Job
> Job  >
25 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


12. 1  
ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
- Job prit la parole et dit: (Ⅱ)
- And Job answered and said, (Ⅲ)
- Respondens autem Job, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃12  ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)
12. 2  
εἰ̃τα ὑμει̃ς ἐστε ἄνθρωποι ἠ̃ μεθ' ὑμω̃ν τελευτήσει σοφία
- On dirait, en vérité, que le genre humain c'est vous, Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. (Ⅱ)
- No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you. (Ⅲ)
- Ergo vos estis soli homines,/ et vobiscum morietur sapientia ?/ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃12  אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה ‬ (Ⅴ)
12. 3  
κἀμοὶ μὲν καρδία καθ' ὑμα̃ς ἐστιν
- J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, Je ne vous suis point inférieur; Et qui ne sait les choses que vous dites? (Ⅱ)
- But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these? (Ⅲ)
- Et mihi est cor sicut et vobis, nec inferior vestri sum ;/ quis enim hæc quæ nostis ignorat ?/ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃12  גם לי לבב כמוכם לא נפל אנכי מכם ואת מי אין כמו אלה ‬ (Ⅴ)
12. 4  
δίκαιος γὰρ ἀνὴρ καὶ ἄμεμπτος ἐγενήθη εἰς χλεύασμα
- Je suis pour mes amis un objet de raillerie, Quand j'implore le secours de Dieu; Le juste, l'innocent, un objet de raillerie! (Ⅱ)
- I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright man is laughed to scorn. (Ⅲ)
- Qui deridetur ab amico suo, sicut ego,/ invocabit Deum, et exaudiet eum :/ deridetur enim justi simplicitas./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃12  שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים ‬ (Ⅴ)
12. 5  
εἰς χρόνον γὰρ τακτὸν ἡτοίμαστο πεσει̃ν ὑπὸ ἄλλους οἴκους τε αὐτου̃ ἐκπορθει̃σθαι ὑπὸ ἀνόμων
- Au malheur le mépris! c'est la devise des heureux; A celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. (Ⅱ)
- He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease. (Ⅲ)
- Lampas contempta apud cogitationes divitum/ parata ad tempus statutum./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃12  לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל ‬ (Ⅴ)
12. 6  
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιθέτω πονηρὸς ὢν ἀθω̨̃ος ἔσεσθαι ὅσοι παροργίζουσιν τὸν κύριον ὡς οὐχὶ καὶ ἔτασις αὐτω̃ν ἔσται
- Il y a paix sous la tente des pillards, Sécurité pour ceux qui offensent Dieu, Pour quiconque se fait un dieu de sa force. (Ⅱ)
- The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly. (Ⅲ)
- Abundant tabernacula prædonum,/ et audacter provocant Deum,/ cum ipse dederit omnia in manus eorum./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃12  ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו ‬ (Ⅴ)
12. 7  
ἀλλὰ δὴ ἐπερώτησον τετράποδα ἐάν σοι εἴπωσιν πετεινὰ δὲ οὐρανου̃ ἐάν σοι ἀπαγγείλωσιν
- Interroge les bêtes, elles t'instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront; (Ⅱ)
- But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee: (Ⅲ)
- Nimirum interroga jumenta, et docebunt te ;/ et volatilia cæli, et indicabunt tibi./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃12  ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך ‬ (Ⅴ)
12. 8  
ἐκδιήγησαι δὲ γη̨̃ ἐάν σοι φράση̨ καὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἰχθύες τη̃ς θαλάσσης
- Parle à la terre, elle t'instruira; Et les poissons de la mer te le raconteront. (Ⅱ)
- Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee. (Ⅲ)
- Loquere terræ, et respondebit tibi,/ et narrabunt pisces maris./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃12  או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים ‬ (Ⅴ)
12. 9  
τίς οὐκ ἔγνω ἐν πα̃σι τούτοις ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησεν ταυ̃τα
- Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de l'Éternel a fait toutes choses? (Ⅱ)
- Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this? (Ⅲ)
- Quis ignorat quod omnia hæc manus Domini fecerit ?/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃12  מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת ‬ (Ⅴ)
12. 10  
εἰ μὴ ἐν χειρὶ αὐτου̃ ψυχὴ πάντων τω̃ν ζώντων καὶ πνευ̃μα παντὸς ἀνθρώπου
- Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, Le souffle de toute chair d'homme. (Ⅱ)
- In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind. (Ⅲ)
- In cujus manu anima omnis viventis,/ et spiritus universæ carnis hominis./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃12  אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש ‬ (Ⅴ)
12. 11  
οὐ̃ς μὲν γὰρ ῥήματα διακρίνει λάρυγξ δὲ σι̃τα γεύεται
- L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, Comme le palais savoure les aliments? (Ⅱ)
- Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat? (Ⅲ)
- Nonne auris verba dijudicat ?/ et fauces comedentis, saporem ?/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃12  הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו ‬ (Ⅴ)
12. 12  
ἐν πολλω̨̃ χρόνω̨ σοφία ἐν δὲ πολλω̨̃ βίω̨ ἐπιστήμη
- Dans les vieillards se trouve la sagesse, Et dans une longue vie l'intelligence. (Ⅱ)
- With the ancient is wisdom; and in length of days understanding. (Ⅲ)
- In antiquis est sapientia,/ et in multo tempore prudentia./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃12  בישישים חכמה וארך ימים תבונה ‬ (Ⅴ)
12. 13  
παρ' αὐτω̨̃ σοφία καὶ δύναμις αὐτω̨̃ βουλὴ καὶ σύνεσις
- En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. (Ⅱ)
