1 Timothée
Onelittleangel > > 1 Timothée  >
(20 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


1.1
Παῦλος ἀπόόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατ᾿ ἐπιταγὴν Θεοῦ Σωτῆρος ἡμμῶν καὶ χριστοῦἸησοῦ τῆς ἐλπίίδος ἡμμῶν

Paul, apôtre du Christ Jésus selon la prescription de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, (⁎)

Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus Christ notre espérance, (Ⅰ)

Paul, apôtre de Jésus Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du christ Jésus notre espérance, (Ⅲ)

Paulus Apostolus Jesu Christi secundum imperium Dei Salvatoris nostri, et Christi Jesu spei nostræ, (Ⅳ)

1.2
Τιμμοθέέῳ γνησίίῳ τέέκνῳ ἐν πίίστει ·∙ Χάάρις, ἔλεος, εἰρήήνη ἀπὸΘεοῦ Πατρὸς καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίίου ἡμμῶν.

à Timothée, (son) véritable enfant en la foi : grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur ! (⁎)

à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur! (Ⅰ)

à Timothée, mon véritable enfant dans la foi: Grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du christ Jésus notre Seigneur! (Ⅲ)

Timotheo dilecto filio in fide. Gratia, misericordia, et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.\ (Ⅳ)

1.3
Καθὼς παρεκάάλεσάά σε προσμμεῖναι ἐν Ἐφέέσῳ, πορευόόμμενος εἰς Μακεδονίίαν, ἵναπαραγγείίλῃς τισὶν μμὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

Je t'ai donc prié, en partant pour la Macédoine, de rester à Ephèse pour donner comme règle à certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères (⁎)

Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, (Ⅰ)

Comme je t’ai prié de rester à Éphèse lorsque j’allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères, (Ⅲ)

Sicut rogavi te ut remaneres Ephesi cum irem in Macedoniam, ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent, (Ⅳ)

1.4
μμηδὲ προσέέχειν μμύύθοις καὶ γενεαλογίίαιςἀπεράάντοις, αἵτινες ζητήήσεις παρέέχουσιν μμᾶλλον ἢ οἰκονομμίίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίίστει,

et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, ce qui favorise plutôt des recherches extravagantes que le plan divin du salut qui (repose) sur la foi. (⁎)

et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi. (Ⅰ)

et de ne pas s’attacher aux fables et aux généalogies interminables, qui produisent des disputes plutôt que l’administration de Dieu, qui est par la foi… (Ⅲ)

neque intenderent fabulis, et genealogiis interminatis : quæ quæstiones præstant magis quam ædificationem Dei, quæ est in fide. (Ⅳ)

1.5
(τὸδὲ τέέλος τῆς παραγγελίίας ἐστὶν ἀγάάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίίας καὶ συνειδήήσεως ἀγαθῆς καὶ πίίστεωςἀνυποκρίίτου,

Cette règle a pour but une charité venant d'un cour pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère; (⁎)

Le but du commandement, c'est une charité venant d'un coeur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. (Ⅰ)

Or la fin de l’ordonnance, c’est l’amour qui procède d’un cœur pur et d’une bonne conscience et d’une foi sincère, (Ⅲ)

Finis autem præcepti est caritas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta. (Ⅳ)

1.6
ὧν τινες ἀστοχήήσαντες ἐξετράάπησαν εἰς μματαιολογίίαν,

de quoi certains se sont écartés, et se sont tournés vers un vain bavardage, (⁎)

Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours; (Ⅰ)

desquels quelques-uns s’étant écartés, se sont détournés à un vain babil, (Ⅲ)

A quibus quidam aberrantes, conversi sunt in vaniloquium, (Ⅳ)

1.7
θέέλοντες εἶναι νομμοδιδάάσκαλοι, μμὴ νοοῦντες μμήήτε ἃ λέέγουσιν μμήήτε περὶ τίίνων διαβεβαιοῦνται.

