Job
> Job  >
37 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


34. 1  
ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
- Élihu reprit et dit: (Ⅱ)
- Furthermore Elihu answered and said, (Ⅲ)
- Pronuntians itaque Eliu, etiam hæc locutus est : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃34  ויען אליהוא ויאמר ‬ (Ⅴ)
34. 2  
ἀκούσατέ μου σοφοί ἐπιστάμενοι ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν
- Sages, écoutez mes discours! Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille! (Ⅱ)
- Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge. (Ⅲ)
- Audite, sapientes, verba mea :/ et eruditi, auscultate me./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃34  שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי ‬ (Ⅴ)
34. 3  
ὅτι οὐ̃ς λόγους δοκιμάζει καὶ λάρυγξ γεύεται βρω̃σιν
- Car l'oreille discerne les paroles, Comme le palais savoure les aliments. (Ⅱ)
- For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat. (Ⅲ)
- Auris enim verba probat,/ et guttur escas gustu dijudicat./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃34  כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל ‬ (Ⅴ)
34. 4  
κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοι̃ς γνω̃μεν ἀνὰ μέσον ἑαυτω̃ν ὅ τι καλόν
- Choisissons ce qui est juste, Voyons entre nous ce qui est bon. (Ⅱ)
- Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good. (Ⅲ)
- Judicium eligamus nobis,/ et inter nos videamus quid sit melius./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃34  משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב ‬ (Ⅴ)
34. 5  
ὅτι εἴρηκεν Ιωβ δίκαιός εἰμι ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα
- Job dit: Je suis innocent, Et Dieu me refuse justice; (Ⅱ)
- For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment. (Ⅲ)
- Quia dixit Job : Justus sum,/ et Deus subvertit judicium meum./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃34  כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי ‬ (Ⅴ)
34. 6  
ἐψεύσατο δὲ τω̨̃ κρίματί μου βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας
- J'ai raison, et je passe pour menteur; Ma plaie est douloureuse, et je suis sans péché. (Ⅱ)
- Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression. (Ⅲ)
- In judicando enim me mendacium est :/ violenta sagitta mea absque ullo peccato./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃34  על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע ‬ (Ⅴ)
34. 7  
τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
- Y a-t-il un homme semblable à Job, Buvant la raillerie comme l'eau, (Ⅱ)
- What man is like Job, who drinketh up scorning like water? (Ⅲ)
- Quis est vir ut est Job,/ qui bibit subsannationem quasi aquam :/ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃34  מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים ‬ (Ⅴ)
34. 8  
οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδου̃ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα του̃ πορευθη̃ναι μετὰ ἀσεβω̃ν
- Marchant en société de ceux qui font le mal, Cheminant de pair avec les impies? (Ⅱ)
- Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men. (Ⅲ)
- qui graditur cum operantibus iniquitatem,/ et ambulat cum viris impiis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃34  וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע ‬ (Ⅴ)
34. 9  
μὴ γὰρ εἴπη̨ς ὅτι οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός καὶ ἐπισκοπὴ αὐτω̨̃ παρὰ κυρίου
- Car il a dit: Il est inutile à l'homme De mettre son plaisir en Dieu. (Ⅱ)
- For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God. (Ⅲ)
- Dixit enim : Non placebit vir Deo,/ etiam si cucurrerit cum eo./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃34  כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים ‬ (Ⅴ)
34. 10  
διό συνετοὶ καρδίας ἀκούσατέ μου μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβη̃σαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον
- Écoutez-moi donc, hommes de sens! Loin de Dieu l'injustice, Loin du Tout Puissant l'iniquité! (Ⅱ)
- Therefore hearken unto me ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity. (Ⅲ)
- Ideo, viri cordati, audite me :/ absit a Deo impietas,/ et ab Omnipotente iniquitas./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃34  לכן אנשי‪[c]‬ לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול ‬ (Ⅴ)
34. 11  
ἀλλὰ ἀποδιδοι̃ ἀνθρώπω̨ καθὰ ποιει̃ ἕκαστος αὐτω̃ν καὶ ἐν τρίβω̨ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν
- Il rend à l'homme selon ses oeuvres, Il rétribue chacun selon ses voies. (Ⅱ)
- For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways. (Ⅲ)
- Opus enim hominis reddet ei,/ et juxta vias singulorum restituet eis./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃34  כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו ‬ (Ⅴ)
34. 12  
οἴη̨ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν
- Non certes, Dieu ne commet pas l'iniquité; Le Tout Puissant ne viole pas la justice. (Ⅱ)
- Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment. (Ⅲ)
- Vere enim Deus non condemnabit frustra,/ nec Omnipotens subvertet judicium./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃34  אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט ‬ (Ⅴ)
34. 13  
ὃς ἐποίησεν τὴν γη̃ν τίς δέ ἐστιν ὁ ποιω̃ν τὴν ὑπ' οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα
- Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? (Ⅱ)
- Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world? (Ⅲ)
- Quem constituit alium super terram ?/ aut quem posuit super orbem quem fabricatus est ?/ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃34  מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה ‬ (Ⅴ)
