2 Chronicles
> 2 Chronicles  >
17 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


1. 1  
And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the LORD his God was with him, and magnified him exceedingly.
- Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne; l'Éternel, son Dieu, fut avec lui, et l'éleva à un haut degré. (Ⅱ)
- καὶ ἐνίσχυσεν Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτου̃ καὶ κύριος ὁ θεὸς αὐτου̃ μετ' αὐτου̃ καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν εἰς ὕψος (Ⅲ)
- Confortatus est ergo Salomon filius David in regno suo, et Dominus Deus ejus erat cum eo, et magnificavit eum in excelsum. (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃1   ויתחזק שלמה בן דויד על מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה ‬ (Ⅴ)
1. 2  
Then Solomon spake unto all Israel, to the captains of thousands and of hundreds, and to the judges, and to every governor in all Israel, the chief of the fathers.
- Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles; (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν Σαλωμων πρὸς πάντα Ισραηλ τοι̃ς χιλιάρχοις καὶ τοι̃ς ἑκατοντάρχοις καὶ τοι̃ς κριται̃ς καὶ πα̃σιν τοι̃ς ἄρχουσιν ἐναντίον Ισραηλ τοι̃ς ἄρχουσι τω̃ν πατριω̃ν (Ⅲ)
- Præcepitque Salomon universo Israëli, tribunis, et centurionibus, et ducibus, et judicibus omnis Israël, et principibus familiarum : (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃1   ויאמר שלמה לכל ישראל לשרי האלפים והמאות ולשפטים ולכל נשיא לכל ישראל ראשי האבות ‬ (Ⅴ)
1. 3  
So Solomon, and all the congregation with him, went to the high place that was at Gibeon; for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the LORD had made in the wilderness.
- et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel; (Ⅱ)
- καὶ ἐπορεύθη Σαλωμων καὶ πα̃σα ἡ ἐκκλησία μετ' αὐτου̃ εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν Γαβαων οὑ̃ ἐκει̃ ἠ̃ν ἡ σκηνὴ του̃ μαρτυρίου του̃ θεου̃ ἣν ἐποίησεν Μωυση̃ς παι̃ς κυρίου ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ (Ⅲ)
- et abiit cum universa multitudine in excelsum Gabaon, ubi erat tabernaculum fœderis Dei, quod fecit Moyses famulus Dei in solitudine. (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃1   וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון כי שם היה אהל מועד האלהים אשר עשה משה עבד יהוה במדבר ‬ (Ⅴ)
1. 4  
But the ark of God had David brought up from Kirjathjearim to the place which David had prepared for it: for he had pitched a tent for it at Jerusalem.
- mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. (Ⅱ)
- ἀλλὰ κιβωτὸν του̃ θεου̃ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ἐκ πόλεως Καριαθιαριμ ὅτι ἡτοίμασεν αὐτη̨̃ σκηνὴν εἰς Ιερουσαλημ (Ⅲ)
- Arcam autem Dei adduxerat David de Cariathiarim in locum quem præparaverat ei, et ubi fixerat illi tabernaculum, hoc est, in Jerusalem. (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃1   אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד כי נטה לו אהל בירושלם ‬ (Ⅴ)
1. 5  
Moreover the brazen altar, that Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, had made, he put before the tabernacle of the LORD: and Solomon and the congregation sought unto it.
- Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. (Ⅱ)
- καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκου̃ν ὃ ἐποίησεν Βεσελεηλ υἱὸς Ουριου υἱου̃ Ωρ ἐκει̃ ἠ̃ν ἔναντι τη̃ς σκηνη̃ς κυρίου καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμων καὶ ἡ ἐκκλησία (Ⅲ)
- Altare quoque æneum quod fabricatus fuerat Beseleel filius Uri filii Hur, ibi erat coram tabernaculo Domini : quod et requisivit Salomon, et omnis ecclesia. (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃1   ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן יהוה וידרשהו שלמה והקהל ‬ (Ⅴ)
1. 6  
And Solomon went up thither to the brazen altar before the LORD, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.
- Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. (Ⅱ)
- καὶ ἀνήνεγκεν ἐκει̃ Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκου̃ν ἐνώπιον κυρίου τὸ ἐν τη̨̃ σκηνη̨̃ καὶ ἀνήνεγκεν ἐπ' αὐτὸ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν (Ⅲ)
- Ascenditque Salomon ad altare æneum, coram tabernaculo fœderis Domini, et obtulit in eo mille hostias. (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃1   ויעל שלמה שם על מזבח הנחשת לפני יהוה אשר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף ‬ (Ⅴ)
1. 7  
In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.
- Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. (Ⅱ)
- ἐν τη̨̃ νυκτὶ ἐκείνη̨ ὤφθη ὁ θεὸς τω̨̃ Σαλωμων καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ αἴτησαι τί σοι δω̃ (Ⅲ)
- Ecce autem in ipsa nocte apparuit ei Deus, dicens : Postula quod vis, ut dem tibi. (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃1   בלילה ההוא נראה אלהים לשלמה ויאמר לו שאל מה אתן לך ‬ (Ⅴ)
1. 8  
And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.
- Salomon répondit à Dieu: Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν Σαλωμων πρὸς τὸν θεόν σὺ ἐποίησας μετὰ Δαυιδ του̃ πατρός μου ἔλεος μέγα καὶ ἐβασίλευσάς με ἀντ' αὐτου̃ (Ⅲ)
- Dixitque Salomon Deo : Tu fecisti cum David patre meo misericordiam magnam, et constituisti me regem pro eo. (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃1   ויאמר שלמה לאלהים אתה עשית עם דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו ‬ (Ⅴ)
1. 9  
Now, O LORD God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.
- Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre! (Ⅱ)
- καὶ νυ̃ν κύριε ὁ θεός πιστωθήτω τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυιδ πατέρα μου ὅτι σὺ ἐβασίλευσάς με ἐπὶ λαὸν πολὺν ὡς ὁ χου̃ς τη̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- Nunc ergo Domine Deus, impleatur sermo tuus quem pollicitus es David patri meo : tu enim me fecisti regem super populum tuum multum, qui tam innumerabilis est quam pulvis terræ. (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃1   עתה יהוה אלהים יאמן דברך עם דויד אבי כי אתה המלכתני על עם רב כעפר הארץ ‬ (Ⅴ)
1. 10  
Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?
- Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? (Ⅱ)
- νυ̃ν σοφίαν καὶ σύνεσιν δός μοι καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον του̃ λαου̃ τούτου καὶ εἰσελεύσομαι ὅτι τίς κρινει̃ τὸν λαόν σου τὸν μέγαν του̃τον (Ⅲ)
- Da mihi sapientiam et intelligentiam, ut ingrediar et egrediar coram populo tuo : quis enim potest hunc populum tuum digne, qui tam grandis est, judicare ?\ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃1   עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה כי מי ישפט את עמך הזה הגדול ס‬ (Ⅴ)
1. 11  
And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:
- Dieu dit à Salomon: Puisque c'est là ce qui est dans ton coeur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν ὁ θεὸς πρὸς Σαλωμων ἀνθ' ὡ̃ν ἐγένετο του̃το ἐν τη̨̃ καρδία̨ σου καὶ οὐκ ἠ̨τήσω πλου̃τον χρημάτων οὐδὲ δόξαν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τω̃ν ὑπεναντίων καὶ ἡμέρας πολλὰς οὐκ ἠ̨τήσω καὶ ἤ̨τησας σεαυτω̨̃ σοφίαν καὶ σύνεσιν ὅπως κρίνη̨ς τὸν λαόν μου ἐφ' ὃν ἐβασίλευσά σε ἐπ' αὐτόν (Ⅲ)
- Dixit autem Deus ad Salomonem : Quia hoc magis placuit cordi tuo, et non postulasti divitias, et substantiam, et gloriam, neque animas eorum qui te oderant, sed nec dies vitæ plurimos : petisti autem sapientiam et scientiam, ut judicare possis populum meum super quem constitui te regem : (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃1   ויאמר אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם לבבך ולא שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם ימים רבים לא שאלת ותשאל לך חכמה ומדע אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו ‬ (Ⅴ)
1. 12  
Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.
