Daniel
> Daniel  >
21 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


1. 1  
In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it.
- La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. (Ⅱ)
- ἐν ἔτει τρίτω̨ τη̃ς βασιλείας Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἠ̃λθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλω̃νος εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν (Ⅲ)
- Anno tertio regni Joakim regis Juda, venit Nabuchodonosor, rex Babylonis, in Jerusalem, et obsedit eam : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃1   בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך בבל ירושלם ויצר עליה ‬ (Ⅴ)
1. 2  
And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God: which he carried into the land of Shinar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his god.
- Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebucadnetsar emporta les ustensiles au pays de Schinear, dans la maison de son dieu, il les mit dans la maison du trésor de son dieu. (Ⅱ)
- καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτου̃ τὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ ἀπὸ μέρους τω̃ν σκευω̃ν οἴκου του̃ θεου̃ καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς γη̃ν Σεννααρ οἰ̃κον του̃ θεου̃ αὐτου̃ καὶ τὰ σκεύη εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἰ̃κον θησαυρου̃ του̃ θεου̃ αὐτου̃ (Ⅲ)
- et tradidit Dominus in manu ejus Joakim, regem Juda, et partem vasorum domus Dei : et asportavit ea in terram Sennaar in domum dei sui, et vasa intulit in domum thesauri dei sui. (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃1   ויתן אדני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלהים ויביאם ארץ שנער בית אלהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו ‬ (Ⅴ)
1. 3  
And the king spake unto Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes;
- Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς τω̨̃ Ασφανεζ τω̨̃ ἀρχιευνούχω̨ αὐτου̃ εἰσαγαγει̃ν ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν τη̃ς αἰχμαλωσίας Ισραηλ καὶ ἀπὸ του̃ σπέρματος τη̃ς βασιλείας καὶ ἀπὸ τω̃ν φορθομμιν (Ⅲ)
- Et ait rex Asphenez præposito eunuchorum ut introduceret de filiis Israël, et de semine regio et tyrannorum, (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃1   ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרתמים ‬ (Ⅴ)
1. 4  
Children in whom was no blemish, but well favoured, and skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.
- de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. (Ⅱ)
- νεανίσκους οἱ̃ς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοι̃ς μω̃μος καὶ καλοὺς τη̨̃ ὄψει καὶ συνιέντας ἐν πάση̨ σοφία̨ καὶ γιγνώσκοντας γνω̃σιν καὶ διανοουμένους φρόνησιν καὶ οἱ̃ς ἐστιν ἰσχὺς ἐν αὐτοι̃ς ἑστάναι ἐν τω̨̃ οἴκω̨ του̃ βασιλέως καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ γλω̃σσαν Χαλδαίων (Ⅲ)
- pueros in quibus nulla esset macula, decoros forma, et eruditos omni sapientia, cautos scientia, et doctos disciplina, et qui possent stare in palatio regis, ut doceret eos litteras et linguam Chaldæorum. (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃1   ילדים אשר אין בהם כל *מאום **מום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים ‬ (Ⅴ)
1. 5  
And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank: so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king.
- Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. (Ⅱ)
- καὶ διέταξεν αὐτοι̃ς ὁ βασιλεὺς τὸ τη̃ς ἡμέρας καθ' ἡμέραν ἀπὸ τη̃ς τραπέζης του̃ βασιλέως καὶ ἀπὸ του̃ οἴνου του̃ πότου αὐτου̃ καὶ θρέψαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ μετὰ ταυ̃τα στη̃ναι ἐνώπιον του̃ βασιλέως (Ⅲ)
- Et constituit eis rex annonam per singulos dies de cibis suis, et de vino unde bibebat ipse, ut enutriti tribus annis, postea starent in conspectu regis. (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃1   וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך ‬ (Ⅴ)
1. 6  
Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:
- Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. (Ⅱ)
- καὶ ἐγένετο ἐν αὐτοι̃ς ἐκ τω̃ν υἱω̃ν Ιουδα Δανιηλ καὶ Ανανιας καὶ Μισαηλ καὶ Αζαριας (Ⅲ)
- Fuerunt ergo inter eos de filiis Juda, Daniel, Ananias, Misaël, et Azarias. (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃1   ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה ‬ (Ⅴ)
1. 7  
Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abednego.
- Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, à Mischaël celui de Méschac, et à Azaria celui d'Abed Nego. (Ⅱ)
- καὶ ἐπέθηκεν αὐτοι̃ς ὁ ἀρχιευνου̃χος ὀνόματα τω̨̃ Δανιηλ Βαλτασαρ καὶ τω̨̃ Ανανια Σεδραχ καὶ τω̨̃ Μισαηλ Μισαχ καὶ τω̨̃ Αζαρια Αβδεναγω (Ⅲ)
- Et imposuit eis præpositus eunuchorum nomina : Danieli, Baltassar ; Ananiæ, Sidrach ; Misaëli, Misach ; et Azariæ, Abdenago. (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃1   וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו ‬ (Ⅴ)
1. 8  
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank: therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.
- Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. (Ⅱ)
- καὶ ἔθετο Δανιηλ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτου̃ ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθη̨̃ ἐν τη̨̃ τραπέζη̨ του̃ βασιλέως καὶ ἐν τω̨̃ οἴνω̨ του̃ πότου αὐτου̃ καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνου̃χον ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθη̨̃ (Ⅲ)
- Proposuit autem Daniel in corde suo ne pollueretur de mensa regis, neque de vino potus ejus : et rogavit eunuchorum præpositum ne contaminaretur. (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃1   וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל ‬ (Ⅴ)
1. 9  
Now God had brought Daniel into favour and tender love with the prince of the eunuchs.
- Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. (Ⅱ)
- καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς τὸν Δανιηλ εἰς ἔλεον καὶ εἰς οἰκτιρμὸν ἐνώπιον του̃ ἀρχιευνούχου (Ⅲ)
- Dedit autem Deus Danieli gratiam et misericordiam in conspectu principis eunuchorum. (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃1   ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים ‬ (Ⅴ)
1. 10  
And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink: for why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? then shall ye make me endanger my head to the king.
- Le chef des eunuques dit à Daniel: Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire; car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν ὁ ἀρχιευνου̃χος τω̨̃ Δανιηλ φοβου̃μαι ἐγὼ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρω̃σιν ὑμω̃ν καὶ τὴν πόσιν ὑμω̃ν μήποτε ἴδη̨ τὰ πρόσωπα ὑμω̃ν σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμω̃ν καὶ καταδικάσητε τὴν κεφαλήν μου τω̨̃ βασιλει̃ (Ⅲ)
- Et ait princeps eunuchorum ad Danielem : Timeo ego dominum meum regem, qui constituit vobis cibum et potum : qui si viderit vultus vestros macilentiores præ ceteris adolescentibus coævis vestris, condemnabitis caput meum regi. (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃1   ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את אדני המלך אשר מנה את מאכלכם ואת משתיכם אשר למה יראה את פניכם זעפים מן הילדים אשר כגילכם וחיבתם את ראשי למלך ‬ (Ⅴ)
1. 11  
Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,
- Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et d'Azaria: (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν Δανιηλ πρὸς Αμελσαδ ὃν κατέστησεν ὁ ἀρχιευνου̃χος ἐπὶ Δανιηλ Ανανιαν Μισαηλ Αζαριαν (Ⅲ)
- Et dixit Daniel ad Malasar, quem constituerat princeps eunuchorum super Danielem, Ananiam, Misaëlem, et Azariam : (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃1   ויאמר דניאל אל המלצר אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה ‬ (Ⅴ)
1. 12  
Prove thy servants, I beseech thee, ten days; and let them give us pulse to eat, and water to drink.
- Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire; (Ⅱ)
- πείρασον δὴ τοὺς παι̃δάς σου ἡμέρας δέκα καὶ δότωσαν ἡμι̃ν ἀπὸ τω̃ν σπερμάτων καὶ φαγόμεθα καὶ ὕδωρ πιόμεθα (Ⅲ)
- Tenta nos, obsecro, servos tuos, diebus decem, et dentur nobis legumina ad vescendum, et aqua ad bibendum : (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃1   נס נא את עבדיך ימים עשרה ויתנו לנו מן הזרעים ונאכלה ומים ונשתה ‬ (Ⅴ)
1. 13  
Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat: and as thou seest, deal with thy servants.
- tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. (Ⅱ)
- καὶ ὀφθήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ ἰδέαι ἡμω̃ν καὶ αἱ ἰδέαι τω̃ν παιδαρίων τω̃ν ἐσθιόντων τὴν τράπεζαν του̃ βασιλέως καὶ καθὼς ἂν ἴδη̨ς ποίησον μετὰ τω̃ν παίδων σου (Ⅲ)
- et contemplare vultus nostros, et vultus puerorum, qui vescuntur cibo regio : et sicut videris, facies cum servis tuis. (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃1   ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פתבג המלך וכאשר תראה עשה עם עבדיך ‬ (Ⅴ)
1. 14  
So he consented to them in this matter, and proved them ten days.
- Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant dix jours. (Ⅱ)
- καὶ εἰσήκουσεν αὐτω̃ν καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα (Ⅲ)
- Qui, audito sermone hujuscemodi, tentavit eos diebus decem. (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃1   וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה ‬ (Ⅴ)
1. 15  
And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat.
- Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. (Ⅱ)
- καὶ μετὰ τὸ τέλος τω̃ν δέκα ἡμερω̃ν ὡράθησαν αἱ ἰδέαι αὐτω̃ν ἀγαθαὶ καὶ ἰσχυραὶ ται̃ς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ παιδάρια τὰ ἐσθίοντα τὴν τράπεζαν του̃ βασιλέως (Ⅲ)
- Post dies autem decem, apparuerunt vultus eorum meliores, et corpulentiores præ omnibus pueris, qui vescebantur cibo regio. (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃1   ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האכלים את פתבג המלך ‬ (Ⅴ)
1. 16  
Thus Melzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink; and gave them pulse.
- L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. (Ⅱ)
- καὶ ἐγένετο Αμελσαδ ἀναιρούμενος τὸ δει̃πνον αὐτω̃ν καὶ τὸν οἰ̃νον του̃ πόματος αὐτω̃ν καὶ ἐδίδου αὐτοι̃ς σπέρματα (Ⅲ)
- Porro Malasar tollebat cibaria, et vinum potus eorum : dabatque eis legumina. (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃1   ויהי המלצר נשא את פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים ‬ (Ⅴ)
1. 17  
As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams.
- Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. (Ⅱ)
- καὶ τὰ παιδάρια ταυ̃τα οἱ τέσσαρες αὐτοί ἔδωκεν αὐτοι̃ς ὁ θεὸς σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἐν πάση̨ γραμματικη̨̃ καὶ σοφία̨ καὶ Δανιηλ συνη̃κεν ἐν πάση̨ ὁράσει καὶ ἐνυπνίοις (Ⅲ)
- Pueris autem his dedit Deus scientiam et disciplinam, in omni libro et sapientia : Danieli autem intelligentiam omnium visionum et somniorum. (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃1   והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות ‬ (Ⅴ)
1. 18  
Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.
- Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebucadnetsar. (Ⅱ)
- καὶ μετὰ τὸ τέλος τω̃ν ἡμερω̃ν ὡ̃ν εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγει̃ν αὐτούς καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιευνου̃χος ἐναντίον Ναβουχοδονοσορ (Ⅲ)
- Completis itaque diebus, post quos dixerat rex ut introducerentur, introduxit eos præpositus eunuchorum in conspectu Nabuchodonosor. (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃1   ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר ‬ (Ⅴ)
1. 19  
And the king communed with them; and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: therefore stood they before the king.
- Le roi s'entretint avec eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. (Ⅱ)
- καὶ ἐλάλησεν μετ' αὐτω̃ν ὁ βασιλεύς καὶ οὐχ εὑρέθησαν ἐκ πάντων αὐτω̃ν ὅμοιοι Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια καὶ ἔστησαν ἐνώπιον του̃ βασιλέως (Ⅲ)
- Cumque eis locutus fuisset rex, non sunt inventi tales de universis, ut Daniel, Ananias, Misaël, et Azarias : et steterunt in conspectu regis. (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃1   וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך ‬ (Ⅴ)
1. 20  
And in all matters of wisdom and understanding, that the king enquired of them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm.
- Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. (Ⅱ)
- καὶ ἐν παντὶ ῥήματι σοφίας καὶ ἐπιστήμης ὡ̃ν ἐζήτησεν παρ' αὐτω̃ν ὁ βασιλεύς εὑ̃ρεν αὐτοὺς δεκαπλασίονας παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους τοὺς ὄντας ἐν πάση̨ τη̨̃ βασιλεία̨ αὐτου̃ (Ⅲ)
- Et omne verbum sapientiæ et intellectus, quod sciscitatus est ab eis rex, invenit in eis decuplum super cunctos ariolos et magos qui erant in universo regno ejus. (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃1   וכל דבר חכמת בינה אשר בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל החרטמים האשפים אשר בכל מלכותו ‬ (Ⅴ)
1. 21  
And Daniel continued even unto the first year of king Cyrus.
- Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. (Ⅱ)
- καὶ ἐγένετο Δανιηλ ἕως ἔτους ἑνὸς Κύρου του̃ βασιλέως (Ⅲ)
- Fuit autem Daniel usque ad annum primum Cyri regis. (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃1   ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | | | | | | | |
>>