Job
> Job  >
35 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


9. 1  
ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
- Job prit la parole et dit: (Ⅱ)
- Then Job answered and said, (Ⅲ)
- Et respondens Job, ait : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃9   ויען איוב ויאמר ‬ (Ⅴ)
9. 2  
ἐπ' ἀληθείας οἰ̃δα ὅτι οὕτως ἐστίν πω̃ς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς παρὰ κυρίω̨
- Je sais bien qu'il en est ainsi; Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? (Ⅱ)
- I know it is so of a truth: but how should man be just with God? (Ⅲ)
- Vere scio quod ita sit,/ et quod non justificetur homo compositus Deo./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃9   אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל ‬ (Ⅴ)
9. 3  
ἐὰν γὰρ βούληται κριθη̃ναι αὐτω̨̃ οὐ μὴ ὑπακούση̨ αὐτω̨̃ ἵνα μὴ ἀντείπη̨ πρὸς ἕνα λόγον αὐτου̃ ἐκ χιλίων
- S'il voulait contester avec lui, Sur mille choses il ne pourrait répondre à une seule. (Ⅱ)
- If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand. (Ⅲ)
- Si voluerit contendere cum eo,/ non poterit ei respondere unum pro mille./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃9   אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף ‬ (Ⅴ)
9. 4  
σοφὸς γάρ ἐστιν διανοία̨ κραταιός τε καὶ μέγας τίς σκληρὸς γενόμενος ἐναντίον αὐτου̃ ὑπέμεινεν
- A lui la sagesse et la toute-puissance: Qui lui résisterait impunément? (Ⅱ)
- He is wise in heart, and mighty in strength: who hath hardened himself against him, and hath prospered? (Ⅲ)
- Sapiens corde est, et fortis robore :/ quis restitit ei, et pacem habuit ?/ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃9   חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם ‬ (Ⅴ)
9. 5  
ὁ παλαιω̃ν ὄρη καὶ οὐκ οἴδασιν ὁ καταστρέφων αὐτὰ ὀργη̨̃
- Il transporte soudain les montagnes, Il les renverse dans sa colère. (Ⅱ)
- Which removeth the mountains, and they know not: which overturneth them in his anger. (Ⅲ)
- Qui transtulit montes, et nescierunt/ hi quos subvertit in furore suo./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃9   המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו ‬ (Ⅴ)
9. 6  
ὁ σείων τὴν ὑπ' οὐρανὸν ἐκ θεμελίων οἱ δὲ στυ̃λοι αὐτη̃ς σαλεύονται
- Il secoue la terre sur sa base, Et ses colonnes sont ébranlées. (Ⅱ)
- Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble. (Ⅲ)
- Qui commovet terram de loco suo,/ et columnæ ejus concutiuntur./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃9   המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)
9. 7  
ὁ λέγων τω̨̃ ἡλίω̨ καὶ οὐκ ἀνατέλλει κατὰ δὲ ἄστρων κατασφραγίζει
- Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; Il met un sceau sur les étoiles. (Ⅱ)
- Which commandeth the sun, and it riseth not; and sealeth up the stars. (Ⅲ)
- Qui præcipit soli, et non oritur,/ et stellas claudit quasi sub signaculo./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃9   האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם ‬ (Ⅴ)
9. 8  
ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος καὶ περιπατω̃ν ὡς ἐπ' ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης
- Seul, il étend les cieux, Il marche sur les hauteurs de la mer. (Ⅱ)
- Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea. (Ⅲ)
- Qui extendit cælos solus,/ et graditur super fluctus maris./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃9   נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים ‬ (Ⅴ)
9. 9  
ὁ ποιω̃ν Πλειάδα καὶ ἕσπερον καὶ ἀρκτου̃ρον καὶ ταμίεια νότου
- Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et les Pléiades, Et les étoiles des régions australes. (Ⅱ)
- Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south. (Ⅲ)
- Qui facit Arcturum et Oriona,/ et Hyadas et interiora austri./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃9   עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן ‬ (Ⅴ)