- With him is wisdom and strength, he hath counsel and understanding. (Ⅲ)
- Apud ipsum est sapientia et fortitudo ;/ ipse habet consilium et intelligentiam./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃12  עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה ‬ (Ⅴ)
12. 14  
ἐὰν καταβάλη̨ τίς οἰκοδομήσει ἐὰν κλείση̨ κατὰ ἀνθρώπων τίς ἀνοίξει
- Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, Celui qu'il enferme ne sera point délivré. (Ⅱ)
- Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening. (Ⅲ)
- Si destruxerit, nemo est qui ædificet ;/ si incluserit hominem, nullus est qui aperiat./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃12  הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח ‬ (Ⅴ)
12. 15  
ἐὰν κωλύση̨ τὸ ὥδωρ ξηρανει̃ τὴν γη̃ν ἐὰν δὲ ἐπαφη̨̃ ἀπώλεσεν αὐτὴν καταστρέψας
- Il retient les eaux et tout se dessèche; Il les lâche, et la terre en est dévastée. (Ⅱ)
- Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth. (Ⅲ)
- Si continuerit aquas, omnia siccabuntur ;/ et si emiserit eas, subvertent terram./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃12  הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ ‬ (Ⅴ)
12. 16  
παρ' αὐτω̨̃ κράτος καὶ ἰσχύς αὐτω̨̃ ἐπιστήμη καὶ σύνεσις
- Il possède la force et la prudence; Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. (Ⅱ)
- With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his. (Ⅲ)
- Apud ipsum est fortitudo et sapientia ;/ ipse novit et decipientem, et eum qui decipitur./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃12  עמו עז ותושיה‪[1]‬ לו שגג ומשגה ‬ (Ⅴ)
12. 17  
διάγων βουλευτὰς αἰχμαλώτους κριτὰς δὲ γη̃ς ἐξέστησεν
- Il emmène captifs les conseillers; Il trouble la raison des juges. (Ⅱ)
- He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools. (Ⅲ)
- Adducit consiliarios in stultum finem,/ et judices in stuporem./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃12  מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל ‬ (Ⅴ)
12. 18  
καθιζάνων βασιλει̃ς ἐπὶ θρόνους καὶ περιέδησεν ζώνη̨ ὀσφύας αὐτω̃ν
- Il délie la ceinture des rois, Il met une corde autour de leurs reins. (Ⅱ)
- He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle. (Ⅲ)
- Balteum regum dissolvit,/ et præcingit fune renes eorum./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃12  מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם ‬ (Ⅴ)
12. 19  
ἐξαποστέλλων ἱερει̃ς αἰχμαλώτους δυνάστας δὲ γη̃ς κατέστρεψεν
- Il emmène captifs les sacrificateurs; Il fait tomber les puissants. (Ⅱ)
- He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty. (Ⅲ)
- Ducit sacerdotes inglorios,/ et optimates supplantat :/ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃12  מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף ‬ (Ⅴ)
12. 20  
διαλλάσσων χείλη πιστω̃ν σύνεσιν δὲ πρεσβυτέρων ἔγνω
- Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance; Il prive de jugement les vieillards. (Ⅱ)
- He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged. (Ⅲ)
- commutans labium veracium,/ et doctrinam senum auferens./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃12  מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח ‬ (Ⅴ)
12. 21  
ἐκχέων ἀτιμίαν ἐπ' ἄρχοντας ταπεινοὺς δὲ ἰάσατο
- Il verse le mépris sur les grands; Il relâche la ceinture des forts. (Ⅱ)
- He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty. (Ⅲ)
- Effundit despectionem super principes,/ eos qui oppressi fuerant relevans./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃12  שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה ‬ (Ⅴ)
12. 22  
ἀνακαλύπτων βαθέα ἐκ σκότους ἐξήγαγεν δὲ εἰς φω̃ς σκιὰν θανάτου
- Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, Il produit à la lumière l'ombre de la mort. (Ⅱ)
- He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death. (Ⅲ)
- Qui revelat profunda de tenebris,/ et producit in lucem umbram mortis./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃12  מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות ‬ (Ⅴ)
12. 23  
πλανω̃ν ἔθνη καὶ ἀπολλύων αὐτά καταστρωννύων ἔθνη καὶ καθοδηγω̃ν αὐτά
- Il donne de l'accroissement aux nations, et il les anéantit; Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs limites. (Ⅱ)
- He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again. (Ⅲ)
- Qui multiplicat gentes, et perdit eas,/ et subversas in integrum restituit./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃12  משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם ‬ (Ⅴ)
12. 24  
διαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γη̃ς ἐπλάνησεν δὲ αὐτοὺς ὁδω̨̃ ἡ̨̃ οὐκ ἤ̨δεισαν
- Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples, Il les fait errer dans les déserts sans chemin; (Ⅱ)
- He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way. (Ⅲ)
- Qui immutat cor principum populi terræ,/ et decipit eos ut frustra incedant per invium :/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃12  מסיר לב ראשי עם הארץ ויתעם בתהו לא דרך ‬ (Ⅴ)
12. 25  
ψηλαφήσαισαν σκότος καὶ μὴ φω̃ς πλανηθείησαν δὲ ὥσπερ ὁ μεθύων
- Ils tâtonnent dans les ténèbres, et ne voient pas clair; Il les fait errer comme des gens ivres. (Ⅱ)
- They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man. (Ⅲ)
- palpabunt quasi in tenebris, et non in luce,/ et errare eos faciet quasi ebrios.] (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃12  ימששו חשך ולא אור ויתעם כשכור ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 12
| | | | | | | | | | | 12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>