Luc
Onelittleangel > > Luc  >
(80 Verses | Page 1 / 2)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


1.1
Ἐπειδήήπερ πολλοὶ ἐπεχείίρησαν ἀνατάάξασθαι διήήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημμέένωνἐν ἡμμῖν πραγμμάάτων,

Comme plusieurs ont entrepris de composer une relation des choses accomplies parmi nous, (⁎)

Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, (Ⅰ)

Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, (Ⅲ)

Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quæ in nobis completæ sunt, rerum : (Ⅳ)

1.2
καθὼς παρέέδοσαν ἡμμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόόπται καὶ ὑπηρέέταιγενόόμμενοι τοῦ λόόγου,

conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et ministres de la parole, (⁎)

suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, (Ⅰ)

comme nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, (Ⅲ)

sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis : (Ⅳ)

1.3
ἔδοξε κἀμμοὶ παρηκολουθηκόότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆςσοι γράάψαι, κράάτιστε Θεόόφιλε,

il m'a paru bon à moi aussi, qui de longue date ai tout suivi avec soin, d'en écrire pour toi le récit suivi, noble Théophile, (⁎)

il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, (Ⅰ)

il m’a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre, (Ⅲ)

visum est et mihi, assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi scribere, optime Theophile, (Ⅳ)

1.4
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήήθης λόόγων τὴν ἀσφάάλειαν.

afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. (⁎)

afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. (Ⅰ)

afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. (Ⅲ)

ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.\ (Ⅳ)

1.5
Ἐγέένετο ἐν ταῖς ἡμμέέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέέως τῆς Ἰουδαίίας ἱερεύύς τις ὀνόόμματιΖαχαρίίας ἐξ ἐφημμερίίας Ἀβιάά ·∙ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέέρων Ἀαρώών, καὶ τὸ ὄνομμα αὐτῆςἘλισάάβετ.

Aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia; et sa femme, qui était des filles d'Aaron, se nommait Elisabeth. (⁎)

Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. (Ⅰ)

Aux jours d’Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d’Abia; et sa femme était des filles d’Aaron, et son nom était Élisabeth. (Ⅲ)

Fuit in diebus Herodis, regis Judææ, sacerdos quidam nomine Zacharias de vice Abia, et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth. (Ⅳ)

1.6
ἦσαν δὲ δίίκαιοι ἀμμφόότεροι ἐνώώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόόμμενοι ἐν πάάσαις ταῖςἐντολαῖς καὶ δικαιώώμμασιν τοῦ Κυρίίου ἄμμεμμπτοι.

Tous deux étaient justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. (⁎)

Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. (Ⅰ)

Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. (Ⅲ)

Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela. (Ⅳ)

1.7
καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέέκνον, καθόότι ἡἘλισάάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμμφόότεροι προβεβηκόότες ἐν ταῖς ἡμμέέραις αὐτῶν ἦσαν.

Et ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. (⁎)

Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. (Ⅰ)

Et ils n’avaient pas d’enfant, parce qu’Élisabeth était stérile; et ils étaient tous deux fort avancés en âge. (Ⅲ)

Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo processissent in diebus suis. (Ⅳ)

1.8
ἐγέένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάάξει τῆς ἐφημμερίίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ,

Or, comme il était de service devant Dieu au tour de sa classe, (⁎)

Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, (Ⅰ)

Or il arriva, pendant qu’il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l’ordre de sa classe, (Ⅲ)

Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suæ ante Deum, (Ⅳ)

1.9
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείίας ἔλαχεν τοῦ θυμμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίίου,

il lui échut par le sort, selon la coutume du service divin, d'avoir à entrer dans le sanctuaire du Seigneur pour offrir l'encens. (⁎)

d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. (Ⅰ)

que, selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d’offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. (Ⅲ)

secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut incensum poneret, ingressus in templum Domini : (Ⅳ)

1.10
καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόόμμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμμιάάμματος.

Et toute la multitude du peuple était au dehors en prière, à l'heure de l'encens. (⁎)

Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. (Ⅰ)

Et toute la multitude du peuple priait dehors, à l’heure du parfum. (Ⅲ)

et omnis multitudo populi erat orans foris hora incensi. (Ⅳ)

1.11
ὤφθη δὲαὐτῷ ἄγγελος Κυρίίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίίου τοῦ θυμμιάάμματος.

