Jonas
> Jonas  >
11 Verses | Page 1 / 1
(Version Hebreu)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


4. 1  
‫ 1  ׃4   וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו ‬
- Jonas en éprouva un vif chagrin, et il fut irrité. (Ⅰ)
- Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. (Ⅱ)
- καὶ ἐλυπήθη Ιωνας λύπην μεγάλην καὶ συνεχύθη (Ⅳ)
- Et afflictus est Jonas afflictione magna, et iratus est : (Ⅴ)
- Mais Jonas trouva cela très mauvais, et il fut irrité. (Ⅵ)
- Mais cela déplut à Jonas, il lui déplut extrêmement, et il en fut en colère. (Ⅶ)
- Mais cela déplut extrêmement à Jonas, et il en fut irrité. (Ⅷ)
4. 2  
‫ 2  ׃4   ויתפלל אל יהוה ויאמר אנה יהוה הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ‬
- Il fit une prière à Yahweh et dit: " Ah ! Yahweh, n'est-ce pas là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je me suis d'abord enfui à Tharsis ; car je savais que vous êtes un Dieu miséricordieux et clément, lent à la colère, riche en grâce et vous repentant du mal. (Ⅰ)
- Il implora l'Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. (Ⅱ)
- καὶ προσεύξατο πρὸς κύριον καὶ εἰ̃πεν ὠ̃ κύριε οὐχ οὑ̃τοι οἱ λόγοι μου ἔτι ὄντος μου ἐν τη̨̃ γη̨̃ μου διὰ του̃το προέφθασα του̃ φυγει̃ν εἰς Θαρσις διότι ἔγνων ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοω̃ν ἐπὶ ται̃ς κακίαις (Ⅳ)
- et oravit ad Dominum, et dixit : Obsecro, Domine, numquid non hoc est verbum meum cum adhuc essem in terra mea ? propter hoc præoccupavi ut fugerem in Tharsis : scio enim quia tu Deus clemens et misericors es, patiens et multæ miserationis, et ignoscens super malitia. (Ⅴ)
- Et il pria l’Éternel, et dit: Éternel, je te prie, n’était-ce pas là ma parole, quand j’étais encore dans mon pays? C’est pourquoi j’ai d’abord voulu m’enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fais grâce et qui es miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté et qui te repens du mal dont tu as menacé; (Ⅵ)
- C’est pourquoi il fit [cette] requête à l’Eternel, et dit : Ô Eternel ! je te prie, n’est-ce pas ici ce que je disais, quand j’étais encore en mon pays ? C’est pourquoi j’avais voulu m’enfuir en Tarsis ; car je connaissais que tu es un [Dieu] Fort, miséricordieux, pitoyable, tardif à colère, abondant en gratuité, et qui te repens du mal [dont tu as menacé]. (Ⅶ)
- Et il fit sa requête à l'Éternel, et dit: Ah! Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et qui te repens du mal. (Ⅷ)
4. 3  
‫ 3  ׃4   ועתה יהוה קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי ס‬
- Maintenant, Yahweh, retirez donc de moi mon âme, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. " (Ⅰ)
- Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. (Ⅱ)
- καὶ νυ̃ν δέσποτα κύριε λαβὲ τὴν ψυχήν μου ἀπ' ἐμου̃ ὅτι καλὸν τὸ ἀποθανει̃ν με ἢ ζη̃ν με (Ⅳ)
- Et nunc, Domine, tolle, quæso, animam meam a me, quia melior est mihi mors quam vita. (Ⅴ)
- et maintenant, Éternel, je t’en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. (Ⅵ)
- Maintenant donc, ô Eternel ! ôte-moi, je te prie, la vie ; car la mort m’est meilleure que la vie. (Ⅶ)
- Maintenant, Éternel, prends donc ma vie; car mieux me vaut la mort que la vie! (Ⅷ)
4. 4  
‫ 4  ׃4   ויאמר יהוה ההיטב חרה לך ‬
- Et Yahweh répondit : " Fais-tu bien de t'irriter? " (Ⅰ)
- L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Ιωναν εἰ σφόδρα λελύπησαι σύ (Ⅳ)
- Et dixit Dominus : Putasne bene irasceris tu ? (Ⅴ)
- Et l’Éternel dit: Fais-tu bien de t’irriter? (Ⅵ)
- Et l’Eternel dit : Est-ce bien fait à toi de t’être [ainsi] mis en colère ? (Ⅶ)
- Et l'Éternel lui dit: Fais-tu bien de t'irriter? (Ⅷ)
4. 5  
‫ 5  ׃4   ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר ‬
- Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville ; là il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. (Ⅰ)
- Et Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville, Là il se fit une cabane, et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. (Ⅱ)
- καὶ ἐξη̃λθεν Ιωνας ἐκ τη̃ς πόλεως καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι τη̃ς πόλεως καὶ ἐποίησεν ἑαυτω̨̃ ἐκει̃ σκηνὴν καὶ ἐκάθητο ὑποκάτω αὐτη̃ς ἐν σκια̨̃ ἕως οὑ̃ ἀπίδη̨ τί ἔσται τη̨̃ πόλει (Ⅳ)
