Sophonie
> Sophonie  >
20 Verses | Page 1 / 1
(Version Crampon)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


3. 1  
Malheur à la rebelle et à la souillée, à la ville d'oppression !
- Malheur à la ville rebelle et souillée, A la ville pleine d'oppresseurs! (Ⅰ)
- ὠ̃ ἡ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη ἡ πόλις ἡ περιστερά (Ⅲ)
- Væ provocatrix, et redempta civitas, columba !/ (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃3   הוי מראה ונגאלה העיר היונה ‬ (Ⅴ)
- Malheur à la rebelle, à la corrompue, à la ville qui opprime! (Ⅵ)
- Malheur à la ville gloutonne, et souillée, et qui ne fait qu’opprimer. (Ⅶ)
- Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville qui opprime! (Ⅷ)
3. 2  
Elle n'a écouté aucune voix, elle n'a point accepté d'avertissement; elle ne s'est pas confiée en Yahweh, elle ne s'est point approchée de son Dieu.
- Elle n'écoute aucune voix, Elle n'a point égard à la correction, Elle ne se confie pas en l'Éternel, Elle ne s'approche pas de son Dieu. (Ⅰ)
- οὐκ εἰσήκουσεν φωνη̃ς οὐκ ἐδέξατο παιδείαν ἐπὶ τω̨̃ κυρίω̨ οὐκ ἐπεποίθει καὶ πρὸς τὸν θεὸν αὐτη̃ς οὐκ ἤγγισεν (Ⅲ)
- non audivit vocem,/ et non suscepit disciplinam ;/ in Domino non est confisa,/ ad Deum suum non appropinquavit./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃3   לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה ‬ (Ⅴ)
- Elle n’écoute pas la voix, elle ne reçoit pas l’instruction, elle ne se confie pas en l’Éternel, elle ne s’approche pas de son Dieu. (Ⅵ)
- Elle n’a point écouté la voix ; elle n’a point reçu d’instruction ; elle ne s’est point confiée en l’Eternel ; elle ne s’est point approchée de son Dieu. (Ⅶ)
- Elle n'a point écouté la voix, elle n'a point reçu l'instruction, elle ne s'est point confiée en l'Éternel, elle ne s'est point approchée de son Dieu. (Ⅷ)
3. 3  
Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges des loups du soir, qui ne gardent rien pour le matin.
- Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants; Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. (Ⅰ)
- οἱ ἄρχοντες αὐτη̃ς ἐν αὐτη̨̃ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι οἱ κριταὶ αὐτη̃ς ὡς λύκοι τη̃ς 'Αραβίας οὐχ ὑπελίποντο εἰς τὸ πρωί (Ⅲ)
- Principes ejus in medio ejus quasi leones rugientes ;/ judices ejus lupi vespere, non relinquebant in mane./ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃3   שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר ‬ (Ⅴ)
- Ses princes au milieu d’elle sont des lions rugissants; ses juges, des loups du soir: ils ne laissent rien jusqu’au matin. (Ⅵ)
- Ses princes [sont] au-dedans d’elle des lions rugissants, et ses gouverneurs sont des loups du soir, qui ne quittent point les os pour les ronger au matin. (Ⅶ)
- Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants; ses juges, des loups du soir, qui ne réservent rien pour le matin. (Ⅷ)
3. 4  
Ses prophètes sont des fanfarons, des hommes perfides ; ses prêtres profanent les choses saintes, ils violent la loi.
- Ses prophètes sont téméraires, infidèles; Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. (Ⅰ)
- οἱ προφη̃ται αὐτη̃ς πνευματοφόροι ἄνδρες καταφρονηταί οἱ ἱερει̃ς αὐτη̃ς βεβηλου̃σιν τὰ ἅγια καὶ ἀσεβου̃σιν νόμον (Ⅲ)
- Prophetæ ejus vesani, viri infideles ;/ sacerdotes ejus polluerunt sanctum,/ injuste egerunt contra legem./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃3   נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה ‬ (Ⅴ)
- Ses prophètes sont des vantards, des hommes perfides; ses sacrificateurs profanent le lieu saint, ils font violence à la loi. (Ⅵ)
- Ses prophètes sont des téméraires, et des hommes infidèles ; ses sacrificateurs ont souillé les choses saintes, ils ont fait violence à la Loi. (Ⅶ)
- Ses prophètes sont des téméraires et des hommes perfides; ses sacrificateurs profanent les choses saintes; ils violent la loi. (Ⅷ)
3. 5  
Yahweh est juste au milieu d'elle, il ne fait rien d'inique ; chaque matin il produit son jugement, pour donner la lumière, sans jamais y manquer ! mais l'impie ne connaît point de honte !
