Amos
Onelittleangel > > Amos  >
(13 Verses | Page 1 / 1)
Westminster Leningrad Codex.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Westminster Leningrad Codex.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


4.1
‫ 1  ׃4   שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה ‬

Ecoutez cette parole, vaches de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les faibles, et qui foulez les indigents, vous qui dites à vos maris " Apportez et buvons ! " (⁎)

Écoutez cette parole, génisses de Basan qui êtes sur la montagne de Samarie, Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, Et qui dites à vos maris: Apportez, et buvons! (Ⅰ)

Écoutez cette parole, vaches de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, qui opprimez les chétifs, qui écrasez les pauvres, qui dites à vos maîtres: Apporte, afin que nous buvions! (Ⅲ)

Audite verbum hoc, vaccæ pingues,/ quæ estis in monte Samariæ,/ quæ calumniam facitis egenis/ et confringitis pauperes ;/ quæ dicitis dominis vestris : Afferte, et bibemus./ (Ⅳ)

ἀκούσατε τὸν λόγον του̃τον δαμάλεις τη̃ς Βασανίτιδος αἱ ἐν τω̨̃ ὄρει τη̃ς Σαμαρείας αἱ καταδυναστεύουσαι πτωχοὺς καὶ καταπατου̃σαι πένητας αἱ λέγουσαι τοι̃ς κυρίοις αὐτω̃ν ἐπίδοτε ἡμι̃ν ὅπως πίωμεν (Ⅵ)

4.2
‫ 2  ׃4   נשבע אדני יהוה בקדשו כי הנה ימים באים עליכם ונשא אתכם בצנות ואחריתכן בסירות דוגה ‬

Le Seigneur Yahweh a juré par sa sainteté: Voici que des jours viendront sur vous où l'on vous enlèvera avec crocs, et votre postérité avec des harpons. (⁎)

Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté: Voici, les jours viendront pour vous Où l'on vous enlèvera avec des crochets, Et votre postérité avec des hameçons; (Ⅰ)

Le Seigneur, l’Éternel, a juré par sa sainteté, que, voici, des jours viennent sur vous, où il vous enlèvera avec des hameçons, et votre postérité avec des haims de pêche. (Ⅲ)

Juravit Dominus Deus in sancto suo,/ quia ecce dies venient super vos,/ et levabunt vos in contis,/ et reliquias vestras in ollis ferventibus./ (Ⅳ)

ὀμνύει κύριος κατὰ τω̃ν ἁγίων αὐτου̃ διότι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται ἐφ' ὑμα̃ς καὶ λήμψονται ὑμα̃ς ἐν ὅπλοις καὶ τοὺς μεθ' ὑμω̃ν εἰς λέβητας ὑποκαιομένους ἐμβαλου̃σιν ἔμπυροι λοιμοί (Ⅵ)

4.3
‫ 3  ׃4   ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם יהוה ‬

Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetées en Armon, - oracle de Yahweh. (⁎)

Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, Et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. (Ⅰ)

Et vous sortirez par les brèches, chacune droit devant elle, et vous serez lancées vers Harmon, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Et per aperturas exibitis altera contra alteram,/ et projiciemini in Armon,/ dicit Dominus.]\ (Ⅳ)

καὶ ἐξενεχθήσεσθε γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων καὶ ἀπορριφήσεσθε εἰς τὸ ὄρος τὸ Ρεμμαν λέγει κύριος ὁ θεός (Ⅵ)

4.4
‫ 4  ׃4   באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם ‬

Venez à Béthel et péchez, à Galgala, et multipliez vos péchés ! Amenez chaque matin vos sacrifices, et tous les trois jours vos dîmes ! (⁎)

Allez à Béthel, et péchez! Allez à Guilgal, et péchez davantage! Offrez vos sacrifices chaque matin, Et vos dîmes tous les trois jours! (Ⅰ)

Venez à Béthel, et péchez! À Guilgal, multipliez la transgression! Apportez le matin vos sacrifices, tous les trois jours vos dîmes; (Ⅲ)

Venite ad Bethel, et impie agite ;/ ad Galgalam, et multiplicate prævaricationem :/ et afferte mane victimas vestras,/ tribus diebus decimas vestras./ (Ⅳ)

εἰσήλθατε εἰς Βαιθηλ καὶ ἠνομήσατε καὶ εἰς Γαλγαλα ἐπληθύνατε του̃ ἀσεβη̃σαι καὶ ἠνέγκατε εἰς τὸ πρωὶ θυσίας ὑμω̃ν εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα ὑμω̃ν (Ⅵ)

4.5
‫ 5  ׃4   וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני יהוה ‬

faites fumer l'oblation de louange sans levain ; annoncez des dons volontaires, publiez-les ! Car c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël, - oracle du Seigneur Yahweh. (⁎)

