Zacharie
> Zacharie  >
17 Verses | Page 1 / 1
(Version Hebreu)


Afficher / Cacher
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)
(Ⅵ)
(Ⅶ)
(Ⅷ)


9. 1  
‫ 1  ׃9   משא דבר יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל ‬
- Sentence Parole de Yahweh contre le pays d'Hadrach; et à Damas sera son séjour, - car Yahweh a l'oeil sur les hommes, et sur toutes les tribus d'Israël ; - (Ⅰ)
- Oracle, parole de l'Éternel sur le pays de Hadrac. Elle s'arrête sur Damas, Car l'Éternel a l'oeil sur les hommes Comme sur toutes les tribus d'Israël; (Ⅱ)
- λη̃μμα λόγου κυρίου ἐν γη̨̃ Σεδραχ καὶ Δαμασκου̃ θυσία αὐτου̃ διότι κύριος ἐφορα̨̃ ἀνθρώπους καὶ πάσας φυλὰς του̃ Ισραηλ (Ⅳ)
- Onus verbi Domini in terra Hadrach/ et Damasci requiei ejus,/ quia Domini est oculus hominis et omnium tribuum Israël./ (Ⅴ)
- L’oracle de la parole de l’Éternel qui vient dans le pays de Hadrac; et Damas sera le lieu de son repos (car l’Éternel a l’œil sur les hommes et sur toutes les tribus d’Israël), (Ⅵ)
- La charge de la Parole de l’Eternel contre le pays de Hadrac, laquelle se posera sur Damas ; car l’Eternel a l’œil sur les hommes et sur toutes les Tribus d’Israël. (Ⅶ)
- Oracle de la parole de l'Éternel contre le pays de Hadrac, et qui s'arrête sur Damas; - car l'Éternel a l'œil sur les hommes, et sur toutes les tribus d'Israël; - (Ⅷ)
9. 2  
‫ 2  ׃9   וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד ‬
- et aussi à Hamath, voisine de Damas, à Tyr, ainsi qu'à Sidon, parce que leur sagesse est grande. (Ⅰ)
- Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, Sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. (Ⅱ)
- καὶ Εμαθ ἐν τοι̃ς ὁρίοις αὐτη̃ς Τύρος καὶ Σιδών διότι ἐφρόνησαν σφόδρα (Ⅳ)
- Emath quoque in terminis ejus, et Tyrus, et Sidon :/ assumpserunt quippe sibi sapientiam valde./ (Ⅴ)
- et Hamath aussi, qui est sur sa frontière, Tyr, et Sidon, bien qu’elle soit très sage. (Ⅵ)
- Même aussi Hamath, et Tyr, et Sidon, en seront bornées, quoique chacune d’elles soit fort sage. (Ⅶ)
- Il s'arrête sur Hamath qui lui confine, sur Tyr et Sidon, de qui la sagesse est grande. (Ⅷ)
9. 3  
‫ 3  ׃9   ותבן צר מצור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות ‬
- Tyr s'est construit une citadelle, elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. (Ⅰ)
- Tyr s'est bâti une forteresse; Elle a amassé l'argent comme la poussière, Et l'or comme la boue des rues. (Ⅱ)
- καὶ ὠ̨κοδόμησεν Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτη̨̃ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χου̃ν καὶ συνήγαγεν χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδω̃ν (Ⅳ)
- Et ædificavit Tyrus munitionem suam,/ et coacervavit argentum quasi humum,/ et aurum ut lutum platearum./ (Ⅴ)
- Et Tyr s’est bâti une forteresse, et elle amasse l’argent comme de la poussière, et l’or comme la boue des rues. (Ⅵ)
- Car Tyr s’est bâti une forteresse, et a amoncelé l’argent comme de la poussière ; et le fin or, comme la boue des rues. (Ⅶ)
- Tyr s'est bâti une forteresse; elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. (Ⅷ)
9. 4  
‫ 4  ׃9   הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל ‬
- Voici que le Seigneur s'en emparera; il frappera sur mer sa puissance, et elle-même sera dévorée par le feu. (Ⅰ)
- Voici, le Seigneur s'en emparera, Il précipitera sa puissance dans la mer, Et elle sera consumée par le feu. (Ⅱ)
- διὰ του̃το κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτη̃ς καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται (Ⅳ)
- Ecce Dominus possidebit eam :/ et percutiet in mari fortitudinem ejus,/ et hæc igni devorabitur./ (Ⅴ)
- Voici, le Seigneur s’en emparera et brisera sa force dans la mer, et elle sera dévorée par le feu. (Ⅵ)
- Voici, le Seigneur l’appauvrira, et en [la] frappant il jettera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. (Ⅶ)
- Voici, le Seigneur s'en emparera; il jettera sa puissance dans la mer; et elle sera consumée par le feu. (Ⅷ)
9. 5  
‫ 5  ׃9   תרא אשקלון ותירא ועזה ותחיל מאד ועקרון כי הביש מבטה ואבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב ‬
