Actes
Onelittleangel > > Actes  >
(26 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


1.1
Τὸν μμὲν πρῶτον λόόγον ἐποιησάάμμην περὶ πάάντων, ὦ Θεόόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦςποιεῖν τε καὶ διδάάσκειν,

Théophile, j'ai raconté dans le premier livre tout ce que Jésus a fait et enseigné (⁎)

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement (Ⅰ)

J’ai composé le premier traité, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d’enseigner, (Ⅲ)

Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, quæ copit Jesus facere et docere (Ⅳ)

1.2
ἄχρι ἧς ἡμμέέρας ἐντειλάάμμενος τοῖς ἀποστόόλοις διὰ ΠνεύύμματοςἉγίίου οὓς ἐξελέέξατο ἀνελήήμμφθη ·∙

jusqu'au jour où, après avoir donné, par l'Esprit-Saint, ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé (au ciel). (⁎)

jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. (Ⅰ)

jusqu’au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné, par l’Esprit Saint, des ordres aux apôtres qu’il avait choisis; (Ⅲ)

usque in diem qua præcipiens Apostolis per Spiritum Sanctum, quos elegit, assumptus est : (Ⅳ)

1.3
oἷς καὶ παρέέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μμετὰ τὸ παθεῖναὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμμηρίίοις, δι᾿ ἡμμερῶν τεσσεράάκοντα ὀπτανόόμμενος αὐτοῖς καὶ λέέγων τὰ περὶτῆς βασιλείίας τοῦ Θεοῦ.

C'est à eux aussi qu'après sa passion il se montra vivant, avec force preuves, leur apparaissant pendant quarante jours et parlant des choses du royaume de Dieu. (⁎)

Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. (Ⅰ)

à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant quarante jours, et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. (Ⅲ)

quibus et præbuit seipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eis, et loquens de regno Dei.\ (Ⅳ)

1.4
καὶ συναλιζόόμμενος παρήήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύύμμων μμὴχωρίίζεσθαι, ἀλλὰ περιμμέένειν τὴν ἐπαγγελίίαν τοῦ Πατρὸς ἣ ν ἠκούύσατέέ μμου ·∙

Comme il mangeait avec (eux), il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, " ce que, (leur dit-il), vous avez appris de moi : (⁎)

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; (Ⅰ)

Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d’attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouïe de moi: (Ⅲ)

Et convescens, præcepit eis ab Jerosolymis ne discederent, sed exspectarent promissionem Patris, quam audistis (inquit) per os meum : (Ⅳ)

1.5
ὅτιἸωάάννης μμὲν ἐβάάπτισεν ὕδατι, ὑμμεῖς δὲ βαπτισθήήσεσθε ἐν Πνεύύμματι Ἁγίίῳ οὐ μμετὰ πολλὰςταύύτας ἡμμέέρας.

que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, sous peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint. " (⁎)

car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. (Ⅰ)

car Jean a baptisé avec de l’eau; mais vous, vous serez baptisés de l’Esprit Saint, dans peu de jours. (Ⅲ)

quia Joannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto non post multos hos dies. (Ⅳ)

1.6
Οἱ μμὲν οὖν συνελθόόντες ἐπηρώώτων αὐτὸν λέέγοντες ·∙ Κύύριε, εἰ ἐν τῷ χρόόνῳ τούύτῳἀποκαθιστάάνεις τὴν βασιλείίαν τῷ Ἰσραήήλ;

Eux donc, s'étant réunis, lui demandèrent : " Seigneur, est-ce en ce temps-ci que vous allez rétablir la royauté pour Israël? " (⁎)

Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? (Ⅰ)

Eux donc étant assemblés, l’interrogèrent, disant: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? (Ⅲ)

Igitur qui convenerant, interrogabant eum, dicentes : Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israël ? (Ⅳ)

1.7
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούύς ·∙ Οὐχ ὑμμῶν ἐστινγνῶναι χρόόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίίᾳ ἐξουσίίᾳ ·∙

Il leur dit : " Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. (⁎)

Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. (Ⅰ)