Faites vos sacrifices d'actions de grâces avec du levain! Proclamez, publiez vos offrandes volontaires! Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel. (Ⅰ)

et faites fumer du pain levé en sacrifice d’actions de grâces; et publiez des offrandes volontaires, annoncez-les! Car c’est ainsi que vous aimez à faire, fils d’Israël, dit le Seigneur, l’Éternel. (Ⅲ)

Et sacrificate de fermentato laudem,/ et vocate voluntarias oblationes, et annuntiate ;/ sic enim voluistis, filii Israël,/ dicit Dominus Deus./ (Ⅳ)

καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον καὶ ἐπεκαλέσαντο ὁμολογίας ἀπαγγείλατε ὅτι ταυ̃τα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λέγει κύριος ὁ θεός (Ⅵ)

4.6
‫ 6  ׃4   וגם אני נתתי לכם נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא שבתם עדי נאם יהוה ‬

Aussi je vous ai procuré la netteté des dents en toutes vos villes, et la disette de pain dans toutes vos demeures ; et vous n'êtes pas revenus à moi,-oracle de Yahweh. (⁎)

Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. (Ⅰ)

Et moi aussi, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes, et le manque de pain dans toutes vos demeures; et vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Unde et ego dedi vobis stuporem dentium in cunctis urbibus vestris,/ et indigentiam panum in omnibus locis vestris ;/ et non estis reversi ad me,/ dicit Dominus./ (Ⅳ)

καὶ ἐγὼ δώσω ὑμι̃ν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πάσαις ται̃ς πόλεσιν ὑμω̃ν καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πα̃σι τοι̃ς τόποις ὑμω̃ν καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος (Ⅵ)

4.7
‫ 7  ׃4   וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש ‬

Aussi je vous ai retenu la pluie, lorsqu'il y avait encore trois mois avant la moisson ; j'ai fait pleuvoir sur votre ville, et je ne faisais pas pleuvoir sur une autre ville ; une région était arrosée par la pluie, et une autre région, sur laquelle il ne pleuvait pas, se desséchait. (⁎)

Et moi, je vous ai refusé la pluie, Lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson; J'ai fait pleuvoir sur une ville, Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville; Un champ a reçu la pluie, Et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. (Ⅰ)

Et je vous ai aussi retenu la pluie quand il n’y avait que trois mois jusqu’à la moisson; et j’ai fait pleuvoir sur une ville, et je n’ai pas fait pleuvoir sur une autre ville; il y avait de la pluie sur un champ, et le champ sur lequel il n’y avait pas de pluie séchait; (Ⅲ)

Ego quoque prohibui a vobis imbrem,/ cum adhuc tres menses superessent usque ad messem :/ et plui super unam civitatem,/ et super alteram civitatem non plui ;/ pars una compluta est,/ et pars super quam non plui, aruit./ (Ⅳ)

καὶ ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμω̃ν τὸν ὑετὸν πρὸ τριω̃ν μηνω̃ν του̃ τρυγήτου καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν οὐ βρέξω μερὶς μία βραχήσεται καὶ μερίς ἐφ' ἣν οὐ βρέξω ἐπ' αὐτήν ξηρανθήσεται (Ⅵ)

4.8
‫ 8  ׃4   ונעו שתים שלש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא ישבעו ולא שבתם עדי נאם יהוה ‬

Deux, trois villes couraient à une autre ville, pour boire de l'eau, et ne se désaltéraient pas ; et vous n'êtes pas revenus à moi, -oracle de Yahweh. (⁎)

Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. (Ⅰ)

et deux et trois villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l’eau, et ils n’ont pas été rassasiés; et vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Et venerunt duæ et tres civitates ad unam civitatem/ ut biberent aquam, et non sunt satiatæ ;/ et non redistis ad me,/ dicit Dominus./ (Ⅳ)

καὶ συναθροισθήσονται δύο καὶ τρει̃ς πόλεις εἰς πόλιν μίαν του̃ πιει̃ν ὕδωρ καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθω̃σιν καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος (Ⅵ)

4.9
‫ 9  ׃4   הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שבתם עדי נאם יהוה ס‬

Je vous ai frappés par la rouille et la nielle ; vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers, la sauterelle lus a dévorés ; et vous n'êtes pas revenus à moi,- oracle de Yahweh. (⁎)

Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle; Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers Ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. (Ⅰ)

Je vous ai frappés par la brûlure et la rouille des blés; la chenille a dévoré la multitude de vos jardins, et de vos vignes, et de vos figuiers et de vos oliviers; mais vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Percussi vos in vento urente, et in aurugine :/ multitudinem hortorum vestrorum et vinearum vestrarum,/ oliveta vestra et ficeta vestra comedit eruca :/ et non redistis ad me,/ dicit Dominus./ (Ⅳ)

ἐπάταξα ὑμα̃ς ἐν πυρώσει καὶ ἐν ἰκτέρω̨ ἐπληθύνατε κήπους ὑμω̃ν ἀμπελω̃νας ὑμω̃ν καὶ συκω̃νας ὑμω̃ν καὶ ἐλαιω̃νας ὑμω̃ν κατέφαγεν ἡ κάμπη καὶ οὐδ' ὡ̃ς ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος (Ⅵ)

