Esaïe
> Esaïe  >
21 Verses | Page 1 / 1
(Version Hebreu)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


26. 1  
‫ 1  ׃26  ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל ‬
- En ce jour-là, on chantera ce cantique dans la terre de Juda: Nous avons une ville forte! Il fait de son salut le mur et l'avant-mur, (Ⅰ)
- En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda: Nous avons une ville forte; Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. (Ⅱ)
- τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἄ̨σονται τὸ ἀ̨̃σμα του̃το ἐπὶ γη̃ς Ιουδα λέγοντες ἰδοὺ πόλις ὀχυρά καὶ σωτήριον ἡμω̃ν θήσει τει̃χος καὶ περίτειχος (Ⅳ)
- In die illa cantabitur canticum istud in terra Juda :/ Urbs fortitudinis nostræ Sion ; salvator ponetur in ea/ murus et antemurale./ (Ⅴ)
- En ce jour-là sera chanté ce cantique dans le pays de Juda: Nous avons une ville forte: il a mis le salut pour murailles et pour remparts. (Ⅵ)
- En ce jour-là ce Cantique sera chanté au pays de Juda ; nous avons une ville forte ; la délivrance y sera mise pour muraille et pour avant-mur. (Ⅶ)
- En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda: Nous avons une ville forte; l'Éternel y met le salut pour muraille et pour rempart. (Ⅷ)
26. 2  
‫ 2  ׃26  פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים ‬
- Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste, qui garde la vérité. (Ⅰ)
- Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. (Ⅱ)
- ἀνοίξατε πύλας εἰσελθάτω λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην καὶ φυλάσσων ἀλήθειαν (Ⅳ)
- Aperite portas, et ingrediatur gens justa,/ custodiens veritatem./ (Ⅴ)
- Ouvrez les portes, et qu’elle entre, la nation juste qui garde la fidélité! (Ⅵ)
- Ouvrez les portes, et la nation juste, celle qui garde la fidélité, y entrera. (Ⅶ)
- Ouvrez les portes, et qu'elle entre, la nation juste et fidèle! (Ⅷ)
26. 3  
‫ 3  ׃26  יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח ‬
- Au coeur constant vous assurez la paix, la paix, parce qu'il se confie en vous. (Ⅰ)
- A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi. (Ⅱ)
- ἀντιλαμβανόμενος ἀληθείας καὶ φυλάσσων εἰρήνην ὅτι ἐπὶ σοὶ (Ⅳ)
- Vetus error abiit : servabis pacem ;/ pacem, quia in te speravimus./ (Ⅴ)
- Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi, car il se confie en toi. (Ⅵ)
- C’est une délibération arrêtée, que tu conserveras la vraie paix ; car on se confie en toi. (Ⅶ)
- Tu gardes au cœur ferme une paix assurée, parce qu'il se confie en toi. (Ⅷ)
26. 4  
‫ 4  ׃26  בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים ‬
- Confiez-vous en Yahweh à jamais; car Yahweh est le rocher des siècles. (Ⅰ)
- Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, Car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. (Ⅱ)
- ἤλπισαν κύριε ἕως του̃ αἰω̃νος ὁ θεὸς ὁ μέγας ὁ αἰώνιος (Ⅳ)
- Sperastis in Domino in sæculis æternis ;/ in Domino Deo forti in perpetuum./ (Ⅴ)
- Confiez-vous en l’Éternel, à tout jamais; car en Jah, Jéhovah, est le rocher des siècles. (Ⅵ)
- Confiez-vous en l’Eternel à perpétuité ; car le rocher des siècles est en l’Eternel Dieu. (Ⅶ)
- Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité; car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles! (Ⅷ)
26. 5  
‫ 5  ׃26  כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר ‬
- Il a humilié ceux qui habitaient les hauteurs ; il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissée jusqu'à terre, et lui a fait toucher la poussière. (Ⅰ)
- Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, Il a abaissé la ville superbe; Il l'a abaissée jusqu'à terre, Il lui a fait toucher la poussière. (Ⅱ)
- ὃς ταπεινώσας κατήγαγες τοὺς ἐνοικου̃ντας ἐν ὑψηλοι̃ς πόλεις ὀχυρὰς καταβαλει̃ς καὶ κατάξεις ἕως ἐδάφους (Ⅳ)
- Quia incurvabit habitantes in excelso ;/ civitatem sublimem humiliabit :/ humiliabit eam usque ad terram,/ detrahet eam usque ad pulverem./ (Ⅴ)
- Car il abat ceux qui habitent en haut; il abaisse la ville haut élevée, il l’abaisse jusqu’en terre, il la fait descendre jusque dans la poussière: (Ⅵ)
- Car il abaissera ceux qui habitent aux lieux haut élevés, il renversera la ville de haute retraite, il la renversera jusqu’en terre, il la réduira jusqu’à la poussière. (Ⅶ)
- Car il a fait descendre ceux qui habitaient sur la hauteur; il abaisse la ville élevée, il l'abaisse jusqu'en terre, il la fait descendre jusqu'à la poussière; (Ⅷ)
26. 6  
‫ 6  ׃26  תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים ‬
- Elle est foulée aux pieds, sous les pieds des humbles, les pas des malheureux. (Ⅰ)
- Elle est foulée aux pieds, Aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. (Ⅱ)
- καὶ πατήσουσιν αὐτοὺς πόδες πραέων καὶ ταπεινω̃ν (Ⅳ)
- Conculcabit eam pes,/ pedes pauperis, gressus egenorum./ (Ⅴ)
- le pied la foulera, les pieds des affligés, les pas des misérables. (Ⅵ)
- Le pied marchera dessus ; les pieds, [dis-je], des affligés, les plantes des chétifs [marcheront dessus]. (Ⅶ)
- Elle est foulée aux pieds, aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. (Ⅷ)
26. 7  
‫ 7  ׃26  ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס ‬
- Le sentier du juste est uni; elle est droite la voie que vous aplanissez au juste. (Ⅰ)
- Le chemin du juste est la droiture; Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. (Ⅱ)
- ὁδὸς εὐσεβω̃ν εὐθει̃α ἐγένετο καὶ παρεσκευασμένη ἡ ὁδὸς τω̃ν εὐσεβω̃ν (Ⅳ)
- Semita justi recta est,/ rectus callis justi ad ambulandum./ (Ⅴ)
- Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. (Ⅵ)
- Le sentier est uni au juste ; tu dresses au niveau le chemin du juste. (Ⅶ)
- Le chemin du juste est uni; tu aplanis le droit chemin du juste. (Ⅷ)
26. 8  
‫ 8  ׃26  אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש ‬
- Oui, sur le sentier de vos jugements, nous vous attendions, ô Yahweh; votre nom et votre souvenir étaient le désir de nos âmes. (Ⅰ)
- Aussi nous t'attendons, ô Éternel! sur la voie de tes jugements; Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. (Ⅱ)
- ἡ γὰρ ὁδὸς κυρίου κρίσις ἠλπίσαμεν ἐπὶ τω̨̃ ὀνόματί σου καὶ ἐπὶ τη̨̃ μνεία̨ (Ⅳ)
- Et in semita judiciorum tuorum, Domine, sustinuimus te :/ nomen tuum et memoriale tuum in desiderio animæ./ (Ⅴ)
- Oui, dans le chemin de tes jugements, ô Éternel, nous t’avons attendu; le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. (Ⅵ)
- Aussi t’avons-nous attendu, ô Eternel ! dans le sentier de tes jugements, et le désir de notre âme tend vers ton Nom, et vers ton mémorial. (Ⅶ)
- Aussi nous nous attendons à toi, Éternel, dans la voie de tes jugements; ton nom et ton souvenir sont le désir de notre âme. (Ⅷ)
26. 9  
‫ 9  ׃26  נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל ‬
- Mon âme vous a désiré pendant la nuit, et au dedans de moi mon esprit vous cherchait ; car, lorsque vos jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. (Ⅰ)
- Mon âme te désire pendant la nuit, Et mon esprit te cherche au dedans de moi; Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Les habitants du monde apprennent la justice. (Ⅱ)