- L'Éternel est juste au milieu d'elle, Il ne commet point d'iniquité; Chaque matin il produit à la lumière ses jugements, Sans jamais y manquer; Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. (Ⅰ)
- ὁ δὲ κύριος δίκαιος ἐν μέσω̨ αὐτη̃ς καὶ οὐ μὴ ποιήση̨ ἄδικον πρωὶ πρωὶ δώσει κρίμα αὐτου̃ εἰς φω̃ς καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει καὶ οὐκ εἰς νει̃κος ἀδικίαν (Ⅲ)
- Dominus justus in medio ejus non faciet iniquitatem ;/ mane, mane judicium suum dabit in lucem, et non abscondetur ;/ nescivit autem iniquus confusionem./ (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃3   יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת ‬ (Ⅴ)
- L’Éternel juste est au milieu d’elle; il ne commet pas l’iniquité; chaque matin il met en lumière son juste jugement; il ne fait pas défaut; mais l’inique ne connaît pas la honte. (Ⅵ)
- L’Eternel juste est au milieu d’elle, il ne fait point d’iniquité ; chaque matin il met son jugement en lumière, sans que rien y manque ; mais l’inique ne sait ce que c’est que d’avoir honte. (Ⅶ)
- L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité; chaque matin il met en lumière ses jugements, il n'y manque pas; mais l'injuste ne connaît pas la honte. (Ⅷ)
3. 6  
J'ai exterminé des nations; leurs tours ont été détruites ; j'ai désolé leurs rues, si bien qu'on n'y passe plus ; leurs villes ont été dévastées, si bien qu'il n'y reste personne, aucun habitant.
- J'ai exterminé des nations; leurs tours sont détruites; J'ai dévasté leurs rues, plus de passants! Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants! (Ⅰ)
- ἐν διαφθορα̨̃ κατέσπασα ὑπερηφάνους ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτω̃ν ἐξερημώσω τὰς ὁδοὺς αὐτω̃ν τὸ παράπαν του̃ μὴ διοδεύειν ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτω̃ν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδὲ κατοικει̃ν (Ⅲ)
- Disperdidi gentes,/ et dissipati sunt anguli earum ;/ desertas feci vias eorum,/ dum non est qui transeat ;/ desolatæ sunt civitates eorum,/ non remanente viro, neque ullo habitatore./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃3   הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב ‬ (Ⅴ)
- J’ai retranché des nations, leurs créneaux sont dévastés; j’ai rendu désolées leurs rues, de sorte que personne n’y passe; leurs villes sont ravagées, de sorte qu’il n’y a plus d’homme, point d’habitant. (Ⅵ)
- J’ai exterminé les nations, et leurs forteresses ont été désolées ; j’ai rendu désertes leurs places, tellement que personne n’y passe ; leurs villes ont été détruites, sans qu’il y soit resté un seul homme, et sans qu’il y ait aucun habitant. (Ⅶ)
- J'ai exterminé des nations; leurs tours sont en ruines; j'ai dévasté leurs rues, tellement que personne n'y passe; leurs villes ont été détruites, dépeuplées jusqu'à n'avoir plus aucun habitant. (Ⅷ)
3. 7  
Je disais : " Au moins tu me craindras, tu accepteras l'avertissement ; et sa demeure ne sera pas détruite, selon tout ce que j'ai décidé à son égard. " Mais ils n'ont été que plus empressés à pervertir toutes leurs actions.
