Romains
Onelittleangel > > Romains  >
(32 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


1.1
Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς ἀπόόστολος ἀφωρισμμέένος εἰς εὐαγγέέλιον Θεοῦ,

Paul, serviteur du Christ-Jésus, apôtre par son appel, mis à part pour annoncer l'Evangile de Dieu, (⁎)

Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, - (Ⅰ)

Paul, esclave de Jésus Christ, apôtre appelé, mis à part pour l’évangile de Dieu (Ⅲ)

Paulus, servus Jesu Christi, vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei, (Ⅳ)

1.2
(ὃ προεπηγγείίλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίίαις),

Evangile que Dieu avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Ecritures, (⁎)

qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, (Ⅰ)

(lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures), (Ⅲ)

quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis (Ⅳ)

1.3
περὶ τοῦΥἱοῦ αὐτοῦ (τοῦ γενομμέένου ἐκ σπέέρμματος Δαυὶδ κατὰ σάάρκα,

touchant son Fils (né de la postérité de David selon la chair, (⁎)

et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, (Ⅰ)

touchant son Fils (né de la semence de David, selon la chair, (Ⅲ)

de Filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem, (Ⅳ)

1.4
τοῦ ὁρισθέέντος ΥἱοῦΘεοῦ ἐν δυνάάμμει κατὰ Πνεῦμμα ἁγιωσύύνης ἐξ ἀναστάάσεως νεκρῶν), Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίίουἡμμῶν,

et déclaré Fils de Dieu miraculeusement, selon l'Esprit de sainteté, par une résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ Notre-Seigneur, (⁎)

et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus Christ notre Seigneur, (Ⅰ)

déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de sainteté, par la résurrection des morts), Jésus Christ, notre Seigneur, (Ⅲ)

qui prædestinatus est Filius Dei in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Jesu Christi Domini nostri : (Ⅳ)

1.5
δι᾿ οὗ ἐλάάβομμεν χάάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίίστεως ἐν πᾶσιν τοῖςἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόόμματος αὐτοῦ,

par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les Gentils, (⁎)

par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, (Ⅰ)

par lequel nous avons reçu grâce et apostolat, pour l’obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, (Ⅲ)

per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus, (Ⅳ)

1.6
ἐν οἷς ἐστὲ καὶ ὑμμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

du nombre desquels vous êtes, vous aussi, par appel de Jésus-Christ, - (⁎)

parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus Christ- (Ⅰ)

parmi lesquelles vous aussi, vous êtes des appelés de Jésus Christ, (Ⅲ)

in quibus estis et vos vocati Jesu Christi : (Ⅳ)

1.7
πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώώμμῃ ἀγαπητοῖς Θεοῦ, κλητοῖς ἁγίίοις ·∙ Xάάρις ὑμμῖν καὶ εἰρήήνη ἀπὸΘεοῦ Πατρὸς ἡμμῶν καὶ Κυρίίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

à tous les bien-aimés de Dieu, les saints appelés par lui, qui sont à Rome : grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (⁎)

à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! (Ⅰ)

— à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés: Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du seigneur Jésus Christ! (Ⅲ)

omnibus qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.\ (Ⅳ)

1.8
Πρῶτον μμὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μμου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάάντων ὑμμῶν, ὅτι ἡπίίστις ὑμμῶν καταγγέέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόόσμμῳ.

Et d'abord je rends grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. (⁎)

Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. (Ⅰ)

Premièrement, je rends grâces à mon Dieu, par Jésus Christ, pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. (Ⅲ)

Primum quidem gratias ago Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis : quia fides vestra annuntiatur in universo mundo. (Ⅳ)

1.9
μμάάρτυς γάάρ μμου ἐστιν ὁ Θεόός, ᾧλατρεύύω ἐν τῷ πνεύύμματίί μμου ἐν τῷ εὐαγγελίίῳ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείίπτως μμνείίαν ὑμμῶνποιοῦμμαι,

