Leviticus
> Leviticus  >
46 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


26. 1  
Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the LORD your God.
- Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis l'Éternel, votre Dieu. (Ⅱ)
- οὐ ποιήσετε ὑμι̃ν αὐτοι̃ς χειροποίητα οὐδὲ γλυπτὰ οὐδὲ στήλην ἀναστήσετε ὑμι̃ν οὐδὲ λίθον σκοπὸν θήσετε ἐν τη̨̃ γη̨̃ ὑμω̃ν προσκυνη̃σαι αὐτω̨̃ ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Ego Dominus Deus vester : non facietis vobis idolum, et sculptile, nec titulos erigetis, nec insignem lapidem ponetis in terra vestra, ut adoretis eum. Ego enim sum Dominus Deus vester. (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃26  לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם ‬ (Ⅴ)
26. 2  
Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.
- Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. (Ⅱ)
- τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τω̃ν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε ἐγώ εἰμι κύριος (Ⅲ)
- Custodite sabbata mea, et pavete ad sanctuarium meum. Ego Dominus. (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃26  את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה ס‬ (Ⅴ)
26. 3  
If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;
- Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, (Ⅱ)
- ἐὰν τοι̃ς προστάγμασίν μου πορεύησθε καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάσσησθε καὶ ποιήσητε αὐτάς (Ⅲ)
- Si in præceptis meis ambulaveritis, et mandata mea custodieritis, et feceritis ea, dabo vobis pluvias temporibus suis, (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃26  אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם ‬ (Ⅴ)
26. 4  
Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.
- je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. (Ⅱ)
- καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμι̃ν ἐν καιρω̨̃ αὐτου̃ καὶ ἡ γη̃ δώσει τὰ γενήματα αὐτη̃ς καὶ τὰ ξύλα τω̃ν πεδίων ἀποδώσει τὸν καρπὸν αὐτω̃ν (Ⅲ)
- et terra gignet germen suum, et pomis arbores replebuntur. (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃26  ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו ‬ (Ⅴ)
26. 5  
And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time: and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.
- A peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles; vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. (Ⅱ)
- καὶ καταλήμψεται ὑμι̃ν ὁ ἀλοητὸς τὸν τρύγητον καὶ ὁ τρύγητος καταλήμψεται τὸν σπόρον καὶ φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμω̃ν εἰς πλησμονὴν καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Apprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem : et comedetis panem vestrum in saturitate, et absque pavore habitabitis in terra vestra. (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃26  והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם ‬ (Ⅴ)
26. 6  
And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.
- Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil; je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. (Ⅱ)
- καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τη̃ς γη̃ς ὑμω̃ν καὶ δώσω εἰρήνην ἐν τη̨̃ γη̨̃ ὑμω̃ν καὶ κοιμηθήσεσθε καὶ οὐκ ἔσται ὑμα̃ς ὁ ἐκφοβω̃ν καὶ ἀπολω̃ θηρία πονηρὰ ἐκ τη̃ς γη̃ς ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Dabo pacem in finibus vestris : dormietis, et non erit qui exterreat. Auferam malas bestias, et gladius non transibit terminos vestros. (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃26  ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם ‬ (Ⅴ)
26. 7  
And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.
- Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. (Ⅱ)
- καὶ διώξεσθε τοὺς ἐχθροὺς ὑμω̃ν καὶ πεσου̃νται ἐναντίον ὑμω̃ν φόνω̨ (Ⅲ)
- Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis. (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃26  ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)
26. 8  
And five of you shall chase an hundred, and an hundred of you shall put ten thousand to flight: and your enemies shall fall before you by the sword.
- Cinq d'entre vous en poursuivront cent, et cent d'entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. (Ⅱ)
- καὶ διώξονται ἐξ ὑμω̃ν πέντε ἑκατόν καὶ ἑκατὸν ὑμω̃ν διώξονται μυριάδας καὶ πεσου̃νται οἱ ἐχθροὶ ὑμω̃ν ἐναντίον ὑμω̃ν μαχαίρα̨ (Ⅲ)
- Persequentur quinque de vestris centum alienos, et centum de vobis decem millia : cadent inimici vestri gladio in conspectu vestro. (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃26  ורדפו‪[c]‬ מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב ‬ (Ⅴ)
26. 9  
For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.
- Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. (Ⅱ)
- καὶ ἐπιβλέψω ἐφ' ὑμα̃ς καὶ αὐξανω̃ ὑμα̃ς καὶ πληθυνω̃ ὑμα̃ς καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου μεθ' ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Respiciam vos, et crescere faciam : multiplicabimini, et firmabo pactum meum vobiscum. (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃26  ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם ‬ (Ⅴ)
26. 10  
And ye shall eat old store, and bring forth the old because of the new.
- Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. (Ⅱ)
- καὶ φάγεσθε παλαιὰ καὶ παλαιὰ παλαιω̃ν καὶ παλαιὰ ἐκ προσώπου νέων ἐξοίσετε (Ⅲ)
- Comedetis vetustissima veterum, et vetera novis supervenientibus projicietis. (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃26  ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו ‬ (Ⅴ)
26. 11  
And I set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.
- J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. (Ⅱ)
- καὶ θήσω τὴν διαθήκην μου ἐν ὑμι̃ν καὶ οὐ βδελύξεται ἡ ψυχή μου ὑμα̃ς (Ⅲ)
- Ponam tabernaculum meum in medio vestri, et non abjiciet vos anima mea. (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃26  ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם ‬ (Ⅴ)
26. 12  
And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.
- Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. (Ⅱ)
- καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμι̃ν καὶ ἔσομαι ὑμω̃ν θεός καὶ ὑμει̃ς ἔσεσθέ μου λαός (Ⅲ)
- Ambulabo inter vos, et ero Deus vester, vosque eritis populus meus. (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃26  והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם ‬ (Ⅴ)
26. 13  
I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen; and I have broken the bands of your yoke, and made you go upright.
- Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tirés de la servitude; j'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. (Ⅱ)
- ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμα̃ς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ὄντων ὑμω̃ν δούλων καὶ συνέτριψα τὸν δεσμὸν του̃ ζυγου̃ ὑμω̃ν καὶ ἤγαγον ὑμα̃ς μετὰ παρρησίας (Ⅲ)
- Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægyptiorum, ne serviretis eis : et qui confregi catenas cervicum vestrarum, ut incederetis erecti.\ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃26  אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות פ‬ (Ⅴ)
26. 14  
But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments;
- Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσητέ μου μηδὲ ποιήσητε τὰ προστάγματά μου ταυ̃τα (Ⅲ)
- Quod si non audieritis me, nec feceritis omnia mandata mea, (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃26  ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה ‬ (Ⅴ)
26. 15  
And if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant:
- si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, (Ⅱ)
- ἀλλὰ ἀπειθήσητε αὐτοι̃ς καὶ τοι̃ς κρίμασίν μου προσοχθίση̨ ἡ ψυχὴ ὑμω̃ν ὥστε ὑμα̃ς μὴ ποιει̃ν πάσας τὰς ἐντολάς μου ὥστε διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου (Ⅲ)
- si spreveritis leges meas, et judicia mea contempseritis, ut non faciatis ea quæ a me constituta sunt, et ad irritum perducatis pactum meum : (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃26  ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי ‬ (Ⅴ)
26. 16  
I also will do this unto you; I will even appoint over you terror, consumption, and the burning ague, that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart: and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it.
- voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante; et vous sèmerez en vain vos semences: vos ennemis les dévoreront. (Ⅱ)
- καὶ ἐγὼ ποιήσω οὕτως ὑμι̃ν καὶ ἐπισυστήσω ἐφ' ὑμα̃ς τὴν ἀπορίαν τήν τε ψώραν καὶ τὸν ἴκτερον καὶ σφακελίζοντας τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμω̃ν καὶ τὴν ψυχὴν ὑμω̃ν ἐκτήκουσαν καὶ σπερει̃τε διὰ κενη̃ς τὰ σπέρματα ὑμω̃ν καὶ ἔδονται οἱ ὑπεναντίοι ὑμω̃ν (Ⅲ)
- ego quoque hæc faciam vobis : visitabo vos velociter in egestate, et ardore, qui conficiat oculos vestros, et consumat animas vestras. Frustra seretis sementem, quæ ab hostibus devorabitur. (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃26  אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם ‬ (Ⅴ)
26. 17  
And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies: they that hate you shall reign over you; and ye shall flee when none pursueth you.
- Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis; ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. (Ⅱ)
- καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐφ' ὑμα̃ς καὶ πεσει̃σθε ἐναντίον τω̃ν ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν καὶ διώξονται ὑμα̃ς οἱ μισου̃ντες ὑμα̃ς καὶ φεύξεσθε οὐθενὸς διώκοντος ὑμα̃ς (Ⅲ)
- Ponam faciem meam contra vos, et corruetis coram hostibus vestris, et subjiciemini his qui oderunt vos : fugietis, nemine persequente. (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃26  ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם ס‬ (Ⅴ)
26. 18  
And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you seven times more for your sins.
- Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. (Ⅱ)
- καὶ ἐὰν ἕως τούτου μὴ ὑπακούσητέ μου καὶ προσθήσω του̃ παιδευ̃σαι ὑμα̃ς ἑπτάκις ἐπὶ ται̃ς ἁμαρτίαις ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Sin autem nec sic obedieritis mihi, addam correptiones vestras septuplum propter peccata vestra, (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃26  ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם ‬ (Ⅴ)
26. 19  
And I will break the pride of your power; and I will make your heaven as iron, and your earth as brass:
- Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. (Ⅱ)
- καὶ συντρίψω τὴν ὕβριν τη̃ς ὑπερηφανίας ὑμω̃ν καὶ θήσω τὸν οὐρανὸν ὑμι̃ν σιδηρου̃ν καὶ τὴν γη̃ν ὑμω̃ν ὡσεὶ χαλκη̃ν (Ⅲ)
- et conteram superbiam duritiæ vestræ. Daboque vobis cælum desuper sicut ferrum, et terram æneam. (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃26  ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה ‬ (Ⅴ)
26. 20  
And your strength shall be spent in vain: for your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits.
- Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. (Ⅱ)
- καὶ ἔσται εἰς κενὸν ἡ ἰσχὺς ὑμω̃ν καὶ οὐ δώσει ἡ γη̃ ὑμω̃ν τὸν σπόρον αὐτη̃ς καὶ τὸ ξύλον του̃ ἀγρου̃ ὑμω̃ν οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτου̃ (Ⅲ)
- Consumetur incassum labor vester, non proferet terra germen, nec arbores poma præbebunt. (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃26  ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו ‬ (Ⅴ)
26. 21  
And if ye walk contrary unto me, and will not hearken unto me; I will bring seven times more plagues upon you according to your sins.
- Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. (Ⅱ)
- καὶ ἐὰν μετὰ ταυ̃τα πορεύησθε πλάγιοι καὶ μὴ βούλησθε ὑπακούειν μου προσθήσω ὑμι̃ν πληγὰς ἑπτὰ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Si ambulaveritis ex adverso mihi, nec volueritis audire me, addam plagas vestras in septuplum propter peccata vestra : (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃26  ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם ‬ (Ⅴ)
26. 22  
I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number; and your high ways shall be desolate.
- J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre; et vos chemins seront déserts. (Ⅱ)
- καὶ ἀποστελω̃ ἐφ' ὑμα̃ς τὰ θηρία τὰ ἄγρια τη̃ς γη̃ς καὶ κατέδεται ὑμα̃ς καὶ ἐξαναλώσει τὰ κτήνη ὑμω̃ν καὶ ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμα̃ς καὶ ἐρημωθήσονται αἱ ὁδοὶ ὑμω̃ν (Ⅲ)
- immittamque in vos bestias agri, quæ consumant vos, et pecora vestra, et ad paucitatem cuncta redigant, desertæque fiant viæ vestræ. (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃26  והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם ‬ (Ⅴ)
26. 23  
And if ye will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me;
- Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, (Ⅱ)
- καὶ ἐπὶ τούτοις ἐὰν μὴ παιδευθη̃τε ἀλλὰ πορεύησθε πρός με πλάγιοι (Ⅲ)
- Quod si nec sic volueritis recipere disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso mihi : (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃26  ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי ‬ (Ⅴ)
26. 24  
Then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet seven times for your sins.
