Sutra du Coeur (Prajñāpāramitā Hṛdaya)
> Sutra du Coeur (Prajñāpāramitā Hṛdaya)  >
7 Verses | Page 1 / 1
(Version Sanskrit)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


1. 1  
आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गंभीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणोव्यवलोकयति स्मपंचस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान्पश्यति स्म
- Avalokita, le Saint Seigneur et Bodhisattva, se mouvait dans le cours profond de la Sagesse qui est allée au-delà. De là-haut, il regarda en bas ; il ne vit que cinq amas, et il vit que dans leur être-propre ils étaient vides. (Ⅰ)
- guān zì zai pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng , dù yī qiè kǔ è 。 (Ⅱ)
- 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。 (Ⅲ)
- 觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。 (Ⅳ)
- arya-avalokitesvaro bodhisattvo gambhiram prajnaparamitacaryam caramano vyavalokayati sma: panca-skandhas tams ca svabhavasunyan pasyati sma. (Ⅴ)
1. 2  
इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक्शून्यता शून्यताया न पृथग्रूपं यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपं । एवमेव वेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि
- Ici, Ô Sariputra, la forme est vacuité et la vacuité elle-même est forme ; la vacuité ne diffère pas de la forme, la forme ne diffère pas de la vacuité ; tout ce qui est forme est vacuité, tout ce qui est vacuité est forme ; il en est de même des sensations, des perceptions, des volitions et de la conscience. (Ⅰ)
- shè lì zi , sè bù yì kōng , kōng bù yì sè ; sè jí shì kōng , kōng jí shì sè 。 shòu 、 xiǎng 、 xíng 、 shí , yì fù rú shì 。 (Ⅱ)
- 舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。 (Ⅲ)
- 舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。 (Ⅳ)
- iha sariputra rupam sunyata sunyataiva rupam, rupan na prithak sunyata sunyataya na prithag rupam, yad rupam sa sunyata ya sunyata tad rupam; evam eva vedana-samjna-samskara-vijnanam. (Ⅴ)
1. 3  
इह शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यतालक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नोना न परिपूर्णा
- Ici, Ô Sariputra, tous les dharmas sont marqués par la vacuité ; ils ne sont pas produits ni arrêtés, pas souillés ni immaculés, pas déficients ni complets. (Ⅰ)
- shè lì zi , shì zhū fǎ kōng xiāng : bù shēng 、 bù miè ; bù gòu 、 bù jìng ; bù zēng 、 bù jiǎn 。 (Ⅱ)
- 舍利子,是诸法空相:不生、不灭;不垢、不净;不增、不减。 (Ⅲ)
- 舍利子,是諸法空相:不生、不滅;不垢、不淨;不增、不減。 (Ⅳ)
- iha sariputra sarva-dharmah sunyata-laksala, anutpanna aniruddha, amala avimala, anuna aparipurnah. (Ⅴ)
1. 4  
तस्माच्छारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानानि । न चश्रुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनांसि । न रूपशब्दगंधरसस्प्रष्टव्यधर्मा । न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु । न विद्य नाविद्य न विद्याक्षयो नाविद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्नाप्राप्ति ॥
- Donc, Ô Sariputra, dans la vacuité il n'y a pas de forme, pas de sensation, pas de perception, pas de volition, pas de consience ; pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, d'esprit ; pas de formes, de sons, d'odeurs, de saveurs, de touchers et d'objets de l'esprit ; pas d'élément de l'organe de la vue, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à : pas d'élément de la conscience de l'esprit. Il n'y a pas d'ignorance, pas d'extinction de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à : il n'y a pas de vieillissement et de mort, pas d'extinction du vieillissement et de la mort. Il n'y a pas de souffrance, pas d'origine, pas de cessation, pas de chemin. Il n'y a pas de connaissance, pas d'accomplissement, et pas de non-accomplissement. (Ⅰ)
- shì gù kōng zhōng wú sè 。 wú shòu 、 xiǎng 、 xíng 、 shí ; wú yǎn 、 ěr 、 bí 、 shé 、 shēn 、 yì ; wú sè 、 xiāng 、 shēng 、 wèi 、 chù 、 fǎ 。 wú yǎn jiè , nǎi zhì wú yì shí jiè ; wú wú míng , yì wú wú míng jǐn ; nǎi zhì wú lǎo sǐ , yì wú lǎo sǐ jǐn 。 wú kǔ 、 jí 、 miè 、 dào 。 wú zhì yì wú de , yǐ wú suǒ dé gù 。 (Ⅱ)