voulant faire les docteurs de la Loi, alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce dont ils se portent garants. (⁎)

ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. (Ⅰ)

voulant être docteurs de la loi, n’entendant ni ce qu’ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. (Ⅲ)

volentes esse legis doctores, non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. (Ⅳ)

1.8
οἴδαμμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόόμμος, ἐάάν τις αὐτῷ νομμίίμμως χρῆται,

Nous savons bien que la Loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, (⁎)

Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, (Ⅰ)

Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu’un en use légitimement, (Ⅲ)

Scimus autem quia bona est lex si quis ea legitime utatur : (Ⅳ)

1.9
εἰδὼς τοῦτο, ὅτιδικαίίῳ νόόμμος οὐ κεῖται, ἀνόόμμοις δὲ καὶ ἀνυποτάάκτοις, ἀσεβέέσι καὶ ἁμμαρτωλοῖς, ἀνοσίίοις καὶβεβήήλοις, πατραλῴαις καὶ μμητραλῴαις, ἀνδροφόόνοις,

sachant que la Loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les gens sans loi et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les sacrilèges et les profanes, pour les parricides et les matricides, les homicides, (⁎)

sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, (Ⅰ)

sachant ceci, que la loi n’est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, (Ⅲ)

sciens hoc quia lex justo non est posita, sed injustis, et non subditis, impiis, et peccatoribus, sceleratis, et contaminatis, parricidis, et matricidis, homicidis, (Ⅳ)

1.10
πόόρνοις, ἀρσενοκοίίταις,ἀνδραποδισταῖς, ψεύύσταις, ἐπιόόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούύσῃ διδασκαλίίᾳ ἀντίίκειται,

les impudiques, les infâmes, les marchands d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour quoi que ce soit encore qui va à l'encontre de la sainte doctrine. (⁎)

les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, - (Ⅰ)

pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d’eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures, et s’il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, (Ⅲ)

fornicariis, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, et perjuris, et si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur, (Ⅳ)

1.11
κατὰ τὸ εὐαγγέέλιον τῆς δόόξης τοῦ μμακαρίίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύύθην ἐγώώ.

(Ceci dit) selon l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, qui m'a été confié. (⁎)

conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. (Ⅰ)

suivant l’évangile de la gloire du Dieu bienheureux, qui m’a été confié. (Ⅲ)

quæ est secundum Evangelium gloriæ beati Dei, quod creditum est mihi.\ (Ⅳ)

1.12
καὶχάάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμμώώσαντίί μμε χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίίῳ ἡμμῶν, ὅτι πιστόόν μμε ἡγήήσατο θέέμμενοςεἰς διακονίίαν,

Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, au Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé digne de confiance, m'établissant pour le ministère, (⁎)

Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jésus Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, (Ⅰ)

Et je rends grâces au christ Jésus, notre Seigneur, qui m’a fortifié, de ce qu’il m’a estimé fidèle, m’ayant établi dans le service, (Ⅲ)

Gratias ago ei, qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro, quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio : (Ⅳ)

1.13
τὸν πρόότερον ὄντα βλάάσφημμον καὶ διώώκτην καὶ ὑβριστήήν ·∙ ἀλλὰἠλεήήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίίησα ἐν ἀπιστίίᾳ ·∙

moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et insulteur. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'avais agi par ignorance, n'ayant pas (encore) la foi; (⁎)

en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité; (Ⅰ)

moi qui auparavant étais un blasphémateur, et un persécuteur, et un outrageux; mais miséricorde m’a été faite, parce que j’ai agi dans l’ignorance, dans l’incrédulité; (Ⅲ)

qui prius blasphemus fui, et persecutor, et contumeliosus : sed misericordiam Dei consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. (Ⅳ)

1.14
ὑπερεπλεόόνασεν δὲ ἡ χάάρις τοῦ Κυρίίουἡμμῶν μμετὰ πίίστεως καὶ ἀγάάπης τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.

et le grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui (est) dans le Christ Jésus. (⁎)

et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ. (Ⅰ)

et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l’amour qui est dans le christ Jésus. (Ⅲ)

Superabundavit autem gratia Domini nostri cum fide, et dilectione, quæ est in Christo Jesu. (Ⅳ)

1.15
πιστὸς ὁ λόόγος καὶ πάάσηςἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόόσμμον ἁμμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτόός εἰμμιἐγώώ.