- je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. (Ⅱ)
- πορεύσομαι κἀγὼ μεθ' ὑμω̃ν θυμω̨̃ πλαγίω̨ καὶ πατάξω ὑμα̃ς κἀγὼ ἑπτάκις ἀντὶ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν ὑμω̃ν (Ⅲ)
- ego quoque contra vos adversus incedam, et percutiam vos septies propter peccata vestra, (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃26  והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם ‬ (Ⅴ)
26. 25  
And I will bring a sword upon you, that shall avenge the quarrel of my covenant: and when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you; and ye shall be delivered into the hand of the enemy.
- Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance; quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. (Ⅱ)
- καὶ ἐπάξω ἐφ' ὑμα̃ς μάχαιραν ἐκδικου̃σαν δίκην διαθήκης καὶ καταφεύξεσθε εἰς τὰς πόλεις ὑμω̃ν καὶ ἐξαποστελω̃ θάνατον εἰς ὑμα̃ς καὶ παραδοθήσεσθε εἰς χει̃ρας ἐχθρω̃ν (Ⅲ)
- inducamque super vos gladium ultorem fœderis mei. Cumque confugeritis in urbes, mittam pestilentiam in medio vestri, et trademini in manibus hostium, (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃26  והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב ‬ (Ⅴ)
26. 26  
And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight: and ye shall eat, and not be satisfied.
- Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids; vous mangerez, et vous ne serez point rassasiés. (Ⅱ)
- ἐν τω̨̃ θλι̃ψαι ὑμα̃ς σιτοδεία̨ ἄρτων καὶ πέψουσιν δέκα γυναι̃κες τοὺς ἄρτους ὑμω̃ν ἐν κλιβάνω̨ ἑνὶ καὶ ἀποδώσουσιν τοὺς ἄρτους ὑμω̃ν ἐν σταθμω̨̃ καὶ φάγεσθε καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθη̃τε (Ⅲ)
- postquam confregero baculum panis vestri : ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes, et reddant eos ad pondus : et comedetis, et non saturabimini.\ (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃26  בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו ס‬ (Ⅴ)
26. 27  
And if ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me;
- Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, (Ⅱ)
- ἐὰν δὲ ἐπὶ τούτοις μὴ ὑπακούσητέ μου καὶ πορεύησθε πρός με πλάγιοι (Ⅲ)
- Sin autem nec per hæc audieritis me, sed ambulaveritis contra me : (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃26  ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי ‬ (Ⅴ)
26. 28  
Then I will walk contrary unto you also in fury; and I, even I, will chastise you seven times for your sins.
- je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. (Ⅱ)
- καὶ αὐτὸς πορεύσομαι μεθ' ὑμω̃ν ἐν θυμω̨̃ πλαγίω̨ καὶ παιδεύσω ὑμα̃ς ἐγὼ ἑπτάκις κατὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμω̃ν (Ⅲ)
- et ego incedam adversus vos in furore contrario, et corripiam vos septem plagis propter peccata vestra : (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃26  והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם‪[1]‬ ‬ (Ⅴ)
26. 29  
And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat.
- Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. (Ⅱ)
- καὶ φάγεσθε τὰς σάρκας τω̃ν υἱω̃ν ὑμω̃ν καὶ τὰς σάρκας τω̃ν θυγατέρων ὑμω̃ν φάγεσθε (Ⅲ)
- ita ut comedatis carnes filiorum vestrorum et filiarum vestrarum. (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃26  ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו ‬ (Ⅴ)
26. 30  
And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you.
- Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. (Ⅱ)
- καὶ ἐρημώσω τὰς στήλας ὑμω̃ν καὶ ἐξολεθρεύσω τὰ ξύλινα χειροποίητα ὑμω̃ν καὶ θήσω τὰ κω̃λα ὑμω̃ν ἐπὶ τὰ κω̃λα τω̃ν εἰδώλων ὑμω̃ν καὶ προσοχθιει̃ ἡ ψυχή μου ὑμι̃ν (Ⅲ)
- Destruam excelsa vestra, et simulacra confringam. Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum, et abominabitur vos anima mea, (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃26  והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם ‬ (Ⅴ)
26. 31  
And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors.
- Je réduirai vos villes en déserts, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. (Ⅱ)
- καὶ θήσω τὰς πόλεις ὑμω̃ν ἐρήμους καὶ ἐξερημώσω τὰ ἅγια ὑμω̃ν καὶ οὐ μὴ ὀσφρανθω̃ τη̃ς ὀσμη̃ς τω̃ν θυσιω̃ν ὑμω̃ν (Ⅲ)
- in tantum ut urbes vestras redigam in solitudinem, et deserta faciam sanctuaria vestra, nec recipiam ultra odorem suavissimum. (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃26  ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם ‬ (Ⅴ)
26. 32  
And I will bring the land into desolation: and your enemies which dwell therein shall be astonished at it.
- Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. (Ⅱ)
- καὶ ἐξερημώσω ἐγὼ τὴν γη̃ν ὑμω̃ν καὶ θαυμάσονται ἐπ' αὐτη̨̃ οἱ ἐχθροὶ ὑμω̃ν οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν αὐτη̨̃ (Ⅲ)
- Disperdamque terram vestram, et stupebunt super ea inimici vestri, cum habitatores illius fuerint. (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃26  והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה ‬ (Ⅴ)
26. 33  
And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you: and your land shall be desolate, and your cities waste.
- Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. (Ⅱ)
- καὶ διασπερω̃ ὑμα̃ς εἰς τὰ ἔθνη καὶ ἐξαναλώσει ὑμα̃ς ἐπιπορευομένη ἡ μάχαιρα καὶ ἔσται ἡ γη̃ ὑμω̃ν ἔρημος καὶ αἱ πόλεις ὑμω̃ν ἔσονται ἔρημοι (Ⅲ)
- Vos autem dispergam in gentes, et evaginabo post vos gladium, eritque terra vestra deserta, et civitates vestræ dirutæ. (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃26  ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה ‬ (Ⅴ)
26. 34  
Then shall the land enjoy her sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemies' land; even then shall the land rest, and enjoy her sabbaths.
- Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis; alors le pays se reposera, et jouira de ses sabbats. (Ⅱ)
- τότε εὐδοκήσει ἡ γη̃ τὰ σάββατα αὐτη̃ς καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τη̃ς ἐρημώσεως αὐτη̃ς καὶ ὑμει̃ς ἔσεσθε ἐν τη̨̃ γη̨̃ τω̃ν ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν τότε σαββατιει̃ ἡ γη̃ καὶ εὐδοκήσει τὰ σάββατα αὐτη̃ς (Ⅲ)
- Tunc placebunt terræ sabbata sua cunctis diebus solitudinis suæ : quando fueritis (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃26  אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה ‬ (Ⅴ)
26. 35  
As long as it lieth desolate it shall rest; because it did not rest in your sabbaths, when ye dwelt upon it.
- Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. (Ⅱ)
- πάσας τὰς ἡμέρας τη̃ς ἐρημώσεως αὐτη̃ς σαββατιει̃ ἃ οὐκ ἐσαββάτισεν ἐν τοι̃ς σαββάτοις ὑμω̃ν ἡνίκα κατω̨κει̃τε αὐτήν (Ⅲ)
- in terra hostili, sabbatizabit, et requiescet in sabbatis solitudinis suæ, eo quod non requieverit in sabbatis vestris quando habitabatis in ea. (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃26  כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה ‬ (Ⅴ)
26. 36  
And upon them that are left alive of you I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall chase them; and they shall flee, as fleeing from a sword; and they shall fall when none pursueth.
