Job
> Job  >
26 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


3. 1  
μετὰ του̃το ἤνοιξεν Ιωβ τὸ στόμα αὐτου̃
- Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. (Ⅱ)
- After this opened Job his mouth, and cursed his day. (Ⅲ)
- Post hæc aperuit Job os suum, et maledixit diei suo, (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃3   אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו פ‬ (Ⅴ)
3. 2  
καὶ κατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτου̃ λέγων
- Il prit la parole et dit: (Ⅱ)
- And Job spake, and said, (Ⅲ)
- et locutus est : (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃3   ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)
3. 3  
ἀπόλοιτο ἡ ἡμέρα ἐν ἡ̨̃ ἐγεννήθην καὶ ἡ νύξ ἐν ἡ̨̃ εἰ̃παν ἰδοὺ ἄρσεν
- Périsse le jour où je suis né, Et la nuit qui dit: Un enfant mâle est conçu! (Ⅱ)
- Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, There is a man child conceived. (Ⅲ)
- Pereat dies in qua natus sum,/ et nox in qua dictum est : Conceptus est homo./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃3   יאבד יום‪[c]‬ אולד בו והלילה אמר הרה גבר ‬ (Ⅴ)
3. 4  
ἡ ἡμέρα ἐκείνη εἴη σκότος καὶ μὴ ἀναζητήσαι αὐτὴν ὁ κύριος ἄνωθεν μηδὲ ἔλθοι εἰς αὐτὴν φέγγος
- Ce jour! qu'il se change en ténèbres, Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, Et que la lumière ne rayonne plus sur lui! (Ⅱ)
- Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the light shine upon it.| (Ⅲ)
- Dies ille vertatur in tenebras :/ non requirat eum Deus desuper,/ et non illustretur lumine./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃3   היום ההוא יהי חשך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה ‬ (Ⅴ)
3. 5  
ἐκλάβοι δὲ αὐτὴν σκότος καὶ σκιὰ θανάτου ἐπέλθοι ἐπ' αὐτὴν γνόφος
- Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, Et que de noirs phénomènes l'épouvantent! (Ⅱ)
- Let darkness and the shadow of death stain it; let a cloud dwell upon it; let the blackness of the day terrify it. (Ⅲ)
- Obscurent eum tenebræ et umbra mortis ;/ occupet eum caligo,/ et involvatur amaritudine./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃3   יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום ‬ (Ⅴ)
3. 6  
καταραθείη ἡ ἡμέρα καὶ ἡ νὺξ ἐκείνη ἀπενέγκαιτο αὐτὴν σκότος μὴ εἴη εἰς ἡμέρας ἐνιαυτου̃ μηδὲ ἀριθμηθείη εἰς ἡμέρας μηνω̃ν
- Cette nuit! que les ténèbres en fassent leur proie, Qu'elle disparaisse de l'année, Qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois! (Ⅱ)
- As for that night, let darkness seize upon it; let it not be joined unto the days of the year, let it not come into the number of the months. (Ⅲ)
- Noctem illam tenebrosus turbo possideat ;/ non computetur in diebus anni,/ nec numeretur in mensibus./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃3   הלילה ההוא יקחהו אפל אל יחד בימי שנה במספר ירחים אל יבא ‬ (Ⅴ)
3. 7  
ἀλλὰ ἡ νὺξ ἐκείνη εἴη ὀδύνη καὶ μὴ ἔλθοι ἐπ' αὐτὴν εὐφροσύνη μηδὲ χαρμονή
- Que cette nuit devienne stérile, Que l'allégresse en soit bannie! (Ⅱ)
- Lo, let that night be solitary, let no joyful voice come therein. (Ⅲ)
- Sit nox illa solitaria,/ nec laude digna./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃3   הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבא רננה בו ‬ (Ⅴ)
3. 8  
ἀλλὰ καταράσαιτο αὐτὴν ὁ καταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὁ μέλλων τὸ μέγα κη̃τος χειρώσασθαι
- Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le léviathan! (Ⅱ)
- Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning. (Ⅲ)
- Maledicant ei qui maledicunt diei,/ qui parati sunt suscitare Leviathan./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃3   יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן ‬ (Ⅴ)
3. 9  
σκοτωθείη τὰ ἄστρα τη̃ς νυκτὸς ἐκείνης ὑπομείναι καὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλθοι καὶ μὴ ἴδοι ἑωσφόρον ἀνατέλλοντα
- Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, Qu'elle attende en vain la lumière, Et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore! (Ⅱ)