- ἡ̨̃ ἐπιθυμει̃ ἡ ψυχὴ ἡμω̃ν ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνευ̃μά μου πρὸς σέ ὁ θεός διότι φω̃ς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικου̃ντες ἐπὶ τη̃ς γη̃ς (Ⅳ)
- Anima mea desideravit te in nocte,/ sed et spiritu meo in præcordiis meis de mane vigilabo ad te./ Cum feceris judicia tua in terra,/ justitiam discent habitatores orbis./ (Ⅴ)
- Mon âme te désire de nuit; oui, mon esprit, au-dedans de moi, te cherche diligemment; car, lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. (Ⅵ)
- De nuit je t’ai désiré [de] mon âme, et dès le point du jour je te rechercherai de mon esprit, qui est au dedans de moi ; car lorsque tes jugements sont en la terre, les habitants de la terre habitable apprennent la justice. (Ⅶ)
- Mon âme te désire la nuit, et au-dedans de moi mon cœur te cherche; car, lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. (Ⅷ)
26. 10  
‫ 10 ׃26  יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה ס‬
- Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice; dans le pays de la droiture, il agit en pervers, et il ne voit pas la majesté de Yahweh. (Ⅰ)
- Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, Il se livre au mal dans le pays de la droiture, Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. (Ⅱ)
- πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής οὐ μὴ μάθη̨ δικαιοσύνην ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήση̨ ἀρθήτω ὁ ἀσεβής ἵνα μὴ ἴδη̨ τὴν δόξαν κυρίου (Ⅳ)
- Misereamur impio, et non discet justitiam ;/ in terra sanctorum iniqua gessit,/ et non videbit gloriam Domini./ (Ⅴ)
- Si l’on use de grâce envers le méchant, il n’apprend pas la justice; dans le pays de la droiture il fait le mal, et il ne voit pas la majesté de l’Éternel. (Ⅵ)
- Est-il fait grâce au méchant ? il n’en apprend point la justice, mais il agira méchamment en la terre de la droiture, et il ne regardera point à la majesté de l’Eternel. (Ⅶ)
- Fait-on grâce au méchant? Il n'apprend pas la justice; il fera le mal dans le pays de la vérité, et ne verra point la majesté de l'Éternel. (Ⅷ)
26. 11  
‫ 11 ׃26  יהוה רמה ידך בל יחזיון יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם ס‬
- Yahweh, votre main est levée ; Ils ne la voient point. Ils verront votre zèle pour votre peuple, et seront confus ; le feu fait pour vos adversaires les dévorera. (Ⅰ)
- Éternel, ta main est puissante: Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus; Le feu consumera tes ennemis. (Ⅱ)
- κύριε ὑψηλός σου ὁ βραχίων καὶ οὐκ ἤ̨δεισαν γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται ζη̃λος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον καὶ νυ̃ν πυ̃ρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται (Ⅳ)
- Domine, exaltetur manus tua, et non videant ;/ videant, et confundantur zelantes populi ;/ et ignis hostes tuos devoret./ (Ⅴ)
- Ô Éternel, ta main est élevée, mais ils ne voient point; mais ils verront ta jalousie pour le peuple et seront honteux. Oui, le feu qui attend tes adversaires les dévorera. (Ⅵ)
- Eternel, ta main est-elle haut élevée ? ils ne [l’]aperçoivent point ; [mais] ils [l’]apercevront, et ils seront honteux à cause de la jalousie [que tu montres] en faveur de ton peuple ; et le feu dont tu punis tes ennemis les dévorera. (Ⅶ)
- Éternel! ton bras est levé; ils ne le voient point: qu'ils voient ton zèle pour ton peuple, et qu'ils soient confus! Le feu réservé pour tes ennemis, va les dévorer. (Ⅷ)
26. 12  
‫ 12 ׃26  יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל מעשינו פעלת לנו ‬