34. 14  
εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνευ̃μα παρ' αὐτω̨̃ κατασχει̃ν
- S'il ne pensait qu'à lui-même, S'il retirait à lui son esprit et son souffle, (Ⅱ)
- If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath; (Ⅲ)
- Si direxerit ad eum cor suum,/ spiritum illius et flatum ad se trahet./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃34  אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף ‬ (Ⅴ)
34. 15  
τελευτήσει πα̃σα σὰρξ ὁμοθυμαδόν πα̃ς δὲ βροτὸς εἰς γη̃ν ἀπελεύσεται ὅθεν καὶ ἐπλάσθη
- Toute chair périrait soudain, Et l'homme rentrerait dans la poussière. (Ⅱ)
- All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. (Ⅲ)
- Deficiet omnis caro simul,/ et homo in cinerem revertetur./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃34  יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב ‬ (Ⅴ)
34. 16  
εἰ δὲ μὴ νουθετη̨̃ ἄκουε ταυ̃τα ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων
- Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, Prête l'oreille au son de mes paroles! (Ⅱ)
- If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words. (Ⅲ)
- Si habes ergo intellectum, audi quod dicitur,/ et ausculta vocem eloquii mei :/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃34  ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי ‬ (Ⅴ)
34. 17  
ἰδὲ σὺ τὸν μισου̃ντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον
- Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, (Ⅱ)
- Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just? (Ⅲ)
- numquid qui non amat judicium sanari potest ?/ et quomodo tu eum qui justus est in tantum condemnas ?/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃34  האף שונא משפט יחבוש ואם צדיק כביר תרשיע ‬ (Ⅴ)
34. 18  
ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλει̃ παρανομει̃ς ἀσεβέστατε τοι̃ς ἄρχουσιν
- Qui proclame la méchanceté des rois Et l'iniquité des princes, (Ⅱ)
- Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly? (Ⅲ)
- Qui dicit regi : Apostata ;/ qui vocat duces impios ;/ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃34  האמר למלך בליעל רשע אל נדיבים ‬ (Ⅴ)
34. 19  
ὃς οὐκ ἐπη̨σχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἰ̃δεν τιμὴν θέσθαι ἁδροι̃ς θαυμασθη̃ναι πρόσωπα αὐτω̃ν
- Qui n'a point égard à l'apparence des grands Et ne distingue pas le riche du pauvre, Parce que tous sont l'ouvrage de ses mains? (Ⅱ)
- How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands. (Ⅲ)
- qui non accipit personas principum,/ nec cognovit tyrannum cum disceptaret contra pauperem :/ opus enim manuum ejus sunt universi./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃34  אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע‪[c]‬ לפני דל כי מעשה ידיו כלם ‬ (Ⅴ)
34. 20  
κενὰ δὲ αὐτοι̃ς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δει̃σθαι ἀνδρός ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων
- En un instant, ils perdent la vie; Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt; Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. (Ⅱ)
- In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand. (Ⅲ)
- Subito morientur, et in media nocte turbabuntur populi :/ et pertransibunt, et auferent violentum absque manu./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃34  רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד ‬ (Ⅴ)
34. 21  
αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὡ̃ν πράσσουσιν
- Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards sur les pas de chacun. (Ⅱ)
- For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings. (Ⅲ)
- Oculi enim ejus super vias hominum,/ et omnes gressus eorum considerat./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃34  כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה ‬ (Ⅴ)
34. 22  
οὐδὲ ἔσται τόπος του̃ κρυβη̃ναι τοὺς ποιου̃ντας τὰ ἄνομα
- Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, Où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. (Ⅱ)
- There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. (Ⅲ)
- Non sunt tenebræ, et non est umbra mortis,/ ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem,/ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃34  אין חשך‪[c]‬ ואין צלמות להסתר שם פעלי און ‬ (Ⅴ)
34. 23  
ὅτι οὐκ ἐπ' ἄνδρα θήσει ἔτι ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορα̨̃
- Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps, Pour qu'un homme entre en jugement avec lui; (Ⅱ)
- For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God. (Ⅲ)
- neque enim ultra in hominis potestate est,/ ut veniat ad Deum in judicium./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃34  כי לא על איש ישים עוד להלך אל אל במשפט ‬ (Ⅴ)
34. 24  
ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὡ̃ν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
- Il brise les grands sans information, Et il met d'autres à leur place; (Ⅱ)
- He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead. (Ⅲ)
- Conteret multos, et innumerabiles,/ et stare faciet alios pro eis./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃34  ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם ‬ (Ⅴ)
34. 25  
ὁ γνωρίζων αὐτω̃ν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα καὶ ταπεινωθήσονται
- Car il connaît leurs oeuvres. Ils les renverse de nuit, et ils sont écrasés; (Ⅱ)
- Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed. (Ⅲ)
- Novit enim opera eorum,/ et idcirco inducet noctem, et conterentur./ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃34  לכן יכיר מעבדיהם והפך לילה וידכאו ‬ (Ⅴ)
34. 26  
ἔσβεσεν δὲ ἀσεβει̃ς ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτου̃
