Isaiah
> Isaiah  >
31 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


1. 1  
The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.
- Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, rois de Juda. (Ⅱ)
- ὅρασις ἣν εἰ̃δεν Ησαιας υἱὸς Αμως ἣν εἰ̃δεν κατὰ τη̃ς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλεία̨ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου οἳ ἐβασίλευσαν τη̃ς Ιουδαίας (Ⅲ)
- Visio Isaiæ, filii Amos, quam vidit super Judam et Jerusalem, in diebus Oziæ, Joathan, Achaz, et Ezechiæ, regum Juda.\ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃1   חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ‬ (Ⅴ)
1. 2  
Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD hath spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me.
- Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi. (Ⅱ)
- ἄκουε οὐρανέ καὶ ἐνωτίζου γη̃ ὅτι κύριος ἐλάλησεν υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν (Ⅲ)
- Audite, cæli, et auribus percipe, terra,/ quoniam Dominus locutus est./ Filios enutrivi, et exaltavi ;/ ipsi autem spreverunt me./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃1   שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי ‬ (Ⅴ)
1. 3  
The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib: but Israel doth not know, my people doth not consider.
- Le boeuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence. (Ⅱ)
- ἔγνω βου̃ς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην του̃ κυρίου αὐτου̃ Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνη̃κεν (Ⅲ)
- Cognovit bos possessorem suum,/ et asinus præsepe domini sui ;/ Israël autem me non cognovit,/ et populus meus non intellexit./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃1   ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן ‬ (Ⅴ)
1. 4  
Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward.
- Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, A la race des méchants, aux enfants corrompus! Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière... (Ⅱ)
- οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν λαὸς πλήρης ἁμαρτιω̃ν σπέρμα πονηρόν υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ (Ⅲ)
- Væ genti peccatrici,/ populo gravi iniquitate,/ semini nequam, filiis sceleratis !/ dereliquerunt Dominum ;/ blasphemaverunt Sanctum Israël ;/ abalienati sunt retrorsum./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃1   הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור ‬ (Ⅴ)
1. 5  
Why should ye be stricken any more? ye will revolt more and more: the whole head is sick, and the whole heart faint.
- Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, Et tout le coeur est souffrant. (Ⅱ)
- τί ἔτι πληγη̃τε προστιθέντες ἀνομίαν πα̃σα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πα̃σα καρδία εἰς λύπην (Ⅲ)
- Super quo percutiam vos ultra, addentes prævaricationem ?/ omne caput languidum,/ et omne cor mœrens./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃1   על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי ‬ (Ⅴ)
1. 6  
From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it; but wounds, and bruises, and putrifying sores: they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment.
- De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état: Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l'huile. (Ⅱ)
- ἀπὸ ποδω̃ν ἕως κεφαλη̃ς οὔτε τραυ̃μα οὔτε μώλωψ οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθει̃ναι οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους (Ⅲ)
- A planta pedis usque ad verticem,/ non est in eo sanitas ;/ vulnus, et livor, et plaga tumens,/ non est circumligata, nec curata medicamine,/ neque fota oleo./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃1   מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן ‬ (Ⅴ)
1. 7  
Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.
- Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des barbares. (Ⅱ)
- ἡ γη̃ ὑμω̃ν ἔρημος αἱ πόλεις ὑμω̃ν πυρίκαυστοι τὴν χώραν ὑμω̃ν ἐνώπιον ὑμω̃ν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαω̃ν ἀλλοτρίων (Ⅲ)
- Terra vestra deserta ;/ civitates vestræ succensæ igni :/ regionem vestram coram vobis alieni devorant,/ et desolabitur sicut in vastitate hostili./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃1   ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים ‬ (Ⅴ)
1. 8  
And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.
- Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans une vigne, Comme une hutte dans un champ de concombres, Comme une ville épargnée. (Ⅱ)
- ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελω̃νι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτω̨ ὡς πόλις πολιορκουμένη (Ⅲ)
- Et derelinquetur filia Sion/ ut umbraculum in vinea,/ et sicut tugurium in cucumerario,/ et sicut civitas quæ vastatur./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃1   ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה ‬ (Ⅴ)
1. 9  
Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah.
- Si l'Éternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste, Nous serions comme Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe. (Ⅱ)
- καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμι̃ν σπέρμα ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν (Ⅲ)
- Nisi Dominus exercituum/ reliquisset nobis semen,/ quasi Sodoma fuissemus,/ et quasi Gomorrha similes essemus./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃1   לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו ס‬ (Ⅴ)
1. 10  
Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah.
- Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe! (Ⅱ)
- ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄρχοντες Σοδομων προσέχετε νόμον θεου̃ λαὸς Γομορρας (Ⅲ)
- Audite verbum Domini,/ principes Sodomorum ;/ percipite auribus legem Dei nostri,/ populus Gomorrhæ./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃1   שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה ‬ (Ⅴ)
1. 11  
To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats.
- Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. (Ⅱ)
- τί μοι πλη̃θος τω̃ν θυσιω̃ν ὑμω̃ν λέγει κύριος πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριω̃ν καὶ στέαρ ἀρνω̃ν καὶ αἱ̃μα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι (Ⅲ)
- Quo mihi multitudinem victimarum vestrarum ?/ dicit Dominus./ Plenus sum :/ holocausta arietum,/ et adipem pinguium,/ et sanguinem vitulorum et agnorum et hircorum,/ nolui./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃1   למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי ‬ (Ⅴ)
1. 12  
When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts?
- Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis? (Ⅱ)
- οὐδ' ἐὰν ἔρχησθε ὀφθη̃ναί μοι τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταυ̃τα ἐκ τω̃ν χειρω̃ν ὑμω̃ν πατει̃ν τὴν αὐλήν μου (Ⅲ)
- Cum veniretis ante conspectum meum,/ quis quæsivit hæc de manibus vestris,/ ut ambularetis in atriis meis ?/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃1   כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי ‬ (Ⅴ)
1. 13  
Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting.
- Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. (Ⅱ)
- οὐ προσθήσεσθε ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν τὰς νουμηνίας ὑμω̃ν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν καὶ ἀργίαν (Ⅲ)
- Ne offeratis ultra sacrificium frustra :/ incensum abominatio est mihi./ Neomeniam et sabbatum, et festivitates alias, non feram ;/ iniqui sunt cœtus vestri./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃1   לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה ‬ (Ⅴ)
1. 14  
Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them.
- Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; Elles me sont à charge; Je suis las de les supporter. (Ⅱ)
- καὶ τὰς νουμηνίας ὑμω̃ν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμω̃ν μισει̃ ἡ ψυχή μου ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Calendas vestras, et solemnitates vestras odivit anima mea :/ facta sunt mihi molesta ; laboravi sustinens./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃1   חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא ‬ (Ⅴ)
1. 15  
And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood.
- Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux; Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas: Vos mains sont pleines de sang. (Ⅱ)
- ὅταν τὰς χει̃ρας ἐκτείνητε πρός με ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ' ὑμω̃ν καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν οὐκ εἰσακούσομαι ὑμω̃ν αἱ γὰρ χει̃ρες ὑμω̃ν αἵματος πλήρεις (Ⅲ)
- Et cum extenderitis manus vestras, avertam oculos meos a vobis,/ et cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam :/ manus enim vestræ sanguine plenæ sunt./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃1   ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו ‬ (Ⅴ)
1. 16  
Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil;
- Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions; Cessez de faire le mal. (Ⅱ)
- λούσασθε καθαροὶ γένεσθε ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τω̃ν ψυχω̃ν ὑμω̃ν ἀπέναντι τω̃ν ὀφθαλμω̃ν μου παύσασθε ἀπὸ τω̃ν πονηριω̃ν ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Lavamini, mundi estote ;/ auferte malum cogitationum vestrarum/ ab oculis meis :/ quiescite agere perverse,/ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃1   רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע ‬ (Ⅴ)
1. 17  
Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
- Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. (Ⅱ)
- μάθετε καλὸν ποιει̃ν ἐκζητήσατε κρίσιν ῥύσασθε ἀδικούμενον κρίνατε ὀρφανω̨̃ καὶ δικαιώσατε χήραν (Ⅲ)
- discite benefacere ;/ quærite judicium, subvenite oppresso,/ judicate pupillo, defendite viduam.]\ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃1   למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה ס‬ (Ⅴ)
1. 18  
Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.
- Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. (Ⅱ)
- καὶ δευ̃τε καὶ διελεγχθω̃μεν λέγει κύριος καὶ ἐὰν ὠ̃σιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμω̃ν ὡς φοινικου̃ν ὡς χιόνα λευκανω̃ ἐὰν δὲ ὠ̃σιν ὡς κόκκινον ὡς ἔριον λευκανω̃ (Ⅲ)
- Et venite, et arguite me, dicit Dominus./ Si fuerint peccata vestra ut coccinum,/ quasi nix dealbabuntur ;/ et si fuerint rubra quasi vermiculus,/ velut lana alba erunt./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃1   לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו ‬ (Ⅴ)
1. 19  
If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land:
- Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures productions du pays; (Ⅱ)
- καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου τὰ ἀγαθὰ τη̃ς γη̃ς φάγεσθε (Ⅲ)
- Si volueritis, et audieritis me,/ bona terræ comeditis./ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃1   אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ‬ (Ⅴ)
1. 20  
But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken it.
- Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, Vous serez dévorés par le glaive, Car la bouche de l'Éternel a parlé. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου μάχαιρα ὑμα̃ς κατέδεται τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταυ̃τα (Ⅲ)
- Quod si nolueritis, et me ad iracundiam provocaveritis,/ gladius devorabit vos,/ quia os Domini locutum est./ (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃1   ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר ס‬ (Ⅴ)
1. 21  
How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers.
