Marc
Onelittleangel > > Marc  >
(45 Verses | Page 1 / 1)
Clementine Vulgate.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Clementine Vulgate.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


1.1
Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei.

Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu : (⁎)

Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. (Ⅰ)

Commencement de l’évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu: (Ⅲ)

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ Θεοῦ. (Ⅵ)

1.2
Sicut scriptum est in Isaia propheta : [Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam,/ qui præparabit viam tuam ante te./

selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe : Voici que j'envoie mon messager devant vous, pour vous frayer le chemin. (⁎)

Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète: Voici, j'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin; (Ⅰ)

comme il est écrit dans Ésaïe le prophète: «Voici, moi j’envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin». (Ⅲ)

ὡς γέέγραπται ἐν τῷ Ἡσαΐᾳτῷ προφήήτῃ ·∙ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέέλλω τὸν ἄγγελόόν μμου πρὸ προσώώπου σου, ὃς κατασκευάάσει τὴνὁδόόν σου ·∙ (Ⅵ)

1.3
Vox clamantis in deserto :/ Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus.]

Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers - (⁎)

C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. (Ⅰ)

«Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, faites droits ses sentiers». (Ⅲ)

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήήμμῳ ·∙ Ἑτοιμμάάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίίου, εὐθείίας ποιεῖτετὰς τρίίβους αὐτοῦ ·∙ (Ⅵ)

1.4
Fuit Joannes in deserto baptizans, et prædicans baptismum ponitentiæ in remissionem peccatorum.

Jean le Baptiste parut dans le désert, prêchant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. (⁎)

Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. (Ⅰ)

Jean vint, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. (Ⅲ)

ἐγέένετο Ἰωάάννης βαπτίίζων ἐν τῇ ἐρήήμμῳ καὶ κηρύύσσων βάάπτισμμαμμετανοίίας εἰς ἄφεσιν ἁμμαρτιῶν. (Ⅵ)

1.5
Et egrediebatur ad eum omnis Judææ regio, et Jerosolymitæ universi, et baptizabantur ab illo in Jordanis flumine, confitentes peccata sua.

Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem s'en venaient vers lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. (⁎)

Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. (Ⅰ)

Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui; et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. (Ⅲ)

καὶ ἐξεπορεύύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαίία χώώρακαὶ οἱ Ἱεροσολυμμῖται πάάντες, καὶ ἐβαπτίίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάάνῃ ποταμμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦἐξομμολογούύμμενοι τὰς ἁμμαρτίίας αὐτῶν. (Ⅵ)

1.6
Et erat Joannes vestitus pilis cameli, et zona pellicea circa lumbos ejus, et locustas et mel silvestre edebat.

Et Jean avait un vêtement de poils de chameau et, autour de ses reins, une ceinture de cuir; et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait ainsi : (⁎)

Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Ⅰ)

Or Jean était vêtu de poil de chameau et d’une ceinture de cuir autour des reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. (Ⅲ)

ἦν δὲ ὁ Ἰωάάννης ἐνδεδυμμέένος τρίίχας καμμήήλουκαὶ ζώώνην δερμματίίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίίων ἀκρίίδας καὶ μμέέλι ἄγριον. (Ⅵ)

1.7
Et prædicabat dicens : Venit fortior me post me, cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum ejus.

" Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. (⁎)

Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. (Ⅰ)

Et il prêchait, disant: Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie des sandales. (Ⅲ)

καὶἐκήήρυσσεν λέέγων ·∙ Ἔρχεται ὁ ἰσχυρόότερόός μμου ὀπίίσω μμου, οὗ οὐκ εἰμμὶ ἱκανὸς κύύψας λῦσαι τὸνἱμμάάντα τῶν ὑποδημμάάτων αὐτοῦ. (Ⅵ)

1.8
Ego baptizavi vos aqua, ille vero baptizabit vos Spiritu Sancto.\

Moi, je vous ai baptisés avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit-Saint. " (⁎)

Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint Esprit. (Ⅰ)

Moi, je vous ai baptisés d’eau; lui, vous baptisera de l’Esprit Saint. (Ⅲ)

ἐγὼ μμὲν ἐβάάπτισα ὑμμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίίσειὑμμᾶς ἐν Πνεύύμματι Ἁγίίῳ. (Ⅵ)

1.9
Et factum est : in diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilææ : et baptizatus est a Joanne in Jordane.

Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. (⁎)

En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. (Ⅰ)

Et il arriva, en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain. (Ⅲ)

Καὶ ἐγέένετο ἐν ἐκείίναις ταῖς ἡμμέέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίίας καὶἐβαπτίίσθη ὑπὸ Ἰωάάννου εἰς τὸν Ἰορδάάνην. (Ⅵ)

1.10
Et statim ascendens de aqua, vidit cælos apertos, et Spiritum tamquam columbam descendentem, et manentem in ipso.

Et, comme il remontait de l'eau, il vit les cieux entr'ouverts et l'Esprit qui descendait sur lui, comme une colombe. (⁎)

Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. (Ⅰ)

Et s’éloignant aussitôt de l’eau, il monta, et vit les cieux se fendre, et l’Esprit comme une colombe descendre sur lui. (Ⅲ)

καὶ εὐθέέως ἀναβαίίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατοςεἶδεν σχιζομμέένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόόν. (Ⅵ)

1.11
Et vox facta est de cælis : Tu es Filius meus dilectus, in te complacui.\

Et il y eut une voix des cieux : " Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances. " (⁎)

Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. (Ⅰ)

Et il y eut une voix qui venait des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai trouvé mon plaisir. (Ⅲ)

καὶ φωνὴ ἐγέένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν ·∙ Σὺ εἶ ὁ Υἱόός μμου ὁ ἀγαπητόός, ἐν σοὶ εὐδόόκησα. (Ⅵ)

1.12
Et statim Spiritus expulit eum in desertum.

Et aussitôt L'esprit le poussa au désert. (⁎)

Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, (Ⅰ)

Et aussitôt l’Esprit le pousse dans le désert. (Ⅲ)

Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμμα αὐτὸν ἐκβάάλλει εἰς τὴν ἔρημμον. (Ⅵ)

1.13
Et erat in deserto quadraginta diebus, et quadraginta noctibus : et tentabatur a Satana : eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi.\

Et il demeura dans le désert quarante jours, tenté par Satan; il était parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. (⁎)

où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. (Ⅰ)

Et il fut dans le désert quarante jours, tenté par Satan; et il était avec les bêtes sauvages; et les anges le servaient. (Ⅲ)

καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήήμμῳἡμμέέρας τεσσεράάκοντα πειραζόόμμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μμετὰ τῶν θηρίίων, καὶ οἱ ἄγγελοιδιηκόόνουν αὐτῷ. (Ⅵ)

1.14
Postquam autem traditus est Joannes, venit Jesus in Galilæam, prædicans Evangelium regni Dei,

Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disant : (⁎)

Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. (Ⅰ)

Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l’évangile du royaume de Dieu, (Ⅲ)

Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάάννην ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίίαν, κηρύύσσων τὸεὐαγγέέλιον τῆς βασιλείίας τοῦ Θεοῦ, (Ⅵ)

1.15
et dicens : Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei : ponitemini, et credite Evangelio.

" Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche; repentez-vous et croyez à l'évangile. " (⁎)

Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. (Ⅰ)

et disant: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s’est approché: repentez-vous et croyez à l’évangile. (Ⅲ)

καὶ λέέγων ὅτι πεπλήήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικενἡ βασιλείία τοῦ Θεοῦ ·∙ μμετανοεῖτε καὶ πιστεύύετε ἐν τῷ εὐαγγελίίῳ. (Ⅵ)

1.16
Et præteriens secus mare Galilææ, vidit Simonem, et Andream fratrem ejus, mittentes retia in mare (erant enim piscatores),

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère De Simon, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. (⁎)

Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. (Ⅰ)

Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. (Ⅲ)

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάάλασσαν τῆς Γαλιλαίίας εἶδεν Σίίμμωνα καὶ Ἀνδρέέαν τὸνἀδελφὸν Σίίμμωνος ἀμμφιβάάλλοντας ἀμμφίίβληστρον ἐν τῇ θαλάάσσῃ ·∙ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. (Ⅵ)

1.17
et dixit eis Jesus : Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.

Et Jésus leur dit : " Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. " (⁎)

Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. (Ⅰ)

Et Jésus leur dit: Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. (Ⅲ)

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ·∙ Δεῦτε ὀπίίσω μμου, καὶ ποιήήσω ὑμμᾶς γενέέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώώπων. (Ⅵ)

1.18
Et protinus relictis retibus, secuti sunt eum.

Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. (⁎)

Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. (Ⅰ)

Et aussitôt, ayant quitté leurs filets, ils le suivirent. (Ⅲ)

καὶ εὐθέέως ἀφέέντες τὰ δίίκτυα αὐτῶν ἠκολούύθησαν αὐτῷ. (Ⅵ)

1.19
Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, et ipsos componentes retia in navi :

Et ayant un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans une barque, en train d'arranger les filets. (⁎)

Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. (Ⅰ)