- Et egressus est Jonas de civitate, et sedit contra orientem civitatis : et fecit sibimet umbraculum ibi, et sedebat subter illud in umbra, donec videret quid accideret civitati. (Ⅴ)
- Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à l’orient de la ville; et il se fit là une cabane, et s’assit dessous à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait à la ville. (Ⅵ)
- Et Jonas sortit de la ville, et s’assit du côté de l’Orient de la ville, et se fit là une cabane, et se tint à l’ombre sous elle, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait à la ville. (Ⅶ)
- Alors Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville; il s'y fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. (Ⅷ)
4. 6  
‫ 6  ׃4   וימן יהוה אלהים קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו להציל לו מרעתו וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה ‬
- Et Yahweh-Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour qu'il y eût de l'ombre sur sa tête, afin de le délivrer de son mal; et Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. (Ⅰ)
- L'Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. (Ⅱ)
- καὶ προσέταξεν κύριος ὁ θεὸς κολοκύνθη̨ καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλη̃ς του̃ Ιωνα του̃ εἰ̃ναι σκιὰν ὑπεράνω τη̃ς κεφαλη̃ς αὐτου̃ του̃ σκιάζειν αὐτω̨̃ ἀπὸ τω̃ν κακω̃ν αὐτου̃ καὶ ἐχάρη Ιωνας ἐπὶ τη̨̃ κολοκύνθη̨ χαρὰν μεγάλην (Ⅳ)
- Et præparavit Dominus Deus hederam, et ascendit super caput Jonæ, ut esset umbra super caput ejus, et protegeret eum (laboraverat enim) : et lætatus est Jonas super hedera lætitia magna. (Ⅴ)
- Et l’Éternel Dieu prépara un kikajon et le fit monter au-dessus de Jonas, pour faire ombre sur sa tête, pour le délivrer de sa misère, et Jonas se réjouit d’une grande joie à cause du kikajon. (Ⅵ)
- Et l’Eternel Dieu prépara un kikajon, et le fit croître au-dessus de Jonas, afin qu’il lui fît ombre sur sa tête, et qu’il le délivrât de son mal ; et Jonas se réjouit extrêmement du kikajon. (Ⅶ)
- Et l'Éternel fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son chagrin. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. (Ⅷ)
4. 7  
‫ 7  ׃4   וימן האלהים תולעת בעלות השחר למחרת ותך את הקיקיון וייבש ‬
- Mais Yahweh fit venir, au lever de l'aurore, le lendemain, un ver qui piqua le ricin; et il sécha. (Ⅰ)
- Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. (Ⅱ)
- καὶ προσέταξεν ὁ θεὸς σκώληκι ἑωθινη̨̃ τη̨̃ ἐπαύριον καὶ ἐπάταξεν τὴν κολόκυνθαν καὶ ἀπεξηράνθη (Ⅳ)
- Et paravit Deus vermen ascensu diluculi in crastinum : et percussit hederam, et exaruit. (Ⅴ)
- Et Dieu prépara un ver le lendemain, au lever de l’aurore, et il rongea le kikajon, et il sécha. (Ⅵ)
- Puis Dieu prépara pour le lendemain, lorsque l’aube du jour monterait, un ver qui frappa le kikajon, et il sécha. (Ⅶ)
- Mais Dieu fit venir le lendemain, au lever de l'aurore, un ver qui attaqua le ricin, en sorte qu'il sécha. (Ⅷ)
4. 8  
‫ 8  ׃4   ויהי כזרח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית ותך השמש על ראש יונה ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי ‬
- Et quand le soleil se leva, Yahweh fit venir un vent brûlant d'orient; et le soleil donna sur la tête de Jonas, au point qu'il défaillit. Il demanda de mourir et dit : " La mort vaut mieux pour moi que la vie. " (Ⅰ)
- Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit: La mort m'est préférable à la vie. (Ⅱ)
- καὶ ἐγένετο ἅμα τω̨̃ ἀνατει̃λαι τὸν ἥλιον καὶ προσέταξεν ὁ θεὸς πνεύματι καύσωνος συγκαίοντι καὶ ἐπάταξεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ιωνα καὶ ὠλιγοψύχησεν καὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν καλόν μοι ἀποθανει̃ν με ἢ ζη̃ν (Ⅳ)
- Et cum ortus fuisset sol, præcepit Dominus vento calido et urenti : et percussit sol super caput Jonæ, et æstuabat : et petivit animæ suæ ut moreretur, et dixit : Melius est mihi mori quam vivere. (Ⅴ)