Mais il leur dit: Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité; (Ⅲ)

Dixit autem eis : Non est vestrum nosse tempora vel momenta quæ Pater posuit in sua potestate : (Ⅳ)

1.8
ἀλλὰ λήήμμψεσθεδύύναμμιν ἐπελθόόντος τοῦ Ἁγίίου Πνεύύμματος ἐφ᾿ ὑμμᾶς ·∙ καὶ ἔσεσθέέ μμου μμάάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμμκαὶ ἐν πάάσῃ τῇ Ἰουδαίίᾳ καὶ Σαμμαρείίᾳ καὶ ἕως ἐσχάάτου τῆς γῆς.

Mais, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez de la force, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. " (⁎)

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. (Ⅰ)

mais vous recevrez de la puissance, le Saint Esprit venant sur vous; et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout de la terre. (Ⅲ)

sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes in Jerusalem, et in omni Judæa, et Samaria, et usque ad ultimum terræ.\ (Ⅳ)

1.9
καὶ ταῦτα εἰπὼνβλεπόόντων αὐτῶν ἐπήήρθη, καὶ νεφέέλη ὑπέέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμμῶν αὐτῶν.

Quand il eut dit cela, il fut élevé (de terre) sous leur regard, et un nuage le déroba à leurs yeux. (⁎)

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. (Ⅰ)

Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme ils regardaient, et une nuée le reçut et l’emporta de devant leurs yeux. (Ⅲ)

Et cum hæc dixisset, videntibus illis, elevatus est : et nubes suscepit eum ab oculis eorum. (Ⅳ)

1.10
Καὶ ὡς ἀτενίίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομμέένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύύοπαρειστήήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

Et comme ils avaient la vue fixée vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent à eux (⁎)

Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, (Ⅰ)

Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu’il s’en allait, voici, deux hommes en vêtements blancs, se tinrent là à côté d’eux, (Ⅲ)

Cumque intuerentur in cælum euntem illum, ecce duo viri astiterunt juxta illos in vestibus albis, (Ⅳ)

1.11
οἳ καὶ εἶπον ·∙ Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τίί ἑστήήκατεἐμμβλέέποντες εἰς τὸν οὐρανόόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημμφθεὶς ἀφ᾿ ὑμμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτωςἐλεύύσεται ὃν τρόόπον ἐθέέασασθε αὐτὸν πορευόόμμενον εἰς τὸν οὐρανόόν.

et (leur) dirent : " Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, ainsi viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. " (⁎)

et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. (Ⅰ)

qui aussi dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? Ce Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en allant au ciel. (Ⅲ)

qui et dixerunt : Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cælum ? Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in cælum, sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in cælum.\ (Ⅳ)

1.12
Τόότεὑπέέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμμέένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμμσαββάάτου ἔχον ὁδόόν.

Ils retournèrent alors à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin d'un jour de sabbat. (⁎)

Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. (Ⅰ)

Alors ils s’en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d’un sabbat. (Ⅲ)

Tunc reversi sunt Jerosolymam a monte qui vocatur Oliveti, qui est juxta Jerusalem, sabbati habens iter. (Ⅳ)

1.13
καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσανκαταμμέένοντες, ὅ τε Πέέτρος καὶ Ἰωάάννης καὶ Ἰάάκωβος καὶ Ἀνδρέέας, Φίίλιππος καὶ Θωμμᾶς,Βαρθολομμαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάάκωβος Ἀλφαίίου καὶ Σίίμμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούύδας Ἰακώώβου.

