Philippians
> Philippians  >
30 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


1. 1  
Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·
- Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en Jésus Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres: (Ⅱ)
- Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons: (Ⅲ)
- Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconibus. (Ⅳ)
1. 2  
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
- que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! (Ⅱ)
- Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. (Ⅲ)
- Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.\ (Ⅳ)
1. 3  
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν
- Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, (Ⅱ)
- I thank my God upon every remembrance of you, (Ⅲ)
- Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri, (Ⅳ)
1. 4  
πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος,
- ne cessant, dans toutes mes prières pour vous tous, (Ⅱ)
- Always in every prayer of mine for you all making request with joy, (Ⅲ)
- semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis, cum gaudio deprecationem faciens, (Ⅳ)
1. 5  
ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ ⸀τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν,
- de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. (Ⅱ)
- For your fellowship in the gospel from the first day until now; (Ⅲ)
- super communicatione vestra in Evangelio Christi a prima die usque nunc. (Ⅳ)
1. 6  
πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃·
- Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. (Ⅱ)
- Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ: (Ⅲ)
- Confidens hoc ipsum, quia qui cœpit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu : (Ⅳ)
1. 7  
καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας·
- Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon coeur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. (Ⅱ)
- Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. (Ⅲ)
- sicut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis : eo quod habeam vos in corde, et in vinculis meis, et in defensione, et confirmatione Evangelii, socios gaudii mei omnes vos esse. (Ⅳ)
1. 8  
μάρτυς γάρ ⸀μου ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις ⸂Χριστοῦ Ἰησοῦ⸃.
- Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ. (Ⅱ)
- For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. (Ⅲ)
- Testis enim mihi est Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi. (Ⅳ)
1. 9  
καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,
- Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence (Ⅱ)
- And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment; (Ⅲ)
- Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia, et in omni sensu : (Ⅳ)
1. 10  
εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ,
- pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, (Ⅱ)
- That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ. (Ⅲ)
- ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi, (Ⅳ)
1. 11  
πεπληρωμένοι ⸂καρπὸν δικαιοσύνης τὸν⸃ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.
- remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. (Ⅱ)
- Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. (Ⅲ)
- repleti fructu justitiæ per Jesum Christum, in gloriam et laudem Dei.\ (Ⅳ)
1. 12  
Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ’ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν,
- Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l'Évangile. (Ⅱ)
- But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel; (Ⅲ)
- Scire autem vos volo fratres, quia quæ circa me sunt, magis ad profectum venerunt Evangelii : (Ⅳ)
1. 13  
ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν,
- En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, (Ⅱ)
- So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places; (Ⅲ)
- ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni prætorio, et in ceteris omnibus, (Ⅳ)
1. 14  
καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν ⸀λόγον λαλεῖν.
- et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. (Ⅱ)
- And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. (Ⅲ)
- et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis, abundantius auderent sine timore verbum Dei loqui. (Ⅳ)
1. 15  
Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι’ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·
- Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute; mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. (Ⅱ)
- Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will: (Ⅲ)
- Quidam quidem et propter invidiam et contentionem : quidam autem et propter bonam voluntatem Christum prædicant : (Ⅳ)
1. 16  
οἱ μὲν ἐξ ⸂ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι⸃,
- Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, (Ⅱ)
- The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds: (Ⅲ)
- quidam ex caritate, scientes quoniam in defensionem Evangelii positus sum. (Ⅳ)
1. 17  
οἱ δὲ ἐξ ⸂ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου⸃.
- tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation dans mes liens. (Ⅱ)
- But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel. (Ⅲ)
- Quidam autem ex contentione Christum annuntiant non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis. (Ⅳ)
1. 18  
τί γάρ; πλὴν ⸀ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι,
- Qu'importe? De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé: je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. (Ⅱ)
- What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. (Ⅲ)
- Quid enim ? Dum omni modo sive per occasionem, sive per veritatem, Christus annuntietur : et in hoc gaudeo, sed et gaudebo. (Ⅳ)
1. 19  
οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
- Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ, (Ⅱ)
- For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, (Ⅲ)
- Scio enim quia hoc mihi proveniet ad salutem, per vestram orationem, et subministrationem Spiritus Jesu Christi, (Ⅳ)
1. 20  
κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.
- selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort; (Ⅱ)
- According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death. (Ⅲ)
- secundum exspectationem et spem meam, quia in nullo confundar : sed in omni fiducia sicut semper, et nunc magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem. (Ⅳ)
1. 21  
ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.
- car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. (Ⅱ)
- For to me to live is Christ, and to die is gain. (Ⅲ)
- Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum. (Ⅳ)
1. 22  
εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου — καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω·
- Mais s'il est utile pour mon oeuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. (Ⅱ)
- But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not. (Ⅲ)
- Quod si vivere in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro. (Ⅳ)
1. 23  
συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ ⸀γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον,
- Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur; (Ⅱ)
- For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better: (Ⅲ)
- Coarctor autem e duobus : desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo, multo magis melius : (Ⅳ)
1. 24  
τὸ δὲ ἐπιμένειν ⸀ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι’ ὑμᾶς.
- mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. (Ⅱ)
- Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you. (Ⅲ)
- permanere autem in carne, necessarium propter vos. (Ⅳ)
1. 25  
καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ ⸀παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,
- Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, (Ⅱ)
- And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith; (Ⅲ)
- Et hoc confidens scio quia manebo, et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum, et gaudium fidei : (Ⅳ)
1. 26  
ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.
- afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ. (Ⅱ)
- That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. (Ⅲ)
- ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu in me, per meum adventum iterum ad vos.\ (Ⅳ)
1. 27  
Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ⸀ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,
- Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, (Ⅱ)
- Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel; (Ⅲ)
- Tantum digne Evangelio Christi conversamini : ut sive cum venero, et videro vos, sive absens audiam de vobis, quia statis in uno spiritu unanimes, collaborantes fidei Evangelii : (Ⅳ)
1. 28  
καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων (ἥτις ⸂ἐστὶν αὐτοῖς⸃ ἔνδειξις ἀπωλείας, ⸀ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ,
- sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut; (Ⅱ)
- And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. (Ⅲ)
- et in nullo terreamini ab adversariis : quæ illis est causa perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo : (Ⅳ)
1. 29  
ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν),
- et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, (Ⅱ)
- For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake; (Ⅲ)
- quia vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini : (Ⅳ)
1. 30  
τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.
- en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. (Ⅱ)
- Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me. (Ⅲ)
- idem certamen habentes, quale et vidistis in me, et nunc audistis de me. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | |
>>