James
> James  >
27 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


1. 1  
άκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν.
- Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut! (Ⅱ)
- James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting. (Ⅲ)
- Jacobus, Dei et Domini nostri Jesu Christi servus, duodecim tribubus, quæ sunt in dispersione, salutem.\ (Ⅳ)
1. 2  
Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,
- Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, (Ⅱ)
- My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations; (Ⅲ)
- Omne gaudium existimate fratres mei, cum in tentationes varias incideritis : (Ⅳ)
1. 3  
γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν·
- sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. (Ⅱ)
- Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. (Ⅲ)
- scientes quod probatio fidei vestræ patientiam operatur. (Ⅳ)
1. 4  
ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.
- Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. (Ⅱ)
- But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. (Ⅲ)
- Patientia autem opus perfectum habet : ut sitis perfecti et integri in nullo deficientes. (Ⅳ)
1. 5  
Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ ⸀μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ·
- Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. (Ⅱ)
- If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. (Ⅲ)
- Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat : et dabitur ei. (Ⅳ)
1. 6  
αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος, ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ·
- Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. (Ⅱ)
- But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. (Ⅲ)
- Postulet autem in fide nihil hæsitans : qui enim hæsitat, similis est fluctui maris, qui a vento movetur et circumfertur : (Ⅳ)
1. 7  
μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου
- Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: (Ⅱ)
- For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord. (Ⅲ)
- non ergo æstimet homo ille quod accipiat aliquid a Domino. (Ⅳ)
1. 8  
ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
- c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. (Ⅱ)
- A double minded man is unstable in all his ways. (Ⅲ)
- Vir duplex animo inconstans est in omnibus viis suis. (Ⅳ)
1. 9  
Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ,
- Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. (Ⅱ)
- Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted: (Ⅲ)
- Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua : (Ⅳ)
1. 10  
ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται.
- Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera comme la fleur de l'herbe. (Ⅱ)
- But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away. (Ⅲ)
- dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos fœni transibit ; (Ⅳ)
1. 11  
ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται.
- Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu: ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. (Ⅱ)
- For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways. (Ⅲ)
- exortus est enim sol cum ardore, et arefecit fœnum, et flos ejus decidit, et decor vultus ejus deperiit : ita et dives in itineribus suis marcescet. (Ⅳ)
1. 12  
Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ⸀ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
- Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. (Ⅱ)
- Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. (Ⅲ)
- Beatus vir qui suffert tentationem : quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitæ, quam repromisit Deus diligentibus se. (Ⅳ)
1. 13  
μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι Ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα.
- Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. (Ⅱ)
- Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man: (Ⅲ)
- Nemo cum tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur : Deus enim intentator malorum est : ipse autem neminem tentat. (Ⅳ)
1. 14  
ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος·
- Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. (Ⅱ)
- But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed. (Ⅲ)
- Unusquisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus, et illectus. (Ⅳ)
1. 15  
εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον.
- Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. (Ⅱ)
- Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death. (Ⅲ)
- Deinde concupiscentia cum conceperit, parit peccatum : peccatum vero cum consummatum fuerit, generat mortem. (Ⅳ)
1. 16  
μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.
- Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: (Ⅱ)
- Do not err, my beloved brethren. (Ⅲ)
- Nolite itaque errare, fratres mei dilectissimi. (Ⅳ)
1. 17  
Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ’ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα.
- toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. (Ⅱ)
- Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. (Ⅲ)
- Omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. (Ⅳ)
1. 18  
βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.
- Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. (Ⅱ)
- Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures. (Ⅲ)
- Voluntarie enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturæ ejus.\ (Ⅳ)
1. 19  
⸀Ἴστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. ἔστω ⸀δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν,
- Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère; (Ⅱ)
- Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath: (Ⅲ)
- Scitis, fratres mei dilectissimi. Sit autem omnis homo velox ad audiendum : tardus autem ad loquendum, et tardus ad iram. (Ⅳ)
1. 20  
ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ ⸂οὐκ ἐργάζεται⸃.
- car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. (Ⅱ)
- For the wrath of man worketh not the righteousness of God. (Ⅲ)
- Ira enim viri justitiam Dei non operatur. (Ⅳ)
1. 21  
διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
- C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. (Ⅱ)
- Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. (Ⅲ)
- Propter quod abjicientes omnem immunditiam, et abundantiam malitiæ, in mansuetudine suscipite insitum verbum, quod potest salvare animas vestras. (Ⅳ)
1. 22  
Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ ⸂ἀκροαταὶ μόνον⸃ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.
- Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. (Ⅱ)
- But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. (Ⅲ)
- Estote autem factores verbi, et non auditores tantum : fallentes vosmetipsos. (Ⅳ)
1. 23  
ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ,
- Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, (Ⅱ)
- For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass: (Ⅲ)
- Quia si quis auditor est verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti vultum nativitatis suæ in speculo : (Ⅳ)
1. 24  
κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν.
- et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. (Ⅱ)
- For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. (Ⅲ)
- consideravit enim se, et abiit, et statim oblitus est qualis fuerit. (Ⅳ)
1. 25  
ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, ⸀οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται.
- Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. (Ⅱ)
- But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. (Ⅲ)
- Qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea, non auditor obliviosus factus, sed factor operis : hic beatus in facto suo erit. (Ⅳ)
1. 26  
Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς ⸀εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ⸀αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ⸀αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία.
- Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine. (Ⅱ)
- If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. (Ⅲ)
- Si quis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, hujus vana est religio. (Ⅳ)
1. 27  
θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ ⸀τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου.
- La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. (Ⅱ)
- Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. (Ⅲ)
- Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem, hæc est : visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc sæculo. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | |
>>