Et quand ils furent entrés, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient : Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques (fils) d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude (frère) de Jacques. (⁎)

Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. (Ⅰ)

Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, et Jean, et Jacques, et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée et Simon Zélote, et Jude frère de Jacques. (Ⅲ)

Et cum introissent in conaculum, ascenderunt ubi manebant Petrus, et Joannes, Jacobus, et Andreas, Philippus, et Thomas, Bartholomæus, et Matthæus, Jacobus Alphæi, et Simon Zelotes, et Judas Jacobi. (Ⅳ)

1.14
οὗτοι πάάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμμοθυμμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶΜαρίία τῇ μμητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

Tous ceux-là, d'un même cour, persévéraient dans la prière avec des femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. (⁎)

Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. (Ⅰ)

Tous ceux-ci persévéraient d’un commun accord dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. (Ⅲ)

Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria matre Jesu, et fratribus ejus.\ (Ⅳ)

1.15
Καὶ ἐν ταῖς ἡμμέέραις ταύύταις ἀναστὰς Πέέτρος ἐν μμέέσῳ τῶν μμαθητῶν εἶπεν, (ἦν τεὄχλος ὀνομμάάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι) ·∙

En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères - ils étaient réunis au nombre d'environ cent vingt personnes - (leur) dit : (⁎)

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit: (Ⅰ)

Et en ces jours-là, Pierre se levant au milieu des disciples (le nombre de ceux qui étaient réunis était d’environ cent vingt), dit: (Ⅲ)

In diebus illis, exsurgens Petrus in medio fratrum, dixit (erat autem turba hominum simul, fere centum viginti) : (Ⅳ)

1.16
Ἄνδρες ἀδελφοίί, ἔδει πληρωθῆναι τὴνγραφὴν ταύύτην ἣν προεῖπεν τὸ Πνεῦμμα τὸ Ἅγιον διὰ στόόμματος Δαυὶδ περὶ Ἰούύδα τοῦ γενομμέένουὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν τὸν Ἰησοῦν ·∙

" Frères, il fallait que s'accomplît l'Ecriture, que l'Esprit-Saint a prédite par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. (⁎)

Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. (Ⅰ)

Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que l’Esprit Saint a dite d’avance par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus; (Ⅲ)

Viri fratres, oportet impleri Scripturam quam prædixit Spiritus Sanctus per os David de Juda, qui fuit dux eorum qui comprehenderunt Jesum : (Ⅳ)

1.17
ὅτι κατηριθμμημμέένος ἦν ἐν ἡμμῖν καὶ ἔλαχεν τὸνκλῆρον τῆς διακονίίας ταύύτης ·∙

Il était compté en effet parmi nous et il avait reçu sa part de notre ministère. (⁎)

Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. (Ⅰ)

car il était compté parmi nous, et il avait reçu en partage ce service; (Ⅲ)

qui connumeratus erat in nobis, et sortitus est sortem ministerii hujus. (Ⅳ)

1.18
(οὗτος μμὲν οὖν ἐκτήήσατο χωρίίον ἐκ μμισθοὺ τῆς ἀδικίίας,καὶ πρηνὴς γενόόμμενος ἐλάάκησεν μμέέσος, καὶ ἐξεχύύθη πάάντα τὰ σπλάάγχνα αὐτοῦ.

Lui donc a acquis un champ avec le salaire du crime et, devenu enflé, il a crevé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. (⁎)

Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. (Ⅰ)

(celui-ci donc s’était acquis un champ avec le salaire de l’iniquité, et, étant tombé la tête en avant, s’est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. (Ⅲ)

Et hic quidem possedit agrum de mercede iniquitatis, et suspensus crepuit medius : et diffusa sunt omnia viscera ejus. (Ⅳ)

1.19
καὶγνωστὸν ἐγέένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήήμμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίίᾳδιαλέέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμμάά, τοῦτ᾿ ἔστιν χωρίίον αἵμματος) ·∙

Le fait fut connu de tous les habitants de Jérusalem, si bien que ce champ a été appelé dans leur [propre] langue Hakeldamach, c'est-à-dire champ du sang. (⁎)

La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang. (Ⅰ)

Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ-là est appelé dans leur propre dialecte Aceldama, c’est-à-dire champ de sang;) (Ⅲ)

Et notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem, ita ut appellaretur ager ille, lingua eorum, Haceldama, hoc est, ager sanguinis. (Ⅳ)

1.20
γέέγραπται γὰρ ἐν βίίβλῳΨαλμμῶν ·∙ Γενηθήήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημμος καὶ μμὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καίί Τὴν ἐπισκοπὴναὐτοῦ λαβέέτω ἕτερος.