Un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. (⁎)

Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. (Ⅰ)

Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l’autel du parfum. (Ⅲ)

Apparuit autem illi angelus Domini, stans a dextris altaris incensi. (Ⅳ)

1.12
καὶἐταράάχθη Ζαχαρίίας ἰδώών, καὶ φόόβος ἐπέέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόόν.

Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. (⁎)

Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. (Ⅰ)

Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. (Ⅲ)

Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit super eum. (Ⅳ)

1.13
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁἄγγελος ·∙ Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρίία, διόότι εἰσηκούύσθη ἡ δέέησίίς σου, καὶ ἡ γυνήή σου Ἐλισάάβετ γεννήήσειυἱόόν σοι, καὶ καλέέσεις τὸ ὄνομμα αὐτοῦ Ἰωάάννην.

Mais l'ange lui dit : " Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée : ta femme Elisabeth t'enfantera un fils que tu appelleras Jean. (⁎)

Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. (Ⅰ)

Et l’ange lui dit: Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t’enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. (Ⅲ)

Ait autem ad illum angelus : Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua : et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem : (Ⅳ)

1.14
καὶ ἔσται χαράά σοι καὶ ἀγαλλίίασις,καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέέσει αὐτοῦ χαρήήσονται.

Et ce sera pour toi joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance; (⁎)

Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. (Ⅰ)

Et il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance; (Ⅲ)

et erit gaudium tibi, et exsultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt : (Ⅳ)

1.15
ἔσται γὰρ μμέέγας ἐνώώπιον Κυρίίου, καὶοἶνον καὶ σίίκερα οὐ μμὴ πίίῃ, καὶ Πνεύύμματος Ἁγίίου πλησθήήσεται ἔτι ἐκ κοιλίίας μμητρὸς αὐτοῦ,

car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni rien qui enivre, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère; (⁎)

Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère; (Ⅰ)

car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise; et il sera rempli de l’Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. (Ⅲ)

erit enim magnus coram Domino : et vinum et siceram non bibet, et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris suæ : (Ⅳ)

1.16
καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέέψει ἐπὶ Κύύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν.

il ramènera beaucoup des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu; (⁎)

il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu; (Ⅰ)

Et il fera retourner plusieurs des fils d’Israël au Seigneur leur Dieu. (Ⅲ)

et multos filiorum Israël convertet ad Dominum Deum ipsorum : (Ⅳ)

1.17
καὶαὐτὸς προελεύύσεται ἐνώώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύύμματι καὶ δυνάάμμει Ἡλίίου, ἐπιστρέέψαι καρδίίαςπατέέρων ἐπὶ τέέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήήσει δικαίίων, ἑτοιμμάάσαι Κυρίίῳ λαὸν κατεσκευασμμέένον.

et lui-même marchera devant lui, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener les cours des pères vers les enfants et les indociles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. " (⁎)

il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. (Ⅰ)

Et il ira devant lui dans l’esprit et la puissance d’Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. (Ⅲ)

et ipse præcedet ante illum in spiritu et virtute Eliæ : ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam. (Ⅳ)

1.18
καὶ εἶπεν Ζαχαρίίας πρὸς τὸν ἄγγελον ·∙ Κατὰ τίί γνώώσομμαι τοῦτο; ἐγὼ γάάρ εἰμμιπρεσβύύτης καὶ ἡ γυνήή μμου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμμέέραις αὐτῆς.

Zacharie dit à l'ange : " A quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. " (⁎)

Zacharie dit à l'ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. (Ⅰ)

Et Zacharie dit à l’ange: Comment connaîtrai-je cela? car moi, je suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. (Ⅲ)

Et dixit Zacharias ad angelum : Unde hoc sciam ? ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis. (Ⅳ)

1.19
καὶ ἀποκριθεὶς ὁἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ·∙ Ἐγὼ εἰμμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάάληνλαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίίσασθαίί σοι ταῦτα ·∙

L'ange lui répondit : " Je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. (⁎)

L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. (Ⅰ)

Et l’ange, répondant, lui dit: Moi, je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer ces bonnes nouvelles. (Ⅲ)

Et respondens angelus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum : et missus sum loqui ad te, et hæc tibi evangelizare. (Ⅳ)

1.20
καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μμὴδυνάάμμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμμέέρας γέένηται ταῦτα, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐπίίστευσας τοῖς λόόγοις μμου,οἵτινες πληρωθήήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.