- Yahweh, vous nous assurerez la paix, car toute notre oeuvre, c'est vous qui l'avez faite pour nous. (Ⅰ)
- Éternel, tu nous donnes la paix; Car tout ce que nous faisons, C'est toi qui l'accomplis pour nous. (Ⅱ)
- κύριε ὁ θεὸς ἡμω̃ν εἰρήνην δὸς ἡμι̃ν πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμι̃ν (Ⅳ)
- Domine, dabis pacem nobis :/ omnia enim opera nostra/ operatus es nobis./ (Ⅴ)
- Éternel, tu établiras la paix pour nous; car aussi toutes nos œuvres tu les as opérées pour nous. (Ⅵ)
- Eternel ! tu nous procureras la paix : car aussi c’est toi qui prends soin de tout ce qui nous regarde. (Ⅶ)
- Éternel, tu nous donneras la paix; car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. (Ⅷ)
26. 13  
‫ 13 ׃26  יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך ‬
- Yahweh, notre Dieu, d'autres maîtres que vous ont dominé sur nous ; grâce à vous seul, nous pouvons célébrer votre nom. (Ⅰ)
- Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous; Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. (Ⅱ)
- κύριε ὁ θεὸς ἡμω̃ν κτη̃σαι ἡμα̃ς κύριε ἐκτὸς σου̃ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν (Ⅳ)
- Domine Deus noster, possederunt nos/ domini absque te ;/ tantum in te recordemur nominis tui./ (Ⅴ)
- Éternel, notre Dieu, d’autres seigneurs que toi ont dominé sur nous: par toi seul nous ferons mention de ton nom. (Ⅵ)
- Eternel notre Dieu, d’autres Seigneurs que toi nous ont maîtrisés, [mais] c’est par toi [seul] que nous faisons mention de ton Nom. (Ⅶ)
- Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous; c'est grâce à toi seul que nous pouvons invoquer ton nom. (Ⅷ)
26. 14  
‫ 14 ׃26  מתים בל יחיו רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו ‬
- Les morts, ne vivront plus, les ombres ne ressusciteront point. Vous les avez visités et exterminés, et vous avez anéanti d'eux tout souvenir. (Ⅰ)
- Ceux qui sont morts ne revivront pas, Des ombres ne se relèveront pas; Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, Et tu en as détruit tout souvenir. (Ⅱ)
- οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ ἀναστήσωσιν διὰ του̃το ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας καὶ ἠ̃ρας πα̃ν ἄρσεν αὐτω̃ν (Ⅳ)
- Morientes non vivant,/ gigantes non resurgant :/ propterea visitasti et contrivisti eos,/ et perdidisti omnem memoriam eorum./ (Ⅴ)
- Les morts ne vivront pas, les trépassés ne se relèveront pas; car tu les as visités, et tu les as exterminés, et tu as détruit toute mémoire d’eux. (Ⅵ)
- Ils sont morts, ils ne vivront plus ; ils sont trépassés, ils ne se relèveront point, parce que tu les as visités et exterminés, et que tu as fait périr toute mémoire d’eux. (Ⅶ)
- Ils sont morts, ils ne revivront pas; ils ont péri, ils ne se relèveront plus; tu les as châtiés et détruits; tu as anéanti même leur souvenir. (Ⅷ)
26. 15  
‫ 15 ׃26  יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ ‬
- Vous avez accrû la nation, Yahweh, vous avez accrû la nation et manifesté votre gloire ; vous avez reculé les limites du pays. (Ⅰ)
- Multiplie le peuple, ô Éternel! Multiplie le peuple, manifeste ta gloire; Recule toutes les limites du pays. (Ⅱ)
- πρόσθες αὐτοι̃ς κακά κύριε πρόσθες κακὰ πα̃σιν τοι̃ς ἐνδόξοις τη̃ς γη̃ς (Ⅳ)
- Indulsisti genti, Domine,/ indulsisti genti, numquid glorificatus es ?/ elongasti omnes terminos terræ./ (Ⅴ)
- Tu as augmenté la nation, ô Éternel; tu as augmenté la nation; tu as été glorifié: tu l’avais éloignée jusqu’à tous les bouts de la terre. (Ⅵ)