Et passant de là un peu plus avant, il vit Jacques le fils de Zébédée et Jean son frère; et eux étaient dans la nacelle, raccommodant les filets. (Ⅲ)

καὶ προβὰςἐκεῖθεν ὀλίίγον εἶδεν Ἰάάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίίου καὶ Ἰωάάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐντῷ πλοίίῳ καταρτίίζοντας τὰ δίίκτυα, (Ⅵ)

1.20
et statim vocavit illos. Et relicto patre suo Zebedæo in navi cum mercenariis, secuti sunt eum.\

Il les appela aussitôt; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les journaliers, ils partirent à sa suite. (⁎)

Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. (Ⅰ)

Et aussitôt il les appela; et laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à gages, ils s’en allèrent après lui. (Ⅲ)

καὶ εὐθέέως ἐκάάλεσεν αὐτούύς. καὶ ἀφέέντες τὸνπατέέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίίῳ μμετὰ τῶν μμισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίίσω αὐτοῦ. (Ⅵ)

1.21
Et ingrediuntur Capharnaum : et statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos.

Ils se rendirent à Capharnaüm, et dès que, le jour du sabbat, il fut entré dans la synagogue, il se mit à enseigner. (⁎)

Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. (Ⅰ)

Et ils entrent dans Capernaüm; et étant entré aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. (Ⅲ)

Καὶ εἰσπορεύύονται εἰς Καπερναούύμμ ·∙ καὶ εὐθέέως τοῖς σάάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴνσυναγωγὴν ἐδίίδασκεν. (Ⅵ)

1.22
Et stupebant super doctrina ejus : erat enim docens eos quasi potestatem habens, et non sicut scribæ.

Et ils étaient stupéfaits de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. (⁎)

Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. (Ⅰ)

Et ils s’étonnaient de sa doctrine; car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. (Ⅲ)

καὶ ἐξεπλήήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ·∙ ἦν γὰρ διδάάσκωναὐτοὺς ὡς ἐξουσίίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμμμματεῖς. (Ⅵ)

1.23
Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo : et exclamavit,

Or il y avait justement dans leur synagogue un homme (possédé) d'un esprit impur, qui s'écria : (⁎)

Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria: (Ⅰ)

Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé d’un esprit immonde; et il s’écria, disant: (Ⅲ)

Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶνἄνθρωπος ἐν πνεύύμματι ἀκαθάάρτῳ, καὶ ἀνέέκραξεν (Ⅵ)

1.24
dicens : Quid nobis et tibi, Jesu Nazarene ? venisti perdere nos ? scio qui sis, Sanctus Dei.

" Ah ! Qu'avons-nous affaire ensemble, Jésus de Nazareth? Vous êtes venu pour nous perdre? Je sais qui vous êtes, le saint de Dieu. " (⁎)

Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. (Ⅰ)

Ha! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais, qui tu es: le Saint de Dieu. (Ⅲ)

λέέγων ·∙ Ἔα, τίί ἡμμῖν καὶ σοίί, ἸησοῦΝαζαρηνέέ; ἦλθες ἀπολέέσαι ἡμμᾶς; οἶδάά σε τίίς εἶ, ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ. (Ⅵ)

1.25
Et comminatus est ei Jesus, dicens : Obmutesce, et exi de homine.

Et Jésus lui commanda avec force : " Tais-toi et sors de lui ! " (⁎)

Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. (Ⅰ)

Et Jésus le tança, disant: Tais-toi, et sors de lui. (Ⅲ)

καὶ ἐπετίίμμησεναὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέέγων ·∙ Φιμμώώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. (Ⅵ)

1.26
Et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce magna, exiit ab eo.

Et l'esprit impur l'abattit, poussa un grand cri et sortit de lui. (⁎)

Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. (Ⅰ)

Et l’esprit immonde, l’ayant déchiré et ayant crié à haute voix, sortit de lui. (Ⅲ)

καὶ σπαράάξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμματὸ ἀκάάθαρτον καὶ κράάξαν φωνῇ μμεγάάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. (Ⅵ)

1.27
Et mirati sunt omnes, ita ut conquirerent inter se dicentes : Quidnam est hoc ? quænam doctrina hæc nova ? quia in potestate etiam spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.

