Cantique
Onelittleangel > > Cantique  >
(17 Verses | Page 1 / 1)
Louis Segond 1910.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Louis Segond 1910.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅴ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


1.1
Cantique des cantiques, de Salomon.

Cantique des Cantiques, de Salomon. (⁎)

Le cantique des cantiques, qui est de Salomon. (Ⅲ)

Osculetur me osculo oris sui ;/ quia meliora sunt ubera tua vino,/ (Ⅳ)

‫ 1  ׃1   שיר השירים אשר לשלמה ‬ (Ⅴ)

ἀ̨̃σμα ἀ̨σμάτων ὅ ἐστιν τω̨̃ Σαλωμων (Ⅵ)

1.2
Qu'il me baise des baisers de sa bouche! Car ton amour vaut mieux que le vin,

Qu'il me baise des baisers de sa bouche ! Car ton amour est meilleur que le vin ; (⁎)

Qu’il me baise des baisers de sa bouche! car tes amours sont meilleures que le vin. (Ⅲ)

fragrantia unguentis optimis./ Oleum effusum nomen tuum ;/ ideo adolescentulæ dilexerunt te./ (Ⅳ)

‫ 2  ׃1   ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין ‬ (Ⅴ)

φιλησάτω με ἀπὸ φιλημάτων στόματος αὐτου̃ ὅτι ἀγαθοὶ μαστοί σου ὑπὲρ οἰ̃νον (Ⅵ)

1.3
Tes parfums ont une odeur suave; Ton nom est un parfum qui se répand; C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment.

tes parfums ont une odeur suave, ton nom est une huile épandue ; c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. (⁎)

Tes parfums sont d’agréable odeur; ton nom est un parfum répandu; c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment. (Ⅲ)

Trahe me, post te curremus/ in odorem unguentorum tuorum./ Introduxit me rex in cellaria sua ;/ exsultabimus et lætabimur in te,/ memores uberum tuorum super vinum./ Recti diligunt te./ (Ⅳ)

‫ 3  ׃1   לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך ‬ (Ⅴ)

καὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα μύρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου διὰ του̃το νεάνιδες ἠγάπησάν σε (Ⅵ)

1.4
Entraîne-moi après toi! Nous courrons! Le roi m'introduit dans ses appartements... Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi; Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime.

Entraîne-moi après toi ; courons ! Le roi m'a fait entrer dans ses appartements ; nous tressaillirons, nous nous réjouirons en toi: nous célébrerons ton amour plus que le vin. Qu'on a raison de t'aimer ! (⁎)

Tire-moi: nous courrons après toi. — Le roi m’a amenée dans ses chambres. — Nous nous égayerons, et nous nous réjouirons en toi; nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. Elles t’aiment avec droiture. (Ⅲ)

Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem,/ sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis./ (Ⅳ)

‫ 4  ׃1   משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך ס‬ (Ⅴ)

εἵλκυσάν σε ὀπίσω σου εἰς ὀσμὴν μύρων σου δραμου̃μεν εἰσήνεγκέν με ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ ταμίειον αὐτου̃ ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθω̃μεν ἐν σοί ἀγαπήσομεν μαστούς σου ὑπὲρ οἰ̃νον εὐθύτης ἠγάπησέν σε (Ⅵ)

1.5
Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.

(L'Epouse:) Je suis noire mais belle, filles de Jérusalem , comme les tentes de Cédar, comme les pavillons de Salomon. (⁎)

Je suis noire, mais je suis agréable, filles de Jérusalem! comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. (Ⅲ)

Nolite me considerare quod fusca sim,/ quia decoloravit me sol./ Filii matris meæ pugnaverunt contra me ;/ posuerunt me custodem in vineis :/ vineam meam non custodivi./ (Ⅳ)

‫ 5  ׃1   שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה ‬ (Ⅴ)

μέλαινά εἰμι καὶ καλή θυγατέρες Ιερουσαλημ ὡς σκηνώματα Κηδαρ ὡς δέρρεις Σαλωμων (Ⅵ)

1.6
Ne prenez pas garde à mon teint noir: C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée.

Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlée ; les fils de ma mère se sont irrités contre moi; ils m'ont mise à garder des vignes ; ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. ? (⁎)