- Il les frappe comme des impies, A la face de tous les regards. (Ⅱ)
- He striketh them as wicked men in the open sight of others; (Ⅲ)
- Quasi impios percussit eos/ in loco videntium :/ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃34  תחת רשעים ספקם במקום ראים ‬ (Ⅴ)
34. 27  
ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεου̃ δικαιώματα δὲ αὐτου̃ οὐκ ἐπέγνωσαν
- En se détournant de lui, En abandonnant toutes ses voies, (Ⅱ)
- Because they turned back from him, and would not consider any of his ways: (Ⅲ)
- qui quasi de industria recesserunt ab eo,/ et omnes vias ejus intelligere noluerunt :/ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃34  אשר על כן סרו מאחריו וכל דרכיו לא השכילו ‬ (Ⅴ)
34. 28  
του̃ ἐπαγαγει̃ν ἐπ' αὐτὸν κραυγὴν πένητος καὶ κραυγὴν πτωχω̃ν εἰσακούσεται
- Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, Ils l'ont rendu attentif aux cris des malheureux. (Ⅱ)
- So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted. (Ⅲ)
- ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni,/ et audiret vocem pauperum./ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃34  להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע ‬ (Ⅴ)
34. 29  
καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει καὶ τίς καταδικάσεται καὶ κρύψει πρόσωπον καὶ τίς ὄψεται αὐτόν καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμου̃
- S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, (Ⅱ)
- When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only: (Ⅲ)
- Ipso enim concedente pacem, quis est qui condemnet ?/ ex quo absconderit vultum, quis est qui contempletur eum,/ et super gentes, et super omnes homines ?/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃34  והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד ‬ (Ⅴ)
34. 30  
βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαου̃
- Afin que l'impie ne domine plus, Et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. (Ⅱ)
- That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared. (Ⅲ)
- Qui regnare facit hominem hypocritam/ propter peccata populi./ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃34  ממלך אדם חנף ממקשי עם ‬ (Ⅴ)
34. 31  
ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων εἴληφα οὐκ ἐνεχυράσω
- Car a-t-il jamais dit à Dieu: J'ai été châtié, je ne pécherai plus; (Ⅱ)
- Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more: (Ⅲ)
- Quia ergo ego locutus sum ad Deum,/ te quoque non prohibebo./ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃34  כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל ‬ (Ⅴ)
34. 32  
ἄνευ ἐμαυτου̃ ὄψομαι σὺ δει̃ξόν μοι εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην οὐ μὴ προσθήσω
- Montre-moi ce que je ne vois pas; Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus? (Ⅱ)
- That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more. (Ⅲ)
- Si erravi, tu doce me ;/ si iniquitatem locutus sum, ultra non addam./ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃34  בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף ‬ (Ⅴ)
34. 33  
μὴ παρὰ σου̃ ἀποτείσει αὐτήν ὅτι ἀπώση̨ ὅτι σὺ ἐκλέξη̨ καὶ οὐκ ἐγώ καὶ τί ἔγνως λάλησον
- Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi; Ce que tu sais, dis-le donc! (Ⅱ)
- Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest. (Ⅲ)
- Numquid a te Deus expetit eam, quia displicuit tibi ?/ tu enim cœpisti loqui, et non ego :/ quod si quid nosti melius, loquere./ (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃34  המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר ‬ (Ⅴ)
34. 34  
διὸ συνετοὶ καρδίας ἐρου̃σιν ταυ̃τα ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥη̃μα
- Les hommes de sens seront de mon avis, Le sage qui m'écoute pensera comme moi. (Ⅱ)
- Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me. (Ⅲ)
- Viri intelligentes loquantur mihi,/ et vir sapiens audiat me./ (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃34  אנשי לבב יאמרו לי וגבר חכם שמע לי ‬ (Ⅴ)
34. 35  
Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν τὰ δὲ ῥήματα αὐτου̃ οὐκ ἐν ἐπιστήμη̨
- Job parle sans intelligence, Et ses discours manquent de raison. (Ⅱ)
- Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom. (Ⅲ)
- Job autem stulte locutus est,/ et verba illius non sonant disciplinam./ (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃34  איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל ‬ (Ⅴ)
34. 36  
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε Ιωβ μὴ δω̨̃ς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες
- Qu'il continue donc à être éprouvé, Puisqu'il répond comme font les méchants! (Ⅱ)
- My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men. (Ⅲ)
- Pater mi, probetur Job usque ad finem :/ ne desinas ab homine iniquitatis :/ (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃34  אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און ‬ (Ⅴ)
34. 37  
ἵνα μὴ προσθω̃μεν ἐφ' ἁμαρτίαις ἡμω̃ν ἀνομία δὲ ἐφ' ἡμι̃ν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον του̃ κυρίου
- Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés; Il bat des mains au milieu de nous, Il multiplie ses paroles contre Dieu. (Ⅱ)
- For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God. (Ⅲ)
- quia addit super peccata sua blasphemiam,/ inter nos interim constringatur :/ et tunc ad judicium provocet sermonibus suis Deum.] (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃34  כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל ס‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 34
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34| | | | | | | | |
>>