2 Thessalonians
> 2 Thessalonians  >
18 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


3. 1  
Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:
- Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, (Ⅱ)
- Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, (Ⅲ)
- De cetero fratres, orate pro nobis ut sermo Dei currat, et clarificetur, sicut et apud vos : (Ⅳ)
3. 2  
And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.
- et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi. (Ⅱ)
- καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. (Ⅲ)
- et ut liberemur ab importunis, et malis hominibus : non enim omnium est fides. (Ⅳ)
3. 3  
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
- Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. (Ⅱ)
- πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. (Ⅲ)
- Fidelis autem Deus est, qui confirmabit vos, et custodiet a malo. (Ⅳ)
3. 4  
And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.
- Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. (Ⅱ)
- πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ’ ὑμᾶς, ὅτι ἃ ⸀παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε. (Ⅲ)
- Confidimus autem de vobis, in Domino, quoniam quæ præcepimus, et facitis, et facietis. (Ⅳ)
3. 5  
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
- Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ! (Ⅱ)
- ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. (Ⅲ)
- Dominus autem dirigat corda vestra in caritate Dei, et patientia Christi.\ (Ⅳ)
3. 6  
Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.
- nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. (Ⅱ)
- Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ⸀ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν ⸀παρελάβοσαν παρ’ ἡμῶν. (Ⅲ)
- Denuntiamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, et non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis. (Ⅳ)
3. 7  
For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;
- Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. (Ⅱ)
- αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν (Ⅲ)
- Ipsi enim scitis quemadmodum oporteat imitari nos : quoniam non inquieti fuimus inter vos : (Ⅳ)
3. 8  
Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:
- Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne; mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'oeuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. (Ⅱ)
- οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ’ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ ⸂νυκτὸς καὶ ἡμέρας⸃ ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· (Ⅲ)
- neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et in fatigatione, nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus. (Ⅳ)
3. 9  
Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.
- Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. (Ⅱ)
- οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. (Ⅲ)
- Non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos. (Ⅳ)
3. 10  
For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.
- Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. (Ⅱ)
- καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω. (Ⅲ)
- Nam et cum essemus apud vos, hoc denuntiabamus vobis : quoniam si quis non vult operari, nec manducet. (Ⅳ)
3. 11  
For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.
- Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. (Ⅱ)
- ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους· (Ⅲ)
- Audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete, nihil operantes, sed curiose agentes. (Ⅳ)
3. 12  
Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.
- Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. (Ⅱ)
- τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ⸂ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ⸃ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. (Ⅲ)
- Iis autem, qui ejusmodi sunt, denuntiemus, et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes, suum panem manducent. (Ⅳ)
3. 13  
But ye, brethren, be not weary in well doing.
- Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. (Ⅱ)
- ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ⸀ἐγκακήσητε καλοποιοῦντες. (Ⅲ)
- Vos autem, fratres, nolite deficere benefacientes. (Ⅳ)
3. 14  
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.
- Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. (Ⅱ)
- Εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, ⸀μὴ ⸀συναναμίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ· (Ⅲ)
- Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, et ne commisceamini cum illo ut confundatur : (Ⅳ)
3. 15  
Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
- Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. (Ⅱ)
- καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. (Ⅲ)
- et nolite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem. (Ⅳ)
3. 16  
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
- Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même le paix en tout temps, de toute manière! Que le Seigneur soit avec vous tous! (Ⅱ)
- Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. (Ⅲ)
- Ipse autem Dominus pacis det vobis pacem sempiternam in omni loco. Dominus sit cum omnibus vobis.\ (Ⅳ)
3. 17  
The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.
- Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres; c'est ainsi que j'écris. (Ⅱ)
- Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω. (Ⅲ)
- Salutatio, mea manu Pauli : quod est signum in omni epistola, ita scribo. (Ⅳ)
3. 18  
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
- Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous! (Ⅱ)
- ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ⸀ὑμῶν. (Ⅲ)
- Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 3
| | 3|
>>