Job
> Job  >
25 Verses | Page 1 / 1
(Louis Segond)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


24. 1  
Pourquoi le Tout Puissant ne met-il pas des temps en réserve, Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours?
- Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days? (Ⅱ)
- διὰ τί δὲ κύριον ἔλαθον ὡ̃ραι (Ⅲ)
- Ab Omnipotente non sunt abscondita tempora :/ qui autem noverunt eum,/ ignorant dies illius./ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃24  מדוע משדי לא נצפנו עתים *וידעו **וידעיו לא חזו ימיו ‬ (Ⅴ)
24. 2  
On déplace les bornes, On vole des troupeaux, et on les fait paître;
- Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof. (Ⅱ)
- ἀσεβει̃ς δὲ ὅριον ὑπερέβησαν ποίμνιον σὺν ποιμένι ἁρπάσαντες (Ⅲ)
- Alii terminos transtulerunt ;/ diripuerunt greges, et paverunt eos./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃24  גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו ‬ (Ⅴ)
24. 3  
On enlève l'âne de l'orphelin, On prend pour gage le boeuf de la veuve;
- They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge. (Ⅱ)
- ὑποζύγιον ὀρφανω̃ν ἀπήγαγον καὶ βου̃ν χήρας ἠνεχύρασαν (Ⅲ)
- Asinum pupillorum abegerunt,/ et abstulerunt pro pignore bovem viduæ./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃24  חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה ‬ (Ⅴ)
24. 4  
On repousse du chemin les indigents, On force tous les malheureux du pays à se cacher.
- They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together. (Ⅱ)
- ἐξέκλιναν ἀδυνάτους ἐξ ὁδου̃ δικαίας ὁμοθυμαδὸν ἐκρύβησαν πραει̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- Subverterunt pauperum viam,/ et oppresserunt pariter mansuetos terræ./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃24  יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי ארץ ‬ (Ⅴ)
24. 5  
Et voici, comme les ânes sauvages du désert, Ils sortent le matin pour chercher de la nourriture, Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants;
- Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children. (Ⅱ)
- ἀπέβησαν δὲ ὥσπερ ὄνοι ἐν ἀγρω̨̃ ὑπὲρ ἐμου̃ ἐξελθόντες τὴν ἑαυτω̃ν πρα̃ξιν ἡδύνθη αὐτω̨̃ ἄρτος εἰς νεωτέρους (Ⅲ)
- Alii quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum :/ vigilantes ad prædam, præparant panem liberis./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃24  הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים ‬ (Ⅴ)
24. 6  
Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, Ils grappillent dans la vigne de l'impie;
- They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked. (Ⅱ)
- ἀγρὸν πρὸ ὥρας οὐκ αὐτω̃ν ὄντα ἐθέρισαν ἀδύνατοι δὲ ἀμπελω̃νας ἀσεβω̃ν ἀμισθὶ καὶ ἀσιτὶ ἠργάσαντο (Ⅲ)
- Agrum non suum demetunt,/ et vineam ejus, quem vi oppresserint, vindemiant./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃24  בשדה בלילו *יקצירו **יקצורו וכרם רשע ילקשו ‬ (Ⅴ)
24. 7  
Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtement, Sans couverture contre le froid;
- They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold. (Ⅱ)
- γυμνοὺς πολλοὺς ἐκοίμισαν ἄνευ ἱματίων ἀμφίασιν δὲ ψυχη̃ς αὐτω̃ν ἀφείλαντο (Ⅲ)
- Nudos dimittunt homines, indumenta tollentes,/ quibus non est operimentum in frigore :/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃24  ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה ‬ (Ⅴ)
24. 8  
Ils sont percés par la pluie des montagnes, Et ils embrassent les rochers comme unique refuge.
- They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter. (Ⅱ)
- ἀπὸ ψεκάδων ὀρέων ὑγραίνονται παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σκέπην πέτραν περιεβάλοντο (Ⅲ)
- quos imbres montium rigant,/ et non habentes velamen, amplexantur lapides./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃24  מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור ‬ (Ⅴ)
24. 9  
On arrache l'orphelin à la mamelle, On prend des gages sur le pauvre.
