Jude
Onelittleangel > > Jude  >
(25 Verses | Page 1 / 1)
Louis Segond 1910.
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Louis Segond 1910.Afficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher
(Ⅵ)Afficher | Cacher


1.1
Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ:

Jude serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques aux élus qui ont été aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ : (⁎)

Jude, esclave de Jésus Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père, et conservés en Jésus Christ: (Ⅲ)

Judas Jesu Christi servus, frater autem Jacobi, his qui sunt in Deo Patre dilectis, et Christo Jesu conservatis, et vocatis. (Ⅳ)

Ἰούύδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώώβου, τοῖς ἐν Θεῷ Πατρὶ ἠγαπημμέένοιςκαὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημμέένοις κλητοῖς ·∙ (Ⅵ)

1.2
que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées!

la miséricorde, la paix et l'amour vous soient donnés pleinement. (⁎)

Que la miséricorde, et la paix, et l’amour vous soient multipliés! (Ⅲ)

Misericordia vobis, et pax, et caritas adimpleatur.\ (Ⅳ)

Ἔλεος ὑμμῖν καὶ εἰρήήνη καὶ ἀγάάπηπληθυνθείίη. (Ⅵ)

1.3
Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.

Bien-aimés, comme je mettais tout mon zèle à vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser cette lettre, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. (⁎)

Bien-aimés, quand j’usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints; (Ⅲ)

Carissimi, omnem sollicitudinem faciens scribendi vobis de communi vestra salute, necesse habui scribere vobis : deprecans supercertari semel traditæ sanctis fidei. (Ⅳ)

Ἀγαπητοίί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούύμμενος γράάφειν ὑμμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμμῶν σωτηρίίας,ἀνάάγκην ἔσχον γράάψαι ὑμμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείίσῃ τοῖς ἁγίίοιςπίίστει ·∙ (Ⅵ)

1.4
Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.

Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont il a été écrit depuis longtemps qu'ils encouraient cette condamnation, hommes impies, qui changent la grâce de notre Dieu en licence, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. (⁎)

car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l’avance pour ce jugement, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et seigneur, Jésus Christ. (Ⅲ)

Subintroierunt enim quidam homines (qui olim præscripti sunt in hoc judicium) impii, Dei nostri gratiam transferentes in luxuriam, et solum Dominatorem, et Dominum nostrum Jesum Christum negantes.\ (Ⅳ)

παρεισέέδυσαν γάάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάάλαι προγεγραμμμμέένοι εἰς τοῦτο τὸκρίίμμα ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμμῶν χάάριν μμετατιθέέντες εἰς ἀσέέλγειαν καὶ τὸν μμόόνον δεσπόότην καὶκύύριον ἡμμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούύμμενοι. (Ⅵ)

1.5
Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules;

Je veux vous rappeler ce que vous avez autrefois appris, que Jésus, après avoir sauvé son peuple de la terre d'Egypte, fit périr ensuite ceux qui furent incrédules ; (⁎)

Or je désire vous rappeler, à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d’Égypte, a détruit ensuite ceux qui n’ont pas cru; (Ⅲ)

Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit : (Ⅳ)

Ὑπομμνῆσαι δὲ ὑμμᾶς βούύλομμαι, εἰδόότας ὑμμᾶς ἅπαξ πάάντα, ὅτι ὁ Κύύριος λαὸν ἐκ γῆςΑἰγύύπτου σώώσας τὸ δεύύτερον τοὺς μμὴ πιστεύύσαντας ἀπώώλεσεν ·∙ (Ⅵ)

1.6
qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure;

et qu'il retint pour le jugement du grand jour, liés de chaînes éternelles, au sein des ténèbres, les anges qui n'ont pas conservé leur principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure. (⁎)

— et qu’il a réservé dans des liens éternels, sous l’obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n’ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure; (Ⅲ)

angelos vero, qui non servaverunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium, in judicium magni diei, vinculis æternis sub caligine reservavit. (Ⅳ)

ἀγγέέλους τε τοὺς μμὴτηρήήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόόντας τὸ ἴδιον οἰκητήήριον εἰς κρίίσιν μμεγάάλης ἡμμέέραςδεσμμοῖς ἀϊδίίοις ὑπὸ ζόόφον τετήήρηκεν ·∙ (Ⅵ)

1.7
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.