Ne me regardez pas, parce que je suis noire, parce que le soleil m’a regardée: les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m’ont mise à garder les vignes; ma vigne qui est à moi, je ne l’ai point gardée. (Ⅲ)

Indica mihi, quem diligit anima mea, ubi pascas,/ ubi cubes in meridie,/ ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum./ (Ⅳ)

‫ 6  ׃1   אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי ‬ (Ⅴ)

μὴ βλέψητέ με ὅτι ἐγώ εἰμι μεμελανωμένη ὅτι παρέβλεψέν με ὁ ἥλιος υἱοὶ μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν ἐμοί ἔθεντό με φυλάκισσαν ἐν ἀμπελω̃σιν ἀμπελω̃να ἐμὸν οὐκ ἐφύλαξα (Ⅵ)

1.7
Dis-moi, ô toi que mon coeur aime, Où tu fais paître tes brebis, Où tu les fais reposer à midi; Car pourquoi serais-je comme une égarée Près des troupeaux de tes compagnons? -

Dis-moi, ô toi que mon coeur aime, où tu mènes paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, pour que je ne sois pas comme une égarée, autour des troupeaux de tes compagnons. (⁎)

Dis-moi, toi qu’aime mon âme, où tu pais ton troupeau, où tu le fais reposer à midi; car pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? (Ⅲ)

Si ignoras te, o pulcherrima inter mulieres,/ egredere, et abi post vestigia gregum,/ et pasce hædos tuos juxta tabernacula pastorum./ (Ⅳ)

‫ 7  ׃1   הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך ‬ (Ⅴ)

ἀπάγγειλόν μοι ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου που̃ ποιμαίνεις που̃ κοιτάζεις ἐν μεσημβρία̨ μήποτε γένωμαι ὡς περιβαλλομένη ἐπ' ἀγέλαις ἑταίρων σου (Ⅵ)

1.8
Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, Sors sur les traces des brebis, Et fais paître tes chevreaux Près des demeures des bergers. -

(Le Choeur:) Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de ton troupeau, et mène paître tes chevreaux près des huttes des bergers. (⁎)

Si tu ne le sais pas, ô la plus belle parmi les femmes! sors sur les traces du troupeau, et pais tes chevreaux près des habitations des bergers. (Ⅲ)

Equitatui meo in curribus Pharaonis/ assimilavi te, amica mea./ (Ⅳ)

‫ 8  ׃1   אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים ס‬ (Ⅴ)

ἐὰν μὴ γνω̨̃ς σεαυτήν ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν ἔξελθε σὺ ἐν πτέρναις τω̃ν ποιμνίων καὶ ποίμαινε τὰς ἐρίφους σου ἐπὶ σκηνώμασιν τω̃ν ποιμένων (Ⅵ)

1.9
A ma jument qu'on attelle aux chars de Pharaon Je te compare, ô mon amie.

A ma cavale, quand elle est attelée aux chars de Pharaon, je te compare, ô mon amie. (⁎)

Je te compare, mon amie, à une jument aux chars du Pharaon. (Ⅲ)

Pulchræ sunt genæ tuæ sicut turturis ;/ collum tuum sicut monilia./ (Ⅳ)

‫ 9  ׃1   לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי ‬ (Ⅴ)

τη̨̃ ἵππω̨ μου ἐν ἅρμασιν Φαραω ὡμοίωσά σε ἡ πλησίον μου (Ⅵ)

1.10
Tes joues sont belles au milieu des colliers, Ton cou est beau au milieu des rangées de perles.

Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. (⁎)

Tes joues sont agréables avec des rangées de joyaux; ton cou, avec des colliers. (Ⅲ)

Murenulas aureas faciemus tibi,/ vermiculatas argento./ (Ⅳ)

‫ 10 ׃1   נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים ‬ (Ⅴ)

τί ὡραιώθησαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνες τράχηλός σου ὡς ὁρμίσκοι (Ⅵ)

1.11
Nous te ferons des colliers d'or, Avec des points d'argent. -

Nous te ferons des colliers d'or, pointillés d'argent. (⁎)