- Je disais: Si du moins tu voulais me craindre, Avoir égard à la correction, Ta demeure ne serait pas détruite, Tous les châtiments dont je t'ai menacée n'arriveraient pas; Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. (Ⅰ)
- εἰ̃πα πλὴν φοβει̃σθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν καὶ οὐ μὴ ἐξολεθρευθη̃τε ἐξ ὀφθαλμω̃ν αὐτη̃ς πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ' αὐτήν ἑτοιμάζου ὄρθρισον διέφθαρται πα̃σα ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτω̃ν (Ⅲ)
- Dixi : Attamen timebis me,/ suscipies disciplinam ;/ et non peribit habitaculum ejus,/ propter omnia in quibus visitavi eam :/ verumtamen diluculo surgentes corruperunt omnes cogitationes suas./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃3   אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם ‬ (Ⅴ)
- J’ai dit: Crains-moi seulement, reçois l’instruction; et sa demeure ne sera pas retranchée, quelle que soit la punition que je lui inflige. Mais ils se sont levés de bonne heure et ont corrompu toutes leurs actions. (Ⅵ)
- [Et] je disais ; Au moins tu me craindras, tu recevras instruction, et sa demeure ne sera point retranchée, quelque punition que j’envoie sur elle ; mais ils se sont levés de bon matin, ils ont corrompu toutes leurs actions. (Ⅶ)
- Je disais: Crains-moi seulement, reçois l'instruction, et ta demeure ne sera pas détruite, ce que j'avais ordonné contre elle! Mais ils se sont hâtés de corrompre toutes leurs actions. (Ⅷ)
3. 8  
C'est pourquoi attendez-moi, - oracle de Yahweh, pour le jour où je me lèverai pour le butin ! Car mon arrêt est que j'assemble les nations, que je rassemble les royaumes pour verser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, toute la terre sera dévorée.
- Attendez-moi donc, dit l'Éternel, Au jour où je me lèverai pour le butin, Car j'ai résolu de rassembler les nations, De rassembler les royaumes, Pour répandre sur eux ma fureur, Toute l'ardeur de ma colère; Car par le feu de ma jalousie tout le pays sera consumé. (Ⅰ)
- διὰ του̃το ὑπόμεινόν με λέγει κύριος εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνω̃ν του̃ εἰσδέξασθαι βασιλει̃ς του̃ ἐκχέαι ἐπ' αὐτοὺς πα̃σαν ὀργὴν θυμου̃ μου διότι ἐν πυρὶ ζήλους μου καταναλωθήσεται πα̃σα ἡ γη̃ (Ⅲ)
- Quapropter exspecta me, dicit Dominus,/ in die resurrectionis meæ in futurum :/ quia judicium meum ut congregem gentes,/ et colligam regna,/ et effundam super eos indignationem meam,/ omnem iram furoris mei :/ in igne enim zeli mei devorabitur omnis terra.]\ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃3   לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ ‬ (Ⅴ)
- C’est pourquoi, attendez-moi, dit l’Éternel, pour le jour où je me lèverai pour le butin. Car ma détermination c’est de rassembler les nations, de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, toute l’ardeur de ma colère; car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. (Ⅵ)
- C’est pourquoi attendez-moi, dit l’Eternel, au jour que je me lèverai pour le dégât ; car mon ordonnance est d’amasser les nations, et d’assembler les Royaumes, afin que je répande sur eux mon indignation, et toute l’ardeur de ma colère ; car tout le pays sera dévoré par le feu de ma jalousie. (Ⅶ)
- C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations et de réunir les royaumes, pour répandre sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère; car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. (Ⅷ)
3. 9  
Car alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de Yahweh, et le servent d'un commun accord.
- Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord. (Ⅰ)
- ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλω̃σσαν εἰς γενεὰν αὐτη̃ς του̃ ἐπικαλει̃σθαι πάντας τὸ ὄνομα κυρίου του̃ δουλεύειν αὐτω̨̃ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα (Ⅲ)
- Quia tunc reddam populis labium electum,/ ut invocent omnes in nomine Domini,/ et serviant ei humero uno./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃3   כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד ‬ (Ⅴ)
- Car alors, je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu’ils invoquent tous le nom de l’Éternel pour le servir d’un seul cœur. (Ⅵ)
- Même alors je changerai aux peuples leurs lèvres, en des lèvres pures ; afin qu’ils invoquent tous le Nom de l’Eternel, pour le servir d’un même esprit. (Ⅶ)
- Alors je changerai les lèvres des peuples en des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour qu'ils le servent d'un commun accord. (Ⅷ)
3. 10  
D'au delà des fleuves de l'Ethiopie, mes adorateurs, mes dispersés, apporteront mon offrande.