4.10
‫ 10 ׃4   שלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם ולא שבתם עדי נאם יהוה ‬

J'ai envoyé parmi vous la peste, à la manière d'Egypte ; j'ai tué par l'épée vos jeunes gens, pendant que vos chevaux étaient capturés ; j'ai fait monter la puanteur de votre camp, et elle est arrivée à vos narines; et vous n'êtes pas revenus à moi, -oracle de Yahweh. (⁎)

J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte; J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, Et laissé prendre vos chevaux; J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. (Ⅰ)

J’ai envoyé parmi vous une peste à la façon de l’Égypte; j’ai tué vos jeunes gens par l’épée, emmenant aussi vos chevaux; et j’ai fait monter la puanteur de vos camps, et cela dans vos narines; et vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Misi in vos mortem in via Ægypti ;/ percussi in gladio juvenes vestros,/ usque ad captivitatem equorum vestrorum,/ et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras :/ et non redistis ad me,/ dicit Dominus./ (Ⅳ)

ἐξαπέστειλα εἰς ὑμα̃ς θάνατον ἐν ὁδω̨̃ Αἰγύπτου καὶ ἀπέκτεινα ἐν ῥομφαία̨ τοὺς νεανίσκους ὑμω̃ν μετὰ αἰχμαλωσίας ἵππων σου καὶ ἀνήγαγον ἐν πυρὶ τὰς παρεμβολὰς ὑμω̃ν ἐν τη̨̃ ὀργη̨̃ μου καὶ οὐδ' ὡ̃ς ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος (Ⅵ)

4.11
‫ 11 ׃4   הפכתי בכם כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ותהיו כאוד מצל משרפה‪[Q]‬‪[n]‬‪[p]‬ ולא שבתם עדי נאם יהוה ס‬

J'ai causé en vous des bouleversements, comme Dieu a bouleversé Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi, - oracle de Yahweh. (⁎)

Je vous ai bouleversés, Comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit; Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel... (Ⅰ)

J’ai fait des renversements parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé d’un incendie; et vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. (Ⅲ)

Subverti vos sicut subvertit Deus Sodomam et Gomorrham,/ et facti estis quasi torris raptus ab incendio :/ et non redistis ad me,/ dicit Dominus./ (Ⅳ)

κατέστρεψα ὑμα̃ς καθὼς κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός καὶ οὐδ' ὡ̃ς ἐπεστρέψατε πρός με λέγει κύριος (Ⅵ)

4.12
‫ 12 ׃4   לכן כה אעשה לך ישראל עקב כי זאת אעשה לך הכון לקראת אלהיך ישראל ‬

C'est pourquoi, ainsi te ferai-je, Israël ! Puisque je te ferai cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël ! (⁎)

C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël; Et puisque je te traiterai de la même manière, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël! (Ⅰ)

C’est pourquoi, je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. (Ⅲ)

Quapropter hæc faciam tibi, Israël :/ postquam autem hæc fecero tibi,/ præparare in occursum Dei tui, Israël./ (Ⅳ)

διὰ του̃το οὕτως ποιήσω σοι Ισραηλ πλὴν ὅτι οὕτως ποιήσω σοι ἑτοιμάζου του̃ ἐπικαλει̃σθαι τὸν θεόν σου Ισραηλ (Ⅵ)

4.13
‫ 13 ׃4   כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו עשה שחר עיפה ודרך על במתי ארץ יהוה אלהי צבאות שמו ס‬

Car c'est lui qui a formé les montagnes, et qui a créé le vent, qui fait connaître à l'homme quelle est sa pensée. qui fait de l'aurore les ténèbres, et qui marche sur les sommets de la terre ! Yahweh, le Dieu des années, est son nom. (⁎)

Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, Et qui fait connaître à l'homme ses pensées, Celui qui change l'aurore en ténèbres, Et qui marche sur les hauteurs de la terre: Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. (Ⅰ)

Car voici, celui qui forme les montagnes, et qui crée le vent, et qui déclare à l’homme quelle est sa pensée, qui de l’aurore fait des ténèbres, et qui marche sur les lieux hauts de la terre, — l’Éternel, le Dieu des armées, est son nom! (Ⅲ)

Quia ecce formans montes,/ et creans ventum,/ et annuntians homini eloquium suum,/ faciens matutinam nebulam,/ et gradiens super excelsa terræ :/ Dominus Deus exercituum nomen ejus.] (Ⅳ)

διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεω̃ν βροντὴν καὶ κτίζων πνευ̃μα καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν χριστὸν αὐτου̃ ποιω̃ν ὄρθρον καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τη̃ς γη̃ς κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτω̨̃ (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   | | | 4| | | | | |

Menu livre ↑