Révélation
Onelittleangel > > Révélation  >
(22 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


3.1
Καὶ τῷ ἀγγέέλῳ τῆς ἐν Σάάρδεσιν ἐκκλησίίας γράάψον ·∙ Τάάδε λέέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰΠνεύύμματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέέρας ·∙ Οἶδάά σου τὰ ἔργα, — ὅτι ὄνομμα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶνεκρὸς εἶ.

Écris encore à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit Celui qui a les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes oeuvres : tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. (⁎)

Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. (Ⅰ)

Et à l’ange de l’assemblée qui est à Sardes, écris: Voici ce que dit celui qui a les sept Esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes œuvres, — que tu as le nom de vivre, et tu es mort. (Ⅲ)

Et angelo ecclesiæ Sardis scribe : Hæc dicit qui habet septem spiritus Dei, et septem stellas : Scio opera tua, quia nomen habes quod vivas, et mortuus es. (Ⅳ)

3.2
γίίνου γρηγορῶν, καὶ στήήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρεὕρηκάά σου τὰ ἔργα πεπληρωμμέένα ἐνώώπιον τοῦ Θεοῦ μμου.

Sois vigilant, et affermis le reste qui allait mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. (⁎)

Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. (Ⅰ)

Sois vigilant, et affermis ce qui reste, qui s’en va mourir, car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. (Ⅲ)

Esto vigilans, et confirma cetera, quæ moritura erant. Non enim invenio opera tua plena coram Deo meo. (Ⅳ)

3.3
μμνημμόόνευε οὖν πῶςεἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήήρει καὶ μμετανόόησον. ἐὰν οὖν μμὴ γρηγορήήσῃς, ἥξω [ἐπὶ σε] ὡςκλέέπτης, καὶ οὐ μμὴ γνώώσῃ ποίίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέέ.

Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu; garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. (⁎)

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. (Ⅰ)

Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. (Ⅲ)

In mente ergo habe qualiter acceperis, et audieris, et serva, et ponitentiam age. Si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur et nescies qua hora veniam ad te. (Ⅳ)

3.4
ἀλλὰ ἔχεις ὀλίίγα ὀνόόμματα ἐνΣάάρδεσιν οἳ οὐκ ἐμμόόλυναν τὰ ἱμμάάτια αὐτῶν ·∙ καὶ περιπατήήσουσιν μμετ᾿ ἐμμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοίίεἰσιν.

Pourtant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ; ceux-là marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. (⁎)

Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. (Ⅰ)

Toutefois tu as quelques noms à Sardes qui n’ont pas souillé leurs vêtements; et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. (Ⅲ)

Sed habes pauca nomina in Sardis qui non inquinaverunt vestimenta sua : et ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt. (Ⅳ)

3.5
Ὁ νικῶν, οὗτος περιβαλεῖται ἐν ἱμματίίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μμὴ ἐξαλείίψω τὸ ὄνομμααὐτοῦ ἐκ τῆς βίίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμμολογήήσω τὸ ὄνομμα αὐτοῦ ἐνώώπιον τοῦ Πατρόός μμου καὶἐνώώπιον τῶν ἀγγέέλων αὐτοῦ.

Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. (⁎)

Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. (Ⅰ)

Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. (Ⅲ)

Qui vicerit, sic vestietur vestimentis albis, et non delebo nomen ejus de libro vitæ, et confitebor nomen ejus coram Patre meo, et coram angelis ejus. (Ⅳ)

3.6
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάάτω τίί τὸ Πνεῦμμα λέέγει ταῖς ἐκκλησίίαις.

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! (⁎)

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! (Ⅰ)

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées. (Ⅲ)

Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis.\ (Ⅳ)

3.7
Καὶ τῷ ἀγγέέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείίᾳ ἐκκλησίίας γράάψον ·∙ Τάάδε λέέγει ὁ Ἄγιος, ὁἈληθινόός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυίίδ, ὁ ἀνοίίγων καὶ οὐδεὶς κλείίσει, καὶ κλείίων καὶ οὐδεὶςἀνοίίξει ·∙

Écris encore à l'ange de l'Église de Philadelphie : Voici ce que dit le saint, le Véritable, Celui qui a la clef de David, Celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre (⁎)

Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira: (Ⅰ)