- Quoi donc! la cité fidèle est devenue une prostituée! Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, Et maintenant il y a des assassins! (Ⅱ)
- πω̃ς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων πλήρης κρίσεως ἐν ἡ̨̃ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτη̨̃ νυ̃ν δὲ φονευταί (Ⅲ)
- Quomodo facta est meretrix/ civitas fidelis, plena judicii ?/ justitia habitavit in ea,/ nunc autem homicidæ./ (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃1   איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים ‬ (Ⅴ)
1. 22  
Thy silver is become dross, thy wine mixed with water:
- Ton argent s'est changé en scories, Ton vin a été coupé d'eau. (Ⅱ)
- τὸ ἀργύριον ὑμω̃ν ἀδόκιμον οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἰ̃νον ὕδατι (Ⅲ)
- Argentum tuum versum est in scoriam ;/ vinum tuum mistum est aqua./ (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃1   כספך היה לסיגים סבאך מהול במים ‬ (Ⅴ)
1. 23  
Thy princes are rebellious, and companions of thieves: every one loveth gifts, and followeth after rewards: they judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them.
- Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, Tous aiment les présents et courent après les récompenses; Ils ne font pas droit à l'orphelin, Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. (Ⅱ)
- οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθου̃σιν κοινωνοὶ κλεπτω̃ν ἀγαπω̃ντες δω̃ρα διώκοντες ἀνταπόδομα ὀρφανοι̃ς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρω̃ν οὐ προσέχοντες (Ⅲ)
- Principes tui infideles,/ socii furum./ Omnes diligunt munera,/ sequuntur retributiones./ Pupillo non judicant,/ et causa viduæ non ingreditur ad illos./ (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃1   שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם פ‬ (Ⅴ)
1. 24  
Therefore saith the LORD, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:
- C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, Le Fort d'Israël: Ah! je tirerai satisfaction de mes adversaires, Et je me vengerai de mes ennemis. (Ⅱ)
- διὰ του̃το τάδε λέγει ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ισραηλ οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοι̃ς ὑπεναντίοις καὶ κρίσιν ἐκ τω̃ν ἐχθρω̃ν μου ποιήσω (Ⅲ)
- Propter hoc ait Dominus,/ Deus exercituum, Fortis Israël :/ Heu ! consolabor super hostibus meis,/ et vindicabor de inimicis meis./ (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃1   לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי ‬ (Ⅴ)
1. 25  
And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin:
- Je porterai ma main sur toi, Je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. (Ⅱ)
- καὶ ἐπάξω τὴν χει̃ρά μου ἐπὶ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν τοὺς δὲ ἀπειθου̃ντας ἀπολέσω καὶ ἀφελω̃ πάντας ἀνόμους ἀπὸ σου̃ καὶ πάντας ὑπερηφάνους ταπεινώσω (Ⅲ)
- Et convertam manum meam ad te,/ et excoquam ad puram scoriam tuam,/ et auferam omne stannum tuum./ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃1   ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך ‬ (Ⅴ)
1. 26  
And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.
- Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, Cité fidèle. (Ⅱ)
- καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ' ἀρχη̃ς καὶ μετὰ ταυ̃τα κληθήση̨ πόλις δικαιοσύνης μητρόπολις πιστὴ Σιων (Ⅲ)
- Et restituam judices tuos ut fuerunt prius,/ et consiliarios tuos sicut antiquitus ;/ post hæc vocaberis civitas justi,/ urbs fidelis./ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃1   ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה ‬ (Ⅴ)
1. 27  
Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.
- Sion sera sauvée par la droiture, Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. (Ⅱ)
- μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλωσία αὐτη̃ς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης (Ⅲ)
- Sion in judicio redimetur,/ et reducent eam in justitia./ (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃1   ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה ‬ (Ⅴ)
1. 28  
And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the LORD shall be consumed.
- Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. (Ⅱ)
- καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν κύριον συντελεσθήσονται (Ⅲ)
- Et conteret scelestos, et peccatores simul ;/ et qui dereliquerunt Dominum consumentur./ (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃1   ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו ‬ (Ⅴ)
1. 29  
For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen.
- On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices; (Ⅱ)
- διότι αἰσχυνθήσονται ἐπὶ τοι̃ς εἰδώλοις αὐτω̃ν ἃ αὐτοὶ ἠβούλοντο καὶ ἐπη̨σχύνθησαν ἐπὶ τοι̃ς κήποις αὐτω̃ν ἃ ἐπεθύμησαν (Ⅲ)
- Confundentur enim ab idolis quibus sacrificaverunt,/ et erubescetis super hortis quos elegeratis,/ (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃1   כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם ‬ (Ⅴ)
1. 30  
For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water.
- Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, Comme un jardin qui n'a pas d'eau. (Ⅱ)
- ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυι̃α τὰ φύλλα καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων (Ⅲ)
- cum fueritis velut quercus defluentibus foliis,/ et velut hortus absque aqua./ (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃1   כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה ‬ (Ⅴ)
1. 31  
And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
- L'homme fort sera comme de l'étoupe, Et son oeuvre comme une étincelle; Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, Et il n'y aura personne pour éteindre. (Ⅱ)
- καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτω̃ν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτω̃ν ὡς σπινθη̃ρες πυρός καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων (Ⅲ)
- Et erit fortitudo vestra ut favilla stuppæ,/ et opus vestrum quasi scintilla,/ et succendetur utrumque simul,/ et non erit qui extinguat.] (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃1   והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה ס‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>