- Ascalon le verra et craindra ; Gaza aussi, et elle se tordra de douleur; Accaron aussi, car son espérance est confondue. Il n'y aura plus de roi à Gaza, et Ascalon ne sera plus habitée. (Ⅰ)
- Askalon le verra, et elle sera dans la crainte; Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira; Ékron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, Et Askalon ne sera plus habitée. (Ⅱ)
- ὄψεται 'Ασκαλὼν καὶ φοβηθήσεται καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα καὶ Ακκαρων ὅτι ἠ̨σχύνθη ἐπὶ τω̨̃ παραπτώματι αὐτη̃ς καὶ ἀπολει̃ται βασιλεὺς ἐκ Γάζης καὶ 'Ασκαλὼν οὐ μὴ κατοικηθη̨̃ (Ⅳ)
- Videbit Ascalon, et timebit,/ et Gaza, et dolebit nimis,/ et Accaron, quoniam confusa est spes ejus :/ et peribit rex de Gaza,/ et Ascalon non habitabitur./ (Ⅴ)
- Askalon le verra et aura peur; Gaza aussi, et elle sera fort angoissée; Ékron aussi, car elle sera honteuse de sa confiance; et le roi sera retranché de Gaza, et Askalon ne sera pas habitée; (Ⅵ)
- Askelon le verra, et craindra ; Gaza aussi le verra, et en sera comme en travail d’enfant ; et Hékron aussi, parce que ce à quoi elle regardait, l’aura rendue confuse ; et il n’y aura plus de Roi à Gaza, et Askelon ne fleurira plus. (Ⅶ)
- Askélon le verra, et elle craindra; Gaza aussi, et elle en sera toute tremblante; Ékron aussi, car son attente sera confondue: il n'y aura plus de roi à Gaza, et Askélon ne sera plus habitée. (Ⅷ)
9. 6  
‫ 6  ׃9   וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים ‬
- Un vil étranger s'installera à Azoth, et je détruirai l'orgueil des Philistins. (Ⅰ)
- L'étranger s'établira dans Asdod, Et j'abattrai l'orgueil des Philistins. (Ⅱ)
- καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενει̃ς ἐν 'Αζώτω̨ καὶ καθελω̃ ὕβριν ἀλλοφύλων (Ⅳ)
- Et sedebit separator in Azoto,/ et disperdam superbiam Philisthinorum./ (Ⅴ)
- et un bâtard demeurera à Asdod; et je détruirai l’orgueil des Philistins; (Ⅵ)
- Et le bâtard habitera à Asdod ; et je retrancherai l’orgueil des Philistins. (Ⅶ)
- L'étranger habitera dans Asdod, et je retrancherai l'orgueil du Philistin. (Ⅷ)
9. 7  
‫ 7  ׃9   והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי ‬
- J'ôterai son sang de sa bouche, et ses abominations d'entre ses dents; et lui aussi sera un reste pour notre Dieu; il sera comme un chef en Juda; et Accaron sera comme le Jébuséen. (Ⅰ)
- J'ôterai le sang de sa bouche, Et les abominations d'entre ses dents; Lui aussi restera pour notre Dieu; Il sera comme un chef en Juda, Et Ékron sera comme les Jébusiens. (Ⅱ)
- καὶ ἐξαρω̃ τὸ αἱ̃μα αὐτω̃ν ἐκ στόματος αὐτω̃ν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτω̃ν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτω̃ν καὶ ὑπολειφθήσεται καὶ οὑ̃τος τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ιουδα καὶ Ακκαρων ὡς ὁ Ιεβουσαι̃ος (Ⅳ)
- Et auferam sanguinem ejus de ore ejus,/ et abominationes ejus de medio dentium ejus :/ et relinquetur etiam ipse Deo nostro,/ et erit quasi dux in Juda,/ et Accaron quasi Jebusæus./ (Ⅴ)
- et j’ôterai son sang de sa bouche, et ses abominations d’entre ses dents; mais celui qui restera, lui aussi, sera pour notre Dieu, et sera comme un chef en Juda, et Ékron, comme un Jébusien. (Ⅵ)
- Mais j’ôterai leur sang de la bouche de chacun d’eux, et leurs abominations d’entre leurs dents ; et lui aussi sera réservé pour notre Dieu, qui sera comme chef dans Juda, et Hékron sera comme le Jébusien. (Ⅶ)
- J'ôterai son sang de sa bouche, et ses abominations d'entre ses dents, et lui aussi restera pour notre Dieu; il sera comme un chef en Juda, et Ékron comme le Jébusien. (Ⅷ)
9. 8  
‫ 8  ׃9   וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני ס‬
- Je camperai autour de ma maison pour la défendre; contre toute armée, tout allant et venant; et il ne passera plus chez eux d'oppresseur, car maintenant j'ai vu de mes yeux. (Ⅰ)
- Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, Contre les allants et les venants, Et l'oppresseurs ne passera plus près d'eux; Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. (Ⅱ)