9. 10  
ὁ ποιω̃ν μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὡ̃ν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
- Il fait des choses grandes et insondables, Des merveilles sans nombre. (Ⅱ)
- Which doeth great things past finding out; yea, and wonders without number. (Ⅲ)
- Qui facit magna, et incomprehensibilia,/ et mirabilia, quorum non est numerus./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃9   עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר ‬ (Ⅴ)
9. 11  
ἐὰν ὑπερβη̨̃ με οὐ μὴ ἴδω καὶ ἐὰν παρέλθη̨ με οὐδ' ὡ̃ς ἔγνων
- Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. (Ⅱ)
- Lo, he goeth by me, and I see him not: he passeth on also, but I perceive him not. (Ⅲ)
- Si venerit ad me, non videbo eum ;/ si abierit, non intelligam./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃9   הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא אבין לו ‬ (Ⅴ)
9. 12  
ἐὰν ἀπαλλάξη̨ τίς ἀποστρέψει ἢ τίς ἐρει̃ αὐτω̨̃ τί ἐποίησας
- S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira: Que fais-tu? (Ⅱ)
- Behold, he taketh away, who can hinder him? who will say unto him, What doest thou? (Ⅲ)
- Si repente interroget, quis respondebit ei ?/ vel quis dicere potest : Cur ita facis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃9   הן יחתף מי ישיבנו מי יאמר אליו מה תעשה ‬ (Ⅴ)
9. 13  
αὐτὸς γὰρ ἀπέστραπται ὀργήν ὑπ' αὐτου̃ ἐκάμφθησαν κήτη τὰ ὑπ' οὐρανόν
- Dieu ne retire point sa colère; Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. (Ⅱ)
- If God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him. (Ⅲ)
- Deus, cujus iræ nemo resistere potest,/ et sub quo curvantur qui portant orbem./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃9   אלוה לא ישיב אפו *תחתו **תחתיו שחחו עזרי רהב ‬ (Ⅴ)
9. 14  
ἐὰν δέ μου ὑπακούσηται ἠ̃ διακρινει̃ τὰ ῥήματά μου
- Et moi, comment lui répondre? Quelles paroles choisir? (Ⅱ)
- How much less shall I answer him, and choose out my words to reason with him? (Ⅲ)
- Quantus ergo sum ego, ut respondeam ei,/ et loquar verbis meis cum eo ?/ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃9   אף כי אנכי אעננו אבחרה דברי עמו ‬ (Ⅴ)
9. 15  
ἐάν τε γὰρ ὠ̃ δίκαιος οὐκ εἰσακούσεταί μου του̃ κρίματος αὐτου̃ δεηθήσομαι
- Quand je serais juste, je ne répondrais pas; Je ne puis qu'implorer mon juge. (Ⅱ)
- Whom, though I were righteous, yet would I not answer, but I would make supplication to my judge. (Ⅲ)
- qui etiam si habuero quippiam justum, non respondebo :/ sed meum judicem deprecabor./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃9   אשר אם צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן ‬ (Ⅴ)
9. 16  
ἐάν τε καλέσω καὶ ὑπακούση̨ οὐ πιστεύω ὅτι εἰσακήκοέν μου
- Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, Je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix, (Ⅱ)
- If I had called, and he had answered me; yet would I not believe that he had hearkened unto my voice. (Ⅲ)
- Et cum invocantem exaudierit me,/ non credo quod audierit vocem meam./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃9   אם קראתי ויענני לא אאמין כי יאזין קולי ‬ (Ⅴ)
9. 17  
μὴ γνόφω̨ με ἐκτρίψη̨ πολλὰ δέ μου τὰ συντρίμματα πεποίηκεν διὰ κενη̃ς
- Lui qui m'assaille comme par une tempête, Qui multiplie sans raison mes blessures, (Ⅱ)
- For he breaketh me with a tempest, and multiplieth my wounds without cause. (Ⅲ)
- In turbine enim conteret me,/ et multiplicabit vulnera mea, etiam sine causa./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃9   אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם ‬ (Ⅴ)
9. 18  
οὐκ ἐα̨̃ γάρ με ἀναπνευ̃σαι ἐνέπλησεν δέ με πικρίας
- Qui ne me laisse pas respirer, Qui me rassasie d'amertume. (Ⅱ)
- He will not suffer me to take my breath, but filleth me with bitterness. (Ⅲ)