- They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor. (Ⅱ)
- ἥρπασαν ὀρφανὸν ἀπὸ μαστου̃ ἐκπεπτωκότα δὲ ἐταπείνωσαν (Ⅲ)
- Vim fecerunt deprædantes pupillos,/ et vulgum pauperem spoliaverunt./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃24  יגזלו משד יתום ועל עני יחבלו ‬ (Ⅴ)
24. 10  
Ils vont tout nus, sans vêtement, Ils sont affamés, et ils portent les gerbes;
- They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry; (Ⅱ)
- γυμνοὺς δὲ ἐκοίμισαν ἀδίκως πεινώντων δὲ τὸν ψωμὸν ἀφείλαντο (Ⅲ)
- Nudis et incedentibus absque vestitu,/ et esurientibus tulerunt spicas./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃24  ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר ‬ (Ⅴ)
24. 11  
Dans les enclos de l'impie ils font de l'huile, Ils foulent le pressoir, et ils ont soif;
- Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst. (Ⅱ)
- ἐν στενοι̃ς ἀδίκως ἐνήδρευσαν ὁδὸν δὲ δικαίαν οὐκ ἤ̨δεισαν (Ⅲ)
- Inter acervos eorum meridiati sunt,/ qui calcatis torcularibus sitiunt./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃24  בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו ‬ (Ⅴ)
24. 12  
Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants, L'âme des blessés jette des cris... Et Dieu ne prend pas garde à ces infamies!
- Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them. (Ⅱ)
- οἳ ἐκ πόλεως καὶ οἴκων ἰδίων ἐξεβάλλοντο ψυχὴ δὲ νηπίων ἐστέναξεν μέγα αὐτὸς δὲ διὰ τί τούτων ἐπισκοπὴν οὐ πεποίηται (Ⅲ)
- De civitatibus fecerunt viros gemere,/ et anima vulneratorum clamavit :/ et Deus inultum abire non patitur./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃24  מעיר מתים ינאקו ונפש חללים תשוע ואלוה לא ישים תפלה ‬ (Ⅴ)
24. 13  
D'autres sont ennemis de la lumière, Ils n'en connaissent pas les voies, Ils n'en pratiquent pas les sentiers.
- They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof. (Ⅱ)
- ἐπὶ γη̃ς ὄντων αὐτω̃ν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν ὁδὸν δὲ δικαιοσύνης οὐκ ἤ̨δεισαν οὐδὲ ἀτραποὺς αὐτη̃ς ἐπορεύθησαν (Ⅲ)
- Ipsi fuerunt rebelles lumini :/ nescierunt vias ejus,/ nec reversi sunt per semitas ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃24  המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו ‬ (Ⅴ)
24. 14  
L'assassin se lève au point du jour, Tue le pauvre et l'indigent, Et il dérobe pendant la nuit.
- The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief. (Ⅱ)
- γνοὺς δὲ αὐτω̃ν τὰ ἔργα παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς σκότος καὶ νυκτὸς ἔσται ὡς κλέπτης (Ⅲ)
- Mane primo consurgit homicida ;/ interficit egenum et pauperem :/ per noctem vero erit quasi fur./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃24  לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב ‬ (Ⅴ)
24. 15  
L'oeil de l'adultère épie le crépuscule; Personne ne me verra, dit-il, Et il met un voile sur sa figure.
- The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face. (Ⅱ)
- καὶ ὀφθαλμὸς μοιχου̃ ἐφύλαξεν σκότος λέγων οὐ προσνοήσει με ὀφθαλμός καὶ ἀποκρυβὴν προσώπου ἔθετο (Ⅲ)
- Oculus adulteri observat caliginem,/ dicens : Non me videbit oculus :/ et operiet vultum suum./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃24  ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים ‬ (Ⅴ)
24. 16  
La nuit ils forcent les maisons, Le jour ils se tiennent enfermés; Ils ne connaissent pas la lumière.
- In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light. (Ⅱ)
- διώρυξεν ἐν σκότει οἰκίας ἡμέρας ἐσφράγισαν ἑαυτούς οὐκ ἐπέγνωσαν φω̃ς (Ⅲ)
- Perfodit in tenebris domos,/ sicut in die condixerant sibi,/ et ignoraverunt lucem./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃24  חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור ‬ (Ⅴ)
24. 17  
Pour eux, le matin c'est l'ombre de la mort, Ils en éprouvent toutes les terreurs.
- For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death. (Ⅱ)
- ὅτι ὁμοθυμαδὸν τὸ πρωὶ αὐτοι̃ς σκιὰ θανάτου ὅτι ἐπιγνώσεται ταραχὰς σκια̃ς θανάτου (Ⅲ)
- Si subito apparuerit aurora, arbitrantur umbram mortis :/ et sic in tenebris quasi in luce ambulant./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃24  כי יחדו בקר למו צלמות כי יכיר בלהות צלמות ‬ (Ⅴ)
24. 18  
Eh quoi! l'impie est d'un poids léger sur la face des eaux, Il n'a sur la terre qu'une part maudite, Il ne prend jamais le chemin des vignes!