- Eternel, tu avais accru la nation, tu avais accru la nation, tu as été glorifié, [mais] tu les as jetés loin dans tous les bouts de la terre. (Ⅶ)
- Tu as accru la nation, Éternel, tu as accru la nation; tu t'es glorifié, tu as reculé toutes les limites du pays! (Ⅷ)
26. 16  
‫ 16 ׃26  יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו ‬
- Yahweh, dans la détresse ils vous ont recherché; Ils ont exhalé leur plainte quand vous les frappiez. (Ⅰ)
- Éternel, ils t'ont cherché, quand ils étaient dans la détresse; Ils se sont répandus en prières, quand tu les as châtiés. (Ⅱ)
- κύριε ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου ἐν θλίψει μικρα̨̃ ἡ παιδεία σου ἡμι̃ν (Ⅳ)
- Domine, in angustia requisierunt te,/ in tribulatione murmuris doctrina tua eis./ (Ⅴ)
- Éternel, dans la détresse ils t’ont cherché; ils ont épanché leur prière à voix basse, lorsque tu les as châtiés. (Ⅵ)
- Eternel, étant en détresse ils se sont rendus auprès de toi, ils ont supprimé leur humble requête quand ton châtiment a été sur eux. (Ⅶ)
- Éternel, dans la détresse ils ont recouru à toi; ils ont répandu leurs plaintes quand ton châtiment a été sur eux. (Ⅷ)
26. 17  
‫ 17 ׃26  כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה ‬
- Comme une femme enceinte, prête à enfanter, se tord et crie dans ses douleurs, ainsi nous étions devant votre face, Yahweh. (Ⅰ)
- Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, Se tord et crie au milieu de ses douleurs, Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel! (Ⅱ)
- καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει του̃ τεκει̃ν καὶ ἐπὶ τη̨̃ ὠδι̃νι αὐτη̃ς ἐκέκραξεν οὕτως ἐγενήθημεν τω̨̃ ἀγαπητω̨̃ σου διὰ τὸν φόβον σου κύριε (Ⅳ)
- Sicut quæ concipit, cum appropinquaverit ad partum,/ dolens clamat in doloribus suis,/ sic facti sumus a facie tua, Domine./ (Ⅴ)
- Comme une femme enceinte, près d’enfanter, est dans les douleurs et crie dans ses peines, ainsi nous avons été devant toi, ô Éternel: (Ⅵ)
- Comme celle qui est enceinte est en travail, et crie dans ses tranchées, lorsqu’elle est prête d’enfanter ; tels avons-nous été à cause de ton courroux, ô Eternel ! (Ⅶ)
- Comme la femme enceinte, près d'enfanter, est en travail et crie dans ses douleurs, tels nous avons été, loin de ta face, ô Éternel! (Ⅷ)
26. 18  
‫ 18 ׃26  הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל ‬
- Nous avons conçu dans la douleur et enfanté du vent; nous n'avons pas donné le salut à la terre, et il n'est pas né d'habitants du monde. (Ⅰ)
- Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, Et, quand nous enfantons, ce n'est que du vent: Le pays n'est pas sauvé, Et ses habitants ne sont pas nés. (Ⅱ)
- ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν πνευ̃μα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀλλὰ πεσου̃νται οἱ ἐνοικου̃ντες ἐπὶ τη̃ς γη̃ς (Ⅳ)
- Concepimus, et quasi parturivimus,/ et peperimus spiritum./ Salutes non fecimus in terra ;/ ideo non ceciderunt habitatores terræ./ (Ⅴ)
- nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, nous avons comme enfanté du vent; nous n’avons pas opéré le salut du pays, et les habitants du monde ne sont pas tombés… (Ⅵ)
- Nous avons conçu, et nous avons été en travail ; nous avons comme enfanté du vent, nous ne saurions en aucune manière délivrer le pays, et les habitants de la terre habitable ne tomberaient point [par notre force]. (Ⅶ)
- Nous avons conçu, nous avons été en travail; nous n'avons enfanté que du vent, nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître sur la terre de nouveaux habitants. (Ⅷ)
26. 19  
