Job
> Job  >
24 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


40. 1  
Moreover the LORD answered Job, and said,
- L'Éternel, s'adressant à Job, dit: (Ⅱ)
- καὶ ἀπεκρίθη κύριος ὁ θεὸς τω̨̃ Ιωβ καὶ εἰ̃πεν (Ⅲ)
- Et adjecit Dominus, et locutus est ad Job : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃40  ויען יהוה את איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)
40. 2  
Shall he that contendeth with the Almighty instruct him? he that reproveth God, let him answer it.
- Celui qui dispute contre le Tout Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? (Ⅱ)
- μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανου̃ ἐκκλινει̃ ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν (Ⅲ)
- Numquid qui contendit cum Deo, tam facile conquiescit ?/ utique qui arguit Deum, debet respondere ei.] (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃40  הרב עם שדי יסור מוכיח אלוה יעננה פ‬ (Ⅴ)
40. 3  
Then Job answered the LORD, and said,
- Job répondit à l'Éternel et dit: (Ⅱ)
- ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τω̨̃ κυρίω̨ (Ⅲ)
- Respondens autem Job Domino, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃40  ויען איוב את יהוה ויאמר ‬ (Ⅴ)
40. 4  
Behold, I am vile; what shall I answer thee? I will lay mine hand upon my mouth.
- Voici, je suis trop peu de chose; que te répliquerais-je? Je mets la main sur ma bouche. (Ⅱ)
- τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαυ̃τα οὐθὲν ὤν ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δω̃ πρὸς ταυ̃τα χει̃ρα θήσω ἐπὶ στόματί μου (Ⅲ)
- Qui leviter locutus sum, respondere quid possum ?/ manum meam ponam super os meum./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃40  הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי ‬ (Ⅴ)
40. 5  
Once have I spoken; but I will not answer: yea, twice; but I will proceed no further.
- J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus; Deux fois, je n'ajouterai rien. (Ⅱ)
- ἅπαξ λελάληκα ἐπὶ δὲ τω̨̃ δευτέρω̨ οὐ προσθήσω (Ⅲ)
- Unum locutus sum, quod utinam non dixissem :/ et alterum, quibus ultra non addam.] (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃40  אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף פ‬ (Ⅴ)
40. 6  
Then answered the LORD unto Job out of the whirlwind, and said,
- L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: (Ⅱ)
- ἔτι δὲ ὑπολαβὼν ὁ κύριος εἰ̃πεν τω̨̃ Ιωβ ἐκ του̃ νέφους (Ⅲ)
- Respondens autem Dominus Job de turbine, dixit : (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃40  ויען יהוה את איוב *מנ‪[M]‬ *סערה **מן **סערה ויאמר ‬ (Ⅴ)
40. 7  
Gird up thy loins now like a man: I will demand of thee, and declare thou unto me.
- Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. (Ⅱ)
- μή ἀλλὰ ζω̃σαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου ἐρωτήσω δέ σε σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι (Ⅲ)
- Accinge sicut vir lumbos tuos :/ interrogabo te, et indica mihi./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃40  אזר נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני ‬ (Ⅴ)
40. 8  
Wilt thou also disannul my judgment? wilt thou condemn me, that thou mayest be righteous?
- Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? (Ⅱ)
- μὴ ἀποποιου̃ μου τὸ κρίμα οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἢ ἵνα ἀναφανη̨̃ς δίκαιος (Ⅲ)
- Numquid irritum facies judicium meum,/ et condemnabis me, ut tu justificeris ?/ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃40  האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק ‬ (Ⅴ)
40. 9  
Hast thou an arm like God? or canst thou thunder with a voice like him?
- As-tu un bras comme celui de Dieu, Une voix tonnante comme la sienne? (Ⅱ)
- ἠ̃ βραχίων σοί ἐστιν κατὰ του̃ κυρίου ἢ φωνη̨̃ κατ' αὐτὸν βροντα̨̃ς (Ⅲ)
- Et si habes brachium sicut Deus ?/ et si voce simili tonas ?/ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃40  ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם ‬ (Ⅴ)
40. 10  
Deck thyself now with majesty and excellency; and array thyself with glory and beauty.
- Orne-toi de magnificence et de grandeur, Revêts-toi de splendeur et de gloire! (Ⅱ)
- ἀνάλαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν δόξαν δὲ καὶ τιμὴν ἀμφίεσαι (Ⅲ)
- Circumda tibi decorem, et in sublime erigere,/ et esto gloriosus, et speciosis induere vestibus./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃40  עדה נא גאון‪[1]‬ וגבה והוד והדר תלבש ‬ (Ⅴ)
40. 11  
Cast abroad the rage of thy wrath: and behold every one that is proud, and abase him.
- Répands les flots de ta colère, Et d'un regard abaisse les hautains! (Ⅱ)
- ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργη̨̃ πα̃ν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον (Ⅲ)
- Disperge superbos in furore tuo,/ et respiciens omnem arrogantem humilia./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃40  הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו ‬ (Ⅴ)
40. 12  
Look on every one that is proud, and bring him low; and tread down the wicked in their place.
- D'un regard humilie les hautains, Écrase sur place les méchants, (Ⅱ)
- ὑπερήφανον δὲ σβέσον ση̃ψον δὲ ἀσεβει̃ς παραχρη̃μα (Ⅲ)
- Respice cunctos superbos, et confunde eos,/ et contere impios in loco suo./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃40  ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם ‬ (Ⅴ)
40. 13  
Hide them in the dust together; and bind their faces in secret.
