Deuteronomy
> Deuteronomy  >
46 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


1. 1  
These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red sea, between Paran, and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Dizahab.
- Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suph, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Di Zahab. (Ⅱ)
- οὑ̃τοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησεν Μωυση̃ς παντὶ Ισραηλ πέραν του̃ Ιορδάνου ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ πρὸς δυσμαι̃ς πλησίον τη̃ς ἐρυθρα̃ς ἀνὰ μέσον Φαραν Τοφολ καὶ Λοβον καὶ Αυλων καὶ καταχρύσεα (Ⅲ)
- Hæc sunt verba quæ locutus est Moyses ad omnem Israël trans Jordanem in solitudine campestri, contra mare Rubrum, inter Pharan et Tophel et Laban et Haseroth, ubi auri est plurimum : (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃1   אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב ‬ (Ⅴ)
1. 2  
(There are eleven days' journey from Horeb by the way of mount Seir unto Kadeshbarnea.)
- Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Kadès Barnéa. (Ⅱ)
- ἕνδεκα ἡμερω̃ν ἐν Χωρηβ ὁδὸς ἐπ' ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη (Ⅲ)
- undecim diebus de Horeb per viam montis Seir usque ad Cadesbarne. (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃1   אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע ‬ (Ⅴ)
1. 3  
And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel, according unto all that the LORD had given him in commandment unto them;
- Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. (Ⅱ)
- καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ τεσσαρακοστω̨̃ ἔτει ἐν τω̨̃ ἑνδεκάτω̨ μηνὶ μια̨̃ του̃ μηνὸς ἐλάλησεν Μωυση̃ς πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτω̨̃ πρὸς αὐτούς (Ⅲ)
- Quadragesimo anno, undecimo mense, prima die mensis, locutus est Moyses ad filios Israël omnia quæ præceperat illi Dominus, ut diceret eis, (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃1   ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם ‬ (Ⅴ)
1. 4  
After he had slain Sihon the king of the Amorites, which dwelt in Heshbon, and Og the king of Bashan, which dwelt at Astaroth in Edrei:
- C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Aschtaroth et à Édréi. (Ⅱ)
- μετὰ τὸ πατάξαι Σηων βασιλέα Αμορραίων τὸν κατοικήσαντα ἐν Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέα τη̃ς Βασαν τὸν κατοικήσαντα ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν (Ⅲ)
- postquam percussit Sehon regem Amorrhæorum, qui habitabat in Hesebon, et Og regem Basan, qui mansit in Astaroth, et in Edrai, (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃1   אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי ‬ (Ⅴ)
1. 5  
On this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,
- De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi, et dit: (Ⅱ)
- ἐν τω̨̃ πέραν του̃ Ιορδάνου ἐν γη̨̃ Μωαβ ἤρξατο Μωυση̃ς διασαφη̃σαι τὸν νόμον του̃τον λέγων (Ⅲ)
- trans Jordanem in terra Moab. Cœpitque Moyses explanare legem, et dicere :\ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃1   בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר ‬ (Ⅴ)
1. 6  
The LORD our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount:
- L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. (Ⅱ)
- κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν ἐλάλησεν ἡμι̃ν ἐν Χωρηβ λέγων ἱκανούσθω ὑμι̃ν κατοικει̃ν ἐν τω̨̃ ὄρει τούτω̨ (Ⅲ)
- Dominus Deus noster locutus est ad nos in Horeb, dicens : Sufficit vobis quod in hoc monte mansistis : (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃1   יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה ‬ (Ⅴ)
1. 7  
Turn you, and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the sea side, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates.
- Tournez-vous, et partez; allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. (Ⅱ)
- ἐπιστράφητε καὶ ἀπάρατε ὑμει̃ς καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς ὄρος Αμορραίων καὶ πρὸς πάντας τοὺς περιοίκους Αραβα εἰς ὄρος καὶ πεδίον καὶ πρὸς λίβα καὶ παραλίαν γη̃ν Χαναναίων καὶ 'Αντιλίβανον ἕως του̃ ποταμου̃ του̃ μεγάλου Εὐφράτου (Ⅲ)
- revertimini, et venite ad montem Amorrhæorum, et ad cetera quæ ei proxima sunt campestria atque montana et humiliora loca contra meridiem, et juxta littus maris, terram Chananæorum, et Libani usque ad flumen magnum Euphraten. (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃1   פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת ‬ (Ⅴ)
1. 8  
Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the LORD sware unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.
