus; tes yeux sont sur moi, et je ne suis plus. (Ⅲ)

‫ 8  ׃7   לא תשורני עין ראי עיניך בי ואינני ‬ (Ⅴ)

οὐ περιβλέψεταί με ὀφθαλμὸς ὁρω̃ντός με οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοί καὶ οὐκέτι εἰμὶ (Ⅵ)

7.9
Sicut consumitur nubes, et pertransit,/ sic qui descenderit ad inferos, non ascendet./

Le nuage se dissipe et passe; ainsi celui qui descend au schéol ne remontera plus; (⁎)

Comme la nuée se dissipe et s'en va, Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas; (Ⅰ)

La nuée disparaît et s’en va; ainsi celui qui descend au shéol n’en remonte pas, (Ⅲ)

‫ 9  ׃7   כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה ‬ (Ⅴ)

ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ' οὐρανου̃ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβη̨̃ εἰς ἅ̨δην οὐκέτι μὴ ἀναβη̨̃ (Ⅵ)

7.10
Nec revertetur ultra in domum suam,/ neque cognoscet eum amplius locus ejus./

il ne retournera plus dans sa maison; le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus. (⁎)

Il ne reviendra plus dans sa maison, Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. (Ⅰ)

Il ne revient plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaît plus. (Ⅲ)

‫ 10 ׃7   לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקמו ‬ (Ⅴ)

οὐδ' οὐ μὴ ἐπιστρέψη̨ ἔτι εἰς τὸν ἴδιον οἰ̃κον οὐδὲ μὴ ἐπιγνω̨̃ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτου̃ (Ⅵ)

7.11
Quapropter et ego non parcam ori meo :/ loquar in tribulatione spiritus mei ;/ confabulabor cum amaritudine animæ meæ./

C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma langue, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, j'exhalerai mes plaintes dans l'amertume de mon âme. (⁎)

C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, Je parlerai dans l'angoisse de mon coeur, Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. (Ⅰ)

Aussi je ne retiendrai pas ma bouche: je parlerai dans la détresse de mon esprit, je discourrai dans l’amertume de mon âme. (Ⅲ)

‫ 11 ׃7   גם אני לא אחשך פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי ‬ (Ⅴ)

ἀτὰρ οὐ̃ν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τω̨̃ στόματί μου λαλήσω ἐν ἀνάγκη̨ ὤν ἀνοίξω πικρίαν ψυχη̃ς μου συνεχόμενος (Ⅵ)

7.12
Numquid mare ego sum, aut cetus,/ quia circumdedisti me carcere ?/

Suis-je la mer ou un monstre marin, pour que tu poses une barrière autour de moi? (⁎)

Suis-je une mer, ou un monstre marin, Pour que tu établisses des gardes autour de moi? (Ⅰ)

Suis-je une mer, suis-je un monstre marin, que tu établisses des gardes autour de moi? (Ⅲ)

‫ 12 ׃7   הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר ‬ (Ⅴ)

πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων ὅτι κατέταξας ἐπ' ἐμὲ φυλακήν (Ⅵ)

7.13
Si dixero : Consolabitur me lectulus meus,/ et relevabor loquens mecum in strato meo :/

Quand je dis: « Mon lit me soulagera, ma couche calmera mes soupirs, » (⁎)

Quand je dis: Mon lit me soulagera, Ma couche calmera mes douleurs, (Ⅰ)

Quand je dis: Mon lit me consolera, ma couche allégera ma détresse, (Ⅲ)

‫ 13 ׃7   כי אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי ‬ (Ⅴ)

εἰ̃πα ὅτι παρακαλέσει με ἡ κλίνη μου ἀνοίσω δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδία̨ λόγον τη̨̃ κοίτη̨ μου (Ⅵ)

7.14
terrebis me per somnia,/ et per visiones horrore concuties./

alors tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. (⁎)

C'est alors que tu m'effraies par des songes, Que tu m'épouvantes par des visions. (Ⅰ)

Alors tu m’effrayes par des songes, tu me terrifies par des visions, (Ⅲ)

‫ 14 ׃7   וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני ‬ (Ⅴ)

ἐκφοβει̃ς με ἐνυπνίοις καὶ ἐν ὁράμασίν με καταπλήσσεις (Ⅵ)

7.15
Quam ob rem elegit suspendium anima mea,/ et mortem ossa mea./

Ah! Mon âme préfère la mort violente, mes os appellent le trépas. (⁎)