- He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards. (Ⅱ)
- ἐλαφρός ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος καταραθείη ἡ μερὶς αὐτω̃ν ἐπὶ γη̃ς (Ⅲ)
- Levis est super faciem aquæ :/ maledicta sit pars ejus in terra,/ nec ambulet per viam vinearum./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃24  קל הוא על פני מים תקלל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים ‬ (Ⅴ)
24. 19  
Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, Ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pèchent!
- Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned. (Ⅱ)
- ἀναφανείη δὲ τὰ φυτὰ αὐτω̃ν ἐπὶ γη̃ς ξηρά ἀγκαλίδα γὰρ ὀρφανω̃ν ἥρπασαν (Ⅲ)
- Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium,/ et usque ad inferos peccatum illius./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃24  ציה גם חם יגזלו מימי שלג שאול חטאו ‬ (Ⅴ)
24. 20  
Quoi! le sein maternel l'oublie, Les vers en font leurs délices, On ne se souvient plus de lui! L'impie est brisé comme un arbre,
- The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree. (Ⅱ)
- εἰ̃τ' ἀνεμνήσθη αὐτου̃ ἡ ἁμαρτία ὥσπερ δὲ ὁμίχλη δρόσου ἀφανὴς ἐγένετο ἀποδοθείη δὲ αὐτω̨̃ ἃ ἔπραξεν συντριβείη δὲ πα̃ς ἄδικος ἴσα ξύλω̨ ἀνιάτω̨ (Ⅲ)
- Obliviscatur ejus misericordia ; dulcedo illius vermes :/ non sit in recordatione,/ sed conteratur quasi lignum infructuosum./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃24  ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה ‬ (Ⅴ)
24. 21  
Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfants, Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve!...
- He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow. (Ⅱ)
- στει̃ραν γὰρ οὐκ εὐ̃ ἐποίησεν καὶ γύναιον οὐκ ἠλέησεν (Ⅲ)
- Pavit enim sterilem quæ non parit,/ et viduæ bene non fecit./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃24  רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב ‬ (Ⅴ)
24. 22  
Non! Dieu par sa force prolonge les jours des violents, Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie;
- He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life. (Ⅱ)
- θυμω̨̃ δὲ κατέστρεψεν ἀδυνάτους ἀναστὰς τοιγαρου̃ν οὐ μὴ πιστεύση̨ κατὰ τη̃ς ἑαυτου̃ ζωη̃ς (Ⅲ)
- Detraxit fortes in fortitudine sua,/ et cum steterit, non credet vitæ suæ./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃24  ומשך אבירים בכחו יקום ולא יאמין בחיין ‬ (Ⅴ)
24. 23  
Il leur donne de la sécurité et de la confiance, Il a les regards sur leurs voies.
- Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways. (Ⅱ)
- μαλακισθεὶς μὴ ἐλπιζέτω ὑγιασθη̃ναι ἀλλὰ πεσει̃ται νόσω̨ (Ⅲ)
- Dedit ei Deus locum pœnitentiæ,/ et ille abutitur eo in superbiam :/ oculi autem ejus sunt in viis illius./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃24  יתן לו לבטח וישען ועיניהו על דרכיהם ‬ (Ⅴ)
24. 24  
Ils se sont élevés; et en un instant ils ne sont plus, Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes, Ils sont coupés comme la tête des épis.
- They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn. (Ⅱ)
- πολλοὺς γὰρ ἐκάκωσεν τὸ ὕψωμα αὐτου̃ ἐμαράνθη δὲ ὥσπερ μολόχη ἐν καύματι ἢ ὥσπερ στάχυς ἀπὸ καλάμης αὐτόματος ἀποπεσών (Ⅲ)
- Elevati sunt ad modicum, et non subsistent :/ et humiliabuntur sicut omnia, et auferentur,/ et sicut summitates spicarum conterentur./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃24  רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו ‬ (Ⅴ)
24. 25  
S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, Qui réduira mes paroles à néant?
- And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth? (Ⅱ)
- εἰ δὲ μή τίς ἐστιν ὁ φάμενος ψευδη̃ με λέγειν καὶ θήσει εἰς οὐδὲν τὰ ῥήματά μου (Ⅲ)
- Quod si non est ita, quis me potest arguere esse mentitum,/ et ponere ante Deum verba mea ?] (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃24  ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי ס‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 24
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>