- Voyez, j'ai mis le pays devant vous; allez, et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. (Ⅱ)
- ἴδετε παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμω̃ν τὴν γη̃ν εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γη̃ν ἣν ὤμοσα τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν τω̨̃ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δου̃ναι αὐτοι̃ς καὶ τω̨̃ σπέρματι αὐτω̃ν μετ' αὐτούς (Ⅲ)
- En, inquit, tradidi vobis : ingredimini et possidete eam, super qua juravit Dominus patribus vestris Abraham, Isaac, et Jacob, ut daret illam eis, et semini eorum post eos.\ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃1   ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם ‬ (Ⅴ)
1. 9  
And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:
- Dans ce temps-là, je vous dis: Je ne puis pas, à moi seul, vous porter. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πα πρὸς ὑμα̃ς ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ λέγων οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμα̃ς (Ⅲ)
- Dixique vobis illo in tempore : (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃1   ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם ‬ (Ⅴ)
1. 10  
The LORD your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.
- L'Éternel, votre Dieu, vous a multipliés, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. (Ⅱ)
- κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ἐπλήθυνεν ὑμα̃ς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα του̃ οὐρανου̃ τω̨̃ πλήθει (Ⅲ)
- Non possum solus sustinere vos : quia Dominus Deus vester multiplicavit vos, et estis hodie sicut stellæ cæli, plurimi. (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃1   יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב ‬ (Ⅴ)
1. 11  
(The LORD God of your fathers make you a thousand times so many more as ye are, and bless you, as he hath promised you!)
- Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis! (Ⅱ)
- κύριος ὁ θεὸς τω̃ν πατέρων ὑμω̃ν προσθείη ὑμι̃ν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμα̃ς καθότι ἐλάλησεν ὑμι̃ν (Ⅲ)
- (Dominus Deus patrum vestrorum addat ad hunc numerum multa millia, et benedicat vobis sicut locutus est.) (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃1   יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם ‬ (Ⅴ)
1. 12  
How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?
- Comment porterais-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations? (Ⅱ)
- πω̃ς δυνήσομαι μόνος φέρειν τὸν κόπον ὑμω̃ν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμω̃ν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Non valeo solus negotia vestra sustinere, et pondus ac jurgia. (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃1   איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם ‬ (Ⅴ)
1. 13  
Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.
- Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. (Ⅱ)
- δότε ἑαυτοι̃ς ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς εἰς τὰς φυλὰς ὑμω̃ν καὶ καταστήσω ἐφ' ὑμω̃ν ἡγουμένους ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Date ex vobis viros sapientes et gnaros, et quorum conversatio sit probata in tribubus vestris, ut ponam eos vobis principes. (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃1   הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם ‬ (Ⅴ)
1. 14  
And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.
- Vous me répondîtes, en disant: Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. (Ⅱ)
- καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε καλὸν τὸ ῥη̃μα ὃ ἐλάλησας ποιη̃σαι (Ⅲ)
- Tunc respondistis mihi : Bona res est, quam vis facere. (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃1   ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות ‬ (Ⅴ)
1. 15  
So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.
- Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante, et chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. (Ⅱ)
- καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμω̃ν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγει̃σθαι ἐφ' ὑμω̃ν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγει̃ς τοι̃ς κριται̃ς ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Tulique de tribubus vestris viros sapientes et nobiles, et constitui eos principes, tribunos, et centuriones, et quinquagenarios ac decanos, qui docerent vos singula. (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃1   ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם ‬ (Ⅴ)
1. 16  
And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.