- Non concedit requiescere spiritum meum,/ et implet me amaritudinibus./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃9   לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים ‬ (Ⅴ)
9. 19  
ὅτι μὲν γὰρ ἰσχύι κρατει̃ τίς οὐ̃ν κρίματι αὐτου̃ ἀντιστήσεται
- Recourir à la force? Il est Tout Puissant. A la justice? Qui me fera comparaître? (Ⅱ)
- If I speak of strength, lo, he is strong: and if of judgment, who shall set me a time to plead? (Ⅲ)
- Si fortitudo quæritur, robustissimus est ;/ si æquitas judicii, nemo audet pro me testimonium dicere./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃9   אם לכח אמיץ הנה ואם למשפט מי יועידני ‬ (Ⅴ)
9. 20  
ἐὰν γὰρ ὠ̃ δίκαιος τὸ στόμα μου ἀσεβήσει ἐάν τε ὠ̃ ἄμεμπτος σκολιὸς ἀποβήσομαι
- Suis-je juste, ma bouche me condamnera; Suis-je innocent, il me déclarera coupable. (Ⅱ)
- If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say, I am perfect, it shall also prove me perverse. (Ⅲ)
- Si justificare me voluero, os meum condemnabit me ;/ si innocentem ostendero, pravum me comprobabit./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃9   אם אצדק פי ירשיעני תם אני ויעקשני ‬ (Ⅴ)
9. 21  
εἴτε γὰρ ἠσέβησα οὐκ οἰ̃δα τη̨̃ ψυχη̨̃ πλὴν ὅτι ἀφαιρει̃ταί μου ἡ ζωή
- Innocent! Je le suis; mais je ne tiens pas à la vie, Je méprise mon existence. (Ⅱ)
- Though I were perfect, yet would I not know my soul: I would despise my life. (Ⅲ)
- Etiam si simplex fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea,/ et tædebit me vitæ meæ./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃9   תם אני לא אדע נפשי אמאס חיי ‬ (Ⅴ)
9. 22  
διὸ εἰ̃πον μέγαν καὶ δυνάστην ἀπολλύει ὀργή
- Qu'importe après tout? Car, j'ose le dire, Il détruit l'innocent comme le coupable. (Ⅱ)
- This is one thing, therefore I said it, He destroyeth the perfect and the wicked. (Ⅲ)
- Unum est quod locutus sum :/ et innocentem et impium ipse consumit./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃9   אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה ‬ (Ⅴ)
9. 23  
ὅτι φαυ̃λοι ἐν θανάτω̨ ἐξαισίω̨ ἀλλὰ δίκαιοι καταγελω̃νται
- Si du moins le fléau donnait soudain la mort!... Mais il se rit des épreuves de l'innocent. (Ⅱ)
- If the scourge slay suddenly, he will laugh at the trial of the innocent. (Ⅲ)
- Si flagellat, occidat semel,/ et non de pœnis innocentum rideat./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃9   אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג ‬ (Ⅴ)
9. 24  
παραδέδονται γὰρ εἰς χει̃ρας ἀσεβου̃ς πρόσωπα κριτω̃ν αὐτη̃ς συγκαλύπτει εἰ δὲ μὴ αὐτός τίς ἐστιν
- La terre est livrée aux mains de l'impie; Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? (Ⅱ)
- The earth is given into the hand of the wicked: he covereth the faces of the judges thereof; if not, where, and who is he? (Ⅲ)
- Terra data est in manus impii ;/ vultum judicum ejus operit./ Quod si non ille est, quis ergo est ?/ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃9   ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא ‬ (Ⅴ)
9. 25  
ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος δρομέως ἀπέδρασαν καὶ οὐκ εἴδοσαν
- Mes jours sont plus rapides qu'un courrier; Ils fuient sans avoir vu le bonheur; (Ⅱ)
- Now my days are swifter than a post: they flee away, they see no good. (Ⅲ)
- Dies mei velociores fuerunt cursore ;/ fugerunt, et non viderunt bonum./ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃9   וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה ‬ (Ⅴ)
9. 26  
ἠ̃ καὶ ἔστιν ναυσὶν ἴχνος ὁδου̃ ἢ ἀετου̃ πετομένου ζητου̃ντος βοράν
- Ils passent comme les navires de jonc, Comme l'aigle qui fond sur sa proie. (Ⅱ)
- They are passed away as the swift ships: as the eagle that hasteth to the prey. (Ⅲ)
- Pertransierunt quasi naves poma portantes ;/ sicut aquila volans ad escam./ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃9   חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל ‬ (Ⅴ)