Dieu m'en est témoin, ce Dieu que je sers en mon esprit par la prédication de l'Evangile de son Fils, sans cesse je fais mémoire de vous, (⁎)

Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, (Ⅰ)

Car Dieu, que je sers dans mon esprit dans l’évangile de son Fils, m’est témoin que sans cesse je fais mention de vous, (Ⅲ)

Testis enim mihi est Deus, cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii ejus, quod sine intermissione memoriam vestri facio (Ⅳ)

1.10
πάάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μμου δεόόμμενος εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήήσομμαιἐν τῷ θελήήμματι τοῦ Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμμᾶς.

demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, quelque heureuse occasion de me rendre auprès de vous. (⁎)

demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. (Ⅰ)

demandant toujours dans mes prières, si en quelque manière, maintenant une fois, il me sera accordé par la volonté de Dieu d’aller vers vous. (Ⅲ)

semper in orationibus meis : obsecrans, si quomodo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos. (Ⅳ)

1.11
ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμμᾶς, ἵνα τι μμεταδῶχάάρισμμα ὑμμῖν πνευμματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμμᾶς,

Car j'ai un grand désir de vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, capable de vous affermir, (⁎)

Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, (Ⅰ)

Car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelque don de grâce spirituel, pour que vous soyez affermis, (Ⅲ)

Desidero enim videre vos, ut aliquid impertiar vobis gratiæ spiritualis ad confirmandos vos : (Ⅳ)

1.12
τοῦτο δέέ ἐστινσυνπαρακληθῆναι ἐν ὑμμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήήλοις πίίστεως, ὑμμῶν τε καὶ ἐμμοῦ.

je veux dire, de nous encourager ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. (⁎)

ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. (Ⅰ)

c’est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l’autre. (Ⅲ)

id est, simul consolari in vobis per eam quæ invicem est, fidem vestram atque meam. (Ⅳ)

1.13
οὐ θέέλωδὲ ὑμμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοίί, ὅτι πολλάάκις προεθέέμμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμμᾶς, (καὶ ἐκωλύύθην ἄχρι τοῦδεῦρο), ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vous voir, - mais j'en ai été empêché jusqu'ici, - afin de recueillir aussi quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. (⁎)

Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme parmi les autres nations; mais j'en ai été empêché jusqu'ici. (Ⅰ)

Or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d’aller vers vous (et que j’en ai été empêché jusqu’à présent), afin de recueillir quelque fruit parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. (Ⅲ)

Nolo autem vos ignorare fratres : quia sæpe proposui venire ad vos (et prohibitus sum usque adhuc) ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. (Ⅳ)

1.14
Ἕλλησίίντε καὶ βαρβάάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήήτοις ὀφειλέέτης εἰμμίί ·∙

Je me dois aux Grecs et aux Barbares, aux savants et aux ignorants. (⁎)

Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. (Ⅰ)

Je suis débiteur et envers les Grecs et envers les barbares, et envers les sages et envers les inintelligents: (Ⅲ)

Græcis ac barbaris, sapientibus, et insipientibus debitor sum : (Ⅳ)

1.15
οὕτως τὸ κατ᾿ ἐμμὲπρόόθυμμον καὶ ὑμμῖν τοῖς ἐν Ῥώώμμῃ εὐαγγελίίσασθαι.

Ainsi, autant qu'il est en moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Evangile, à vous qui êtes à Rome. (⁎)

Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. (Ⅰ)

ainsi, pour autant qu’il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l’évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. (Ⅲ)

ita (quod in me) promptum est et vobis, qui Romæ estis, evangelizare.\ (Ⅳ)

1.16
Οὐ γὰρ ἐπαισχύύνομμαι τὸ εὐαγγέέλιον, δύύναμμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίίαν παντὶ τῷπιστεύύοντι, Ἰουδαίίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι.

