Hébreux
Onelittleangel > > Hébreux  >
(14 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


1.1
Πολυμμερῶς καὶ πολυτρόόπως πάάλαι ὁ Θεὸς λαλήήσας τοῖς πατράάσιν ἐν τοῖς προφήήταιςἐπ᾿ ἐσχάάτου τῶν ἡμμερῶν τούύτων ἐλάάλησεν ἡμμῖν ἐν Υἱῷ,

Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les Prophètes, Dieu, (⁎)

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, (Ⅰ)

Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé aux pères par les prophètes, (Ⅲ)

Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis : (Ⅳ)

1.2
ὃν ἔθηκεν κληρονόόμμονπάάντων, δι᾿ οὗ καὶ ἐποίίησεν τοὺς αἰῶνας,

dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. (⁎)

Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, (Ⅰ)

à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, (Ⅲ)

novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit hæredem universorum, per quem fecit et sæcula : (Ⅳ)

1.3
ὃς ὢν ἀπαύύγασμμα τῆς δόόξης καὶ χαρακτὴρτῆς ὑποστάάσεως αὐτοῦ, φέέρων τε τὰ πάάντα τῷ ῥήήμματι τῆς δυνάάμμεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦκαθαρισμμὸν τῶν ἁμμαρτιῶν ποιησάάμμενος ἐκάάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μμεγαλωσύύνης ἐν ὑψηλοῖς ·∙

Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et qui soutient toutes choses par sa puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux, (⁎)

et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, (Ⅰ)

qui, étant le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s’est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux; (Ⅲ)

qui cum sit splendor gloriæ, et figura substantiæ ejus, portansque omnia verbo virtutis suæ, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis : (Ⅳ)

1.4
τοσούύτῳ κρείίττων γενόόμμενος τῶν ἀγγέέλων ὅσῳ διαφορώώτερον παρ᾿ αὐτοὺςκεκληρονόόμμηκεν ὄνομμα.

d'autant plus grand que les anges, que le nom qu'il possède est plus excellent que le leur. (⁎)

devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. (Ⅰ)

étant devenu d’autant plus excellent que les anges, qu’il a hérité d’un nom plus excellent qu’eux. (Ⅲ)

tanto melior angelis effectus, quanto differentius præ illis nomen hæreditavit. (Ⅳ)

1.5
τίίνι γὰρ εἶπέέν ποτε τῶν ἀγγέέλων ·∙ Υἱὸς μμου εἶ σύύ, ἐγὼσήήμμερον γεγέέννηκάά σε; καὶ πάάλιν ·∙ Ἐγὼ ἔσομμαι αὐτῷ εἰς πατέέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μμοι εἰς υἱόόν;

Auquel des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit : " Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré "? Et encore " Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un Fils "? (⁎)

Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? (Ⅰ)

Car auquel des anges a-t-il jamais dit: «Tu es mon Fils, moi je t’ai aujourd’hui engendré»? Et encore: «Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils»? (Ⅲ)

Cui enim dixit aliquando angelorum : Filius meus es tu, ego hodie genui te ? Et rursum : Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium ? (Ⅳ)

1.6
ὅταν δὲ πάάλιν εἰσαγάάγῃ τὸν Πρωτόότοκον εἰς τὴν οἰκουμμέένην, λέέγει ·∙ Καὶπροσκυνησάάτωσαν αὐτῷ πάάντες ἄγγελοι Θεοῦ.

Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le Premier-né, il dit : " Que tous les anges de Dieu l'adorent ! " (⁎)

Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu l'adorent! (Ⅰ)

Et encore, quand il introduit le Premier-né dans le monde habité, il dit: «Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage». (Ⅲ)

Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terræ, dicit : Et adorent eum omnes angeli Dei. (Ⅳ)

1.7
καὶ πρὸς μμὲν τοὺς ἀγγέέλους λέέγει ·∙ Ὁποιῶν τοὺς ἀγγέέλους αὐτοῦ πνεύύμματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόόγα.