Et voici : tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. " (⁎)

Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. (Ⅰ)

Et voici, tu seras muet et tu ne pourras point parler jusqu’au jour où ces choses arriveront, parce que tu n’as pas cru mes paroles qui s’accompliront en leur temps. (Ⅲ)

Et ecce eris tacens, et non poteris loqui usque in diem quo hæc fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quæ implebuntur in tempore suo. (Ⅳ)

1.21
καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίίαν,καὶ ἐθαύύμμαζον ἐν τῷ χρονίίζειν αὐτόόν ἐν τῷ ναῷ.

Cependant le peuple attendait Zacharie et on s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. (⁎)

Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. (Ⅰ)

Et le peuple attendait Zacharie; et ils s’étonnaient de ce qu’il tardait tant dans le temple. (Ⅲ)

Et erat plebs exspectans Zachariam : et mirabantur quod tardaret ipse in templo. (Ⅳ)

1.22
ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύύνατο λαλῆσαιαὐτοῖς, καὶ ἐπέέγνωσαν ὅτι ὀπτασίίαν ἑώώρακεν ἐν τῷ ναῷ ·∙ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύύων αὐτοῖς, καὶδιέέμμενεν κωφόός.

Or, étant sorti, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire; et lui leur faisait des signes, et il resta muet. (⁎)

Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple; il leur faisait des signes, et il resta muet. (Ⅰ)

Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler: et ils reconnurent qu’il avait vu une vision dans le temple; et lui-même leur faisait des signes, et il demeura muet. (Ⅲ)

Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus. (Ⅳ)

1.23
καὶ ἐγέένετο ὡς ἐπλήήσθησαν αἱ ἡμμέέραι τῆς λειτουργίίας αὐτοῦ,ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

Quand les jours de son service furent accomplis, il s'en alla en sa maison. (⁎)

Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. (Ⅰ)

Et il arriva que, quand les jours de son ministère furent accomplis, il s’en alla dans sa maison. (Ⅲ)

Et factum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam : (Ⅳ)

1.24
Μετὰ δὲ ταύύτας τὰς ἡμμέέρας συνέέλαβεν Ἐλισάάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέέκρυβενἑαυτὴν μμῆνας πέέντε, λέέγουσα

Après ces jours, Elisabeth, sa femme, conçut, et elle se tint cachée pendant cinq mois, disant : (⁎)

Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant: (Ⅰ)

Or après ces jours, Élisabeth sa femme conçut, et elle se cacha cinq mois, disant: (Ⅲ)

post hos autem dies concepit Elisabeth uxor ejus, et occultabat se mensibus quinque, dicens : (Ⅳ)

1.25
ὅτι οὕτως μμοι πεποίίηκεν ὁ Κύύριος ἐν ἡμμέέραις αἷςἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδόός μμου ἐν άάνθρώώποις.

" Ainsi a fait pour moi le Seigneur, au jour où il lui a plu d'ôter mon opprobre parmi les hommes. " (⁎)

C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. (Ⅰ)

Le Seigneur m’a ainsi fait aux jours où il m’a regardée, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. (Ⅲ)

Quia sic fecit mihi Dominus in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines.\ (Ⅳ)

1.26
Ἐν δὲ τῷ μμηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόόλιν τῆςΓαλιλαίίας ᾗ ὄνομμα Ναζαρέέθ,

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, (⁎)

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, (Ⅰ)

Et au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, (Ⅲ)

In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth, (Ⅳ)

1.27
πρὸς παρθέένον ἐμμνηστευμμέένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομμα Ἰωσήήφ,ἐξ οἴκου Δαυίίδ, καὶ τὸ ὄνομμα τῆς παρθέένου Μαριάάμμ.

vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph; et le nom de la vierge était Marie. (⁎)

auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. (Ⅰ)

à une vierge, fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était Marie. (Ⅲ)

ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David : et nomen virginis Maria. (Ⅳ)

1.28
καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸςαὐτὴν εἶπεν ·∙ Χαῖρε κεχαριτωμμέένη, ὁ Κύύριος μμετὰ σοῦ, εὐλογημμέένη σὺ ἐν γυναιξίίν.

Etant entré où elle était, il lui dit : " Salut, pleine de grâce ! Le Seigneur est avec vous; [vous êtes bénie entre les femmes]. " (⁎)

L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. (Ⅰ)

Et l’ange étant entré auprès d’elle, dit: Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur! Le Seigneur est avec toi; tu es bénie entre les femmes. (Ⅲ)

Et ingressus angelus ad eam dixit : Ave gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus. (Ⅳ)

1.29
ἡδὲ ἰδοῦσα διεταράάχθη ἐπὶ τῷ λόόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμμὸς οὗτος.