Et à l’ange de l’assemblée qui est à Philadelphie, écris: Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n’ouvrira: (Ⅲ)

Et angelo Philadelphiæ ecclesiæ scribe : Hæc dicit Sanctus et Verus, qui habet clavem David : qui aperit, et nemo claudit : claudit, et nemo aperit : (Ⅳ)

3.8
Οἶδάά σου τὰ ἔργα ·∙ ἰδοὺ δέέδωκα ἐνώώπιόόν σου θύύραν ἠνεῳγμμέένην, ἣν οὐδεὶςδύύναται κλεῖσαι αὐτήήν, ὅτι μμικρὰν ἔχεις δύύναμμιν, καὶ ἐτήήρησάάς μμου τὸν λόόγον καὶ οὐκ ἠρνήήσω τὸὄνομμάά μμου.

Je connais tes oeuvres Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. (⁎)

Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. (Ⅰ)

Je connais tes œuvres. Voici, j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n’as pas renié mon nom. (Ⅲ)

Scio opera tua. Ecce dedi coram te ostium apertum, quod nemo potest claudere : quia modicam habes virtutem, et servasti verbum meum, et non negasti nomen meum. (Ⅳ)

3.9
ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ τῶν λεγόόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίίουςεἶναι, — καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύύδονται ·∙ ἰδοὺ ποιήήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήήσουσινἐνώώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάάπησάά σε.

Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et ne le sont point, nais ils mentent ; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. (⁎)

Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. (Ⅰ)

Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être Juifs, — et ils ne le sont pas, mais ils mentent; voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t’ai aimé. (Ⅲ)

Ecce dabo de synagoga Satanæ, qui dicunt se Judæos esse, et non sunt, sed mentiuntur : ecce faciam illos ut veniant, et adorent ante pedes tuos : et scient quia ego dilexi te, (Ⅳ)

3.10
ὅτι ἐτήήρησας τὸν λόόγον τῆςὑπομμονῆς μμου, κἀγὼ σε τηρήήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμμοῦ τῆς μμελλούύσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆςοἰκουμμέένης ὅλης, πειράάσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (⁎)

Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Ⅰ)

Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. (Ⅲ)

quoniam servasti verbum patientiæ meæ, et ego servabo te ab hora tentationis, quæ ventura est in orbem universum tentare habitantes in terra. (Ⅳ)

3.11
ἔρχομμαι ταχύύ ·∙ κράάτει ὃἔχεις, ἵνα μμηδεὶς λάάβῃ τὸν στέέφανόόν σου.

Voici que je viens bientôt : tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne ravisse ta couronne. (⁎)

Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. (Ⅰ)

Je viens bientôt; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. (Ⅲ)

Ecce venio cito : tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam. (Ⅳ)

3.12
Ὁ νικῶν, ποιήήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷτοῦ Θεοῦ μμου, καὶ ἔξω οὐ μμὴ ἐξέέλθῃ ἔτι ·∙ καὶ γράάψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομμα τοῦ Θεοῦ μμου καὶ τὸὄνομμα τῆς πόόλεως τοῦ Θεοῦ μμου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμμ ἡ καταβαίίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸτοῦ Θεοῦ μμου, καὶ τὸ ὄνομμάά μμου τὸ καινόόν.

Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. (⁎)

Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. (Ⅰ)

Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors; et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. (Ⅲ)

Qui vicerit, faciam illum columnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius : et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei novæ Jerusalem, quæ descendit de cælo a Deo meo, et nomen meum novum. (Ⅳ)

3.13
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάάτω τίί τὸ Πνεῦμμα λέέγει ταῖς ἐκκλησίίαις.

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! (⁎)

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! (Ⅰ)

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées. (Ⅲ)

Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis.\ (Ⅳ)

3.14
Καὶ τῷ ἀγγέέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείίᾳ ἐκκλησίίας γράάψον ·∙ Τάάδε λέέγει ὁ Ἀμμήήν, ὁ μμάάρτυς ὁπιστὸς καὶ ἀληθινόός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίίσεως τοῦ Θεοῦ ·∙

Ecris encore à l'ange de l'Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le Témoin fidèle et véritable, le Principe de la création de Dieu (⁎)

Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: (Ⅰ)

Et à l’ange de l’assemblée qui est à Laodicée, écris: Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: (Ⅲ)

Et angelo Laodiciæ ecclesiæ scribe : Hæc dicit : Amen, testis fidelis et verus, qui est principium creaturæ Dei. (Ⅳ)

3.15
Οἶδάά σου τὰ ἔργα, — ὅτι οὔτεψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστόός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστόός.