- D'au delà des fleuves de l'Éthiopie Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. (Ⅰ)
- ἐκ περάτων ποταμω̃ν Αἰθιοπίας οἴσουσιν θυσίας μοι (Ⅲ)
- Ultra flumina Æthiopiæ, inde supplices mei ;/ filii dispersorum meorum deferent munus mihi./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃3   מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי‪[Q]‬‪[n]‬‪[p]‬ יובלון מנחתי ‬ (Ⅴ)
- D’au delà des fleuves de l’Ethiopie, mes suppliants, la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. (Ⅵ)
- Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de Cus, [savoir], la fille de mes dispersés, m’apporteront mes offrandes. (Ⅶ)
- D'au delà des fleuves de Cush, mes adorateurs, la fille de mes dispersés, m'apporteront des offrandes. (Ⅷ)
3. 11  
En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi ; car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissaient avec arrogance ; et tu ne t'enorgueilliras plus désormais, sur ma montagne sainte.
- En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions Par lesquelles tu as péché contre moi; Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. (Ⅰ)
- ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ οὐ μὴ καταισχυνθη̨̃ς ἐκ πάντων τω̃ν ἐπιτηδευμάτων σου ὡ̃ν ἠσέβησας εἰς ἐμέ ὅτι τότε περιελω̃ ἀπὸ σου̃ τὰ φαυλίσματα τη̃ς ὕβρεώς σου καὶ οὐκέτι μὴ προσθη̨̃ς του̃ μεγαλαυχη̃σαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου (Ⅲ)
- In die illa non confunderis super cunctis adinventionibus tuis,/ quibus prævaricata es in me,/ quia tunc auferam de medio tui magniloquos superbiæ tuæ,/ et non adjicies exaltari amplius in monte sancto meo./ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃3   ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי ‬ (Ⅴ)
- En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu t’es rebellée contre moi; car alors, j’ôterai du milieu de toi ceux qui s’égaient en ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de ma montagne sainte. (Ⅵ)
- En ce jour-là tu ne seras plus confuse à cause de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi ; parce qu’alors j’aurai ôté du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et désormais tu ne t’enorgueilliras plus de la montagne de ma sainteté. (Ⅶ)
- En ce jour-là, tu ne seras plus confuse à cause de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil; et tu ne continueras plus à t'enorgueillir sur la montagne de ma sainteté. (Ⅷ)
3. 12  
je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui se confiera au nom de Yahweh.
- Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. (Ⅰ)
- καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραὺ̈ν καὶ ταπεινόν καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ του̃ ὀνόματος κυρίου (Ⅲ)
- Et derelinquam in medio tui populum pauperem et egenum :/ et sperabunt in nomine Domini./ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃3   והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה ‬ (Ⅴ)
- Et je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé, et ils se confieront au nom de l’Éternel. (Ⅵ)
- Et je ferai demeurer de reste au milieu de toi un peuple affligé et chétif, qui auront leur retraite vers le Nom de l’Eternel. (Ⅶ)
- Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. (Ⅷ)
3. 13  
Le reste d'Israël ne commettra pas l'iniquité, il ne dira pas de mensonge, et il ne se trouvera plus dans leur bouche de langue trompeuse. Car ils paîtront et se reposeront, sans que personne les trouble.
- Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, Ils ne diront point de mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse; Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. (Ⅰ)
- οἱ κατάλοιποι του̃ Ισραηλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια καὶ οὐ μὴ εὑρεθη̨̃ ἐν τω̨̃ στόματι αὐτω̃ν γλω̃σσα δολία διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβω̃ν αὐτούς (Ⅲ)
- Reliquiæ Israël non facient iniquitatem,/ nec loquentur mendacium,/ et non invenietur in ore eorum lingua dolosa,/ quoniam ipsi pascentur, et accubabunt,/ et non erit qui exterreat./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃3   שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד ס‬ (Ⅴ)
- Le résidu d’Israël ne pratiquera pas l’iniquité, et ne dira pas de mensonge, et une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche; car ils paîtront et se coucheront, et il n’y aura personne qui les effraye. (Ⅵ)
- Les restes d’Israël ne feront point d’iniquité, et ne proféreront point de mensonge, et il n’y aura point dans leur bouche de langue trompeuse ; aussi ils paîtront, et feront leur gîte, et il n’y aura personne qui les épouvante. (Ⅶ)
- Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité; ils ne proféreront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse; mais ils paîtront, et ils se reposeront, et il n'y aura personne qui les épouvante. (Ⅷ)
3. 14  
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, Israël ! Réjouis-toi et triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem ! Yahweh a retiré les jugements portés contre toi, il a détourné ton ennemi.