Nous te ferons des chaînes d’or avec des paillettes d’argent. (Ⅲ)

Dum esset rex in accubitu suo,/ nardus mea dedit odorem suum./ (Ⅳ)

‫ 11 ׃1   תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף ‬ (Ⅴ)

ὁμοιώματα χρυσίου ποιήσομέν σοι μετὰ στιγμάτων του̃ ἀργυρίου (Ⅵ)

1.12
Tandis que le roi est dans son entourage, Mon nard exhale son parfum.

(L'Epouse:) Tandis que le roi était à son divan, mon nard a donné son parfum. (⁎)

Pendant que le roi est à table, mon nard exhale son odeur. (Ⅲ)

Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi ;/ inter ubera mea commorabitur./ (Ⅳ)

‫ 12 ׃1   עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו ‬ (Ⅴ)

ἕως οὑ̃ ὁ βασιλεὺς ἐν ἀνακλίσει αὐτου̃ νάρδος μου ἔδωκεν ὀσμὴν αὐτου̃ (Ⅵ)

1.13
Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Qui repose entre mes seins.

Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe, qui repose entre mes seins. (⁎)

Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe; il passera la nuit entre mes seins. (Ⅲ)

Botrus cypri dilectus meus mihi/ in vineis Engaddi./ (Ⅳ)

‫ 13 ׃1   צרור המר דודי לי בין שדי ילין ‬ (Ⅴ)

ἀπόδεσμος τη̃ς στακτη̃ς ἀδελφιδός μου ἐμοί ἀνὰ μέσον τω̃ν μαστω̃ν μου αὐλισθήσεται (Ⅵ)

1.14
Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troëne Des vignes d'En Guédi. -

Mon bien-aimé est pour moi une grappe de cypre, dans les vignes d'Engaddi: (⁎)

Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d’En-Guédi. (Ⅲ)

Ecce tu pulchra es, amica mea ! ecce tu pulchra es !/ Oculi tui columbarum./ (Ⅳ)

‫ 14 ׃1   אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי ס‬ (Ⅴ)

βότρυς τη̃ς κύπρου ἀδελφιδός μου ἐμοὶ ἐν ἀμπελω̃σιν Εγγαδδι (Ⅵ)

1.15
Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont des colombes. -

(L'Epoux:) Oui, tu es belle, mon amie ; oui, tu es belle ! Tes yeux sont des yeux de colombe. (⁎)

Voici, tu es belle, mon amie; voici, tu es belle! Tes yeux sont des colombes. (Ⅲ)

Ecce tu pulcher es, dilecte mi, et decorus !/ Lectulus noster floridus./ (Ⅳ)

‫ 15 ׃1   הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ εἰ̃ καλή ἡ πλησίον μου ἰδοὺ εἰ̃ καλή ὀφθαλμοί σου περιστεραί (Ⅵ)

1.16
Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable! Notre lit, c'est la verdure. -

(L'Epouse:) Oui, tu es beau, mon bien-aimé ; oui, tu es charmant ! Notre lit est un lit de verdure. (⁎)

Voici, tu es beau, mon bien-aimé, oui, tu es agréable! oui, notre lit est verdoyant. (Ⅲ)

Tigna domorum nostrarum cedrina,/ laquearia nostra cypressina.] (Ⅳ)

‫ 16 ׃1   הנך‪[C]‬‪[c]‬ יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה ‬ (Ⅴ)

ἰδοὺ εἰ̃ καλός ὁ ἀδελφιδός μου καί γε ὡραι̃ος πρὸς κλίνη ἡμω̃ν σύσκιος (Ⅵ)

1.17
Les solives de nos maisons sont des cèdres, Nos lambris sont des cyprès. -

(L'Epoux:) Les poutres de nos maisons sont des cèdres; nos lambris sont des cyprès. (⁎)

Les solives de nos maisons sont des cèdres; nos lambris des cyprès. (Ⅲ)

‫ 17 ׃1   קרות בתינו ארזים *רחיטנו **רהיטנו ברותים ‬ (Ⅴ)

δοκοὶ οἴκων ἡμω̃ν κέδροι φατνώματα ἡμω̃ν κυπάρισσοι (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | | | |

Menu livre ↑