- καὶ ὑποστήσομαι τω̨̃ οἴκω̨ μου ἀνάστημα του̃ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν καὶ οὐ μὴ ἐπέλθη̨ ἐπ' αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων διότι νυ̃ν ἑώρακα ἐν τοι̃ς ὀφθαλμοι̃ς μου (Ⅳ)
- Et circumdabo domum meam/ ex his qui militant mihi euntes et revertentes :/ et non transibit super eos ultra exactor,/ quia nunc vidi in oculis meis.]\ (Ⅴ)
- Et je camperai à côté de ma maison, à cause de l’armée, à cause des allants et des venants, et l’exacteur ne passera plus sur eux; car maintenant j’ai vu de mes yeux. (Ⅵ)
- Et je me camperai autour de ma maison, à cause de l’armée, et à cause des allants et venants ; et l’exacteur ne passera plus parmi eux ; car maintenant je la regarde de mes yeux. (Ⅶ)
- Et je camperai autour de ma maison, contre les armées, contre les allants et les venants; l'oppresseur ne passera plus sur eux; car maintenant je la regarde de mes yeux. (Ⅷ)
9. 9  
‫ 9  ׃9   גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות ‬
- Tressaille d'une grande joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem ! Voici que ton Roi vient à toi; Il est juste, lui, et protégé de Dieu ; il est humble; monté sur un âne, et sur un poulain, petit d'une ânesse. (Ⅰ)
- Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse. (Ⅱ)
- χαι̃ρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σώ̨ζων αὐτός πραὺ̈ς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πω̃λον νέον (Ⅳ)
- Exsulta satis, filia Sion ;/ jubila, filia Jerusalem :/ ecce rex tuus veniet tibi justus, et salvator :/ ipse pauper, et ascendens super asinam/ et super pullum filium asinæ./ (Ⅴ)
- Réjouis-toi avec transports, fille de Sion; pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d’une ânesse. (Ⅵ)
- Que ta joie soit vive, fille de Sion ! Jette des cris de réjouissance, fille de Jérusalem ! Voici, ton Roi viendra à toi, [étant] juste, et qui se garantit par soi même, abject, et monté sur un âne, et sur un ânon, poulain d’une ânesse. (Ⅶ)
- Réjouis-toi avec transports, fille de Sion! Jette des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. (Ⅷ)
9. 10  
‫ 10 ׃9   והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ ‬
- Je retrancherai d'Ephraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux, et l'arc du combat sera détruit. Il parlera de paix aux nations ; sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. (Ⅰ)
- Je détruirai les chars d'Éphraïm, Et les chevaux de Jérusalem; Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, Et il dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. (Ⅱ)
- καὶ ἐξολεθρεύσει ἅρματα ἐξ Εφραιμ καὶ ἵππον ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἐξολεθρευθήσεται τόξον πολεμικόν καὶ πλη̃θος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνω̃ν καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ποταμω̃ν διεκβολὰς γη̃ς (Ⅳ)
- Et disperdam quadrigam ex Ephraim,/ et equum de Jerusalem,/ et dissipabitur arcus belli :/ et loquetur pacem gentibus,/ et potestas ejus a mari usque ad mare,/ et a fluminibus usque ad fines terræ./ (Ⅴ)
- Et je retrancherai d’Éphraïm le char, et de Jérusalem, le cheval, et l’arc de guerre sera retranché. Et il annoncera la paix aux nations, et dominera d’une mer à l’autre, et depuis le fleuve jusqu’aux bouts de la terre. (Ⅵ)
- Et je retrancherai d’Ephraïm les chariots, et de Jérusalem les chevaux ; et l’arc de la bataille sera aussi retranché, et le [Roi] parlera de paix aux nations ; et sa domination s’étendra depuis une mer jusqu’à l’autre mer, et depuis le fleuve jusqu’aux bouts de la terre. (Ⅶ)
- Et je retrancherai les chars d'Éphraïm, et les chevaux de Jérusalem, et l'arc de combat sera ôté. Il parlera de paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. (Ⅷ)
9. 11  
‫ 11 ׃9   גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך‪[V]‬ מבור אין מים בו ‬
- Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je retirerai tes captifs de la fosse sans eau. (Ⅰ)
- Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. (Ⅱ)
- καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ (Ⅳ)
- Tu quoque in sanguine testamenti tui/ emisisti vinctos tuos de lacu in quo non est aqua./ (Ⅴ)
- Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n’y avait point d’eau. (Ⅵ)
- Quant à toi aussi à cause du sang de ton alliance, je mettrai tes prisonniers hors de la fosse où il n’y a point d’eau. (Ⅶ)
- Et pour toi, en vertu de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. (Ⅷ)
9. 12  
‫ 12 ׃9   שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך ‬
- Revenez au lieu fort, captifs d'espérance ! Aujourd'hui encore je le déclare : je te rendrai au double. (Ⅰ)
- Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je le déclare, Je te rendrai le double. (Ⅱ)
- καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι δέσμιοι τη̃ς συναγωγη̃ς καὶ ἀντὶ μια̃ς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλα̃ ἀνταποδώσω σοι (Ⅳ)
- Convertimini ad munitionem, vincti spei :/ hodie quoque annuntians duplicia reddam tibi./ (Ⅴ)
- Revenez à la place forte, prisonniers de l’espérance! Aujourd’hui même, je le déclare: Je te rendrai le double. (Ⅵ)
- Retournez à la forteresse, vous prisonniers qui avez espérance, même aujourd’hui je t’annonce que je te rendrai le double. (Ⅶ)
- Retournez au lieu fort, captifs qui avez espérance! Aujourd'hui même je le déclare, je te rendrai deux fois autant (Ⅷ)
9. 13  
‫ 13 ׃9   כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון ושמתיך כחרב גבור ‬
- Car je bande pour moi Juda, et sur l'arc je place Ephraïm ; j'exciterai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Javan, et je ferai de toi comme une épée de vaillant. (Ⅰ)
- Car je bande Juda comme un arc, Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Sion, Contre tes enfants, ô Javan! Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme. (Ⅱ)
- διότι ἐνέτεινά σε Ιουδα ἐμαυτω̨̃ τόξον ἔπλησα τὸν Εφραιμ καὶ ἐπεγερω̃ τὰ τέκνα σου Σιων ἐπὶ τὰ τέκνα τω̃ν 'Ελλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητου̃ (Ⅳ)
- Quoniam extendi mihi Judam quasi arcum :/ implevi Ephraim :/ et suscitabo filios tuos, Sion,/ super filios tuos, Græcia :/ et ponam te quasi gladium fortium./ (Ⅴ)
- Car j’ai bandé pour moi Juda, d’Éphraïm j’ai rempli mon arc, et je réveillerai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Javan, et je te rendrai telle que l’épée d’un homme fort. (Ⅵ)
- Après que je me serai tendu Juda [comme] un arc, et que j’aurai rempli Ephraïm [comme un carquois], et que j’aurai, ô Sion ! Réveille tes enfants contre tes enfants, ô Javan ! Et que je t’aurai mis comme l’épée d’un puissant homme ; (Ⅶ)
- Car je bande Juda comme un arc; j'arme Éphraïm de sa flèche; je ferai lever tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan! Je te rendrai pareille à l'épée d'un homme vaillant. (Ⅷ)
9. 14  
‫ 14 ׃9   ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן ‬
- Yahweh apparaîtra au-dessus d'eux, sa flèche partira comme l'éclair; le Seigneur Yahweh sonnera de la trompette, et s'avancera dans les ouragans du midi. (Ⅰ)
- L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, Et sa flèche partira comme l'éclair; Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, Il s'avancera dans l'ouragan du midi. (Ⅱ)
- καὶ κύριος ἔσται ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς καὶ κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιει̃ καὶ πορεύσεται ἐν σάλω̨ ἀπειλη̃ς αὐτου̃ (Ⅳ)
- Et Dominus Deus super eos videbitur,/ et exibit ut fulgur jaculum ejus :/ et Dominus Deus in tuba canet,/ et vadet in turbine austri./ (Ⅴ)
- Et l’Éternel sera vu au-dessus d’eux, et sa flèche sortira comme l’éclair; et le Seigneur, l’Éternel, sonnera de la trompette, et marchera avec les tourbillons du midi. (Ⅵ)
- Alors l’Eternel se montrera contre eux, et ses dards partiront comme l’éclair, et le Seigneur l’Eternel, sonnera du cor, et marchera avec les tourbillons du Midi. (Ⅶ)
- L'Éternel se montrera au-dessus d'eux; sa flèche partira comme l'éclair; le Seigneur, l'Éternel, sonnera du cor, et s'avancera dans les tempêtes du midi. (Ⅷ)