Il est écrit, en effet, dans le livre des Psaumes : Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite ! Et : Qu'un autre reçoive sa charge ! (⁎)

Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge! (Ⅰ)

car il est écrit dans le livre des Psaumes: «Que sa demeure soit déserte, et qu’il n’y ait personne qui y habite», et: «Qu’un autre prenne sa charge de surveillant». (Ⅲ)

Scriptum est enim in libro Psalmorum : Fiat commoratio eorum deserta, et non sit qui inhabitet in ea : et episcopatum ejus accipiat alter. (Ⅳ)

1.21
δεῖ οὖν τῶν συνελθόόντων ἡμμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόόνῳ ἐν ᾧεἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾿ ἡμμᾶς ὁ Κύύριος Ἰησοῦς,

Il faut donc que, parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, (⁎)

Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, (Ⅰ)

Il faut donc que d’entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, (Ⅲ)

Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt congregati in omni tempore quo intravit et exivit inter nos Dominus Jesus, (Ⅳ)

1.22
ἀρξάάμμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίίσμματοςἸωάάννου ἕως τῆς ἡμμέέρας ἧς ἀνελήήμμφθη ἀφ᾿ ἡμμῶν, μμάάρτυρα τῆς ἀναστάάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμμῖνγενέέσθαι ἕνα τούύτων.

à partir du baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'auprès de nous, il y en ait un de ceux-là qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. " (⁎)

depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. (Ⅰ)

en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu’au jour auquel il a été élevé au ciel d’avec nous, quelqu’un d’entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. (Ⅲ)

incipiens a baptismate Joannis usque in diem qua assumptus est a nobis, testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis. (Ⅳ)

1.23
Καὶ ἔστησαν δύύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούύμμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήήθη Ἰοῦστος, καὶΜατθίίαν.

Ils en présentèrent deux : Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Justus, et Matthias. (⁎)

Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. (Ⅰ)

Et ils en mirent deux sur les rangs: Joseph, appelé Barsabbas, qui était surnommé Juste, et Matthias. (Ⅲ)

Et statuerunt duos, Joseph, qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Justus, et Mathiam. (Ⅳ)

1.24
καὶ προσευξάάμμενοι εἶπον ·∙ Σὺ Κύύριε καρδιογνῶστα πάάντων, ἀνάάδειξον ὃνἐξελέέξω ἐκ τούύτων τῶν δύύο ἕνα

Et ils firent cette prière : " Vous, Seigneur, qui connaissez le cour de tous, indiquez lequel de ces deux vous avez choisi (⁎)

Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, (Ⅰ)

Et priant, ils dirent: Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi, (Ⅲ)

Et orantes dixerunt : Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende quem elegeris ex his duobus unum, (Ⅳ)

1.25
λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίίας ταύύτης καὶἀποστολῆς, ἀφ᾿ ἧς παρέέβη Ἰούύδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόόπον τὸν ἴδιον.

pour occuper dans ce ministère de l'apostolat, la place dont Judas s'est retiré pour s'en aller en son lieu. " (⁎)

afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. (Ⅰ)

afin qu’il reçoive en partage ce service et cet apostolat, duquel Judas est déchu pour s’en aller en son propre lieu. (Ⅲ)

accipere locum ministerii hujus et apostolatus, de quo prævaricatus est Judas ut abiret in locum suum. (Ⅳ)

1.26
καὶ ἔδωκανκλήήρους αὐτοῖς ·∙ καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίίαν, καὶ συγκατεψηφίίσθη μμετὰ τῶν ἕνδεκαἀποστόόλων.

Puis ils leur donnèrent des sortes, et le sort tomba sur Matthias, qui fut élu pour être avec les onze Apôtres. (⁎)

Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. (Ⅰ)

Et ils jetèrent le sort sur eux; et le sort tomba sur Matthias, qui fut adjoint aux onze apôtres. (Ⅲ)

Et dederunt sortes eis, et cecidit sors super Mathiam : et annumeratus est cum undecim Apostolis. (Ⅳ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