Galatians
> Galatians  >
24 Verses | Page 1 / 1
(Louis Segond)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


1. 1  
Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts,
- Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;) (Ⅱ)
- Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, (Ⅲ)
- Paulus, Apostolus non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum Patrem, qui suscitavit eum a mortuis : (Ⅳ)
1. 2  
et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie:
- And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia: (Ⅱ)
- καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· (Ⅲ)
- et qui mecum sunt omnes fratres, ecclesiis Galatiæ. (Ⅳ)
1. 3  
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ,
- Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ, (Ⅱ)
- χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ⸂καὶ κυρίου ἡμῶν⸃ Ἰησοῦ Χριστοῦ, (Ⅲ)
- Gratia vobis, et pax a Deo Patre, et Domino nostro Jesu Christo, (Ⅳ)
1. 4  
qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,
- Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father: (Ⅱ)
- τοῦ δόντος ἑαυτὸν ⸀ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ⸂αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος⸃ πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, (Ⅲ)
- qui dedit semetipsum pro peccatis nostris, ut eriperet nos de præsenti sæculo nequam, secundum voluntatem Dei et Patris nostri, (Ⅳ)
1. 5  
à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
- To whom be glory for ever and ever. Amen. (Ⅱ)
- ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. (Ⅲ)
- cui est gloria in sæcula sæculorum. Amen.\ (Ⅳ)
1. 6  
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.
- I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel: (Ⅱ)
- Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, (Ⅲ)
- Miror quod sic tam cito transferimini ab eo qui vos vocavit in gratiam Christi in aliud Evangelium : (Ⅳ)
1. 7  
Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ.
- Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. (Ⅱ)
- ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. (Ⅲ)
- quod non est aliud, nisi sunt aliqui qui vos conturbant, et volunt convertere Evangelium Christi. (Ⅳ)
1. 8  
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!
- But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. (Ⅱ)
- ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ⸀εὐαγγελίζηται ⸀ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. (Ⅲ)
- Sed licet nos aut angelus de cælo evangelizet vobis præterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. (Ⅳ)
1. 9  
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!
- As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. (Ⅱ)
- ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. (Ⅲ)
- Sicut prædiximus, et nunc iterum dico : si quis vobis evangelizaverit præter id quod accepistis, anathema sit. (Ⅳ)
1. 10  
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
- For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. (Ⅱ)
- Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; ⸀εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. (Ⅲ)
- Modo enim hominibus suadeo, an Deo ? an quæro hominibus placere ? si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem.\ (Ⅳ)
1. 11  
Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme;
- But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. (Ⅱ)
- Γνωρίζω ⸀γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· (Ⅲ)
- Notum enim vobis facio, fratres, Evangelium, quod evangelizatum est a me, quia non est secundum hominem : (Ⅳ)
1. 12  
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ.
- For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. (Ⅱ)
- οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, ⸀οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Ⅲ)
- neque enim ego ab homine accepi illud, neque didici, sed per revelationem Jesu Christi. (Ⅳ)
1. 13  
Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu,
- For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it: (Ⅱ)
- Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, (Ⅲ)
- Audistis enim conversationem meam aliquando in Judaismo : quoniam supra modum persequebar Ecclesiam Dei, et expugnabam illam, (Ⅳ)
1. 14  
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères.
- And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. (Ⅱ)
- καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. (Ⅲ)
- et proficiebam in Judaismo supra multos coætaneos meos in genere meo, abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum. (Ⅳ)
1. 15  
Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce,
- But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace, (Ⅱ)
- ὅτε δὲ ⸀εὐδόκησεν ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ (Ⅲ)
- Cum autem placuit ei, qui me segregavit ex utero matris meæ, et vocavit per gratiam suam, (Ⅳ)
1. 16  
de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,
- To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood: (Ⅱ)
- ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, (Ⅲ)
- ut revelaret Filium suum in me, ut evangelizarem illum in gentibus : continuo non acquievi carni et sanguini, (Ⅳ)
1. 17  
et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas.
- Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus. (Ⅱ)
- οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. (Ⅲ)
- neque veni Jerosolymam ad antecessores meos Apostolos : sed abii in Arabiam, et iterum reversus sum Damascum : (Ⅳ)
1. 18  
Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui.
- Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days. (Ⅱ)
- Ἔπειτα μετὰ ⸂ἔτη τρία⸃ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι ⸀Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· (Ⅲ)
- deinde post annos tres veni Jerosolymam videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim : (Ⅳ)
1. 19  
Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur.
- But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother. (Ⅱ)
- ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. (Ⅲ)
- alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Domini. (Ⅳ)
1. 20  
Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point.
- Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not. (Ⅱ)
- ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. (Ⅲ)
- Quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior. (Ⅳ)
1. 21  
J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie.
- Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia; (Ⅱ)
- ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. (Ⅲ)
- Deinde veni in partes Syriæ, et Ciliciæ. (Ⅳ)
1. 22  
Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en Christ;
- And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ: (Ⅱ)
- ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ, (Ⅲ)
- Eram autem ignotus facie ecclesiis Judææ, quæ erant in Christo : (Ⅳ)
1. 23  
seulement, elles avaient entendu dire: Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire.
- But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed. (Ⅱ)
- μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει, (Ⅲ)
- tantum autem auditum habebant quoniam qui persequebatur nos aliquando, nunc evangelizat fidem, quam aliquando expugnabat : (Ⅳ)
1. 24  
Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.
- And they glorified God in me. (Ⅱ)
- καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν. (Ⅲ)
- et in me clarificabant Deum. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | |
>>