Mais à cette parole elle fut fort troublée, et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. (⁎)

Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. (Ⅰ)

Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole; et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. (Ⅲ)

Quæ cum audisset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista salutatio. (Ⅳ)

1.30
καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ ·∙ Μὴ φοβοῦ, Μαριάάμμ, εὗρες γὰρ χάάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

L'ange lui dit : " Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. (⁎)

L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. (Ⅰ)

Et l’ange lui dit: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. (Ⅲ)

Et ait angelus ei : Ne timeas, Maria : invenisti enim gratiam apud Deum. (Ⅳ)

1.31
καὶ ἰδοὺ συλλήήμμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέέξῃ υἱόόν, καὶ καλέέσεις τὸ ὄνομμα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

Voici que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. (⁎)

Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. (Ⅰ)

Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. (Ⅲ)

Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum : (Ⅳ)

1.32
οὗτος ἔσται μμέέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίίστου κληθήήσεται, καὶ δώώσει αὐτῷ Κύύριος ὁ Θεὸς τὸνθρόόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; (⁎)

Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. (Ⅰ)

Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-haut; et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; (Ⅲ)

hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus : et regnabit in domo Jacob in æternum, (Ⅳ)

1.33
καὶ βασιλεύύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας,καὶ τῆς βασιλείίας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέέλος.

il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. " (⁎)

Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. (Ⅰ)

et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n’y aura pas de fin à son royaume. (Ⅲ)

et regni ejus non erit finis. (Ⅳ)

1.34
εἶπεν δὲ Μαριὰμμ πρὸς τὸν ἄγγελον ·∙ Πῶςἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώώσκω;

Marie dit à l'ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point l'homme? " (⁎)

Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? (Ⅰ)

Et Marie dit à l’ange: Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme? (Ⅲ)

Dixit autem Maria ad angelum : Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco ? (Ⅳ)

1.35
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ ·∙ ΠνεῦμμαἍγιον ἐπελεύύσεται ἐπὶ σέέ, καὶ δύύναμμις Ὑψιστου ἐπισκιάάσει σοι ·∙ διὸ καὶ τὸ γεννώώμμενον ἅγιονκληθήήσεται Υἱὸς Θεοῦ.

L'ange lui répondit : " L'Esprit-Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. (⁎)

L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. (Ⅰ)

Et l’ange répondant, lui dit: L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-haut te couvrira de son ombre; c’est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. (Ⅲ)

Et respondens angelus dixit ei : Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei. (Ⅳ)

1.36
καὶ ἰδοὺ Ἐλισάάβετ ἡ συγγενήής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸνἐν γήήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μμὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμμέένῃ στείίρᾳ ·∙

Et voici qu'Elisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois-ci est le sixième pour elle que l'on appelait stérile, (⁎)

Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. (Ⅰ)

Et voici, Élisabeth ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c’est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile; (Ⅲ)

Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua : et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis : (Ⅳ)

1.37
ὅτι οὐκἀδυνατήήσει παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμμα.

car rien ne sera impossible pour Dieu. " (⁎)

Car rien n'est impossible à Dieu. (Ⅰ)

car rien ne sera impossible à Dieu. (Ⅲ)

quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. (Ⅳ)

1.38
εἶπεν δὲ Μαριάάμμ ·∙ Ἰδοὺ ἡ δούύλη Κυρίίου ·∙ γέένοιτόόμμοι κατὰ τὸ ῥῆμμάά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

Marie dit alors : " Voici la servante du Seigneur : qu'il me soit fait selon votre parole ! " Et l'ange la quitta. (⁎)

Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. (Ⅰ)

Et Marie dit: Voici l’esclave du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole. Et l’ange se retira d’auprès d’elle. (Ⅲ)

Dixit autem Maria : Ecce ancilla Domini : fiat mihi secundum verbum tuum. Et discessit ab illa angelus.\ (Ⅳ)

1.39
Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμμ ἐν ταῖς ἡμμέέραις ταύύταις ἐπορεύύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μμετὰ σπουδῆςεἰς πόόλιν Ἰούύδα,

En ces jours-là Marie partit et s'en alla en hâte vers la montagne, en une ville de Juda. (⁎)

Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. (Ⅰ)

Et Marie, se levant en ces jours-là, s’en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. (Ⅲ)

Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in civitatem Juda : (Ⅳ)

1.40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίίου καὶ ἠσπάάσατο τὴν Ἐλισάάβετ.

