1 Corinthians
> 1 Corinthians  >
24 Verses | Page 1 / 1
(Latin Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


16. 1  
De collectis autem, quæ fiunt in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Galatiæ, ita et vos facite.
- Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises de la Galatie. (Ⅱ)
- Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. (Ⅲ)
- Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. (Ⅳ)
16. 2  
Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit : ut non, cum venero, tunc collectæ fiant.
- Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. (Ⅱ)
- Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. (Ⅲ)
- κατὰ μίαν ⸀σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ⸀ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. (Ⅳ)
16. 3  
Cum autem præsens fuero, quos probaveritis per epistolas, hos mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem.
- Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. (Ⅱ)
- And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. (Ⅲ)
- ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ⸀ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ· (Ⅳ)
16. 4  
Quod si dignum fuerit ut et ego eam, mecum ibunt.\
- Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. (Ⅱ)
- And if it be meet that I go also, they shall go with me. (Ⅲ)
- ἐὰν δὲ ⸂ἄξιον ᾖ⸃ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. (Ⅳ)
16. 5  
Veniam autem ad vos, cum Macedoniam pertransiero : nam Macedoniam pertransibo.
- J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. (Ⅱ)
- Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia. (Ⅲ)
- Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι, (Ⅳ)
16. 6  
Apud vos autem forsitan manebo, vel etiam hiemabo : ut vos me deducatis quocumque iero.
- Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. (Ⅱ)
- And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. (Ⅲ)
- πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν ⸀παραμενῶ ἢ ⸀καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. (Ⅳ)
16. 7  
Nolo enim vos modo in transitu videre, spero enim me aliquantulum temporis manere apud vos, si Dominus permiserit.
- Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. (Ⅱ)
- For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. (Ⅲ)
- οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω ⸀γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ⸀ἐπιτρέψῃ. (Ⅳ)
16. 8  
Permanebo autem Ephesi usque ad Pentecosten.
- Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; (Ⅱ)
- But I will tarry at Ephesus until Pentecost. (Ⅲ)
- ⸀ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς· (Ⅳ)
16. 9  
Ostium enim mihi apertum est magnum, et evidens : et adversarii multi.\
- car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. (Ⅱ)
- For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. (Ⅲ)
- θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. (Ⅳ)
16. 10  
Si autem venerit Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos : opus enim Domini operatur, sicut et ego.
- Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'oeuvre du Seigneur. (Ⅱ)
- Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. (Ⅲ)
- Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς ⸀κἀγώ· (Ⅳ)
16. 11  
Ne quis ergo illum spernat : deducite autem illum in pace, ut veniat ad me : exspecto enim illum cum fratribus.
- Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. (Ⅱ)
- Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. (Ⅲ)
- μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός ⸀με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. (Ⅳ)
16. 12  
De Apollo autem fratre vobis notum facio, quoniam multum rogavi eum ut veniret ad vos cum fratribus : et utique non fuit voluntas ut nunc veniret : veniet autem, cum ei vacuum fuerit.
- Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il partira quand il en aura l'occasion. (Ⅱ)
- As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time. (Ⅲ)
- Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. (Ⅳ)
16. 13  
Vigilate, state in fide, viriliter agite, et confortamini.
- Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. (Ⅱ)
- Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. (Ⅲ)
- Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. (Ⅳ)
16. 14  
Omnia vestra in caritate fiant.
- Que tout ce que vous faites se fasse avec charité! (Ⅱ)
- Let all your things be done with charity. (Ⅲ)
- πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. (Ⅳ)
16. 15  
Obsecro autem vos fratres, nostis domum Stephanæ, et Fortunati, et Achaici : quoniam sunt primitiæ Achaiæ, et in ministerium sanctorum ordinaverunt seipsos :
- Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. (Ⅱ)
- I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,) (Ⅲ)
- Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· (Ⅳ)
16. 16  
ut et vos subditi sitis ejusmodi, et omni cooperanti, et laboranti.
- Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même oeuvre. (Ⅱ)
- That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth. (Ⅲ)
- ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. (Ⅳ)
16. 17  
Gaudeo autem in præsentia Stephanæ, et Fortunati, et Achaici : quoniam id, quod vobis deerat, ipsi suppleverunt :
- Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus; ils ont suppléé à votre absence, (Ⅱ)
- I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied. (Ⅲ)
- χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ⸀ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν, (Ⅳ)
16. 18  
refecerunt enim et meum spiritum, et vestrum. Cognoscite ergo qui hujusmodi sunt.\
- car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. (Ⅱ)
- For they have refreshed my spirit and your's: therefore acknowledge ye them that are such. (Ⅲ)
- ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. (Ⅳ)
16. 19  
Salutant vos ecclesiæ Asiæ. Salutant vos in Domino multum, Aquila et Priscilla cum domestica sua ecclesia : apud quos et hospitor.
- Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. (Ⅱ)
- The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. (Ⅲ)
- Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ⸀ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ ⸀Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. (Ⅳ)
16. 20  
Salutant vos omnes fratres. Salutate invicem in osculo sancto.
- Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (Ⅱ)
- All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. (Ⅲ)
- ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. (Ⅳ)
16. 21  
Salutatio, mea manu Pauli.
- Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. (Ⅱ)
- The salutation of me Paul with mine own hand. (Ⅲ)
- Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. (Ⅳ)
16. 22  
Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit anathema, Maran Atha.
- Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème! Maranatha. (Ⅱ)
- If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha. (Ⅲ)
- εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν ⸀κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. ⸂Μαράνα θά⸃. (Ⅳ)
16. 23  
Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum.
- Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! (Ⅱ)
- The grace of our Lord Jesus Christ be with you. (Ⅲ)
- ἡ χάρις τοῦ κυρίου ⸀Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν. (Ⅳ)
16. 24  
Caritas mea cum omnibus vobis in Christo Jesu. Amen.
- Mon amour est avec vous tous en Jésus Christ. (Ⅱ)
- My love be with you all in Christ Jesus. Amen. (Ⅲ)
- ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ⸀Ἰησοῦ. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 16
| | | | | | | | | | | | | | | 16|
>>