De même Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui se livrèrent à la même sorte d'impudicité et abusèrent d'une chair étrangère, gisent là en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. (⁎)

comme Sodome et Gomorrhe, et les villes d’alentour, s’étant abandonnées à la fornication de la même manière que ceux-là, et étant allées après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d’un feu éternel. (Ⅲ)

Sicut Sodoma, et Gomorrha, et finitimæ civitates simili modo exfornicatæ, et abeuntes post carnem alteram, factæ sunt exemplum, ignis æterni ponam sustinentes. (Ⅳ)

ὡς Σόόδομμα καὶ Γόόμμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰςπόόλεις, τὸν ὅμμοιον τρόόπον τούύτοις ἐκπορνεύύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίίσω σαρκὸς ἑτέέρας,πρόόκεινται δεῖγμμα, πυρὸς αἰωνίίου δίίκην ὑπέέχουσαι. (Ⅵ)

1.8
Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires.

Cependant, ces hommes eux aussi, dans leur délire, souillent pareillement leur chair, méprisent la souveraineté et injurient les gloires. (⁎)

De la même manière cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair, et méprisent la domination, et injurient les dignités. (Ⅲ)

Similiter et hi carnem quidem maculant, dominationem autem spernunt, majestatem autem blasphemant. (Ⅳ)

Ὁμμοίίως μμέέντοι καὶ οὗτοιἐνυπνιαζόόμμενοι σάάρκα μμὲν μμιαίίνουσιν, κυριόότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόόξας δὲ βλασφημμοῦσιν. (Ⅵ)

1.9
Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime!

L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui une sentence d'exécration, mais il se contenta de dire : " Que le Seigneur te punisse! " (⁎)

Mais Michel l’archange, quand, discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n’osa pas proférer de jugement injurieux contre lui; mais il dit: Que le Seigneur te censure! (Ⅲ)

Cum Michaël Archangelus cum diabolo disputans altercaretur de Moysi corpore, non est ausus judicium inferre blasphemiæ : sed dixit : Imperet tibi Dominus. (Ⅳ)

ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάάγγελος, ὅτε τῷ διαβόόλῳ διακρινόόμμενος διελέέγετο περὶ τοῦΜωϋσέέως σώώμματος, οὐκ ἐτόόλμμησεν κρίίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημμίίας ·∙ ἀλλ᾿ εἶπεν Ἐπιτιμμήήσαι σοιΚύύριος. (Ⅵ)

1.10
Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes.

Mais ceux-ci, ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent, et quant à ce qu'ils connaissent naturellement, comme les bêtes sans raison, ils s'y corrompent. (⁎)

Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu’ils ne connaissent pas, et se corrompent dans tout ce qu’ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. (Ⅲ)

Hi autem quæcumque quidem ignorant, blasphemant : quæcumque autem naturaliter, tamquam muta animalia, norunt, in his corrumpuntur. (Ⅳ)

οὗτοι δὲ ὅσα μμὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημμοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷαἐπίίστανται, ἐν τούύτοις φθείίρονται. (Ⅵ)

1.11
Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré.

Malheur à eux ! car ils sont entrés dans la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré ? (⁎)

Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn, et se sont abandonnés à l’erreur de Balaam pour une récompense, et ont péri dans la contradiction de Coré. (Ⅲ)

Væ illis, quia in via Cain abierunt, et errore Balaam mercede effusi sunt, et in contradictione Core perierunt !\ (Ⅳ)

οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάάϊν ἐπορεύύθησαν, καὶτῇ πλάάνῃ τοῦ Βαλαὰμμ μμισθοῦ ἐξεχύύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώώλοντο. (Ⅵ)

1.12
Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés;

Ils sont des écueils dans vos agapes, où ils font impudemment bonne chère, ne songeant qu'à se repaître eux-mêmes ; nuées sans eau, emportées au hasard par les vents ; arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés ; (⁎)

Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes: nuées sans eau, emportées par les vents; arbres d’automne, sans fruit, deux fois morts, déracinés; (Ⅲ)

Hi sunt in epulis suis maculæ, convivantes sine timore, semetipsos pascentes, nubes sine aqua, quæ a ventis circumferentur, arbores autumnales, infructuosæ, bis mortuæ, eradicatæ, (Ⅳ)