Car je n'ai point honte de l'Evangile; c'est une force divine pour le salut de tout homme qui croit, premièrement du Juif, puis du Grec. (⁎)

Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, (Ⅰ)

Car je n’ai pas honte de l’évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et au Juif premièrement, et au Grec. (Ⅲ)

Non enim erubesco Evangelium. Virtus enim Dei est in salutem omni credenti, Judæo primum, et Græco. (Ⅳ)

1.17
δικαιοσύύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷἀποκαλύύπτεται ἐκ πίίστεως εἰς πίίστιν, καθὼς γέέγραπται ·∙ Ὁ δὲ δίίκαιος ἐκ πίίστεως ζήήσεται.

En effet, en lui est révélée une justice de Dieu qui vient de la foi et est destinée à la foi, selon qu'il est écrit : " Le juste vivra par la foi. " (⁎)

parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi. (Ⅰ)

Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu’il est écrit: «Or le juste vivra de foi». (Ⅲ)

Justitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem : sicut scriptum est : Justus autem ex fide vivit.\ (Ⅳ)

1.18
Ἀποκαλύύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέέβειαν καὶ ἀδικίίανἀνθρώώπων τῶν τὴν ἀλήήθειαν ἐν ἀδικίίᾳ κατεχόόντων ·∙

En effet, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive; (⁎)

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, (Ⅰ)

Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l’iniquité: (Ⅲ)

Revelatur enim ira Dei de cælo super omnem impietatem, et injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent : (Ⅳ)

1.19
διόότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦφανερόόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς ·∙ ὁ Θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέέρωσεν ·∙

car ce qui se peut connaître de Dieu, est manifeste parmi eux : Dieu le leur a manifesté. (⁎)

car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. (Ⅰ)

parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux; car Dieu le leur a manifesté; (Ⅲ)

quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestavit. (Ⅳ)

1.20
τὰ γὰρ ἀόόρατα αὐτοῦ ἀπὸκτίίσεως κόόσμμου τοῖς ποιήήμμασιν νοούύμμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύύναμμις καὶ θειόότης, εἰςτὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήήτους ·∙

En effet ses perfections invisibles, son éternelle puissance et sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses ouvres. Ils sont donc inexcusables, (⁎)

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, (Ⅰ)

car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l’intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables: (Ⅲ)

Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quæ facta sunt, intellecta, conspiciuntur : sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas : ita ut sint inexcusabiles. (Ⅳ)

1.21
διόότι γνόόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόόξασαν ἢηὐχαρίίστησαν ·∙ ἀλλ᾿ ἐμματαιώώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίίσθη ἡ ἀσύύνετος αὐτῶνκαρδίία ·∙

puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces; mais ils sont devenus vains dans leurs pensées, et leur cour sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres. (⁎)

puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. (Ⅰ)

— parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâces; mais ils devinrent vains dans leurs raisonnements, et leur cœur destitué d’intelligence fut rempli de ténèbres: (Ⅲ)

Quia cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt : sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum : (Ⅳ)

1.22
φάάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμμωράάνθησαν,

Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; (⁎)

Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; (Ⅰ)

se disant sages, ils sont devenus fous, (Ⅲ)

dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. (Ⅳ)

1.23
καὶ ἤλλαξαν τὴν δόόξαντοῦ ἀφθάάρτου Θεοῦ ἐν ὁμμοιώώμματι εἰκόόνος φθαρτοῦ ἀνθρώώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόόδων καὶἑρπετῶν.

et ils ont échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. (⁎)

et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. (Ⅰ)

et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l’image d’un homme corruptible et d’oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. (Ⅲ)

Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium.\ (Ⅳ)

1.24
διὸ καὶ παρέέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμμίίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰςἀκαθαρσίίαν τοῦ ἀτιμμάάζεσθαι τὰ σώώμματα αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ·∙

Aussi Dieu les a-t-il livrés, au milieu des convoitises de leurs cours, à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leurs propres corps, (⁎)

C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; (Ⅰ)

C’est pourquoi Dieu les a aussi livrés, dans les convoitises de leurs cœurs, à l’impureté, en sorte que leurs corps soient déshonorés entre eux-mêmes: (Ⅲ)

Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis : (Ⅳ)