- 是故空中无色。无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、香、声、味、触、法。无眼界,乃至无意识界;无无明,亦无无明尽;乃至无老死,亦无老死尽。无苦、集、灭、道。无智亦无得,以无所得故。 (Ⅲ)
- 是故空中無色。無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意;無色、香、聲、味、觸、法。無眼界,乃至無意識界;無無明,亦無無明盡;乃至無老死,亦無老死盡。無苦、集、滅、道。無智亦無得,以無所得故。 (Ⅳ)
- tasmac chariputra sunyatayam na rupam na vedana na samjna na samskarah na vijnanam. na caksuh-srotra-ghrana-jihva-kaya-manamsi. Na rupa-sabda-gandha-rasa-sprastavya-dharmah. na caksur-dhatur yavan na manovijnana-dhatuh. na-avidya na-avidya-ksayo yavan na jaramaranam na jara-marana-ksayo. na duhkha-samudaya-nirodha-marga. na jnanam, na praptir na-apraptih. (Ⅴ)
1. 5  
तस्मादप्राप्तित्वाद्बोधिसत्त्वाणां प्रज्ञापारमितामाश्रित्य विहरत्यचित्तावरण । चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपार्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाण ॥
- Donc, Ô Sariputra, c'est à cause de son indifférence à toute sorte d'accomplissement personnel, et en prenant appui sur la Perfection de la Sagesse, qu'un Bodhisattva demeure sans couvertures de la pensée. En l'absence de couvertures de la pensée il ne tremble pas, il a dépassé ce qui peut troubler, et il finit par atteindre le Nirvana. (Ⅰ)
- pú tí sà chuí , yī bō rě bō luó mì duō gù 。 xīn wú guà ài , wú guà ài gù 。 wú yǒu kǒng bù , yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng 、 jiū jìng niè pán 。 (Ⅱ)
- 菩提萨捶,依般若波罗蜜多故。心无掛碍,无掛碍故。无有恐怖,远离颠倒梦想、究竟涅槃。 (Ⅲ)
- 菩提薩捶,依般若波羅蜜多故。心無掛礙,無掛礙故。無有恐怖,遠離顛倒夢想、究竟涅槃。 (Ⅳ)
- tasmac chariputra apraptitvad bodhisattvasya prajnaparamitam asritya vibaraty acittavaranah. cittavarana-nastitvad atrasto viparyasa-ati-kranto nistha-nirvana-praptah. (Ⅴ)
1. 6  
त्र्यध्वव्यवस्थिता सर्वबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसंबुद्धा
- Tous ceux qui apparaissent comme Bouddhas dans les trois périodes du temps, s'éveillent complètement au suprême, juste et parfait éveil, car ils ont pris appui sur la perfection de la sagesse. (Ⅰ)
- sān shì zhū fú , yī bō rě bō luó mì duō gù 。 de ā nòu duō luō sān miǎo sān pú tí 。 (Ⅱ)
- 三世诸佛,依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。 (Ⅲ)
- 三世諸佛,依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。 (Ⅳ)
- tryadhva-vyavasthitah sarva-buddhah prajnaparamitam asritya-anut-taram samyaksambodhim abhisambuddhah. (Ⅴ)
1. 7  
तस्माज्ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो ऽनुत्तरमन्त्रोऽसमसममन्त्र सर्वदुःखप्रशमन । सत्यममिथ्यत्वात् । प्रज्ञपारमितायामुक्तो मन्त्रः । तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा ॥ इति प्रज्ञापारमिताहृदयं समाप्तं॥
- On devrait donc savoir que la Prajñaparamita est la grande formule, la formule de la grande connaissance, la formule suprême, la formule inégalée, apaisant toute souffrance, en vérité - car qu'est-ce qui pourrait mal aller ? Cette formule a été délivrée par la Prajñaparamita. Elle s'expose ainsi : Allé, allé, allé au-delà, allé complètement au-delà. Ô, quel éveil, acclamons-le tous ! - ceci termine le Cœur de la sagesse parfaite. (Ⅰ)
- gù zhī bō rě bō luó mì duō , shì dà shén zhòu , shì dà míng zhòu , shì wú shàng zhòu , shì wú děng děng zhòu 。 néng chú yī qiè kǔ , zhēn shí bù xū 。 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu , jí shuō zhòu yuē : jiē dì ! jiē dì ! bō luó jiē dì ! bō luó sēng jiē dì ! pú tí sà pó hē ! yǐ shàng rú shì bō rě bō luó mì duō xīn jīng yuán mǎn wán bì 。 (Ⅱ)
- 故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。 故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛!揭谛!波罗揭谛!波罗僧揭谛!菩提萨婆诃! 以上如是般若波罗蜜多心经圆满完毕。 (Ⅲ)
- 故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒。能除一切苦,真實不虛。 故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦!揭諦!波羅揭諦!波羅僧揭諦!菩提薩婆訶! 以上如是般若波羅蜜多心經圓滿完畢。 (Ⅳ)
- tasmaj jnatavyam: prajnaparamita maha-mantro mahavidya-mantro 'nuttara-mantro samasamamantrah, sarva-duhkha-prasamanah, satyam amithyatvat. prajnaparamitayam ukto mantrah. tadyatha: gate gate paragate parasamgate bodhi svaha. iti prajnaparamita-hridayam sa-maptam. (Ⅴ)


Page: 1