Οὗτοίί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάάπαις ὑμμῶν σπιλάάδες, συνευωχούύμμενοι ἀφόόβως, ἑαυτοὺς ποιμμαίίνοντες ·∙νεφέέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέέμμων παραφερόόμμεναι ·∙ δέένδρα φθινοπωρινάά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόόντα,ἐκριζωθέέντα ·∙ (Ⅵ)

1.13
des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.

vagues furieuses de la mer ; jetant l'écume de leurs hontes ; astres errants, auxquels d'épaisses ténèbres sont réservées pour l'éternité. (⁎)

vagues impétueuses de la mer, jetant l’écume de leurs infamies; étoiles errantes, à qui l’obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. (Ⅲ)

fluctus feri maris, despumantes suas confusiones, sidera errantia : quibus procella tenebrarum servata est in æternum. (Ⅳ)

κύύμματα ἄγρια θαλάάσσης ἐπαφρίίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύύνας ·∙ ἀστέέρεςπλανῆται, οἷς ὁ ζόόφος τοῦ σκόότους εἰς αἰῶνα τετήήρηται. (Ⅵ)

1.14
C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,

C'est d'eux aussi qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes : " Voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints, (⁎)

Or Énoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci, en disant: Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, (Ⅲ)

Prophetavit autem et de his septimus ab Adam Enoch, dicens : Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis (Ⅳ)

Προεφήήτευσεν δὲ καὶ τούύτοιςἕβδομμος ἀπὸ Ἀδὰμμ Ἐνὼχ λέέγων ·∙ Ἰδοὺ ἦλθεν Κύύριος ἐν ἁγίίαις μμυριάάσιν αὐτοῦ, (Ⅵ)

1.15
pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.

pour exécuter son jugement sur tous, et convaincre tous les impies de toutes les oeuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles criminelles qu'eux pécheurs impies, ont proférées contre lui. " (⁎)

pour exécuter le jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies d’entre eux de toutes leurs œuvres d’impiété qu’ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. (Ⅲ)

facere judicium contra omnes, et arguere omnes impios de omnibus operibus impietatis eorum, quibus impie egerunt, et de omnibus duris, quæ locuti sunt contra Deum peccatores impii. (Ⅳ)

ποιῆσαι κρίίσιν κατὰ πάάντων καὶ ἐλέέγξαι πάάντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν περὶ πάάντων τῶν ἔργωνἀσεβείίας αὐτῶν ὧν ἠσέέβησαν καὶ περὶ πάάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάάλησαν κατ᾿ αὐτοῦἁμμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. (Ⅵ)

1.16
Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt.

Ce sont des gens qui murmurent et se plaignent sans cesse de leur sort, qui vivent au gré de leurs convoitises, ont la bouche remplie de paroles pompeuses, et qui par intérêt se font admirateurs d'autrui. (⁎)

Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leurs propres convoitises (tandis que leur bouche prononce d’orgueilleux discours), et admirant les hommes en vue de leur propre profit. (Ⅲ)

Hi sunt murmuratores querulosi, secundum desideria sua ambulantes, et os eorum loquitur superba, mirantes personas quæstus causa. (Ⅳ)

οὗτοίί εἰσιν γογγυσταὶ μμεμμψίίμμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμμίίας ἑαυτῶνπορευόόμμενοι, (καὶ τὸ στόόμμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέέρογκα), θαυμμάάζοντες πρόόσωπα ὠφελείίας χάάριν. (Ⅵ)

1.17
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus Christ.

Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce qui vous a été annoncé d'avance par les apôtres de Notre Seigneur Jésus-Christ. (⁎)

Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre seigneur Jésus Christ, (Ⅲ)

Vos autem carissimi, memores estote verborum, quæ prædicta sunt ab apostolis Domini nostri Jesu Christi, (Ⅳ)

Ὑμμεῖς δέέ, ἀγαπητοίί, μμνήήσθητε τῶν ῥημμάάτων τῶν προειρημμέένων ὑπὸ τῶν ἀποστόόλωντοῦ Κυρίίου ἡμμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ⅵ)

1.18
Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies;

Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des hommes moqueurs, vivant au gré de leurs convoitises impies, (⁎)

comment ils vous disaient que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs propres convoitises d’impiétés; (Ⅲ)

qui dicebant vobis, quoniam in novissimo tempore venient illusores, secundum desideria sua ambulantes in impietatibus. (Ⅳ)