‫ 19 ׃26  יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל ס‬
- Vos morts vivront ; mes cadavres ressusciteront ; Réveillez-vous et chantez, vous qui êtes couchés dans la poussière car votre rosée, Seigneur, est une rosée de lumière, et la terre rendra au jour les trépassés. (Ⅰ)
- Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. (Ⅱ)
- ἀναστήσονται οἱ νεκροί καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοι̃ς μνημείοις καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σου̃ ἴαμα αὐτοι̃ς ἐστιν ἡ δὲ γη̃ τω̃ν ἀσεβω̃ν πεσει̃ται (Ⅳ)
- Vivent mortui tui,/ interfecti mei resurgent./ Expergiscimini, et laudate,/ qui habitatis in pulvere,/ quia ros lucis ros tuus,/ et terram gigantum detrahes in ruinam./ (Ⅴ)
- Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière; car ta rosée est la rosée de l’aurore, et la terre jettera dehors les trépassés. (Ⅵ)
- Tes morts vivront, [même] mon corps mort [vivra] ; ils se relèveront. Réveillez-vous et vous réjouissez avec chant de triomphe, vous habitants de la poussière ; car ta rosée est comme la rosée des herbes, et la terre jettera dehors les trépassés. (Ⅶ)
- Tes morts revivront; mes corps morts se relèveront! Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés. (Ⅷ)
26. 20  
‫ 20 ׃26  לך עמי בא בחדריך וסגר *דלתיך **דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד *יעבור **יעבר זעם ‬
- Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes sur toi; cache-toi pour quelques instants; jusqu'à ce que la colère ait passé. (Ⅰ)
- Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu'à ce que la colère soit passée. (Ⅱ)
- βάδιζε λαός μου εἴσελθε εἰς τὰ ταμίειά σου ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον ἕως ἂν παρέλθη̨ ἡ ὀργὴ κυρίου (Ⅳ)
- Vade, populus meus, intra in cubicula tua ;/ claude ostia tua super te,/ abscondere modicum ad momentum,/ donec pertranseat indignatio./ (Ⅴ)
- Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi; cache-toi pour un petit moment, jusqu’à ce que l’indignation soit passée. (Ⅵ)
- Va, mon peuple, entre dans tes cabinets, et ferme ta porte sur toi ; cache-toi pour un petit moment, jusques à ce que l’indignation soit passée. (Ⅶ)
- Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. (Ⅷ)
26. 21  
‫ 21 ׃26  כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה ס‬
- Car voici que Yahweh sort de sa demeure; pour visiter l'iniquité des habitants de la terre, et la terre découvrira le sang qu'elle a bu, et ne cachera plus ses tués. (Ⅰ)
- Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des habitants de la terre; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira plus les meurtres. (Ⅱ)
- ἰδοὺ γὰρ κύριος ἀπὸ του̃ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς ἐνοικου̃ντας ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἀνακαλύψει ἡ γη̃ τὸ αἱ̃μα αὐτη̃ς καὶ οὐ κατακαλύψει τοὺς ἀνη̨ρημένους (Ⅳ)
- Ecce enim Dominus egredietur de loco suo,/ ut visitet iniquitatem habitatoris terræ contra eum ;/ et revelabit terra sanguinem suum, et non operiet ultra interfectos suos.] (Ⅴ)
- Car voici, l’Éternel sort de son lieu pour visiter l’iniquité des habitants de la terre sur eux, et la terre révélera son sang, et ne cachera plus ses tués. (Ⅵ)
- Car voici, l’Eternel s’en va sortir de son lieu pour visiter l’iniquité des habitants de la terre, [commise] contre lui ; alors la terre découvrira le sang qu’elle aura reçu, et ne couvrira plus ceux qu’on a mis à mort. (Ⅶ)
- Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 26
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>