Leviticus
> Leviticus  >
55 Verses | Page 1 / 2
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


25. 1  
And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying,
- L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, et dit: (Ⅱ)
- καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν ἐν τω̨̃ ὄρει Σινα λέγων (Ⅲ)
- Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinai, dicens : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃25  וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר ‬ (Ⅴ)
25. 2  
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.
- Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera: ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. (Ⅱ)
- λάλησον τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ καὶ ἐρει̃ς πρὸς αὐτούς ἐὰν εἰσέλθητε εἰς τὴν γη̃ν ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμι̃ν καὶ ἀναπαύσεται ἡ γη̃ ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμι̃ν σάββατα τω̨̃ κυρίω̨ (Ⅲ)
- Loquere filiis Israël, et dices ad eos : Quando ingressi fueritis terram quam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum Domino. (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃25  דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה ‬ (Ⅴ)
25. 3  
Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;
- Pendant six années tu ensemenceras ton champ, pendant six années tu tailleras ta vigne; et tu en recueilleras le produit. (Ⅱ)
- ἓξ ἔτη σπερει̃ς τὸν ἀγρόν σου καὶ ἓξ ἔτη τεμει̃ς τὴν ἄμπελόν σου καὶ συνάξεις τὸν καρπὸν αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Sex annis seres agrum tuum, et sex annis putabis vineam tuam, colligesque fructus ejus : (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃25  שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה ‬ (Ⅴ)
25. 4  
But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.
- Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel: tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. (Ⅱ)
- τω̨̃ δὲ ἔτει τω̨̃ ἑβδόμω̨ σάββατα ἀνάπαυσις ἔσται τη̨̃ γη̨̃ σάββατα τω̨̃ κυρίω̨ τὸν ἀγρόν σου οὐ σπερει̃ς καὶ τὴν ἄμπελόν σου οὐ τεμει̃ς (Ⅲ)
- septimo autem anno sabbatum erit terræ, requietionis Domini : agrum non seres, et vineam non putabis. (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃25  ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר ‬ (Ⅴ)
25. 5  
That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed: for it is a year of rest unto the land.
- Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée: ce sera une année de repos pour la terre. (Ⅱ)
- καὶ τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα του̃ ἀγρου̃ σου οὐκ ἐκθερίσεις καὶ τὴν σταφυλὴν του̃ ἁγιάσματός σου οὐκ ἐκτρυγήσεις ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως ἔσται τη̨̃ γη̨̃ (Ⅲ)
- Quæ sponte gignet humus, non metes : et uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam : annus enim requietionis terræ est : (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃25  את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ ‬ (Ⅴ)
25. 6  
And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee.
- Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeurent avec toi, (Ⅱ)
- καὶ ἔσται τὰ σάββατα τη̃ς γη̃ς βρώματά σοι καὶ τω̨̃ παιδί σου καὶ τη̨̃ παιδίσκη̨ σου καὶ τω̨̃ μισθωτω̨̃ σου καὶ τω̨̃ παροίκω̨ τω̨̃ προσκειμένω̨ πρὸς σέ (Ⅲ)
- sed erunt vobis in cibum, tibi et servo tuo, ancillæ et mercenario tuo, et advenæ qui peregrinantur apud te : (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃25  והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ‬ (Ⅴ)
25. 7  
And for thy cattle, and for the beast that are in thy land, shall all the increase thereof be meat.
- à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays; tout son produit servira de nourriture. (Ⅱ)
- καὶ τοι̃ς κτήνεσίν σου καὶ τοι̃ς θηρίοις τοι̃ς ἐν τη̨̃ γη̨̃ σου ἔσται πα̃ν τὸ γένημα αὐτου̃ εἰς βρω̃σιν (Ⅲ)
- jumentis tuis et pecoribus, omnia quæ nascuntur præbebunt cibum.\ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃25  ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל ס‬ (Ⅴ)
25. 8  
And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years.
- Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'années feront quarante-neuf ans. (Ⅱ)
- καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτω̨̃ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτω̃ν ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτω̃ν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη (Ⅲ)
- Numerabis quoque tibi septem hebdomadas annorum, id est, septies septem, quæ simul faciunt annos quadraginta novem : (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃25  וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה ‬ (Ⅴ)
25. 9  
Then shalt thou cause the trumpet of the jubilee to sound on the tenth day of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
- Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette; le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. (Ⅱ)
- καὶ διαγγελει̃τε σάλπιγγος φωνη̨̃ ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃ ὑμω̃ν τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ ἑβδόμω̨ τη̨̃ δεκάτη̨ του̃ μηνός τη̨̃ ἡμέρα̨ του̃ ἱλασμου̃ διαγγελει̃τε σάλπιγγι ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃ ὑμω̃ν (Ⅲ)
- et clanges buccina mense septimo, decima die mensis, propitiationis tempore, in universa terra vestra. (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃25  והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם ‬ (Ⅴ)
25. 10  
And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubilee unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.
- Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. (Ⅱ)
- καὶ ἁγιάσετε τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸν καὶ διαβοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς πα̃σιν τοι̃ς κατοικου̃σιν αὐτήν ἐνιαυτὸς ἀφέσεως σημασία αὕτη ἔσται ὑμι̃ν καὶ ἀπελεύσεται εἱ̃ς ἕκαστος εἰς τὴν κτη̃σιν αὐτου̃ καὶ ἕκαστος εἰς τὴν πατρίδα αὐτου̃ ἀπελεύσεσθε (Ⅲ)
- Sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terræ tuæ : ipse est enim jubilæus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam : (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃25  וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו ‬ (Ⅴ)
25. 11  
A jubilee shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed.
- La cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. (Ⅱ)
- ἀφέσεως σημασία αὕτη τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸς ἔσται ὑμι̃ν οὐ σπερει̃τε οὐδὲ ἀμήσετε τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα αὐτη̃ς καὶ οὐ τρυγήσετε τὰ ἡγιασμένα αὐτη̃ς (Ⅲ)
- quia jubilæus est, et quinquagesimus annus. Non seretis neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiæ non colligetis, (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃25  יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה ‬ (Ⅴ)
25. 12  
For it is the jubilee; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.
- Car c'est le jubilé: vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. (Ⅱ)
- ὅτι ἀφέσεως σημασία ἐστίν ἅγιον ἔσται ὑμι̃ν ἀπὸ τω̃ν πεδίων φάγεσθε τὰ γενήματα αὐτη̃ς (Ⅲ)
- ob sanctificationem jubilæi : sed statim oblata comedetis.\ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃25  כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה ‬ (Ⅴ)
25. 13  
In the year of this jubilee ye shall return every man unto his possession.
- Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. (Ⅱ)
- ἐν τω̨̃ ἔτει τη̃ς ἀφέσεως σημασία̨ αὐτη̃ς ἐπανελεύσεται ἕκαστος εἰς τὴν κτη̃σιν αὐτου̃ (Ⅲ)
- Anno jubilæi, redient omnes ad possessiones suas. (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃25  בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו ‬ (Ⅴ)
25. 14  
And if thou sell ought unto thy neighbor, or buyest ought of thy neighbor's hand, ye shall not oppress one another:
- Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ ἀποδω̨̃ πρα̃σιν τω̨̃ πλησίον σου ἐὰν καὶ κτήση̨ παρὰ του̃ πλησίον σου μὴ θλιβέτω ἄνθρωπος τὸν πλησίον (Ⅲ)
- Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo, (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃25  וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו ‬ (Ⅴ)
25. 15  
According to the number of years after the jubilee thou shalt buy of thy neighbor, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee:
- Tu achèteras de ton prochain, en comptant les années depuis le jubilé; et il te vendra, en comptant les années de rapport. (Ⅱ)
- κατὰ ἀριθμὸν ἐτω̃ν μετὰ τὴν σημασίαν κτήση̨ παρὰ του̃ πλησίον κατὰ ἀριθμὸν ἐνιαυτω̃ν γενημάτων ἀποδώσεταί σοι (Ⅲ)
- et juxta supputationem frugum vendet tibi. (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃25  במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך ‬ (Ⅴ)
25. 16  
According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.
- Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix; et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras; car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. (Ⅱ)
- καθότι ἂν πλει̃ον τω̃ν ἐτω̃ν πληθύνη̨ τὴν ἔγκτησιν αὐτου̃ καὶ καθότι ἂν ἔλαττον τω̃ν ἐτω̃ν ἐλαττονώση̨ τὴν κτη̃σιν αὐτου̃ ὅτι ἀριθμὸν γενημάτων αὐτου̃ οὕτως ἀποδώσεταί σοι (Ⅲ)
- Quanto plures anni remanserint post jubilæum, tanto crescet et pretium : et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit : tempus enim frugum vendet tibi. (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃25  לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך ‬ (Ⅴ)
25. 17  
Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy God: for I am the LORD your God.
- Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu; car je suis l'Éternel, votre Dieu. (Ⅱ)
- μὴ θλιβέτω ἄνθρωπος τὸν πλησίον καὶ φοβηθήση̨ κύριον τὸν θεόν σου ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Nolite affligere contribules vestros, sed timeat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus Deus vester. (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃25  ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם ‬ (Ⅴ)
25. 18  
Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety.
- Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique; et vous habiterez en sécurité dans le pays. (Ⅱ)
- καὶ ποιήσετε πάντα τὰ δικαιώματά μου καὶ πάσας τὰς κρίσεις μου καὶ φυλάξασθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τη̃ς γη̃ς πεποιθότες (Ⅲ)
- Facite præcepta mea, et judicia custodite, et implete ea : ut habitare possitis in terra absque ullo pavore, (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃25  ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח ‬ (Ⅴ)
25. 19  
And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.
- Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. (Ⅱ)
- καὶ δώσει ἡ γη̃ τὰ ἐκφόρια αὐτη̃ς καὶ φάγεσθε εἰς πλησμονὴν καὶ κατοικήσετε πεποιθότες ἐπ' αὐτη̃ς (Ⅲ)
- et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes. (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃25  ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה ‬ (Ⅴ)
25. 20  
And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase:
- Si vous dites: Que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ λέγητε τί φαγόμεθα ἐν τω̨̃ ἔτει τω̨̃ ἑβδόμω̨ τούτω̨ ἐὰν μὴ σπείρωμεν μηδὲ συναγάγωμεν τὰ γενήματα ἡμω̃ν (Ⅲ)
- Quod si dixeritis : Quid comedemus anno septimo, si non severimus, neque collegerimus fruges nostras ? (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃25  וכי תאמרו מה נאכל‪[c]‬‪[n]‬ בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו ‬ (Ⅴ)
25. 21  
Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years.
- je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour trois ans. (Ⅱ)
- καὶ ἀποστελω̃ τὴν εὐλογίαν μου ὑμι̃ν ἐν τω̨̃ ἔτει τω̨̃ ἕκτω̨ καὶ ποιήσει τὰ γενήματα αὐτη̃ς εἰς τὰ τρία ἔτη (Ⅲ)
- dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum : (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃25  וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים ‬ (Ⅴ)
25. 22  
And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store.
- Vous sèmerez la huitième année, et vous mangerez de l'ancienne récolte; jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. (Ⅱ)
- καὶ σπερει̃τε τὸ ἔτος τὸ ὄγδοον καὶ φάγεσθε ἀπὸ τω̃ν γενημάτων παλαιά ἕως του̃ ἔτους του̃ ἐνάτου ἕως ἂν ἔλθη̨ τὸ γένημα αὐτη̃ς φάγεσθε παλαιὰ παλαιω̃ν (Ⅲ)
- seretisque anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum : donec nova nascantur, edetis vetera. (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃25  וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן ‬ (Ⅴ)
25. 23  
The land shall not be sold for ever: for the land is mine, for ye are strangers and sojourners with me.
- Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. (Ⅱ)
- καὶ ἡ γη̃ οὐ πραθήσεται εἰς βεβαίωσιν ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ γη̃ διότι προσήλυτοι καὶ πάροικοι ὑμει̃ς ἐστε ἐναντίον μου (Ⅲ)
- Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, et vos advenæ et coloni mei estis : (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃25  והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי ‬ (Ⅴ)
25. 24  
And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
- Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. (Ⅱ)
- καὶ κατὰ πα̃σαν γη̃ν κατασχέσεως ὑμω̃ν λύτρα δώσετε τη̃ς γη̃ς (Ⅲ)
- unde cuncta regio possessionis vestræ sub redemptionis conditione vendetur. (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃25  ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ ס‬ (Ⅴ)
25. 25  
If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold.
- Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ πένηται ὁ ἀδελφός σου ὁ μετὰ σου̃ καὶ ἀποδω̃ται ἀπὸ τη̃ς κατασχέσεως αὐτου̃ καὶ ἔλθη̨ ὁ ἀγχιστεύων ἐγγίζων ἔγγιστα αὐτου̃ καὶ λυτρώσεται τὴν πρα̃σιν του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ (Ⅲ)
- Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat. (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃25  כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו ‬ (Ⅴ)
25. 26  
And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it;
- Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ μὴ ἠ̨̃ τινι ὁ ἀγχιστεύων καὶ εὐπορηθη̨̃ τη̨̃ χειρὶ καὶ εὑρεθη̨̃ αὐτω̨̃ τὸ ἱκανὸν λύτρα αὐτου̃ (Ⅲ)
- Sin autem non habuerit proximum, et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire, (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃25  ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו ‬ (Ⅴ)
25. 27  
Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession.
- il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur, et retournera dans sa propriété. (Ⅱ)
- καὶ συλλογιει̃ται τὰ ἔτη τη̃ς πράσεως αὐτου̃ καὶ ἀποδώσει ὃ ὑπερέχει τω̨̃ ἀνθρώπω̨ ὡ̨̃ ἀπέδοτο ἑαυτὸν αὐτω̨̃ καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν κατάσχεσιν αὐτου̃ (Ⅲ)
- computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit : et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam. (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃25  וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו ‬ (Ⅴ)
25. 28  
But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubilee: and in the jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession.
- S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé; au jubilé, il retournera dans sa propriété, et l'acquéreur en sortira. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ μὴ εὐπορηθη̨̃ ἡ χεὶρ αὐτου̃ τὸ ἱκανὸν ὥστε ἀποδου̃ναι αὐτω̨̃ καὶ ἔσται ἡ πρα̃σις τω̨̃ κτησαμένω̨ αὐτὰ ἕως του̃ ἕκτου ἔτους τη̃ς ἀφέσεως καὶ ἐξελεύσεται τη̨̃ ἀφέσει καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν κατάσχεσιν αὐτου̃ (Ⅲ)
- Quod si non invenerit manus ejus ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat, usque ad annum jubilæum. In ipso enim omnis venditio redibit ad dominum et ad possessorem pristinum. (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃25  ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו ‬ (Ⅴ)
25. 29  
And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it.
- Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente; son droit de rachat durera un an. (Ⅱ)
- ἐὰν δέ τις ἀποδω̃ται οἰκίαν οἰκητὴν ἐν πόλει τετειχισμένη̨ καὶ ἔσται ἡ λύτρωσις αὐτη̃ς ἕως πληρωθη̨̃ ἐνιαυτὸς ἡμερω̃ν ἔσται ἡ λύτρωσις αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Qui vendiderit domum intra urbis muros, habebit licentiam redimendi, donec unus impleatur annus. (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃25  ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו ‬ (Ⅴ)
25. 30  
And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubilee.
- Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants; il n'en sortira point au jubilé. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ μὴ λυτρωθη̨̃ ἕως ἂν πληρωθη̨̃ αὐτη̃ς ἐνιαυτὸς ὅλος κυρωθήσεται ἡ οἰκία ἡ οὐ̃σα ἐν πόλει τη̨̃ ἐχούση̨ τει̃χος βεβαίως τω̨̃ κτησαμένω̨ αὐτὴν εἰς τὰς γενεὰς αὐτου̃ καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ἐν τη̨̃ ἀφέσει (Ⅲ)
- Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit eam, et posteri ejus in perpetuum, et redimi non poterit, etiam in jubilæo. (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃25  ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר *לא **לו חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל ‬ (Ⅴ)
25. 31  
But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubilee.
- Les maisons des villages non entourés de murs seront considérées comme des fonds de terre; elles pourront être rachetées, et l'acquéreur en sortira au jubilé. (Ⅱ)
- αἱ δὲ οἰκίαι αἱ ἐν ἐπαύλεσιν αἱ̃ς οὐκ ἔστιν ἐν αὐται̃ς τει̃χος κύκλω̨ πρὸς τὸν ἀγρὸν τη̃ς γη̃ς λογισθήτωσαν λυτρωταὶ διὰ παντὸς ἔσονται καὶ ἐν τη̨̃ ἀφέσει ἐξελεύσονται (Ⅲ)
- Sin autem in villa domus, quæ muros non habet, agrorum jure vendetur : si ante redempta non fuerit, in jubilæo revertetur ad dominum. (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃25  ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא ‬ (Ⅴ)
25. 32  
Notwithstanding the cities of the Levites, and the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time.
- Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. (Ⅱ)
- καὶ αἱ πόλεις τω̃ν Λευιτω̃ν οἰκίαι τω̃ν πόλεων αὐτω̃ν κατασχέσεως λυτρωταὶ διὰ παντὸς ἔσονται τοι̃ς Λευίταις (Ⅲ)
- Ædes Levitarum quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi : (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃25  וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים ‬ (Ⅴ)
25. 33  
And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in the year of jubilee: for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.
- Celui qui achètera des Lévites une maison, sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait; car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. (Ⅱ)
- καὶ ὃς ἂν λυτρωσάμενος παρὰ τω̃ν Λευιτω̃ν καὶ ἐξελεύσεται ἡ διάπρασις αὐτω̃ν οἰκιω̃ν πόλεως κατασχέσεως αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ ἀφέσει ὅτι οἰκίαι τω̃ν πόλεων τω̃ν Λευιτω̃ν κατάσχεσις αὐτω̃ν ἐν μέσω̨ υἱω̃ν Ισραηλ (Ⅲ)
- si redemptæ non fuerint, in jubilæo revertentur ad dominos, quia domus urbium Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israël. (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃25  ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל ‬ (Ⅴ)
25. 34  
But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it is their perpetual possession.
- Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre; car ils en ont à perpétuité la possession. (Ⅱ)
- καὶ οἱ ἀγροὶ οἱ ἀφωρισμένοι ται̃ς πόλεσιν αὐτω̃ν οὐ πραθήσονται ὅτι κατάσχεσις αἰωνία του̃το αὐτω̃ν ἐστιν (Ⅲ)
- Suburbana autem eorum non veneant, quia possessio sempiterna est.\ (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃25  ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם ס‬ (Ⅴ)
25. 35  
And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
- Si ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras; tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ πένηται ὁ ἀδελφός σου καὶ ἀδυνατήση̨ ται̃ς χερσὶν παρὰ σοί ἀντιλήμψη̨ αὐτου̃ ὡς προσηλύτου καὶ παροίκου καὶ ζήσεται ὁ ἀδελφός σου μετὰ σου̃ (Ⅲ)
- Si attenuatus fuerit frater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam et peregrinum, et vixerit tecum, (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃25  וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך ‬ (Ⅴ)
25. 36  
Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
- Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. (Ⅱ)
- οὐ λήμψη̨ παρ' αὐτου̃ τόκον οὐδὲ ἐπὶ πλήθει καὶ φοβηθήση̨ τὸν θεόν σου ἐγὼ κύριος καὶ ζήσεται ὁ ἀδελφός σου μετὰ σου̃ (Ⅲ)
- ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti : time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te. (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃25  אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך ‬ (Ⅴ)
25. 37  
Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.
- Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. (Ⅱ)
- τὸ ἀργύριόν σου οὐ δώσεις αὐτω̨̃ ἐπὶ τόκω̨ καὶ ἐπὶ πλεονασμὸν οὐ δώσεις αὐτω̨̃ τὰ βρώματά σου (Ⅲ)
- Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superabundantiam non exiges. (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃25  את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך ‬ (Ⅴ)
25. 38  
I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God.
- Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. (Ⅱ)
- ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμα̃ς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου δου̃ναι ὑμι̃ν τὴν γη̃ν Χανααν ὥστε εἰ̃ναι ὑμω̃ν θεός (Ⅲ)
- Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægypti, ut darem vobis terram Chanaan, et essem vester Deus.\ (Ⅳ)
- ‫ 38 ׃25  אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים ס‬ (Ⅴ)
25. 39  
And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:
- Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ ταπεινωθη̨̃ ὁ ἀδελφός σου παρὰ σοὶ καὶ πραθη̨̃ σοι οὐ δουλεύσει σοι δουλείαν οἰκέτου (Ⅲ)
- Si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum, (Ⅳ)
- ‫ 39 ׃25  וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד ‬ (Ⅴ)
25. 40  
But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubilee.
- Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure; il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. (Ⅱ)
- ὡς μισθωτὸς ἢ πάροικος ἔσται σοι ἕως του̃ ἔτους τη̃ς ἀφέσεως ἐργα̃ται παρὰ σοί (Ⅲ)
- sed quasi mercenarius et colonus erit : usque ad annum jubilæum operabitur apud te, (Ⅳ)
- ‫ 40 ׃25  כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך ‬ (Ⅴ)
25. 41  
And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
- Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. (Ⅱ)
- καὶ ἐξελεύσεται τη̨̃ ἀφέσει καὶ τὰ τέκνα αὐτου̃ μετ' αὐτου̃ καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν γενεὰν αὐτου̃ εἰς τὴν κατάσχεσιν τὴν πατρικὴν ἀποδραμει̃ται (Ⅲ)
- et postea egredietur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem, ad possessionem patrum suorum. (Ⅳ)
- ‫ 41 ׃25  ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב ‬ (Ⅴ)
25. 42  
For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.
- Car ce sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte; ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. (Ⅱ)
- διότι οἰκέται μού εἰσιν οὑ̃τοι οὓς ἐξήγαγον ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου οὐ πραθήσεται ἐν πράσει οἰκέτου (Ⅲ)
- Mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Ægypti : non veneant conditione servorum : (Ⅳ)
- ‫ 42 ׃25  כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד ‬ (Ⅴ)
25. 43  
Thou shalt not rule over him with rigor; but shalt fear thy God.
- Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. (Ⅱ)
- οὐ κατατενει̃ς αὐτὸν ἐν τω̨̃ μόχθω̨ καὶ φοβηθήση̨ κύριον τὸν θεόν σου (Ⅲ)
- ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum. (Ⅳ)
- ‫ 43 ׃25  לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך ‬ (Ⅴ)
25. 44  
Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.
- C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront, c'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. (Ⅱ)
- καὶ παι̃ς καὶ παιδίσκη ὅσοι ἂν γένωνταί σοι ἀπὸ τω̃ν ἐθνω̃ν ὅσοι κύκλω̨ σού εἰσιν ἀπ' αὐτω̃ν κτήσεσθε δου̃λον καὶ δούλην (Ⅲ)
- Servus et ancilla sint vobis de nationibus quæ in circuitu vestro sunt : (Ⅳ)
- ‫ 44 ׃25  ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה ‬ (Ⅴ)
25. 45  
Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.
- Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays; et ils seront votre propriété. (Ⅱ)
- καὶ ἀπὸ τω̃ν υἱω̃ν τω̃ν παροίκων τω̃ν ὄντων ἐν ὑμι̃ν ἀπὸ τούτων κτήσεσθε καὶ ἀπὸ τω̃ν συγγενω̃ν αὐτω̃ν ὅσοι ἂν γένωνται ἐν τη̨̃ γη̨̃ ὑμω̃ν ἔστωσαν ὑμι̃ν εἰς κατάσχεσιν (Ⅲ)
- et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra, hos habebitis famulos : (Ⅳ)
- ‫ 45 ׃25  וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה ‬ (Ⅴ)
25. 46  
And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigor.
- Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété; vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. (Ⅱ)
- καὶ καταμεριει̃τε αὐτοὺς τοι̃ς τέκνοις ὑμω̃ν μεθ' ὑμα̃ς καὶ ἔσονται ὑμι̃ν κατόχιμοι εἰς τὸν αἰω̃να τω̃ν ἀδελφω̃ν ὑμω̃ν τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτου̃ οὐ κατατενει̃ αὐτὸν ἐν τοι̃ς μόχθοις (Ⅲ)
- et hæreditario jure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in æternum : fratres autem vestros filios Israël ne opprimatis per potentiam. (Ⅳ)
- ‫ 46 ׃25  והתנחלתם‪[1]‬ אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך ס‬ (Ⅴ)
25. 47  
And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family:
- Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ εὕρη̨ ἡ χεὶρ του̃ προσηλύτου ἢ του̃ παροίκου του̃ παρὰ σοὶ καὶ ἀπορηθεὶς ὁ ἀδελφός σου πραθη̨̃ τω̨̃ προσηλύτω̨ ἢ τω̨̃ παροίκω̨ τω̨̃ παρὰ σοὶ ἐκ γενετη̃ς προσηλύτω̨ (Ⅲ)
- Si invaluerit apud vos manus advenæ atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe ejus : (Ⅳ)
- ‫ 47 ׃25  וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר ‬ (Ⅴ)
25. 48  
After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
- il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu: un de ses frères pourra le racheter. (Ⅱ)
- μετὰ τὸ πραθη̃ναι αὐτω̨̃ λύτρωσις ἔσται αὐτω̨̃ εἱ̃ς τω̃ν ἀδελφω̃ν αὐτου̃ λυτρώσεται αὐτόν (Ⅲ)
- post venditionem potest redimi. Qui voluerit ex fratribus suis, redimet eum, (Ⅳ)
- ‫ 48 ׃25  אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו ‬ (Ⅴ)
25. 49  
Either his uncle, or his uncle's son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.
- Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents, pourra le racheter; ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. (Ⅱ)
- ἀδελφὸς πατρὸς αὐτου̃ ἢ υἱὸς ἀδελφου̃ πατρὸς λυτρώσεται αὐτὸν ἢ ἀπὸ τω̃ν οἰκείων τω̃ν σαρκω̃ν αὐτου̃ ἐκ τη̃ς φυλη̃ς αὐτου̃ λυτρώσεται αὐτόν ἐὰν δὲ εὐπορηθεὶς ται̃ς χερσὶν λυτρώσηται ἑαυτόν (Ⅲ)
- et patruus, et patruelis, et consanguineus, et affinis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se, (Ⅳ)
- ‫ 49 ׃25  או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל ‬ (Ⅴ)
25. 50  
And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubilee: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.
- Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé; et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. (Ⅱ)
- καὶ συλλογιει̃ται πρὸς τὸν κεκτημένον αὐτὸν ἀπὸ του̃ ἔτους οὑ̃ ἀπέδοτο ἑαυτὸν αὐτω̨̃ ἕως του̃ ἐνιαυτου̃ τη̃ς ἀφέσεως καὶ ἔσται τὸ ἀργύριον τη̃ς πράσεως αὐτου̃ ὡς μισθίου ἔτος ἐξ ἔτους ἔσται μετ' αὐτου̃ (Ⅲ)
- supputatis dumtaxat annis a tempore venditionis suæ usque ad annum jubilæum : et pecunia, qua venditus fuerat, juxta annorum numerum, et rationem mercenarii supputata. (Ⅳ)
- ‫ 50 ׃25  וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 25
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25| | |
>>