Psaumes
> Psaumes  >
12 Verses | Page 1 / 1
(Version Grecque)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


58. 1  
εἰς τὸ τέλος μὴ διαφθείρη̨ς τω̨̃ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν
- Au maître de chant. Ne détruis pas. Hymne de David. (Ⅰ)
- Au chef des chantres. <> Hymne de David. (Ⅱ)
- In finem, ne disperdas. David in tituli inscriptionem. (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃58  למנצח אל תשחת לדוד מכתם ‬ (Ⅴ)
- Au chef de musique. Al-Tashkheth. De David. Mictam. (Ⅵ)
- Mictam de David, [donné] au maître chantre, [pour le chanter] sur Al-tasheth. (Ⅶ)
- Au maître-chantre. Mictam (cantique) de David; Al-Thascheth (ne détruis pas). (Ⅷ)
58. 2  
εἰ ἀληθω̃ς ἄρα δικαιοσύνην λαλει̃τε εὐθει̃α κρίνετε οἱ υἱοὶ τω̃ν ἀνθρώπων
- Est-ce donc en restant muets que vous rendez la justice ? Est-ce selon le droit que vous jugez, fils des hommes ? (Ⅰ)
- Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? (Ⅱ)
- [Si vere utique justitiam loquimini,/ recta judicate, filii hominum./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃58  האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם ‬ (Ⅴ)
- Est-ce que vraiment la justice se tait? Prononcez-vous ce qui est juste? Vous, fils des hommes, jugez-vous avec droiture? (Ⅵ)
- En vérité, vous gens de l’assemblée, prononcez-vous ce qui est juste ? Vous fils des hommes, jugez-vous avec droiture. (Ⅶ)
- Est-ce que vous prononcez vraiment selon la justice? Fils des hommes, jugez-vous avec droiture? (Ⅷ)
58. 3  
καὶ γὰρ ἐν καρδία̨ ἀνομίας ἐργάζεσθε ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἀδικίαν αἱ χει̃ρες ὑμω̃ν συμπλέκουσιν
- Non : au fond du coeur vous tramez vos desseins iniques, dans le pays vous vendez au poids la violence de vos mains. (Ⅰ)
- Loin de là! Dans le coeur, vous consommez des iniquités; Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. (Ⅱ)
- Etenim in corde iniquitates operamini ;/ in terra injustitias manus vestræ concinnant./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃58  אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון ‬ (Ⅴ)
- Bien plutôt, dans le cœur, vous commettez des iniquités; dans le pays, vous pesez la violence de vos mains. (Ⅵ)
- Au contraire, vous tramez des injustices dans votre cœur ; vous balancez la violence de vos mains en la terre. (Ⅶ)
- Loin de là; dans votre cœur vous commettez des iniquités, vous ordonnez sur la terre la violence de vos mains. (Ⅷ)
58. 4  
ἀπηλλοτριώθησαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ μήτρας ἐπλανήθησαν ἀπὸ γαστρός ἐλάλησαν ψεύδη
- Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, dès leur naissance, les fourbes se sont égarés. (Ⅰ)
- Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. (Ⅱ)
- Alienati sunt peccatores a vulva ;/ erraverunt ab utero :/ locuti sunt falsa./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃58  זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב ‬ (Ⅴ)
- Les méchants se sont égarés dès la matrice; ils errent dès le ventre, parlant le mensonge. (Ⅵ)
- Les méchants se sont égarés dès la matrice, ils ont erré dès le ventre [de leur mère], en parlant faussement. (Ⅶ)
- Les méchants se sont détournés dès le sein maternel; les menteurs se sont égarés dès leur naissance. (Ⅷ)
58. 5  
θυμὸς αὐτοι̃ς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν του̃ ὄφεως ὡσεὶ ἀσπίδος κωφη̃ς καὶ βυούσης τὰ ὠ̃τα αὐτη̃ς