Je connais tes oeuvres : tu n'es ni froid ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud ! (⁎)

Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! (Ⅰ)

Je connais tes œuvres, — que tu n’es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant! (Ⅲ)

Scio opera tua : quia neque frigidus es, neque calidus : utinam frigidus esses, aut calidus : (Ⅳ)

3.16
οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτεζεστὸς οὔτε ψυχρόός, μμέέλλω σε ἐμμέέσαι ἐκ τοῦ στόόμματόός μμου.

Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud je vais te vomir de ma bouche. (⁎)

Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. (Ⅰ)

Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. (Ⅲ)

sed quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo : (Ⅳ)

3.17
ὅτι λέέγεις ὅτι πλούύσιόόςεἰμμι καὶ πεπλούύτηκα καὶ οὐδενὸς χρείίαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινόός,καὶ πτωχόός, καὶ τυφλόός, καὶ γυμμνόός,

Tu dis : Je suis riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai besoin de rien ; et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre, aveugle et nu, (⁎)

Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, (Ⅰ)

Parce que tu dis: Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu: (Ⅲ)

quia dicis : Quod dives sum, et locupletatus, et nullius egeo : et nescis quia tu es miser, et miserabilis, et pauper, et cæcus, et nudus. (Ⅳ)

3.18
συμμβουλεύύω σοι ἀγοράάσαι παρ᾿ ἐμμοῦ χρυσίίονπεπυρωμμέένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήήσῃς, καὶ ἱμμάάτια λευκὰ ἵνα περιβάάλῃ καὶ μμὴ φανερωθῇ ἡαἰσχύύνη τῆς γυμμνόότητόός σου, καὶ κολλύύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμμούύς σου ἵνα βλέέπῃς.

je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche; des vêtements blancs pour te vêtir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité; et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (⁎)

je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Ⅰ)

je te conseille d’acheter de moi de l’or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Ⅲ)

Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut locuples fias, et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tuæ, et collyrio inunge oculos tuos ut videas. (Ⅳ)

3.19
ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέέγχω καὶ παιδεύύω ·∙ ζήήλωσον οὖν καὶ μμετανόόησον.

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime; aie donc du zèle et repens-toi. (⁎)

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. (Ⅰ)

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime; aie donc du zèle et repens-toi. (Ⅲ)

Ego quos amo, arguo, et castigo. Æmulare ergo, et ponitentiam age. (Ⅳ)

3.20
ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύύραν καὶ κρούύω ·∙ ἐάάν τις ἀκούύσῃ τῆς φωνῆς μμου καὶ ἀνοίίξῃ τὴν θύύραν,εἰσελεύύσομμαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήήσω μμετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μμετ᾿ ἐμμοῦ.

Voici que je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. (⁎)

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. (Ⅰ)

Voici, je me tiens à la porte et je frappe: si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. (Ⅲ)

Ecce sto ad ostium, et pulso : si quis audierit vocem meam, et aperuerit mihi januam, intrabo ad illum, et conabo cum illo, et ipse mecum. (Ⅳ)

3.21
Ὁ νικῶν,δώώσω αὐτῷ καθίίσαι μμετ᾿ ἐμμοῦ ἐν τῷ θρόόνῳ μμου, ὡς κἀγὼ ἐνίίκησα καὶ ἐκάάθισα μμετὰ τοῦ Πατρόόςμμου ἐν τῷ θρόόνῳ αὐτοῦ.

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône (⁎)

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. (Ⅰ)

Celui qui vaincra, — je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. (Ⅲ)

Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo : sicut et ego vici, et sedi cum Patre meo in throno ejus. (Ⅳ)

3.22
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάάτω τίί τὸ Πνεῦμμα λέέγει ταῖς ἐκκλησίίαις.

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises ! (⁎)

Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises! (Ⅰ)

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées. (Ⅲ)

Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis. (Ⅳ)


Page:  1

Chapitres   | | 3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menu livre ↑