ὅτι ἔλεγον ὑμμῖν ὅτι ἐπ᾿ ἐσχάάτου τοῦ χρόόνου ἔσονταιἐμμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμμίίας πορευόόμμενοι τῶν ἀσεβειῶν ·∙ (Ⅵ)

1.19
ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit.

gens qui provoquent des divisions, hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit. (⁎)

ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes, des hommes naturels, n’ayant pas l’Esprit. (Ⅲ)

Hi sunt, qui segregant semetipsos, animales, Spiritum non habentes.\ (Ⅳ)

οὗτοίί εἰσιν οἱἀποδιορίίζοντες, ψυχικοίί, Πνεῦμμα μμὴ ἔχοντες. (Ⅵ)

1.20
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit,

Pour vous , bien-aimés, vous édifiant vous-même de votre très sainte foi, et priant dans le Saint Esprit, (⁎)

Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, priant par le Saint Esprit, (Ⅲ)

Vos autem carissimi superædificantes vosmetipsos sanctissimæ vestræ fidei, in Spiritu Sancto orantes, (Ⅳ)

ὑμμεῖς δέέ, ἀγαπητοίί, ἐποικοδομμοῦντεςἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάάτῃ ὑμμῶν πίίστει, ἐν Πνεύύμματι Ἁγίίῳ προσευχόόμμενοι, (Ⅵ)

1.21
maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle.

conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. (⁎)

conservez-vous dans l’amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle; (Ⅲ)

vosmetipsos in dilectione Dei servate, exspectantes misericordiam Domini nostri Jesu Christi in vitam æternam. (Ⅳ)

ἑαυτοὺς ἐνἀγάάπῃ Θεοῦ τηρήήσατε, προσδεχόόμμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίίου ἡμμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴναἰώώνιον ·∙ (Ⅵ)

1.22
Reprenez les uns, ceux qui contestent;

Il en est qu'il faut confondre comme déjà séparés de vous. (⁎)

et les uns qui contestent, reprenez-les; (Ⅲ)

Et hos quidem arguite judicatos : (Ⅳ)

καὶ οὓς μμὲν ἐλέέγχετε διακρινομμέένους ·∙ (Ⅵ)

1.23
sauvez-en d'autres en les arrachant du feu; et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair.

D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu ; pour les autres, ayez-en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique touchée par la chair. (⁎)

les autres sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. (Ⅲ)

illos vero salvate, de igne rapientes. Aliis autem miseremini in timore : odientes et eam, quæ carnalis est, maculatam tunicam. (Ⅳ)

οὓς δὲ ἐν φόόβῳ σῴζετε ἐκπυρὸς ἁρπάάζοντες, μμισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμμέένον χιτῶνα. (Ⅵ)

1.24
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse,

A celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute et de vous faire paraître irrépréhensibles et pleins d'allégresse devant le trône de sa gloire, (⁎)

Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, (Ⅲ)

Ei autem qui potens est vos conservare sine peccato et constituere ante conspectum gloriæ suæ immaculatos in exsultatione in adventu Domini nostri Jesu Christi, (Ⅳ)

Τῷ δὲ δυναμμέένῳ φυλάάξαι ὑμμᾶς ἀπταίίστους καὶ στῆσαι κατενώώπιον τῆς δόόξης αὐτοῦἀμμώώμμους ἐν ἀγαλλιάάσει, (Ⅵ)

1.25
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen!

au seul Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et empire dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen ! (⁎)

— au seul Dieu, notre Sauveur, par notre seigneur Jésus Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles! Amen. (Ⅲ)

soli Deo Salvatori nostro, per Jesum Christum Dominum nostrum, gloria et magnificentia, imperium et potestas ante omne sæculum, et nunc, et in omnia sæcula sæculorum. Amen. (Ⅳ)

μμόόνῳ Θεῷ Σωτῆρι ἡμμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίίου ἡμμῶνδόόξα, μμεγαλωσύύνη, κράάτος καὶ ἐξουσίία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάάντας τοὺςαἰῶνας ·∙ ἀμμήήν.Ἀποκάάλυψις. (Ⅵ)


Page:  1

Menu livre ↑