- Let the stars of the twilight thereof be dark; let it look for light, but have none; neither let it see the dawning of the day: (Ⅲ)
- Obtenebrentur stellæ caligine ejus ;/ expectet lucem, et non videat,/ nec ortum surgentis auroræ./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃3   יחשכו כוכבי נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר ‬ (Ⅴ)
3. 10  
ὅτι οὐ συνέκλεισεν πύλας γαστρὸς μητρός μου ἀπήλλαξεν γὰρ ἂν πόνον ἀπὸ ὀφθαλμω̃ν μου
- Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, Ni dérobé la souffrance à mes regards. (Ⅱ)
- Because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes. (Ⅲ)
- Quia non conclusit ostia ventris qui portavit me,/ nec abstulit mala ab oculis meis./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃3   כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני ‬ (Ⅴ)
3. 11  
διὰ τί γὰρ ἐν κοιλία̨ οὐκ ἐτελεύτησα ἐκ γαστρὸς δὲ ἐξη̃λθον καὶ οὐκ εὐθὺς ἀπωλόμην
- Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? (Ⅱ)
- Why died I not from the womb? why did I not give up the ghost when I came out of the belly? (Ⅲ)
- Quare non in vulva mortuus sum ?/ egressus ex utero non statim perii ?/ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃3   למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע ‬ (Ⅴ)
3. 12  
ἵνα τί δὲ συνήντησάν μοι γόνατα ἵνα τί δὲ μαστοὺς ἐθήλασα
- Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, Et des mamelles pour m'allaiter? (Ⅱ)
- Why did the knees prevent me? or why the breasts that I should suck? (Ⅲ)
- Quare exceptus genibus ?/ cur lactatus uberibus ?/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃3   מדוע קדמוני ברכים ומה שדים כי אינק ‬ (Ⅴ)
3. 13  
νυ̃ν ἂν κοιμηθεὶς ἡσύχασα ὑπνώσας δὲ ἀνεπαυσάμην
- Je serais couché maintenant, je serais tranquille, Je dormirais, je reposerais, (Ⅱ)
- For now should I have lain still and been quiet, I should have slept: then had I been at rest, (Ⅲ)
- Nunc enim dormiens silerem,/ et somno meo requiescerem/ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃3   כי עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי ‬ (Ⅴ)
3. 14  
μετὰ βασιλέων βουλευτω̃ν γη̃ς οἳ ἠγαυριω̃ντο ἐπὶ ξίφεσιν
- Avec les rois et les grands de la terre, Qui se bâtirent des mausolées, (Ⅱ)
- With kings and counsellors of the earth, which build desolate places for themselves; (Ⅲ)
- cum regibus et consulibus terræ,/ qui ædificant sibi solitudines ;/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃3   עם מלכים ויעצי ארץ הבנים חרבות למו ‬ (Ⅴ)
3. 15  
ἢ μετὰ ἀρχόντων ὡ̃ν πολὺς ὁ χρυσός οἳ ἔπλησαν τοὺς οἴκους αὐτω̃ν ἀργυρίου
- Avec les princes qui avaient de l'or, Et qui remplirent d'argent leurs demeures. (Ⅱ)
- Or with princes that had gold, who filled their houses with silver: (Ⅲ)
- aut cum principibus qui possident aurum,/ et replent domos suas argento ;/ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃3   או עם שרים זהב להם הממלאים בתיהם כסף ‬ (Ⅴ)
3. 16  
ἢ ὥσπερ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς ἢ ὥσπερ νήπιοι οἳ οὐκ εἰ̃δον φω̃ς
- Ou je n'existerais pas, je serais comme un avorton caché, Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. (Ⅱ)
- Or as an hidden untimely birth I had not been; as infants which never saw light. (Ⅲ)
- aut sicut abortivum absconditum non subsisterem,/ vel qui concepti non viderunt lucem./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃3   או‪[c]‬ כנפל טמון לא אהיה כעללים לא ראו אור ‬ (Ⅴ)
3. 17  
ἐκει̃ ἀσεβει̃ς ἐξέκαυσαν θυμὸν ὀργη̃ς ἐκει̃ ἀνεπαύσαντο κατάκοποι τω̨̃ σώματι
- Là ne s'agitent plus les méchants, Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force; (Ⅱ)
- There the wicked cease from troubling; and there the weary be at rest. (Ⅲ)
- Ibi impii cessaverunt a tumultu,/ et ibi requieverunt fessi robore./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃3   שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח ‬ (Ⅴ)