Et tous furent saisis de stupeur à ce point qu'ils se demandaient entre eux : " Qu'est ceci? Un enseignement nouveau avec autorité ! Et il commande aux esprits impurs, et ils lui obéissent ! " (⁎)

Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'il se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent! (Ⅰ)

Et ils furent tous saisis d’étonnement, de sorte qu’ils s’enquéraient entre eux, disant: Qu’est ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. (Ⅲ)

καὶ ἐθαμμβήήθησαν πάάντες,ὥστε συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέέγοντας ·∙ Τίί ἐστιν τοῦτο; τίίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη; ὅτι κατ᾿ἐξουσίίαν καὶ τοῖς πνεύύμμασιν τοῖς ἀκαθάάρτοις ἐπιτάάσσει, καὶ ὑπακούύουσιν αὐτῷ. (Ⅵ)

1.28
Et processit rumor ejus statim in omnem regionem Galilææ.\

Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. (⁎)

Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. (Ⅰ)

Et sa renommée se répandit aussitôt tout à l’entour dans la Galilée. (Ⅲ)

ἐξῆλθεν δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίίχωρον τῆς Γαλιλαίίας. (Ⅵ)

1.29
Et protinus egredientes de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andreæ, cum Jacobo et Joanne.

En sortant de la synagogue, il vint aussitôt dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. (⁎)

En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. (Ⅰ)

Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d’André. (Ⅲ)

Καὶ εὐθέέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίίαν Σίίμμωνος καὶ Ἀνδρέέουμμετὰ Ἰακώώβου καὶ Ἰωάάννου. (Ⅵ)

1.30
Decumbebat autem socrus Simonis febricitans : et statim dicunt ei de illa.

Or la belle-mère de Simon était au lit, ayant la fièvre; aussitôt ils lui parlèrent d'elle. (⁎)

La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre; et aussitôt on parla d'elle à Jésus. (Ⅰ)

Or la belle-mère de Simon était là couchée, ayant la fièvre; et aussitôt ils lui parlent d’elle. (Ⅲ)

ἡ δὲ πενθερὰ Σίίμμωνος κατέέκειτο πυρέέσσουσα, καὶεὐθέέως λέέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. (Ⅵ)

1.31
Et accedens elevavit eam, apprehensa manu ejus : et continuo dimisit eam febris, et ministrabat eis.\

Il s'approcha et la fit lever, en lui prenant la main; et la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. (⁎)

S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. (Ⅰ)

Et s’approchant, il la fit lever en la prenant par la main; et aussitôt la fièvre la quitta; et elle les servit. (Ⅲ)

καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήήσας τῆςχειρόός αὐτῆς ·∙ καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετόός εὐθέέως, καὶ διηκόόνει αὐτοῖς. (Ⅵ)

1.32
Vespere autem facto cum occidisset sol, afferebant ad eum omnes male habentes, et dæmonia habentes :

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques; (⁎)

Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. (Ⅰ)

Et, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et les démoniaques; (Ⅲ)

Ὀψίίας δὲγενομμέένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺςδαιμμονιζομμέένους ·∙ (Ⅵ)

1.33
et erat omnis civitas congregata ad januam.

et toute la ville était rassemblée devant la porte. (⁎)

Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. (Ⅰ)

et la ville tout entière était rassemblée à la porte: (Ⅲ)

καὶ ἡ πόόλις ὅλη ἐπισυνηγμμέένη ἦν πρὸς τὴν θύύραν. (Ⅵ)

1.34
Et curavit multos, qui vexabantur variis languoribus, et dæmonia multa ejiciebat, et non sinebat ea loqui, quoniam sciebant eum.\

Et il guérit beaucoup de malades affligés de diverses infirmités, et il chassa beaucoup de démons; mais il ne laissait pas les démons parler, parce qu'ils le connaissaient. (⁎)

Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. (Ⅰ)

et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu’ils le connaissaient. (Ⅲ)

καὶἐθεράάπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίίλαις νόόσοις, καὶ δαιμμόόνια πολλὰ ἐξέέβαλεν, καὶ οὐκἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμμόόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόόν. (Ⅵ)

1.35
Et diluculo valde surgens, egressus abiit in desertum locum, ibique orabat.

Le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit, s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. (⁎)

Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. (Ⅰ)

Et s’étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s’en alla dans un lieu désert; et il priait là. (Ⅲ)

Καὶ πρωΐ ἔννυχον λίίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημμον τόόπον, κἀκεῖπροσηύύχετο. (Ⅵ)

1.36
Et prosecutus est eum Simon, et qui cum illo erant.

Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche; (⁎)

Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche; (Ⅰ)

Et Simon et ceux qui étaient avec lui, le suivirent. (Ⅲ)

καὶ κατεδίίωξαν αὐτὸν ὁ Σίίμμων καὶ οἱ μμετ᾿ αὐτοῦ, (Ⅵ)

1.37
Et cum invenissent eum, dixerunt ei : Quia omnes quærunt te.

et l'ayant trouvé, ils lui dirent : " Tout le monde vous cherche. " (⁎)

et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. (Ⅰ)