De plus, tandis qu'il est dit des anges : " Celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu, " (⁎)

De plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs une flamme de feu. (Ⅰ)

Et quant aux anges, il dit: «Qui fait ses anges des esprits, et ses ministres une flamme de feu». (Ⅲ)

Et ad angelos quidem dicit : Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis. (Ⅳ)

1.8
πρὸςδὲ τὸν Υἱόόν ·∙ Ὁ θρόόνος σου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ·∙ ῥάάβδος εὐθύύτητος ἡ ῥάάβδος τῆςβασιλείίας σου ·∙

il dit au Fils : " Ton trône, ô Dieu, est éternel; le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. (⁎)

Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité; (Ⅰ)

Mais quant au Fils: «Ton trône, ô Dieu, est aux siècles des siècles; c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne; (Ⅲ)

Ad Filium autem : Thronus tuus Deus in sæculum sæculi : virga æquitatis, virga regni tui. (Ⅳ)

1.9
ἠγάάπησας δικαιοσύύνην καὶ ἐμμίίσησας ἀνομμίίαν ·∙ διὰ τοῦτο ἔχρισέέν σε ὁΘεόός, ὁ Θεὸς σου, ἔλαιον ἀγαλλιάάσεως παρὰ τοὺς μμετόόχους σου.

Tu as aimé la justice et haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tous tes compagnons. " (⁎)

Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. (Ⅰ)

tu as aimé la justice et haï l’iniquité; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes compagnons». (Ⅲ)

Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem : propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationis præ participibus tuis. (Ⅳ)

1.10
καίί ·∙ Σὺ κατ᾿ ἀρχάάς,Κύύριε, τὴν γῆν ἐθεμμελίίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σούύ εἰσὶν οἱ οὐρανοίί ·∙

Et encore : " C'est toi, Seigneur, qui as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains; (⁎)

Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains; (Ⅰ)

Et: «Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains: (Ⅲ)

Et : Tu in principio, Domine, terram fundasti : et opera manuum tuarum sunt cæli. (Ⅳ)

1.11
αὐτοὶἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμμέένεις ·∙ καὶ πάάντες ὡς ἱμμάάτιον παλαιωθήήσονται,

ils périront, mais tu demeures; ils vieilliront tous comme un vêtement; (⁎)

Ils périront, mais tu subsistes; Ils vieilliront tous comme un vêtement, (Ⅰ)

eux, ils périront, mais toi, tu demeures; et ils vieilliront tous comme un habit, (Ⅲ)

Ipsi peribunt, tu autem permanebis, et omnes ut vestimentum veterascent : (Ⅳ)

1.12
καὶ ὡσεὶπεριβόόλαιον ἑλίίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήήσονται ·∙ σὺ δὲ ὁ Αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείίψουσιν.

comme un manteau tu les rouleras, et ils seront changés; mais toi, tu restes le même, et tes années ne s'épuiseront point. " (⁎)

Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés; Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point. (Ⅰ)

et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés; mais toi, tu es le même, et tes ans ne cesseront point». (Ⅲ)

et velut amictum mutabis eos, et mutabuntur : tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. (Ⅳ)

1.13
πρὸς τίίνα δὲ τῶν ἀγγέέλων εἴρηκέέν ποτε ·∙ Κάάθου ἐκ δεξιῶν μμου ἕως ἂν θῶ τοὺςἐχθρούύς σου ὑποπόόδιον τῶν ποδῶν σου;

Et auquel des anges a-t-il jamais dit : " Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds "? (⁎)

Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? (Ⅰ)

Et auquel des anges a-t-il jamais dit: «Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds»? (Ⅲ)

Ad quem autem angelorum dixit aliquando : Sede a dextris meis, quoadusque ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum ? (Ⅳ)

1.14
οὐχὶ πάάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύύμματα εἰςδιακονίίαν ἀποστελλόόμμενα διὰ τοὺς μμέέλλοντας κληρονομμεῖν σωτηρίίαν;

Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? (⁎)

Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? (Ⅰ)

Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? (Ⅲ)

Nonne omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos, qui hæreditatem capient salutis ? (Ⅳ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