- Je rendrai pusillanime le coeur de ceux d'entre vous qui survivront, dans les pays de leurs ennemis; le bruit d'une feuille agitée les poursuivra; ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. (Ⅱ)
- καὶ τοι̃ς καταλειφθει̃σιν ἐξ ὑμω̃ν ἐπάξω δειλίαν εἰς τὴν καρδίαν αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ γη̨̃ τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν καὶ διώξεται αὐτοὺς φωνὴ φύλλου φερομένου καὶ φεύξονται ὡς φεύγοντες ἀπὸ πολέμου καὶ πεσου̃νται οὐθενὸς διώκοντος (Ⅲ)
- Et qui de vobis remanserint, dabo pavorem in cordibus eorum in regionibus hostium, terrebit eos sonitus folii volantis, et ita fugient quasi gladium : cadent, nullo persequente, (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃26  והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף ‬ (Ⅴ)
26. 37  
And they shall fall one upon another, as it were before a sword, when none pursueth: and ye shall have no power to stand before your enemies.
- Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis; (Ⅱ)
- καὶ ὑπερόψεται ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸν ὡσεὶ ἐν πολέμω̨ οὐθενὸς κατατρέχοντος καὶ οὐ δυνήσεσθε ἀντιστη̃ναι τοι̃ς ἐχθροι̃ς ὑμω̃ν (Ⅲ)
- et corruent singuli super fratres suos, quasi bella fugientes, nemo vestrum inimicis audebit resistere. (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃26  וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם ‬ (Ⅴ)
26. 38  
And ye shall perish among the heathen, and the land of your enemies shall eat you up.
- vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. (Ⅱ)
- καὶ ἀπολει̃σθε ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν καὶ κατέδεται ὑμα̃ς ἡ γη̃ τω̃ν ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Peribitis inter gentes, et hostilis vos terra consumet. (Ⅳ)
- ‫ 38 ׃26  ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם ‬ (Ⅴ)
26. 39  
And they that are left of you shall pine away in their iniquity in your enemies' lands; and also in the iniquities of their fathers shall they pine away with them.
- Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités, dans les pays de leurs ennemis; ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. (Ⅱ)
- καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀφ' ὑμω̃ν καταφθαρήσονται διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμω̃ν ἐν τη̨̃ γη̨̃ τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν τακήσονται (Ⅲ)
- Quod si et de iis aliqui remanserint, tabescent in iniquitatibus suis, in terra inimicorum suorum, et propter peccata patrum suorum et sua affligentur : (Ⅳ)
- ‫ 39 ׃26  והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו ‬ (Ⅴ)
26. 40  
If they shall confess their iniquity, and the iniquity of their fathers, with their trespass which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me;
- Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, (Ⅱ)
- καὶ ἐξαγορεύσουσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτω̃ν καὶ τὰς ἁμαρτίας τω̃ν πατέρων αὐτω̃ν ὅτι παρέβησαν καὶ ὑπερει̃δόν με καὶ ὅτι ἐπορεύθησαν ἐναντίον μου πλάγιοι (Ⅲ)
- donec confiteantur iniquitates suas, et majorum suorum, quibus prævaricati sunt in me, et ambulaverunt ex adverso mihi. (Ⅳ)
- ‫ 40 ׃26  והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי ‬ (Ⅴ)
26. 41  
And that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies; if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept of the punishment of their iniquity:
- péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur coeur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. (Ⅱ)
- καὶ ἐγὼ ἐπορεύθην μετ' αὐτω̃ν ἐν θυμω̨̃ πλαγίω̨ καὶ ἀπολω̃ αὐτοὺς ἐν τη̨̃ γη̨̃ τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν τότε ἐντραπήσεται ἡ καρδία αὐτω̃ν ἡ ἀπερίτμητος καὶ τότε εὐδοκήσουσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Ambulabo igitur et ego contra eos, et inducam illos in terram hostilem, donec erubescat incircumcisa mens eorum : tunc orabunt pro impietatibus suis.\ (Ⅳ)
- ‫ 41 ׃26  אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם ‬ (Ⅴ)
26. 42  
Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land.
- Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. (Ⅱ)
- καὶ μνησθήσομαι τη̃ς διαθήκης Ιακωβ καὶ τη̃ς διαθήκης Ισαακ καὶ τη̃ς διαθήκης Αβρααμ μνησθήσομαι καὶ τη̃ς γη̃ς μνησθήσομαι (Ⅲ)
- Et recordabor fœderis mei, quod pepigi cum Jacob, et Isaac, et Abraham. Terræ quoque memor ero : (Ⅳ)
- ‫ 42 ׃26  וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר ‬ (Ⅴ)
26. 43  
The land also shall be left of them, and shall enjoy her sabbaths, while she lieth desolate without them: and they shall accept of the punishment of their iniquity: because, even because they despised my judgments, and because their soul abhorred my statutes.
- Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux; et ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. (Ⅱ)
- καὶ ἡ γη̃ ἐγκαταλειφθήσεται ὑπ' αὐτω̃ν τότε προσδέξεται ἡ γη̃ τὰ σάββατα αὐτη̃ς ἐν τω̨̃ ἐρημωθη̃ναι αὐτὴν δι' αὐτούς καὶ αὐτοὶ προσδέξονται τὰς αὐτω̃ν ἀνομίας ἀνθ' ὡ̃ν τὰ κρίματά μου ὑπερει̃δον καὶ τοι̃ς προστάγμασίν μου προσώχθισαν τη̨̃ ψυχη̨̃ αὐτω̃ν (Ⅲ)
- quæ cum relicta fuerit ab eis, complacebit sibi in sabbatis suis, patiens solitudinem propter illos. Ipsi vero rogabunt pro peccatis suis, eo quod abjecerint judicia mea, et leges meas despexerint. (Ⅳ)
- ‫ 43 ׃26  והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם ‬ (Ⅴ)
26. 44  
And yet for all that, when they be in the land of their enemies, I will not cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly, and to break my covenant with them: for I am the LORD their God.
- Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux; car je suis l'Éternel, leur Dieu. (Ⅱ)
- καὶ οὐδ' ὡ̃ς ὄντων αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ γη̨̃ τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν οὐχ ὑπερει̃δον αὐτοὺς οὐδὲ προσώχθισα αὐτοι̃ς ὥστε ἐξαναλω̃σαι αὐτοὺς του̃ διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου τὴν πρὸς αὐτούς ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Et tamen etiam cum essent in terra hostili, non penitus abjeci eos, neque sic despexi ut consumerentur, et irritum facerent pactum meum cum eis. Ego enim sum Dominus Deus eorum, (Ⅳ)
- ‫ 44 ׃26  ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם ‬ (Ⅴ)
26. 45  
But I will for their sakes remember the covenant of their ancestors, whom I brought forth out of the land of Egypt in the sight of the heathen, that I might be their God: I am the LORD.
- Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. (Ⅱ)
- καὶ μνησθήσομαι αὐτω̃ν τη̃ς διαθήκης τη̃ς προτέρας ὅτε ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας ἔναντι τω̃ν ἐθνω̃ν του̃ εἰ̃ναι αὐτω̃ν θεός ἐγώ εἰμι κύριος (Ⅲ)
- et recordabor fœderis mei pristini, quando eduxi eos de terra Ægypti in conspectu gentium, ut essem Deus eorum. Ego Dominus.\ (Ⅳ)
- ‫ 45 ׃26  וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה ‬ (Ⅴ)
26. 46  
These are the statutes and judgments and laws, which the LORD made between him and the children of Israel in mount Sinai by the hand of Moses.
- Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois, que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël, sur la montagne de Sinaï, par Moïse. (Ⅱ)
- ταυ̃τα τὰ κρίματα καὶ τὰ προστάγματα καὶ ὁ νόμος ὃν ἔδωκεν κύριος ἀνὰ μέσον αὐτου̃ καὶ ἀνὰ μέσον τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἐν τω̨̃ ὄρει Σινα ἐν χειρὶ Μωυση̃ (Ⅲ)
- Hæc sunt judicia atque præcepta et leges quas dedit Dominus inter se et filios Israël in monte Sinai per manum Moysi. (Ⅳ)
- ‫ 46 ׃26  אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה פ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 26
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26| |
>>