- la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. (Ⅱ)
- τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι καὶ πλου̃τον καὶ χρήματα καὶ δόξαν δώσω σοι ὡς οὐκ ἐγενήθη ὅμοιός σοι ἐν τοι̃ς βασιλευ̃σι τοι̃ς ἔμπροσθέ σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἔσται οὕτως (Ⅲ)
- sapientia et scientia data sunt tibi : divitias autem et substantiam et gloriam dabo tibi, ita ut nullus in regibus nec ante te nec post te fuerit similis tui. (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃1   החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן לך אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה כן ‬ (Ⅴ)
1. 13  
Then Solomon came from his journey to the high place that was at Gibeon to Jerusalem, from before the tabernacle of the congregation, and reigned over Israel.
- Salomon revint à Jérusalem, après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation. Et il régna sur Israël. (Ⅱ)
- καὶ ἠ̃λθεν Σαλωμων ἐκ βαμα τη̃ς ἐν Γαβαων εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου σκηνη̃ς μαρτυρίου καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ (Ⅲ)
- Venit ergo Salomon ab excelso Gabaon in Jerusalem coram tabernaculo fœderis, et regnavit super Israël. (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃1   ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם מלפני אהל מועד וימלך על ישראל פ‬ (Ⅴ)
1. 14  
And Solomon gathered chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, which he placed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.
- Salomon rassembla des chars et de la cavalerie; il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. (Ⅱ)
- καὶ συνήγαγεν Σαλωμων ἅρματα καὶ ἱππει̃ς καὶ ἐγένοντο αὐτω̨̃ χίλια καὶ τετρακόσια ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων καὶ κατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσιν τω̃ν ἁρμάτων καὶ ὁ λαὸς μετὰ του̃ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ (Ⅲ)
- Congregavitque sibi currus et equites, et facti sunt ei mille quadringenti currus, et duodecim millia equitum : et fecit eos esse in urbibus quadrigarum, et cum rege in Jerusalem. (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃1   ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם ‬ (Ⅴ)
1. 15  
And the king made silver and gold at Jerusalem as plenteous as stones, and cedar trees made he as the sycamore trees that are in the vale for abundance.
- Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. (Ⅱ)
- καὶ ἔθηκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἐν τη̨̃ Ιουδαία̨ ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τη̨̃ πεδινη̨̃ εἰς πλη̃θος (Ⅲ)
- Præbuitque rex argentum et aurum in Jerusalem quasi lapides, et cedros quasi sycomoros quæ nascuntur in campestribus multitudine magna. (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃1   ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב ‬ (Ⅴ)
1. 16  
And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king's merchants received the linen yarn at a price.
- C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux; une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe; (Ⅱ)
- καὶ ἡ ἔξοδος τω̃ν ἵππων τω̃ν Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἡ τιμὴ τω̃ν ἐμπόρων του̃ βασιλέως ἐμπορεύεσθαι ἠγόραζον (Ⅲ)
- Adducebantur autem ei equi de Ægypto et de Coa a negotiatoribus regis, qui ibant et emebant pretio, (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃1   ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוא סחרי המלך מקוא יקחו במחיר ‬ (Ⅴ)
1. 17  
And they fetched up, and brought forth out of Egypt a chariot for six hundred shekels of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so brought they out horses for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, by their means.
- on faisait monter et sortir d'Égypte un char pour six cents sicles d'argent, et un cheval pour cent cinquante sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. (Ⅱ)
- καὶ ἀνέβαινον καὶ ἐξη̃γον ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἓν ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππον ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα καὶ οὕτως πα̃σιν τοι̃ς βασιλευ̃σιν τω̃ν Χετταίων καὶ βασιλευ̃σιν Συρίας ἐν χερσὶν αὐτω̃ν ἔφερον (Ⅲ)
- quadrigam equorum sexcentis argenteis, et equum centum quinquaginta : similiter de universis regnis Hethæorum, et a regibus Syriæ emptio celebrabatur. (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃1   ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו ‬ ‫ 18 ׃1   ויאמר שלמה לבנות בית לשם יהוה ובית למלכותו ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>