Galatians
> Galatians  >
26 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


5. 1  
τῇ ἐλευθερίᾳ ⸂ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν⸃ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
- C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. (Ⅱ)
- Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. (Ⅲ)
- State, et nolite iterum jugo servitutis contineri. (Ⅳ)
5. 2  
Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.
- Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. (Ⅱ)
- Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. (Ⅲ)
- Ecce ego Paulus dico vobis : quoniam si circumcidamini, Christus vobis nihil proderit. (Ⅳ)
5. 3  
μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι.
- Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. (Ⅱ)
- For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. (Ⅲ)
- Testificor autem rursus omni homini circumcidenti se, quoniam debitor est universæ legis faciendæ. (Ⅳ)
5. 4  
κατηργήθητε ⸀ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε.
- Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. (Ⅱ)
- Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace. (Ⅲ)
- Evacuati estis a Christo, qui in lege justificamini : a gratia excidistis. (Ⅳ)
5. 5  
ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα.
- Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. (Ⅱ)
- For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. (Ⅲ)
- Nos enim spiritu ex fide, spem justitiæ exspectamus. (Ⅳ)
5. 6  
ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη.
- Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. (Ⅱ)
- For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love. (Ⅲ)
- Nam in Christo Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium : sed fides, quæ per caritatem operatur. (Ⅳ)
5. 7  
Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ⸀τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
- Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? (Ⅱ)
- Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth? (Ⅲ)
- Currebatis bene : quis vos impedivit veritati non obedire ? (Ⅳ)
5. 8  
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.
- Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. (Ⅱ)
- This persuasion cometh not of him that calleth you. (Ⅲ)
- persuasio hæc non est ex eo, qui vocat vos. (Ⅳ)
5. 9  
μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.
- Un peu de levain fait lever toute la pâte. (Ⅱ)
- A little leaven leaveneth the whole lump. (Ⅲ)
- Modicum fermentum totam massam corrumpit. (Ⅳ)
5. 10  
ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ⸀ἐὰν ᾖ.
- J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. (Ⅱ)
- I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. (Ⅲ)
- Ego confido in vobis in Domino, quod nihil aliud sapietis : qui autem conturbat vos, portabit judicium, quicumque est ille. (Ⅳ)
5. 11  
ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.
- Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu! (Ⅱ)
- And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased. (Ⅲ)
- Ego autem, fratres, si circumcisionem adhuc prædico : quid adhuc persecutionem patior ? ergo evacuatum est scandalum crucis. (Ⅳ)
5. 12  
ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.
- Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous! (Ⅱ)
- I would they were even cut off which trouble you. (Ⅲ)
- Utinam et abscindantur qui vos conturbant.\ (Ⅳ)
5. 13  
Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις·
- Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. (Ⅱ)
- For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. (Ⅲ)
- Vos enim in libertatem vocati estis, fratres : tantum ne libertatem in occasionem detis carnis, sed per caritatem Spiritus servite invicem. (Ⅳ)
5. 14  
ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ ⸀πεπλήρωται, ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ⸀σεαυτόν.
- Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Ⅱ)
- For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself. (Ⅲ)
- Omnis enim lex in uno sermone impletur : Diliges proximum tuum sicut teipsum. (Ⅳ)
5. 15  
εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.
- Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. (Ⅱ)
- But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. (Ⅲ)
- Quod si invicem mordetis, et comeditis : videte ne ab invicem consumamini. (Ⅳ)
5. 16  
Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.
- Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. (Ⅱ)
- This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. (Ⅲ)
- Dico autem : Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis. (Ⅳ)
5. 17  
ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός, ταῦτα ⸀γὰρ ⸂ἀλλήλοις ἀντίκειται⸃, ἵνα μὴ ἃ ⸀ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε.
- Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. (Ⅱ)
- For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. (Ⅲ)
- Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem : hæc enim sibi invicem adversantur, ut non quæcumque vultis, illa faciatis. (Ⅳ)
5. 18  
εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον.
- Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. (Ⅱ)
- But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. (Ⅲ)
- Quod si Spiritu ducimini, non estis sub lege. (Ⅳ)
5. 19  
φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ⸀ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,
- Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, (Ⅱ)
- Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, (Ⅲ)
- Manifesta sunt autem opera carnis, quæ sunt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria, (Ⅳ)
5. 20  
εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ⸂ἔρις, ζῆλος⸃, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,
- l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, (Ⅱ)
- Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, (Ⅲ)
- idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ, contentiones, æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ, (Ⅳ)
5. 21  
⸀φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν ⸀καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.
- l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. (Ⅱ)
- Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. (Ⅲ)
- invidiæ, homicidia, ebrietates, comessationes, et his similia, quæ prædico vobis, sicut prædixi : quoniam qui talia agunt, regnum Dei non consequentur. (Ⅳ)
5. 22  
Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
- Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; (Ⅱ)
- But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, (Ⅲ)
- Fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, (Ⅳ)
5. 23  
πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.
- la loi n'est pas contre ces choses. (Ⅱ)
- Meekness, temperance: against such there is no law. (Ⅲ)
- mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Adversus hujusmodi non est lex. (Ⅳ)
5. 24  
οἱ δὲ τοῦ ⸀Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
- Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. (Ⅱ)
- And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. (Ⅲ)
- Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis. (Ⅳ)
5. 25  
εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.
- Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. (Ⅱ)
- If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. (Ⅲ)
- Si Spiritu vivimus, Spiritu et ambulemus. (Ⅳ)
5. 26  
μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.
- Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. (Ⅱ)
- Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. (Ⅲ)
- Non efficiamur inanis gloriæ cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 5
| | | | 5| |
>>