Ah! je voudrais être étranglé! Je voudrais la mort plutôt que ces os! (Ⅰ)

Et mon âme choisit la suffocation, — plutôt la mort que mes os: (Ⅲ)

‫ 15 ׃7   ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי ‬ (Ⅴ)

ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστα̃ μου (Ⅵ)

7.16
Desperavi : nequaquam ultra jam vivam :/ parce mihi, nihil enim sunt dies mei./

Je suis en proie à la dissolution, la vie m'échappe pour jamais. Laisse-moi, car mes jours ne sont qu'un souffle. (⁎)

Je les méprise!... je ne vivrai pas toujours... Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. (Ⅰ)

J’en suis dégoûté; je ne vivrai pas à toujours. Laisse-moi, car mes jours sont vanité. (Ⅲ)

‫ 16 ׃7   מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי ‬ (Ⅴ)

οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰω̃να ζήσομαι ἵνα μακροθυμήσω ἀπόστα ἀπ' ἐμου̃ κενὸς γάρ μου ὁ βίος (Ⅵ)

7.17
Quid est homo, quia magnificas eum ?/ aut quid apponis erga eum cor tuum ?/

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant d'estime, que tu daignes t'occuper de lui, (⁎)

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, Pour que tu daignes prendre garde à lui, (Ⅰ)

Qu’est-ce que l’homme que tu fasses grand cas de lui, et que ton cœur s’occupe de lui, (Ⅲ)

‫ 17 ׃7   מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך ‬ (Ⅴ)

τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν ἢ ὅτι προσέχεις τὸν νου̃ν εἰς αὐτὸν (Ⅵ)

7.18
Visitas eum diluculo,/ et subito probas illum./

que tu le visites chaque matin, et qu'à chaque instant tu l'éprouves? (⁎)

Pour que tu le visites tous les matins, Pour que tu l'éprouves à tous les instants? (Ⅰ)

Et que tu le visites chaque matin, que tu l’éprouves à tout moment? (Ⅲ)

‫ 18 ׃7   ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו ‬ (Ⅴ)

ἢ ἐπισκοπὴν αὐτου̃ ποιήση̨ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν κρινει̃ς (Ⅵ)

7.19
Usquequo non parcis mihi,/ nec dimittis me ut glutiam salivam meam ?/

Quand cesseras-ru d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? (⁎)

Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? (Ⅰ)

Pourquoi ne détournes-tu pas les yeux de moi, et ne me laisses-tu pas tranquille jusqu’à ce que j’aie avalé ma salive? (Ⅲ)

‫ 19 ׃7   כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי ‬ (Ⅴ)

ἕως τίνος οὐκ ἐα̨̃ς με οὐδὲ προΐη̨ με ἕως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν μου ἐν ὀδύνη̨ (Ⅵ)

7.20
Peccavi ; quid faciam tibi, o custos hominum ?/ quare posuisti me contrarium tibi,/ et factus sum mihimetipsi gravis ?/

Si j'ai péché, que puis-je te faire, ô Gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits, et me rendre à charge à moi-même? (⁎)

Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? (Ⅰ)

J’ai péché; — que t’ai-je fait? Toi qui observes l’homme, pourquoi m’as-tu placé pour être l’objet de tes coups, de sorte que je suis un fardeau à moi-même? (Ⅲ)

‫ 20 ׃7   חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא ‬ (Ⅴ)

εἰ ἐγὼ ἥμαρτον τί δύναμαί σοι πρα̃ξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νου̃ν τω̃ν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτήν σου εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον (Ⅵ)

7.21
Cur non tollis peccatum meum,/ et quare non aufers iniquitatem meam ?/ ecce nunc in pulvere dormiam,/ et si mane me quæsieris, non subsistam.]

Que ne pardonnes-tu mon offense? Que n'oublies-tu mon iniquité? Car bientôt je dormirai dans la poussière; tu me chercheras, et je ne serai plus. (⁎)

Que ne pardonnes-tu mon péché, Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière; Tu me chercheras, et je ne serai plus. (Ⅰ)

Et pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression, et ne fais-tu point passer mon iniquité? Car maintenant je me coucherai dans la poussière, et tu me chercheras, et je ne serai plus. (Ⅲ)

‫ 21 ׃7   ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני פ‬ (Ⅴ)

καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τη̃ς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τη̃ς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γη̃ν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων δὲ οὐκέτι εἰμί (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | | | | 7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