9. 27  
ἐάν τε γὰρ εἴπω ἐπιλήσομαι λαλω̃ν συγκύψας τω̨̃ προσώπω̨ στενάξω
- Si je dis: Je veux oublier mes souffrances, Laisser ma tristesse, reprendre courage, (Ⅱ)
- If I say, I will forget my complaint, I will leave off my heaviness, and comfort myself: (Ⅲ)
- Cum dixero : Nequaquam ita loquar :/ commuto faciem meam, et dolore torqueor./ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃9   אם אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה ‬ (Ⅴ)
9. 28  
σείομαι πα̃σιν τοι̃ς μέλεσιν οἰ̃δα γὰρ ὅτι οὐκ ἀθω̨̃όν με ἐάσεις
- Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. (Ⅱ)
- I am afraid of all my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent. (Ⅲ)
- Verebar omnia opera mea,/ sciens quod non parceres delinquenti./ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃9   יגרתי כל עצבתי ידעתי כי לא תנקני ‬ (Ⅴ)
9. 29  
ἐπειδὴ δέ εἰμι ἀσεβής διὰ τί οὐκ ἀπέθανον
- Je serai jugé coupable; Pourquoi me fatiguer en vain? (Ⅱ)
- If I be wicked, why then labour I in vain? (Ⅲ)
- Si autem et sic impius sum,/ quare frustra laboravi ?/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃9   אנכי ארשע למה זה הבל איגע ‬ (Ⅴ)
9. 30  
ἐὰν γὰρ ἀπολούσωμαι χιόνι καὶ ἀποκαθάρωμαι χερσὶν καθαραι̃ς
- Quand je me laverais dans la neige, Quand je purifierais mes mains avec du savon, (Ⅱ)
- If I wash myself with snow water, and make my hands never so clean; (Ⅲ)
- Si lotus fuero quasi aquis nivis,/ et fulserint velut mundissimæ manus meæ,/ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃9   אם התרחצתי *במו **במי שלג והזכותי בבר כפי ‬ (Ⅴ)
9. 31  
ἱκανω̃ς ἐν ῥύπω̨ με ἔβαψας ἐβδελύξατο δέ με ἡ στολή
- Tu me plongerais dans la fange, Et mes vêtements m'auraient en horreur. (Ⅱ)
- Yet shalt thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me. (Ⅲ)
- tamen sordibus intinges me,/ et abominabuntur me vestimenta mea./ (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃9   אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי ‬ (Ⅴ)
9. 32  
οὐ γὰρ εἰ̃ ἄνθρωπος κατ' ἐμέ ὡ̨̃ ἀντικρινου̃μαι ἵνα ἔλθωμεν ὁμοθυμαδὸν εἰς κρίσιν
- Il n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, Pour que nous allions ensemble en justice. (Ⅱ)
- For he is not a man, as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment. (Ⅲ)
- Neque enim viro qui similis mei est, respondebo ;/ nec qui mecum in judicio ex æquo possit audiri./ (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃9   כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט ‬ (Ⅴ)
9. 33  
εἴθε ἠ̃ν ὁ μεσίτης ἡμω̃ν καὶ ἐλέγχων καὶ διακούων ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων
- Il n'y a pas entre nous d'arbitre, Qui pose sa main sur nous deux. (Ⅱ)
- Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both. (Ⅲ)
- Non est qui utrumque valeat arguere,/ et ponere manum suam in ambobus./ (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃9   לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו ‬ (Ⅴ)
9. 34  
ἀπαλλαξάτω ἀπ' ἐμου̃ τὴν ῥάβδον ὁ δὲ φόβος αὐτου̃ μή με στροβείτω
- Qu'il retire sa verge de dessus moi, Que ses terreurs ne me troublent plus; (Ⅱ)
- Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me: (Ⅲ)
- Auferat a me virgam suam,/ et pavor ejus non me terreat./ (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃9   יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני ‬ (Ⅴ)
9. 35  
καὶ οὐ μὴ φοβηθω̃ ἀλλὰ λαλήσω οὐ γὰρ οὕτω συνεπίσταμαι
- Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. (Ⅱ)
- Then would I speak, and not fear him; but it is not so with me. (Ⅲ)
- Loquar, et non timebo eum ;/ neque enim possum metuens respondere.] (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃9   אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 9
| | | | | | | | 9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>