- Je donnai, dans le même temps, cet ordre à vos juges: Écoutez vos frères, et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. (Ⅱ)
- καὶ ἐνετειλάμην τοι̃ς κριται̃ς ὑμω̃ν ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ λέγων διακούετε ἀνὰ μέσον τω̃ν ἀδελφω̃ν ὑμω̃ν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφου̃ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτου̃ (Ⅲ)
- Præcepique eis, dicens : Audite illos, et quod justum est judicate : sive civis sit ille, sive peregrinus. (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃1   ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו ‬ (Ⅴ)
1. 17  
Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God's: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.
- Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements; vous écouterez le petit comme le grand; vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. (Ⅱ)
- οὐκ ἐπιγνώση̨ πρόσωπον ἐν κρίσει κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινει̃ς οὐ μὴ ὑποστείλη̨ πρόσωπον ἀνθρώπου ὅτι ἡ κρίσις του̃ θεου̃ ἐστιν καὶ τὸ ῥη̃μα ὃ ἐὰν σκληρὸν ἠ̨̃ ἀφ' ὑμω̃ν ἀνοίσετε αὐτὸ ἐπ' ἐμέ καὶ ἀκούσομαι αὐτό (Ⅲ)
- Nulla erit distantia personarum : ita parvum audietis ut magnum, nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est. Quod si difficile vobis visum aliquid fuerit, referte ad me, et ego audiam. (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃1   לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו ‬ (Ⅴ)
1. 18  
And I commanded you at that time all the things which ye should do.
- C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. (Ⅱ)
- καὶ ἐνετειλάμην ὑμι̃ν ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ πάντας τοὺς λόγους οὓς ποιήσετε (Ⅲ)
- Præcepique omnia quæ facere deberetis.\ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃1   ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון ‬ (Ⅴ)
1. 19  
And when we departed from Horeb, we went through all that great and terrible wilderness, which ye saw by the way of the mountain of the Amorites, as the LORD our God commanded us; and we came to Kadeshbarnea.
- Nous partîmes d'Horeb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu; nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. (Ⅱ)
- καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πα̃σαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἣν εἴδετε ὁδὸν ὄρους του̃ Αμορραίου καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν ἡμι̃ν καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη (Ⅲ)
- Profecti autem de Horeb, transivimus per eremum terribilem et maximam, quam vidistis, per viam montis Amorrhæi, sicut præceperat Dominus Deus noster nobis. Cumque venissemus in Cadesbarne, (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃1   ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע ‬ (Ⅴ)
1. 20  
And I said unto you, Ye are come unto the mountain of the Amorites, which the LORD our God doth give unto us.
- Je vous dis: Vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πα πρὸς ὑμα̃ς ἤλθατε ἕως του̃ ὄρους του̃ Αμορραίου ὃ ὁ κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν δίδωσιν ὑμι̃ν (Ⅲ)
- dixi vobis : Venistis ad montem Amorrhæi, quem Dominus Deus noster daturus est nobis : (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃1   ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו ‬ (Ⅴ)
1. 21  
Behold, the LORD thy God hath set the land before thee: go up and possess it, as the LORD God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.
- Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi; monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères; ne crains point, et ne t'effraie point. (Ⅱ)
- ἴδετε παραδέδωκεν ὑμι̃ν κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν πρὸ προσώπου ὑμω̃ν τὴν γη̃ν ἀναβάντες κληρονομήσατε ὃν τρόπον εἰ̃πεν κύριος ὁ θεὸς τω̃ν πατέρων ὑμω̃ν ὑμι̃ν μὴ φοβει̃σθε μηδὲ δειλιάσητε (Ⅲ)
- vide terram, quam Dominus Deus tuus dat tibi : ascende et posside eam, sicut locutus est Dominus Deus noster patribus tuis : noli timere, nec quidquam paveas. (Ⅳ)
- ‫ 21 ׃1   ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת ‬ (Ⅴ)
1. 22  
And ye came near unto me every one of you, and said, We will send men before us, and they shall search us out the land, and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come.
- Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dîtes: Envoyons des hommes devant nous, pour explorer le pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. (Ⅱ)
- καὶ προσήλθατέ μοι πάντες καὶ εἴπατε ἀποστείλωμεν ἄνδρας προτέρους ἡμω̃ν καὶ ἐφοδευσάτωσαν ἡμι̃ν τὴν γη̃ν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ἡμι̃ν ἀπόκρισιν τὴν ὁδόν δι' ἡ̃ς ἀναβησόμεθα ἐν αὐτη̨̃ καὶ τὰς πόλεις εἰς ἃς εἰσπορευσόμεθα εἰς αὐτάς (Ⅲ)
- Et accessistis ad me omnes, atque dixistis : Mittamus viros qui considerent terram : et renuntient per quod iter debeamus ascendere, et ad quas pergere civitates. (Ⅳ)
- ‫ 22 ׃1   ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן ‬ (Ⅴ)
1. 23  
And the saying pleased me well: and I took twelve men of you, one of a tribe:
- Cet avis me parut bon; et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. (Ⅱ)
- καὶ ἤρεσεν ἐναντίον μου τὸ ῥη̃μα καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμω̃ν δώδεκα ἄνδρας ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλήν (Ⅲ)
- Cumque mihi sermo placuisset, misi ex vobis duodecim viros, singulos de tribubus suis. (Ⅳ)
- ‫ 23 ׃1   וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט ‬ (Ⅴ)
1. 24  
And they turned and went up into the mountain, and came unto the valley of Eshcol, and searched it out.
- Ils partirent, traversèrent la montagne, et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschcol, qu'ils explorèrent. (Ⅱ)
- καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκόπευσαν αὐτήν (Ⅲ)
- Qui cum perrexissent, et ascendissent in montana, venerunt usque ad Vallem botri : et considerata terra, (Ⅳ)
- ‫ 24 ׃1   ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה ‬ (Ⅴ)
1. 25  
And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the LORD our God doth give us.
- Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays, et nous les présentèrent; ils nous firent un rapport, et dirent: C'est un bon pays, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. (Ⅱ)
- καὶ ἐλάβοσαν ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτω̃ν ἀπὸ του̃ καρπου̃ τη̃ς γη̃ς καὶ κατήνεγκαν πρὸς ἡμα̃ς καὶ ἔλεγον ἀγαθὴ ἡ γη̃ ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν δίδωσιν ἡμι̃ν (Ⅲ)
- sumentes de fructibus ejus, ut ostenderent ubertatem, attulerunt ad nos, atque dixerunt : Bona est terra, quam Dominus Deus noster daturus est nobis.\ (Ⅳ)
- ‫ 25 ׃1   ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו ‬ (Ⅴ)
1. 26  
Notwithstanding ye would not go up, but rebelled against the commandment of the LORD your God:
- Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. (Ⅱ)
- καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβη̃ναι καὶ ἠπειθήσατε τω̨̃ ῥήματι κυρίου του̃ θεου̃ ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Et noluistis ascendere, sed increduli ad sermonem Domini Dei nostri, (Ⅳ)
- ‫ 26 ׃1   ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם ‬ (Ⅴ)
1. 27  
And ye murmured in your tents, and said, Because the LORD hated us, he hath brought us forth out of the land of Egypt, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us.
- Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dîtes: C'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. (Ⅱ)
- καὶ διεγογγύζετε ἐν ται̃ς σκηναι̃ς ὑμω̃ν καὶ εἴπατε διὰ τὸ μισει̃ν κύριον ἡμα̃ς ἐξήγαγεν ἡμα̃ς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου παραδου̃ναι ἡμα̃ς εἰς χει̃ρας Αμορραίων ἐξολεθρευ̃σαι ἡμα̃ς (Ⅲ)
- murmurastis in tabernaculis vestris, atque dixistis : Odit nos Dominus, et idcirco eduxit nos de terra Ægypti, ut traderet nos in manu Amorrhæi, atque deleret. (Ⅳ)
- ‫ 27 ׃1   ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו ‬ (Ⅴ)
1. 28  
Whither shall we go up? our brethren have discouraged our heart, saying, The people is greater and taller than we; the cities are great and walled up to heaven; and moreover we have seen the sons of the Anakims there.
- Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant: C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous; ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel; nous y avons même vu des enfants d'Anak. (Ⅱ)
- που̃ ἡμει̃ς ἀναβαίνομεν οἱ ἀδελφοὶ ὑμω̃ν ἀπέστησαν ὑμω̃ν τὴν καρδίαν λέγοντες ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμω̃ν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως του̃ οὐρανου̃ ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκει̃ (Ⅲ)
- Quo ascendemus ? nuntii terruerunt cor nostrum, dicentes : Maxima multitudo est, et nobis statura procerior ; urbes magnæ, et ad cælum usque munitæ : filios Enacim vidimus ibi. (Ⅳ)
- ‫ 28 ׃1   אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם ‬ (Ⅴ)
1. 29  
Then I said unto you, Dread not, neither be afraid of them.
- Je vous dis: Ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πα πρὸς ὑμα̃ς μὴ πτήξητε μηδὲ φοβηθη̃τε ἀπ' αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Et dixi vobis : Nolite metuere, nec timeatis eos : (Ⅳ)
- ‫ 29 ׃1   ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם ‬ (Ⅴ)
1. 30  
The LORD your God which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes;
- L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, (Ⅱ)
- κύριος ὁ θεὸς ὑμω̃ν ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμω̃ν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ' ὑμω̃ν κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὑμι̃ν ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ (Ⅲ)
- Dominus Deus, qui ductor est vester, pro vobis ipse pugnabit, sicut fecit in Ægypto cunctis videntibus. (Ⅳ)
- ‫ 30 ׃1   יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ‬ (Ⅴ)
1. 31  
And in the wilderness, where thou hast seen how that the LORD thy God bare thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went, until ye came into this place.
- puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. (Ⅱ)
- καὶ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ταύτη̨ ἣν εἴδετε ὡς ἐτροφοφόρησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡς εἴ τις τροφοφορήσει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτου̃ κατὰ πα̃σαν τὴν ὁδόν ἣν ἐπορεύθητε ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον του̃τον (Ⅲ)
- Et in solitudine (ipse vidisti) portavit te Dominus Deus tuus, ut solet homo gestare parvulum filium suum, in omni via per quam ambulastis, donec veniretis ad locum istum. (Ⅳ)
- ‫ 31 ׃1   ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש‪[Q]‬‪[n]‬‪[p]‬ את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה ‬ (Ⅴ)
1. 32  
Yet in this thing ye did not believe the LORD your God,
- Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, (Ⅱ)
- καὶ ἐν τω̨̃ λόγω̨ τούτω̨ οὐκ ἐνεπιστεύσατε κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ ὑμω̃ν (Ⅲ)
- Et nec sic quidem credidistis Domino Deo vestro, (Ⅳ)
- ‫ 32 ׃1   ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם ‬ (Ⅴ)
1. 33  
Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way ye should go, and in a cloud by day.
- qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. (Ⅱ)
- ὃς προπορεύεται πρότερος ὑμω̃ν ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ ἐκλέγεσθαι ὑμι̃ν τόπον ὁδηγω̃ν ὑμα̃ς ἐν πυρὶ νυκτὸς δεικνύων ὑμι̃ν τὴν ὁδόν καθ' ἣν πορεύεσθε ἐπ' αὐτη̃ς καὶ ἐν νεφέλη̨ ἡμέρας (Ⅲ)
- qui præcessit vos in via, et metatus est locum in quo tentoria figere deberetis, nocte ostendens vobis iter per ignem, et die per columnam nubis.\ (Ⅳ)
- ‫ 33 ׃1   ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם ‬ (Ⅴ)
1. 34  
And the LORD heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,
- L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita, et jura, en disant: (Ⅱ)
- καὶ ἤκουσεν κύριος τὴν φωνὴν τω̃ν λόγων ὑμω̃ν καὶ παροξυνθεὶς ὤμοσεν λέγων (Ⅲ)
- Cumque audisset Dominus vocem sermonum vestrorum, iratus juravit, et ait : (Ⅳ)
- ‫ 34 ׃1   וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר ‬ (Ⅴ)
1. 35  
Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land, which I sware to give unto your fathers.
- Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, (Ⅱ)
- εἰ ὄψεταί τις τω̃ν ἀνδρω̃ν τούτων τὴν ἀγαθὴν ταύτην γη̃ν ἣν ὤμοσα τοι̃ς πατράσιν αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Non videbit quispiam de hominibus generationis hujus pessimæ terram bonam, quam sub juramento pollicitus sum patribus vestris, (Ⅳ)
- ‫ 35 ׃1   אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם ‬ (Ⅴ)
1. 36  
Save Caleb the son of Jephunneh; he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the LORD.
- excepté Caleb, fils de Jephunné; il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. (Ⅱ)
- πλὴν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη οὑ̃τος ὄψεται αὐτήν καὶ τούτω̨ δώσω τὴν γη̃ν ἐφ' ἣν ἐπέβη καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτου̃ διὰ τὸ προσκει̃σθαι αὐτὸν τὰ πρὸς κύριον (Ⅲ)
- præter Caleb filium Jephone : ipse enim videbit eam, et ipsi dabo terram, quam calcavit, et filiis ejus, quia secutus est Dominum. (Ⅳ)
- ‫ 36 ׃1   זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה ‬ (Ⅴ)
1. 37  
Also the LORD was angry with me for your sakes, saying, Thou also shalt not go in thither.
- L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous, et il dit: Toi non plus, tu n'y entreras point. (Ⅱ)
- καὶ ἐμοὶ ἐθυμώθη κύριος δι' ὑμα̃ς λέγων οὐδὲ σὺ οὐ μὴ εἰσέλθη̨ς ἐκει̃ (Ⅲ)
- Nec miranda indignatio in populum, cum mihi quoque iratus Dominus propter vos dixerit : Nec tu ingredieris illuc : (Ⅳ)
- ‫ 37 ׃1   גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם ‬ (Ⅴ)
1. 38  
But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.
- Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera; fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. (Ⅱ)
- 'Ιησου̃ς υἱὸς Ναυη ὁ παρεστηκώς σοι οὑ̃τος εἰσελεύσεται ἐκει̃ αὐτὸν κατίσχυσον ὅτι αὐτὸς κατακληρονομήσει αὐτὴν τω̨̃ Ισραηλ (Ⅲ)
- sed Josue filius Nun minister tuus, ipse intrabit pro te. Hunc exhortare et robora, et ipse sorte terram dividet Israëli. (Ⅳ)
- ‫ 38 ׃1   יהושע בן‪[Q]‬‪[n]‬‪[p]‬ נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל ‬ (Ⅴ)
1. 39  
Moreover your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it.
- Et vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. (Ⅱ)
- καὶ πα̃ν παιδίον νέον ὅστις οὐκ οἰ̃δεν σήμερον ἀγαθὸν ἢ κακόν οὑ̃τοι εἰσελεύσονται ἐκει̃ καὶ τούτοις δώσω αὐτήν καὶ αὐτοὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν (Ⅲ)
- Parvuli vestri, de quibus dixistis quod captivi ducerentur, et filii qui hodie boni ac mali ignorant distantiam, ipsi ingredientur : et ipsis dabo terram, et possidebunt eam. (Ⅳ)
- ‫ 39 ׃1   וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה‪[Q]‬‪[n]‬‪[p]‬ ‬ (Ⅴ)
1. 40  
But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way of the Red sea.
- Mais vous, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. (Ⅱ)
- καὶ ὑμει̃ς ἐπιστραφέντες ἐστρατοπεδεύσατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν τὴν ἐπὶ τη̃ς ἐρυθρα̃ς θαλάσσης (Ⅲ)
- Vos autem revertimini, et abite in solitudinem per viam maris Rubri.\ (Ⅳ)
- ‫ 40 ׃1   ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף ‬ (Ⅴ)
1. 41  
Then ye answered and said unto me, We have sinned against the LORD, we will go up and fight, according to all that the LORD our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill.