- Cache-les tous ensemble dans la poussière, Enferme leur front dans les ténèbres! (Ⅱ)
- κρύψον δὲ εἰς γη̃ν ἔξω ὁμοθυμαδόν τὰ δὲ πρόσωπα αὐτω̃ν ἀτιμίας ἔμπλησον (Ⅲ)
- Absconde eos in pulvere simul,/ et facies eorum demerge in foveam./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃40  טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון ‬ (Ⅴ)
40. 14  
Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save thee.
- Alors je rends hommage A la puissance de ta droite. (Ⅱ)
- ὁμολογήσω ἄρα ὅτι δύναται ἡ δεξιά σου σω̃σαι (Ⅲ)
- Et ego confitebor/ quod salvare te possit dextera tua./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃40  וגם אני אודך כי תושע לך ימינך ‬ (Ⅴ)
40. 15  
Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox.
- Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi! Il mange de l'herbe comme le boeuf. (Ⅱ)
- ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοί χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίει (Ⅲ)
- Ecce behemoth quem feci tecum,/ fœnum quasi bos comedet./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃40  הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל ‬ (Ⅴ)
40. 16  
Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly.
- Le voici! Sa force est dans ses reins, Et sa vigueur dans les muscles de son ventre; (Ⅱ)
- ἰδοὺ δὴ ἰσχὺς αὐτου̃ ἐπ' ὀσφύι ἡ δὲ δύναμις ἐπ' ὀμφαλου̃ γαστρός (Ⅲ)
- Fortitudo ejus in lumbis ejus,/ et virtus illius in umbilico ventris ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃40  הנה נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו ‬ (Ⅴ)
40. 17  
He moveth his tail like a cedar: the sinews of his stones are wrapped together.
- Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre; Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés; (Ⅱ)
- ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπάρισσον τὰ δὲ νευ̃ρα αὐτου̃ συμπέπλεκται (Ⅲ)
- Stringit caudam suam quasi cedrum ;/ nervi testiculorum ejus perplexi sunt./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃40  יחפץ זנבו כמו ארז גידי *פחדו **פחדיו ישרגו ‬ (Ⅴ)
40. 18  
His bones are as strong pieces of brass; his bones are like bars of iron.
- Ses os sont des tubes d'airain, Ses membres sont comme des barres de fer. (Ⅱ)
- αἱ πλευραὶ αὐτου̃ πλευραὶ χάλκειαι ἡ δὲ ῥάχις αὐτου̃ σίδηρος χυτός (Ⅲ)
- Ossa ejus velut fistulæ æris ;/ cartilago illius quasi laminæ ferreæ./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃40  עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל ‬ (Ⅴ)
40. 19  
He is the chief of the ways of God: he that made him can make his sword to approach unto him.
- Il est la première des oeuvres de Dieu; Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. (Ⅱ)
- του̃τ' ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τω̃ν ἀγγέλων αὐτου̃ (Ⅲ)
- Ipse est principium viarum Dei :/ qui fecit eum applicabit gladium ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃40  הוא‪[c]‬ ראשית דרכי אל העשו יגש חרבו ‬ (Ⅴ)
40. 20  
Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play.
- Il trouve sa pâture dans les montagnes, Où se jouent toutes les bêtes des champs. (Ⅱ)
- ἐπελθὼν δὲ ἐπ' ὄρος ἀκρότομον ἐποίησεν χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τω̨̃ ταρτάρω̨ (Ⅲ)
- Huic montes herbas ferunt :/ omnes bestiæ agri ludent ibi./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃40  כי בול הרים ישאו לו וכל חית השדה ישחקו שם ‬ (Ⅴ)
40. 21  
He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens.
- Il se couche sous les lotus, Au milieu des roseaux et des marécages; (Ⅱ)
- ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα κοιμα̃ται παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον καὶ βούτομον (Ⅲ)
- Sub umbra dormit in secreto calami,/ et in locis humentibus./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃40  תחת צאלים ישכב בסתר קנה ובצה ‬ (Ⅴ)
40. 22  
The shady trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about.
- Les lotus le couvrent de leur ombre, Les saules du torrent l'environnent. (Ⅱ)
- σκιάζονται δὲ ἐν αὐτω̨̃ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις καὶ κλω̃νες ἄγνου (Ⅲ)
- Protegunt umbræ umbram ejus :/ circumdabunt eum salices torrentis./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃40  יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי נחל ‬ (Ⅴ)
40. 23  
Behold, he drinketh up a river, and hasteth not: he trusteth that he can draw up Jordan into his mouth.
- Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas: Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. (Ⅱ)
- ἐὰν γένηται πλήμμυρα οὐ μὴ αἰσθηθη̨̃ πέποιθεν ὅτι προσκρούσει ὁ Ιορδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτου̃ (Ⅲ)
- Ecce absorbebit fluvium, et non mirabitur,/ et habet fiduciam quod influat Jordanis in os ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃40  הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו ‬ (Ⅴ)
40. 24  
He taketh it with his eyes: his nose pierceth through snares.
- Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? (Ⅱ)
- ἐν τω̨̃ ὀφθαλμω̨̃ αὐτου̃ δέξεται αὐτόν ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥι̃να (Ⅲ)
- In oculis ejus quasi hamo capiet eum,/ et in sudibus perforabit nares ejus./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃40  בעיניו יקחנו במוקשים ינקב אף ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 40
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40| | |
>>