- Leur venin est semblable au venin du serpent, de la vipère sourde qui ferme ses oreilles, (Ⅰ)
- Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, D'un aspic sourd qui ferme son oreille, (Ⅱ)
- Furor illis secundum similitudinem serpentis,/ sicut aspidis surdæ et obturantis aures suas,/ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃58  חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו ‬ (Ⅴ)
- Ils ont un venin semblable au venin d’un serpent, comme l’aspic sourd qui se bouche l’oreille, (Ⅵ)
- Ils ont un venin semblable au venin du serpent, [et] ils sont comme l’aspic sourd, qui bouche son oreille ; (Ⅶ)
- Ils ont un venin semblable au venin du serpent; ils sont comme l'aspic sourd, qui ferme son oreille; (Ⅷ)
58. 6  
ἥτις οὐκ εἰσακούσεται φωνὴν ἐπα̨δόντων φαρμάκου τε φαρμακευομένου παρὰ σοφου̃
- et n'entend pas la voix de l'enchanteur, du charmeur habile dans son art. (Ⅰ)
- Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, Du magicien le plus habile. (Ⅱ)
- quæ non exaudiet vocem incantantium,/ et venefici incantantis sapienter./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃58  אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם ‬ (Ⅴ)
- Qui n’entend pas la voix des charmeurs, du sorcier expert en sorcelleries. (Ⅵ)
- Qui n’écoute point la voix des enchanteurs, [la voix] du charmeur fort expert en charmes. (Ⅶ)
- Qui n'écoute point la voix des enchanteurs, la voix du charmeur expert en charmes. (Ⅷ)
58. 7  
ὁ θεὸς συνέτριψεν τοὺς ὀδόντας αὐτω̃ν ἐν τω̨̃ στόματι αὐτω̃ν τὰς μύλας τω̃ν λεόντων συνέθλασεν κύριος
- O Dieu brise leurs dents dans leur bouche ; Yahweh, arrache les mâchoires des lionceaux ! (Ⅰ)
- O Dieu, brise-leur les dents dans la bouche! Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux! (Ⅱ)
- Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum ;/ molas leonum confringet Dominus./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃58  אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה ‬ (Ⅴ)
- Ô Dieu! dans leur bouche brise leurs dents; Éternel! arrache les grosses dents des jeunes lions. (Ⅵ)
- Ô Dieu, brise-leur les dents dans leur bouche ! Eternel, romps les dents mâchelières des lionceaux. (Ⅶ)
- O Dieu, brise-leur les dents dans la bouche! Éternel, romps les mâchoires des lionceaux! (Ⅷ)
58. 8  
ἐξουδενωθήσονται ὡς ὕδωρ διαπορευόμενον ἐντενει̃ τὸ τόξον αὐτου̃ ἕως οὑ̃ ἀσθενήσουσιν
- Qu'ils se dissipent comme le torrent qui s'écoule ! S'ils ajustent des flèches, qu'elles s'émoussent ! (Ⅰ)
- Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent! Qu'ils ne lancent que des traits émoussés! (Ⅱ)
- Ad nihilum devenient tamquam aqua decurrens ;/ intendit arcum suum donec infirmentur./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃58  ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך *חצו **חציו כמו יתמללו ‬ (Ⅴ)
- Qu’ils se fondent comme des eaux qui s’écoulent! S’il ajuste ses flèches, qu’elles soient comme cassées! (Ⅵ)
- Qu’ils s’écoulent comme de l’eau, et qu’ils se fondent ! que [chacun d’eux] bande [son arc, mais] que ses flèches soient comme si elles étaient rompues ! (Ⅶ)
- Qu'ils s'écoulent comme l'eau, et qu'ils se dissipent! Quand ils bandent leur arc, que leurs flèches soient rompues! (Ⅷ)
58. 9  
ὡσεὶ κηρὸς ὁ τακεὶς ἀνταναιρεθήσονται ἐπέπεσε πυ̃ρ καὶ οὐκ εἰ̃δον τὸν ἥλιον
- Qu'ils soient comme la limace qui va en se fondant ! Comme l'avorton d'une femme, qu'ils ne voient point le soleil ! (Ⅰ)
- Qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon; Sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme! (Ⅱ)
- Sicut cera quæ fluit auferentur ;/ supercecidit ignis, et non viderunt solem./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃58  כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש ‬ (Ⅴ)
- Qu’ils soient comme une limace qui va se fondant! Comme l’avorton d’une femme, qu’ils ne voient pas le soleil! (Ⅵ)
- Qu’il s’en aille comme un limaçon qui se fond ! qu’ils ne voient point le soleil non plus que l’avorton d’une femme ! (Ⅶ)
- Qu'ils s'en aillent comme le limaçon qui se fond; sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme! (Ⅷ)
58. 10  
πρὸ του̃ συνιέναι τὰς ἀκάνθας ὑμω̃ν τὴν ῥάμνον ὡσεὶ ζω̃ντας ὡσεὶ ἐν ὀργη̨̃ καταπίεται ὑμα̃ς
- Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, l'ouragan l'emportera. (Ⅰ)
- Avant que vos chaudières sentent l'épine, Verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. (Ⅱ)
- Priusquam intelligerent spinæ vestræ rhamnum,/ sicut viventes sic in ira absorbet eos./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃58  בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו ‬ (Ⅴ)
- Avant que vos chaudières aient senti les épines, vertes ou enflammées, le tourbillon les emportera. (Ⅵ)
- Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, l’ardeur de la colère, semblable à un tourbillon, enlèvera [chacun d’eux] comme de la chair crue. (Ⅶ)
- Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, vertes ou enflammées, le vent les emportera. (Ⅷ)
58. 11  
εὐφρανθήσεται δίκαιος ὅταν ἴδη̨ ἐκδίκησιν ἀσεβω̃ν τὰς χει̃ρας αὐτου̃ νίψεται ἐν τω̨̃ αἵματι του̃ ἁμαρτωλου̃
- Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance, il baignera ses pieds dans le sang des méchants. (Ⅰ)
- Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance; Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. (Ⅱ)
- Lætabitur justus cum viderit vindictam ;/ manus suas lavabit in sanguine peccatoris./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃58  ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע ‬ (Ⅴ)
- Le juste se réjouira quand il verra la vengeance; il lavera ses pieds dans le sang du méchant. (Ⅵ)
- Le juste se réjouira quand il aura vu la vengeance ; il lavera ses pieds au sang du méchant. (Ⅶ)
- Le juste se réjouira lorsqu'il aura vu la vengeance; il baignera ses pieds dans le sang du méchant. (Ⅷ)
58. 12  
καὶ ἐρει̃ ἄνθρωπος εἰ ἄρα ἔστιν καρπὸς τω̨̃ δικαίω̨ ἄρα ἐστὶν ὁ θεὸς κρίνων αὐτοὺς ἐν τη̨̃ γη̨̃
- Et l'on dira " Oui, il y a une récompense pour le juste; oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre ! " (Ⅰ)
- Et les hommes diront: Oui, il est une récompense pour le juste; Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. (Ⅱ)
- Et dicet homo : Si utique est fructus justo,/ utique est Deus judicans eos in terra.] (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃58  ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ ‬ (Ⅴ)
- Et l’homme dira: Certainement il y a un fruit pour le juste, certainement il y a un Dieu qui juge sur la terre. (Ⅵ)
- Et chacun dira : quoi qu’il en soit, il y a une récompense pour le juste ; quoi qu’il en soit, il y a un Dieu qui juge en la terre. (Ⅶ)
- Et l'on dira: Oui, il y a du fruit pour le juste; oui, il y a un Dieu qui fait justice sur la terre. (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 58
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>