9. 15  
‫ 15 ׃9   יהוה צבאות יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני קלע ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזויות מזבח ‬
- Yahweh des armées les protégera ; Ils dévoreront, ils fouleront aux pieds les pierres de fronde ! Ils boiront, ils se démèneront comme pris de vin, et ils seront remplis comme la coupe des sacrifices, comme les cornes de l'autel. (Ⅰ)
- L'Éternel des armées les protégera; Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde; Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin; Ils seront pleins comme une coupe, Comme les coins de l'autel. (Ⅱ)
- κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιει̃ αὐτω̃ν καὶ καταναλώσουσιν αὐτοὺς καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἰ̃νον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον (Ⅳ)
- Dominus exercituum proteget eos :/ et devorabunt, et subjicient lapidibus fundæ :/ et bibentes inebriabuntur quasi a vino,/ et replebuntur ut phialæ,/ et quasi cornua altaris./ (Ⅴ)
- L’Éternel des armées les protégera, et ils dévoreront, et ils fouleront les pierres de fronde, et ils boiront, et bruiront comme par le vin, et ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de l’autel. (Ⅵ)
- L’Eternel des armées sera leur protecteur, et ils mangeront après avoir subjugué [ceux qui tirent] les pierres de fronde ; ils boiront en menant du bruit comme des hommes ivres, ils se rempliront de vin comme un bassin, et comme les coins de l’autel. (Ⅶ)
- L'Éternel des armées sera leur protecteur; ils dévoreront; ils fouleront aux pieds les pierres de fronde; ils boiront; ils feront du bruit comme dans le vin; ils seront pleins comme le vase du sacrifice, comme les coins de l'autel. (Ⅷ)
9. 16  
‫ 16 ׃9   והושיעם יהוה אלהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו ‬
- Yahweh leur Dieu sera leur salut en ce jour-là, le salut du troupeau qui est son peuple ; ils seront comme des pierres de diadème, qui brilleront dans son pays. (Ⅰ)
- L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, Comme le troupeau de son peuple; Car ils sont les pierres d'un diadème, Qui brilleront dans son pays. (Ⅱ)
- καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ὡς πρόβατα λαὸν αὐτου̃ διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τη̃ς γη̃ς αὐτου̃ (Ⅳ)
- Et salvabit eos Dominus Deus eorum in die illa,/ ut gregem populi sui,/ quia lapides sancti elevabuntur super terram ejus./ (Ⅴ)
- Et l’Éternel leur Dieu les sauvera, en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple; car ils seront des pierres de couronne élevées sur sa terre. (Ⅵ)
- Et l’Eternel leur Dieu les délivrera en ce jour-là comme étant le troupeau de son peuple ; même des pierres couronnées seront élevées sur sa terre. (Ⅶ)
- Et l'Éternel leur Dieu les délivrera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple; car ils seront comme les pierres d'un diadème brillant sur sa terre. (Ⅷ)
9. 17  
‫ 17 ׃9   כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות ‬
- Quelle prospérité, quelle beauté que la leur ! Le froment fera croître les jeunes gens, et le vin nouveau les vierges. (Ⅰ)
- Oh! quelle prospérité pour eux! quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes, Et le moût les jeunes filles. (Ⅱ)
- ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτου̃ καὶ εἴ τι καλὸν παρ' αὐτου̃ σι̃τος νεανίσκοις καὶ οἰ̃νος εὐωδιάζων εἰς παρθένους (Ⅳ)
- Quid enim bonum ejus est,/ et quid pulchrum ejus,/ nisi frumentum electorum,/ et vinum germinans virgines ?] (Ⅴ)
- Car combien grande est sa bonté! et combien grande est sa beauté! Le froment fera croître les jeunes gens, et le moût, les jeunes filles. (Ⅵ)
- Car combien sera grande sa bonté, et sa beauté ? Le froment fera croître les jeunes hommes, et le vin doux rendra ses vierges éloquentes. (Ⅶ)
- Et quelle en sera la beauté, quel en sera l'éclat! Le froment fera croître les jeunes hommes, et le vin nouveau les jeunes filles. (Ⅷ)


Page: 1
Chapitre 9
| | | | | | | | 9| | | | | |
>>