Et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. (⁎)

Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. (Ⅰ)

Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. (Ⅲ)

et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth. (Ⅳ)

1.41
καὶ ἐγέένετο ὡς ἤκουσεν ἡ ᾿Ελισάάβετ τὸν ἀσπασμμὸν τῆς Μαρίίας, ἐσκίίρτησεν τὸ βρέέφοςἐν τῇ κοιλίίᾳ αὐτῆς ·∙ καὶ ἐπλήήσθη Πνεύύμματος Ἁγίίου ἡ Ἐλισάάβετ,

Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. (⁎)

Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. (Ⅰ)

Et il arriva, comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre; et Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, (Ⅲ)

Et factum est, ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth, exsultavit infans in utero ejus : et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth : (Ⅳ)

1.42
καὶ ἀνεφώώνησενφωνῇ μμεγάάλῃ καὶ εἶπεν ·∙ Εὐλογημμέένη σὺ ἐν γυναιξίίν, καὶ εὐλογημμέένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίίας σου.

Et elle s'écria à haute voix, disant: " Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. (⁎)

Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. (Ⅰ)

et elle s’écria à haute voix et dit: Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre! (Ⅲ)

et exclamavit voce magna, et dixit : Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. (Ⅳ)

1.43
καὶ πόόθεν μμοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μμήήτηρ τοῦ Κυρίίου μμου πρὸς μμέέ;

Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? (⁎)

Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? (Ⅰ)

Et d’où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? (Ⅲ)

Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me ? (Ⅳ)

1.44
ἰδοὺ γὰρ ὡςἐγέένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμμοῦ σου εἰς τὰ ὦτάά μμου, ἐσκίίρτησεν τὸ βρέέφος ἐν ἀγαλλιάάσει ἐν τῇκοιλίίᾳ μμου.

Car votre voix, lorsque vous m'avez saluée, n'a pas plus tôt frappé mes oreilles, que l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. (⁎)

Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. (Ⅰ)

Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. (Ⅲ)

Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ in auribus meis, exsultavit in gaudio infans in utero meo. (Ⅳ)

1.45
καὶ μμακαρίία ἡ πιστεύύσασα ὅτι ἔσται τελείίωσις τοῖς λελαλημμέένοις αὐτῇπαρὰ Κυρίίου.

Heureuse celle qui a cru ! Car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur ! " (⁎)

Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. (Ⅰ)

Et bienheureuse est celle qui a cru; car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. (Ⅲ)

Et beata, quæ credidisti, quoniam perficientur ea, quæ dicta sunt tibi a Domino. (Ⅳ)

1.46
Καὶ εἶπεν Μαριάάμμ ·∙ Μεγαλύύνει ἡ ψυχήή μμου τὸν Κύύριον,

Et Marie dit : " Mon âme glorifie le Seigneur, (⁎)

Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, (Ⅰ)

Et Marie dit: Mon âme magnifie le Seigneur, (Ⅲ)

Et ait Maria : [Magnificat anima mea Dominum :/ (Ⅳ)

1.47
καὶ ἠγαλλίίασεν τὸπνεῦμμάά μμου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρίί μμου,

et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, (⁎)

Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, (Ⅰ)

et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur, (Ⅲ)

et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo./ (Ⅳ)

1.48
ὅτι ἐπέέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείίνωσιν τῆς δούύληςαὐτοῦ ·∙ ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μμακαριοῦσίίν μμε πᾶσαι αἱ γενεαίί,

parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, (⁎)

Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, (Ⅰ)

car il a regardé l’humble état de son esclave; car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse; (Ⅲ)

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ :/ ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,/ (Ⅳ)

1.49
ὅτι ἐποίίησέέν μμοιμμεγάάλα ὁ Δυνατόός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομμα αὐτοῦ ·∙

parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint, (⁎)

Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, (Ⅰ)

car le Puissant m’a fait de grandes choses, et son nom est saint; (Ⅲ)

quia fecit mihi magna qui potens est :/ et sanctum nomen ejus,/ (Ⅳ)

1.50
καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶντοῖς φοβουμμέένοις αὐτόόν.

et sa miséricorde d'âge en âge, est pour ceux qui le craignent. (⁎)

Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent. (Ⅰ)

et sa miséricorde est de générations en générations sur ceux qui le craignent. (Ⅲ)

et misericordia ejus a progenie in progenies/ timentibus eum./ (Ⅳ)


Page:  1 |

Chapitres   1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