Et l’ayant trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. (Ⅲ)

καὶεὑρόόντες αὐτὸν λέέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάάντες ζητοῦσίίν σε. (Ⅵ)

1.38
Et ait illis : Eamus in proximos vicos, et civitates, ut et ibi prædicem : ad hoc enim veni.

Il leur dit : " Allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi; car c'est pour cela que je suis sorti. " (⁎)

Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi; car c'est pour cela que je suis sorti. (Ⅰ)

Et il leur dit: Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi; car c’est pour cela que je suis venu. (Ⅲ)

καὶ λέέγει αὐτοῖς ·∙ Ἄγωμμενἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομμέένας κωμμοπόόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύύξω ·∙ εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήήλυθα. (Ⅵ)

1.39
Et erat prædicans in synagogis eorum, et in omni Galilæa, et dæmonia ejiciens.\

Et il alla, prêchant dans leurs synagogues, par la Galilée entière, et chassant les démons. (⁎)

Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. (Ⅰ)

Et il prêchait dans leurs synagogues par toute la Galilée, et chassait les démons. (Ⅲ)

καὶ ἦν κηρύύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίίαν καὶ τὰ δαιμμόόνιαἐκβάάλλων. (Ⅵ)

1.40
Et venit ad eum leprosus deprecans eum : et genu flexo dixit ei : Si vis, potes me mundare.

Un lépreux vient à lui, le supplie, fléchit le genou et lui dit : " Si vous voulez, vous pouvez me guérir. " (⁎)

Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. (Ⅰ)

Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui, et lui disant: Si tu veux, tu peux me rendre net. (Ⅲ)

Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρόός, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέέγωναὐτῷ ὅτι ἐὰν θέέλῃς, δύύνασαίί μμε καθαρίίσαι. (Ⅵ)

1.41
Jesus autem misertus ejus, extendit manum suam : et tangens eum, ait illi : Volo : mundare.

Emu de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit : " Je le veux, sois guéri. " (⁎)

Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. (Ⅰ)

Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha, et lui dit: Je veux, sois net. (Ⅲ)

ὁ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθεὶς ἐκτείίνας τὴνχεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέέγει αὐτῷ ·∙ Θέέλω, καθαρίίσθητι. (Ⅵ)

1.42
Et cum dixisset, statim discessit ab eo lepra, et mundatus est.

Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut guéri. (⁎)

Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. (Ⅰ)

Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui; et il fut net. (Ⅲ)

καὶ εἰπόόντος αὐτοῦ εὐθέέωςἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέέπρα, καὶ ἐκαθερίίσθη. (Ⅵ)

1.43
Et comminatus est ei, statimque ejecit illum,

Et lui parlant sévèrement, il le fit partir aussitôt, (⁎)

Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sévères recommandations, (Ⅰ)

Et usant de paroles sévères, il le renvoya aussitôt, (Ⅲ)

καὶ ἐμμβριμμησάάμμενος αὐτῷ εὐθέέωςἐξέέβαλεν αὐτόόν, (Ⅵ)

1.44
et dicit ei : Vide nemini dixeris : sed vade, ostende te principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua, quæ præcepit Moyses in testimonium illis.

lui disant : " Garde-toi d'en parler à personne; mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit, en attestation pour eux. " (⁎)

et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. (Ⅰ)

et lui dit: Prends garde de n’en rien dire à personne; mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage. (Ⅲ)

καὶ λέέγει αὐτῷ ·∙ Ὅρα μμηδενὶ μμηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸνδεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσέένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμμοῦ σου ἃ προσέέταξεν Μωϋσῆς εἰς μμαρτύύριοναὐτοῖς. (Ⅵ)

1.45
At ille egressus copit prædicare, et diffamare sermonem, ita ut jam non posset manifeste introire in civitatem, sed foris in desertis locis esset, et conveniebant ad eum undique.

Mais lui, étant parti, se mit à faire force discours et à divulguer la chose : de sorte que (Jésus) ne pouvait plus entrer ostensiblement dans une ville, mais se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. (⁎)

Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. (Ⅰ)

Mais lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville; mais il se tenait dehors dans des lieux déserts; et on venait à lui de toutes parts. (Ⅲ)

ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύύσσειν πολλὰ καὶ διαφημμίίζειν τὸν λόόγον, ὥστεμμηκέέτι αὐτὸν δύύνασθαι φανερῶς εἰς πόόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐν ἐρήήμμοις τόόποις ἦν ·∙ καὶἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάάντοθεν. (Ⅵ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