3. 18  
ὁμοθυμαδὸν δὲ οἱ αἰώνιοι οὐκ ἤκουσαν φωνὴν φορολόγου
- Les captifs sont tous en paix, Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur; (Ⅱ)
- There the prisoners rest together; they hear not the voice of the oppressor. (Ⅲ)
- Et quondam vincti pariter sine molestia,/ non audierunt vocem exactoris./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃3   יחד אסירים שאננו לא שמעו קול נגש ‬ (Ⅴ)
3. 19  
μικρὸς καὶ μέγας ἐκει̃ ἐστιν καὶ θεράπων οὐ δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτου̃
- Le petit et le grand sont là, Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. (Ⅱ)
- The small and great are there; and the servant is free from his master. (Ⅲ)
- Parvus et magnus ibi sunt,/ et servus liber a domino suo./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃3   קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו ‬ (Ⅴ)
3. 20  
ἵνα τί γὰρ δέδοται τοι̃ς ἐν πικρία̨ φω̃ς ζωὴ δὲ ται̃ς ἐν ὀδύναις ψυχαι̃ς
- Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, (Ⅱ)
- Wherefore is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul; (Ⅲ)
- Quare misero data est lux,/ et vita his qui in amaritudine animæ sunt :/ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃3   למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש ‬ (Ⅴ)
3. 21  
οἳ ὁμείρονται του̃ θανάτου καὶ οὐ τυγχάνουσιν ἀνορύσσοντες ὥσπερ θησαυρούς
- Qui espèrent en vain la mort, Et qui la convoitent plus qu'un trésor, (Ⅱ)
- Which long for death, but it cometh not; and dig for it more than for hid treasures; (Ⅲ)
- qui expectant mortem, et non venit,/ quasi effodientes thesaurum ;/ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃3   המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים ‬ (Ⅴ)
3. 22  
περιχαρει̃ς δὲ ἐγένοντο ἐὰν κατατύχωσιν
- Qui seraient transportés de joie Et saisis d'allégresse, s'ils trouvaient le tombeau? (Ⅱ)
- Which rejoice exceedingly, and are glad, when they can find the grave? (Ⅲ)
- gaudentque vehementer/ cum invenerint sepulchrum ?/ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃3   השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר ‬ (Ⅴ)
3. 23  
θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς κατ' αὐτου̃
- A l'homme qui ne sait où aller, Et que Dieu cerne de toutes parts? (Ⅱ)
- Why is light given to a man whose way is hid, and whom God hath hedged in? (Ⅲ)
- viro cujus abscondita est via/ et circumdedit eum Deus tenebris ?/ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃3   לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו ‬ (Ⅴ)
3. 24  
πρὸ γὰρ τω̃ν σίτων μου στεναγμός μοι ἥκει δακρύω δὲ ἐγὼ συνεχόμενος φόβω̨
- Mes soupirs sont ma nourriture, Et mes cris se répandent comme l'eau. (Ⅱ)
- For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like the waters. (Ⅲ)
- Antequam comedam, suspiro ;/ et tamquam inundantes aquæ, sic rugitus meus :/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃3   כי לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי ‬ (Ⅴ)
3. 25  
φόβος γάρ ὃν ἐφρόντισα ἠ̃λθέν μοι καὶ ὃν ἐδεδοίκειν συνήντησέν μοι
- Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive; Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. (Ⅱ)
- For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. (Ⅲ)
- quia timor quem timebam evenit mihi,/ et quod verebar accidit./ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃3   כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי ‬ (Ⅴ)
3. 26  
οὔτε εἰρήνευσα οὔτε ἡσύχασα οὔτε ἀνεπαυσάμην ἠ̃λθεν δέ μοι ὀργή
- Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, Et le trouble s'est emparé de moi. (Ⅱ)
- I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet; yet trouble came. (Ⅲ)
- Nonne dissimulavi ? nonne silui ? nonne quievi ?/ et venit super me indignatio.] (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃3   לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 3
| | 3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>