- Et il arriva que, quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d’orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, et il défaillait, et il demanda la mort pour son âme, et dit: Mieux me vaut la mort que la vie. (Ⅵ)
- Et il arriva que quand le soleil fut levé Dieu prépara un vent Oriental qu’on n’apercevait point, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte que s’évanouissant il demanda de mourir, et il dit : La mort m’est meilleure que la vie. (Ⅶ)
- Puis il arriva qu'au lever du soleil Dieu fit venir un vent chaud d'orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort, et dit: Mieux me vaut la mort que la vie! (Ⅷ)
4. 9  
‫ 9  ׃4   ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי עד מות ‬
- Alors Dieu dit à Jonas : " Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? " Il répondit : " Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. " (Ⅰ)
- Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν ὁ θεὸς πρὸς Ιωναν εἰ σφόδρα λελύπησαι σὺ ἐπὶ τη̨̃ κολοκύνθη̨ καὶ εἰ̃πεν σφόδρα λελύπημαι ἐγὼ ἕως θανάτου (Ⅳ)
- Et dixit Dominus ad Jonam : Putasne bene irasceris tu super hedera ? Et dixit : Bene irascor ego usque ad mortem. (Ⅴ)
- Et Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t’irriter à cause du kikajon? Et il dit: Je fais bien de m’irriter jusqu’à la mort. (Ⅵ)
- Et Dieu dit à Jonas : Est-ce bien fait à toi de t’être ainsi dépité au sujet de ce kikajon ? Et il répondit : C’est bien fait à moi que je me sois ainsi dépité, [même] jusqu’à la mort. (Ⅶ)
- Mais Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Et il répondit: J'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. (Ⅷ)
4. 10  
‫ 10 ׃4   ויאמר יהוה אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד ‬
- Et Yahweh dit : " Tu t'affliges au sujet du ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui est venu en une nuit et qui a péri en une nuit; (Ⅰ)
- Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. (Ⅱ)
- καὶ εἰ̃πεν κύριος σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τη̃ς κολοκύνθης ὑπὲρ ἡ̃ς οὐκ ἐκακοπάθησας ἐπ' αὐτὴν καὶ οὐκ ἐξέθρεψας αὐτήν ἣ ἐγενήθη ὑπὸ νύκτα καὶ ὑπὸ νύκτα ἀπώλετο (Ⅳ)
- Et dixit Dominus : Tu doles super hederam in qua non laborasti, neque fecisti ut cresceret ; quæ sub una nocte nata est, et sub una nocte periit : (Ⅴ)
- Et l’Éternel dit: Tu as pitié du kikajon pour lequel tu n’as pas travaillé, et que tu n’as pas fait croître; qui, né en une nuit, a péri en une nuit; (Ⅵ)
- Et l’Eternel dit : [Tu voudrais] qu’on eût épargné le kikajon, pour lequel tu n’as point travaillé, et que tu n’as point fait croître ; car il est venu en une nuit, et en une nuit il est péri ; (Ⅶ)
- Alors l'Éternel dit: Tu as pitié d'un ricin, pour lequel tu n'as pris aucune peine, et que tu n'as point fait croître, qui est né dans une nuit, et dans une nuit a péri; (Ⅷ)
4. 11  
‫ 11 ׃4   ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה ‬
- et moi, Je ne m'affligerais pas au sujet de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille hommes qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ! " (Ⅰ)
- Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre! (Ⅱ)
- ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ Νινευη τη̃ς πόλεως τη̃ς μεγάλης ἐν ἡ̨̃ κατοικου̃σιν πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνθρώπων οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτω̃ν ἢ ἀριστερὰν αὐτω̃ν καὶ κτήνη πολλά (Ⅳ)
- et ego non parcam Ninive, civitati magnæ, in qua sunt plus quam centum viginti millia hominum qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam, et jumenta multa ? (Ⅴ)
- et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail! (Ⅵ)
- Et moi, n’épargnerais-je point Ninive, cette grande ville, dans laquelle il y a plus de six vingt mille créatures humaines qui ne savent point [discerner] entre leur main droite et leur main gauche, et où il y a aussi une grande quantité de bêtes. (Ⅶ)
- Et moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille créatures humaines qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et du bétail en grand nombre! (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 4
| | | 4|
>>