C'est là parole sûre et digne d'un entier assentiment, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. (⁎)

C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. (Ⅰ)

Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. (Ⅲ)

Fidelis sermo, et omni acceptione dignus : quod Christus Jesus venit in hunc mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego sum. (Ⅳ)

1.16
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήήθην, ἵνα ἐν ἐμμοὶ πρώώτῳ ἐνδείίξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴνἅπασαν μμακροθυμμίίαν, πρὸς ὑποτύύπωσιν τῶν μμελλόόντων πιστεύύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώώνιον.

Mais c'est pour cela qu'il m'a été fait miséricorde, afin que le Christ Jésus fît voir, en moi le premier, toute sa longanimité, en exemple à ceux qui devaient croire en lui pour la vie éternelle. (⁎)

Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. (Ⅰ)

Mais miséricorde m’a été faite, à cause de ceci, savoir afin qu’en moi, le premier, Jésus Christ montrât toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. (Ⅲ)

Sed ideo misericordiam consecutus sum : ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam ad informationem eorum, qui credituri sunt illi, in vitam æternam. (Ⅳ)

1.17
τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώώνων, ἀφθάάρτῳ ἀοράάτῳ, μμόόνῳ Θεῷ, τιμμὴ καὶ δόόξα εἰς τοὺς αἰῶναςτῶν αἰώώνων, ἀμμήήν.) —

Au Roi des siècles, au Dieu immortel, invisible, unique, (soient) honneur et gloire dans les siècles des siècles ! Amen ! (⁎)

Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen! (Ⅰ)

Or, qu’au roi des siècles, l’incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire aux siècles des siècles! Amen. (Ⅲ)

Regi autem sæculorum immortali, invisibili, soli Deo honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen.\ (Ⅳ)

1.18
ταύύτην τὴν παραγγελίίαν παρατίίθεμμαίί σοι, τέέκνον Τιμμόόθεε,κατὰ τὰς προαγούύσας ἐπὶ σὲ προφητείίας, ἵνα στρατεύύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείίαν,

Voilà la règle que je te remets, Timothée, (mon) enfant, suivant les prophéties faites précédemment à ton sujet, afin qu'en (accord avec) elles tu serves en bon soldat, (⁎)

Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, (Ⅰ)

Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, (Ⅲ)

Hoc præceptum commendo tibi, fili Timothee, secundum præcedentes in te prophetias, ut milites in illis bonam militiam, (Ⅳ)

1.19
ἔχων πίίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείίδησιν, ἥν τινες ἀπωσάάμμενοι περὶ τὴν πίίστινἐναυάάγησαν ·∙

avec foi et bonne conscience. Certains, pour avoir répudié cette (bonne conscience), ont fait naufrage dans la foi; (⁎)

en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. (Ⅰ)

gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejetée, ils ont fait naufrage quant à la foi; (Ⅲ)

habens fidem, et bonam conscientiam, quam quidam repellentes, circa fidem naufragaverunt : (Ⅳ)

1.20
ὧν ἐστιν Ὑμμέέναιος καὶ Ἀλέέξανδρος, οὓς παρέέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵναπαιδευθῶσιν μμὴ βλασφημμεῖν.

de ceux-là sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne point blasphémer. (⁎)

De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. (Ⅰ)

du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils apprennent à ne pas blasphémer. (Ⅲ)

ex quibus est Hymenæus, et Alexander : quos tradidi Satanæ, ut discant non blasphemare. (Ⅳ)


Page:  1

Chapitres   1| | | | | |

Menu livre ↑