1.25
οἵτινες μμετήήλλαξαν τὴνἀλήήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύύδει, καὶ ἐσεβάάσθησαν καὶ ἐλάάτρευσαν τῇ κτίίσει παρὰ τὸν κτίίσαντα,ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμμήήν.

eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur, (lequel est béni éternellement. Amen !) (⁎)

eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! (Ⅰ)

eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l’a créée, qui est béni éternellement. Amen! (Ⅲ)

qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium : et coluerunt, et servierunt creaturæ potius quam Creatori, qui est benedictus in sæcula. Amen. (Ⅳ)

1.26
διὰ τοῦτο παρέέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰςπάάθη ἀτιμμίίας, αἵ τε γὰρ θήήλειαι αὐτῶν μμετήήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύύσιν ·∙

C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie : leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; (⁎)

C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; (Ⅰ)

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; (Ⅲ)

Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ : nam feminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam. (Ⅳ)

1.27
ὁμμοίίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείίας ἐξεκαύύθησαν ἐντῇ ὀρέέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημμοσύύνην κατεργαζόόμμενοι καὶ τὴνἀντιμμισθίίαν ἣν ἔδει τῆς πλάάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμμβάάνοντες.

de même aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la nature, ont, dans leurs désirs, brûlé les uns pour les autres, ayant hommes avec hommes un commerce infâme, et recevant dans une mutuelle dégradation, le juste salaire de leur égarement. (⁎)

et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. (Ⅰ)

et les hommes aussi pareillement, laissant l’usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l’un envers l’autre, commettant l’infamie, mâles avec mâles, et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. (Ⅲ)

Similiter autem et masculi, relicto naturali usu feminæ, exarserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes. (Ⅳ)

1.28
καὶ καθὼς οὐκἐδοκίίμμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώώσει, παρέέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόόκιμμον νοῦν, ποιεῖν τὰμμὴ καθήήκοντα,

Et comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas, (⁎)

Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, (Ⅰ)

Et comme ils n’ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, (Ⅲ)

Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea quæ non conveniunt, (Ⅳ)

1.29
πεπληρωμμέένους πάάσῃ ἀδικίίᾳ πονηρίίᾳ πλεονεξίίᾳ κακίίᾳ, — μμεστοὺςφθόόνου φόόνου ἔριδος δόόλου κακοηθείίας, —

étant remplis de toute espèce d'iniquité, de malice, [de fornication], de cupidité, de méchanceté, pleins d'envie, de pensées homicides, de querelle, de fraude, de malignité, semeurs de faux bruits, (⁎)

étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; (Ⅰ)

étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, — pleins d’envie, de meurtres, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs, (Ⅲ)

repletos omni iniquitate, malitia, fornicatione, avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate : susurrones, (Ⅳ)

1.30
ψιθυριστάάς, καταλάάλους, θεοστυγεῖς,ὑβριστάάς, ὑπερηφάάνους, ἀλαζόόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,

calomniateurs, haïs de Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, (⁎)

rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, (Ⅰ)

— délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, (Ⅲ)

detractores, Deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientes, (Ⅳ)

1.31
ἀσυνέέτους,ἀσυνθέέτους, ἀστόόργους, ἀνελεήήμμονας,

sans intelligence, sans loyauté, [implacables], sans affection, sans pitié. (⁎)

de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. (Ⅰ)

sans intelligence, ne tenant pas ce qu’ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, (Ⅲ)

insipientes, incompositos, sine affectione, absque fodere, sine misericordia. (Ⅳ)

1.32
οἵτινες τὸ δικαίίωμμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόόντες, ὅτιοἱ τὰ τοιαῦτα πράάσσοντες ἄξιοι θανάάτου εἰσίίν, οὐ μμόόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιντοῖς πράάσσουσιν.

Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. (⁎)

Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. (Ⅰ)

et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. (Ⅲ)

Qui cum justitiam Dei cognovissent, non intellexerunt quoniam qui talia agunt, digni sunt morte : et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. (Ⅳ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