- Vous répondîtes, en me disant: Nous avons péché contre l'Éternel; nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. (Ⅱ)
- καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε ἡμάρτομεν ἔναντι κυρίου του̃ θεου̃ ἡμω̃ν ἡμει̃ς ἀναβάντες πολεμήσομεν κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν ἡμι̃ν καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτου̃ καὶ συναθροισθέντες ἀνεβαίνετε εἰς τὸ ὄρος (Ⅲ)
- Et respondistis mihi : Peccavimus Domino : ascendemus et pugnabimus, sicut præcepit Dominus Deus noster. Cumque instructi armis pergeretis in montem, (Ⅳ)
- ‫ 41 ׃1   ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה ‬ (Ⅴ)
1. 42  
And the LORD said unto me, Say unto them. Go not up, neither fight; for I am not among you; lest ye be smitten before your enemies.
- L'Éternel me dit: Dis-leur: Ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous; ne vous faites pas battre par vos ennemis. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν κύριος πρός με εἰπὸν αὐτοι̃ς οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ μὴ πολεμήσετε οὐ γάρ εἰμι μεθ' ὑμω̃ν καὶ οὐ μὴ συντριβη̃τε ἐνώπιον τω̃ν ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν (Ⅲ)
- ait mihi Dominus : Dic ad eos : Nolite ascendere, neque pugnetis : non enim sum vobiscum : ne cadatis coram inimicis vestris. (Ⅳ)
- ‫ 42 ׃1   ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם ‬ (Ⅴ)
1. 43  
So I spake unto you; and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the LORD, and went presumptuously up into the hill.
- Je vous parlai, mais vous n'écoutâtes point; vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. (Ⅱ)
- καὶ ἐλάλησα ὑμι̃ν καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ παρέβητε τὸ ῥη̃μα κυρίου καὶ παραβιασάμενοι ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος (Ⅲ)
- Locutus sum, et non audistis : sed adversantes imperio Domini, et tumentes superbia, ascendistis in montem. (Ⅳ)
- ‫ 43 ׃1   ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה ‬ (Ⅴ)
1. 44  
And the Amorites, which dwelt in that mountain, came out against you, and chased you, as bees do, and destroyed you in Seir, even unto Hormah.
- Alors les Amoréens, qui habitent cette montagne, sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles; ils vous battirent en Séir, jusqu'à Horma. (Ⅱ)
- καὶ ἐξη̃λθεν ὁ Αμορραι̃ος ὁ κατοικω̃ν ἐν τω̨̃ ὄρει ἐκείνω̨ εἰς συνάντησιν ὑμι̃ν καὶ κατεδίωξαν ὑμα̃ς ὡς εἰ ποιήσαισαν αἱ μέλισσαι καὶ ἐτίτρωσκον ὑμα̃ς ἀπὸ Σηιρ ἕως Ερμα (Ⅲ)
- Itaque egressus Amorrhæus, qui habitabat in montibus, et obviam veniens, persecutus est vos, sicut solent apes persequi : et cecidit de Seir usque Horma. (Ⅳ)
- ‫ 44 ׃1   ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה ‬ (Ⅴ)
1. 45  
And ye returned and wept before the LORD; but the LORD would not hearken to your voice, nor give ear unto you.
- A votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel; mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. (Ⅱ)
- καὶ καθίσαντες ἐκλαίετε ἔναντι κυρίου καὶ οὐκ εἰσήκουσεν κύριος τη̃ς φωνη̃ς ὑμω̃ν οὐδὲ προσέσχεν ὑμι̃ν (Ⅲ)
- Cumque reversi ploraretis coram Domino, non audivit vos, nec voci vestræ voluit acquiescere. (Ⅳ)
- ‫ 45 ׃1   ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם ‬ (Ⅴ)
1. 46  
So ye abode in Kadesh many days, according unto the days that ye abode there.
- Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. (Ⅱ)
- καὶ ἐνεκάθησθε ἐν Καδης ἡμέρας πολλάς ὅσας ποτὲ ἡμέρας ἐνεκάθησθε (Ⅲ)
- Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore. (Ⅳ)
- ‫ 46 ׃1   ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
>>