Ephesians
> Ephesians  >
23 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


1. 1  
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
- Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ: (Ⅱ)
- Παῦλος ἀπόστολος ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ⸂[ἐν Ἐφέσῳ]⸃ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· (Ⅲ)
- Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, omnibus sanctis qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu. (Ⅳ)
1. 2  
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
- Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! (Ⅱ)
- χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Ⅲ)
- Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.\ (Ⅳ)
1. 3  
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
- Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! (Ⅱ)
- Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, (Ⅲ)
- Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in cælestibus in Christo, (Ⅳ)
1. 4  
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
- En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, (Ⅱ)
- καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, (Ⅲ)
- sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus in caritate. (Ⅳ)
1. 5  
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
- nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, (Ⅱ)
- προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, (Ⅲ)
- Qui prædestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum : secundum propositum voluntatis suæ, (Ⅳ)
1. 6  
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
- à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. (Ⅱ)
- εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ⸀ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, (Ⅲ)
- in laudem gloriæ gratiæ suæ, in qua gratificavit nos in dilecto Filio suo. (Ⅳ)
1. 7  
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
- En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, (Ⅱ)
- ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ ⸂τὸ πλοῦτος⸃ τῆς χάριτος αὐτοῦ (Ⅲ)
- In quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum secundum divitias gratiæ ejus, (Ⅳ)
1. 8  
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
- que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, (Ⅱ)
- ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει (Ⅲ)
- quæ superabundavit in nobis in omni sapientia et prudentia : (Ⅳ)
1. 9  
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
- nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, (Ⅱ)
- γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ (Ⅲ)
- ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suæ, secundum beneplacitum ejus, quod proposuit in eo, (Ⅳ)
1. 10  
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
- pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. (Ⅱ)
- εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ, (Ⅲ)
- in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, quæ in cælis et quæ in terra sunt, in ipso ; (Ⅳ)
1. 11  
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
- En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, (Ⅱ)
- ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, (Ⅲ)
- in quo etiam et nos sorte vocati sumus prædestinati secundum propositum ejus qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suæ : (Ⅳ)
1. 12  
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
- afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. (Ⅱ)
- εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ· (Ⅲ)
- ut simus in laudem gloriæ ejus nos, qui ante speravimus in Christo ; (Ⅳ)
1. 13  
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
- En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, (Ⅱ)
- ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, (Ⅲ)
- in quo et vos, cum audissetis verbum veritatis, Evangelium salutis vestræ, in quo et credentes signati estis Spiritu promissionis Sancto, (Ⅳ)
1. 14  
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
- lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. (Ⅱ)
- ⸀ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. (Ⅲ)
- qui est pignus hæreditatis nostræ, in redemptionem acquisitionis, in laudem gloriæ ipsius.\ (Ⅳ)
1. 15  
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
- C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, (Ⅱ)
- Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ⸂ἀγάπην τὴν⸃ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, (Ⅲ)
- Propterea et ego audiens fidem vestram, quæ est in Domino Jesu, et dilectionem in omnes sanctos, (Ⅳ)
1. 16  
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
- je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, (Ⅱ)
- οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν ⸀μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, (Ⅲ)
- non cesso gratias agens pro vobis, memoriam vestri faciens in orationibus meis : (Ⅳ)
1. 17  
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
- afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (Ⅱ)
- ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, (Ⅲ)
- ut Deus, Domini nostri Jesu Christi Pater gloriæ, det vobis spiritum sapientiæ et revelationis in agnitione ejus, (Ⅳ)
1. 18  
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
- et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, (Ⅱ)
- πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, ⸀τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, (Ⅲ)
- illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis quæ sit spes vocationis ejus, et quæ divitiæ gloriæ hæreditatis ejus in sanctis, (Ⅳ)
1. 19  
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
- et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. (Ⅱ)
- καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ (Ⅲ)
- et quæ sit supereminens magnitudo virtutis ejus in nos, qui credimus secundum operationem potentiæ virtutis ejus, (Ⅳ)
1. 20  
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
- Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, (Ⅱ)
- ἣν ⸀ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ⸀ἐκ νεκρῶν, καὶ ⸀καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ⅲ)
- quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus : (Ⅳ)
1. 21  
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
- au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. (Ⅱ)
- ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι· (Ⅲ)
- supra omnem principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc sæculo, sed etiam in futuro. (Ⅳ)
1. 22  
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
- Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, (Ⅱ)
- καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, (Ⅲ)
- Et omnia subjecit sub pedibus ejus : et ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam, (Ⅳ)
1. 23  
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
- qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. (Ⅱ)
- ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου. (Ⅲ)
- quæ est corpus ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | |
>>