- Pousse des cris de joie, fille de Sion! Pousse des cris d'allégresse, Israël! Réjouis-toi et triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem! (Ⅰ)
- χαι̃ρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τη̃ς καρδίας σου θύγατερ Ιερουσαλημ (Ⅲ)
- Lauda, filia Sion ; jubila, Israël :/ lætare, et exsulta in omni corde, filia Jerusalem./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃3   רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם ‬ (Ⅴ)
- Exulte, fille de Sion; pousse des cris, Israël! Réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem! (Ⅵ)
- Réjouis-toi avec chant de triomphe, fille de Sion ! Jette des cris de réjouissance, ô Israël ! Réjouis-toi, et t’égaye de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! (Ⅶ)
- Chante de joie, fille de Sion! Pousse des cris d'allégresse, Israël! Réjouis-toi et t'égaie de tout ton cœur, fille de Jérusalem! (Ⅷ)
3. 15  
Le roi d'Israël, Yahweh, est au milieu de toi ; tu ne verras plus le malheur !
- L'Éternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi; Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi; Tu n'as plus de malheur à éprouver. (Ⅰ)
- περιει̃λεν κύριος τὰ ἀδικήματά σου λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν σου βασιλεὺς Ισραηλ κύριος ἐν μέσω̨ σου οὐκ ὄψη̨ κακὰ οὐκέτι (Ⅲ)
- Abstulit Dominus judicium tuum ;/ avertit inimicos tuos./ Rex Israël Dominus in medio tui :/ non timebis malum ultra./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃3   הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד ‬ (Ⅴ)
- L’Éternel a éloigné tes jugements, il a écarté ton ennemi. Le roi d’Israël, l’Éternel, est au milieu de toi: tu ne verras plus le mal. (Ⅵ)
- L’Eternel a aboli ta condamnation, il a éloigné ton ennemi ; le Roi d’Israël, l’Eternel, [est] au milieu de toi ; tu ne sentiras plus de mal. (Ⅶ)
- L'Éternel a retiré les sentences portées contre toi, il a éloigné ton ennemi; le Roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi; tu ne verras plus de malheur. (Ⅷ)
3. 16  
En ce jour-là. on dira à Jérusalem : Ne crains point, Sion, que tes mains ne s'affaissent point !
- En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains rien! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas! (Ⅰ)
- ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ἐρει̃ κύριος τη̨̃ Ιερουσαλημ θάρσει Σιων μὴ παρείσθωσαν αἱ χει̃ρές σου (Ⅲ)
- In die illa dicetur Jerusalem :/ Noli timere ; Sion : Non dissolvantur manus tuæ./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃3   ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך ‬ (Ⅴ)
- En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem: Ne crains pas! Sion, que tes mains ne soient pas lâches! (Ⅵ)
- En ce temps-là, on dira à Jérusalem : Ne crains point, Sion, que tes mains ne soient point lâches. (Ⅶ)
- En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains point! Sion, que tes mains ne défaillent point! (Ⅷ)
3. 17  
Yahweh, ton Dieu, est au milieu de toi, un vaillant sauveur ! Il fera éclater sa joie à cause de toi ; il se taira dans son amour ; il tressaillira à cause de toi avec des cris de joie.
- L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse. (Ⅰ)
- κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί δυνατὸς σώσει σε ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιει̃ σε ἐν τη̨̃ ἀγαπήσει αὐτου̃ καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρα̨ ἑορτη̃ς (Ⅲ)
- Dominus Deus tuus in medio tui fortis, ipse salvabit :/ gaudebit super te in lætitia,/ silebit in dilectione sua,/ exsultabit super te in laude./ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃3   יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה ‬ (Ⅴ)
- L’Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant; il sauvera; il se réjouira avec joie à ton sujet: il se reposera dans son amour, il s’égayera en toi avec chant de triomphe. (Ⅵ)
- L’Eternel ton Dieu est au milieu de toi ; le Puissant te délivrera ; il se réjouira à cause de toi d’une grande joie : Il se taira à cause de son amour, et il s’égayera à cause de toi avec chant de triomphe. (Ⅶ)
- L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie; il se taira dans son amour; il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. (Ⅷ)
3. 18  
Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, privés des fêtes solennelles ; car ils étaient des tiens, l'opprobre pèse sur eux.
- Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, Ceux qui sont sortis de ton sein; L'opprobre pèse sur eux. (Ⅰ)
- καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους οὐαί τίς ἔλαβεν ἐπ' αὐτὴν ὀνειδισμόν (Ⅲ)
- Nugas, qui a lege recesserant,/ congregabo, quia ex te erant :/ ut non ultra habeas super eis opprobrium./ (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃3   נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה ‬ (Ⅴ)
- Je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles; ils étaient de toi; sur eux pesait l’opprobre. (Ⅵ)
- Je rassemblerai ceux qui sont affligés à cause de l’assemblée assignée ; ils sont sortis de toi ; ce qui la surchargeait ne sera qu’opprobre. (Ⅶ)
- Je rassemblerai ceux qui sont tristes, loin de l'assemblée solennelle; ils sont sortis de toi; sur eux pèse l'opprobre. (Ⅷ)
3. 19  
Voici que j'en finirai, en ce temps-là, avec tous tes oppresseurs ; je sauverai celle qui boite, et je recueillerai la rejetée, et je les ferai glorieux et renommés dans tous les pays où ils ont été honnis.
- Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs; Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire Dans tous les pays où ils sont en opprobre. (Ⅰ)
- ἰδοὺ ἐγὼ ποιω̃ ἐν σοὶ ἕνεκεν σου̃ ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ λέγει κύριος καὶ σώσω τὴν ἐκπεπιεσμένην καὶ τὴν ἀπωσμένην εἰσδέξομαι καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς καύχημα καὶ ὀνομαστοὺς ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃ (Ⅲ)
- Ecce ego interficiam omnes qui afflixerunt te in tempore illo :/ et salvabo claudicantem,/ et eam quæ ejecta fuerat congregabo :/ et ponam eos in laudem, et in nomen,/ in omni terra confusionis eorum,/ (Ⅳ)
- ‫ 19 ׃3   הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם ‬ (Ⅴ)
- Voici, en ce temps-là, j’agirai à l’égard de tous ceux qui t’affligent, et je sauverai celle qui boitait, et je recueillerai celle qui était chassée, et je ferai d’elles une louange et un nom dans tous les pays où elles étaient couvertes de honte. (Ⅵ)
- Voici, je détruirai en ce temps-là tous ceux qui t’auront affligée ; je délivrerai la boiteuse, je recueillerai celle qui avait été chassée, et je les ferai louer et devenir célèbres, dans tous les pays où ils auront été couverts de honte. (Ⅶ)
- Voici, en ce temps-là, j'aurai à faire avec tous tes oppresseurs. Je délivrerai ce qui boite, je recueillerai ce qui a été chassé, et j'en ferai un sujet de louange et d'honneur dans tous les pays où ils ont eu de la honte. (Ⅷ)
3. 20  
En ce temps-là, je vous ramènerai ; et, au temps où je vous rassemblerai, je vous ferai renommés et glorieux, chez tous les peuples de la terre, quand je ferai cesser votre captivité à vos yeux, dit Yahweh.
- En ce temps-là, je vous ramènerai; En ce temps-là, je vous rassemblerai; Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange Parmi tous les peuples de la terre, Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, Dit l'Éternel. (Ⅰ)
- καὶ καταισχυνθήσονται ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ὅταν καλω̃ς ὑμι̃ν ποιήσω καὶ ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ὅταν εἰσδέξωμαι ὑμα̃ς διότι δώσω ὑμα̃ς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα ἐν πα̃σιν τοι̃ς λαοι̃ς τη̃ς γη̃ς ἐν τω̨̃ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμω̃ν ἐνώπιον ὑμω̃ν λέγει κύριος (Ⅲ)
- in tempore illo quo adducam vos,/ et in tempore quo congregabo vos./ Dabo enim vos in nomen,/ et in laudem omnibus populis terræ,/ cum convertero captivitatem vestram coram oculis vestris,/ dicit Dominus.] (Ⅳ)
- ‫ 20 ׃3   בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה ‬ (Ⅴ)
- En ce temps-là, je vous amènerai, dans ce même temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre, quand je rétablirai vos captifs, devant vos yeux, dit l’Éternel. (Ⅵ)
- En ce temps-là je vous ferai retourner, et en ce temps-là je vous rassemblerai ; car je vous rendrai célèbres et un sujet de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs en votre présence ; a dit l’Eternel. (Ⅶ)
- En ce temps-là, je vous ramènerai; en ce temps-là, je vous rassemblerai; car je vous mettrai en renom et en louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, a dit l'Éternel. (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 3
| | 3|
>>