Philémon
Onelittleangel > > Philémon  >
(25 Verses | Page 1 / 1)
Septuagint/Novum Testamentum Graece
A- | A | A+ | T+

Version
Afficher
Septuagint/Novum Testamentum GraeceAfficher
(⁎)Afficher | Cacher
(Ⅰ)Afficher | Cacher
(Ⅲ)Afficher | Cacher
(Ⅳ)Afficher | Cacher


1.1
Παῦλος δέέσμμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Τιμμόόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήήμμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶσυνεργῷ ἡμμῶν

Paul, prisonnier du Christ Jésus et Timothée, notre frère (⁎)

Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'oeuvre, (Ⅰ)

Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée, à Philémon, le bien-aimé et notre compagnon d’œuvre, (Ⅲ)

Paulus vinctus Christi Jesu, et Timotheus frater, Philemoni dilecto, et adjutori nostro, (Ⅳ)

1.2
καὶ Ἀπφίίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίίππῳ τῷ συστρατιώώτῃ ἡμμῶν καὶ τῇ κατ᾿οἶκόόν σου ἐκκλησίίᾳ ·∙

à Philémon notre très cher ami et collaborateur, à Appia, notre soeur, à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Eglise qui est dans ta maison : (⁎)

à la soeur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison: (Ⅰ)

et à la sœur Apphie, et à Archippe notre compagnon d’armes, et à l’assemblée qui se réunit dans ta maison: (Ⅲ)

et Appiæ sorori carissimæ, et Archippo commilitoni nostro, et ecclesiæ, quæ in domo tua est. (Ⅳ)

1.3
Χάάρις ὑμμῖν καὶ εἰρήήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμμῶν καὶ Κυρίίου ἸησοῦΧριστοῦ.

à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (⁎)

que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! (Ⅰ)

Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du seigneur Jésus Christ! (Ⅲ)

Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.\ (Ⅳ)

1.4
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μμου πάάντοτε μμνείίαν σου ποιούύμμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μμου,

Me souvenant sans cesse de toi dans mes prières je rends grâces à mon Dieu ; (⁎)

Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, (Ⅰ)

Je rends grâces à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, (Ⅲ)

Gratias ago Deo meo, semper memoriam tui faciens in orationibus meis, (Ⅳ)

1.5
ἀκούύων σου τὴν ἀγάάπην καὶ τὴν πίίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν Κύύριον Ἰησοῦν καὶ εἰςπάάντας τοὺς ἁγίίους ·∙

car j'apprends quelles sont ta charité et ta foi à l'égard du Seigneur Jésus et envers tous tes saints: (⁎)

parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. (Ⅰ)

apprenant l’amour et la foi que tu as envers le seigneur Jésus et pour tous les saints; (Ⅲ)

audiens caritatem tuam, et fidem, quam habes in Domino Jesu, et in omnes sanctos : (Ⅳ)

1.6
ὅπως ἡ κοινωνίία τῆς πίίστεώώς σου ἐνεργὴς γέένηται ἐν ἐπιγνώώσειπαντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμμῖν εἰς χριστόόν Ἰησοῦν.

Puisse la générosité inspirée par ta foi devenir efficace et se faire connaître partout, le bien accompli parmi nous en vue du Christ. (⁎)

Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. (Ⅰ)

en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l’égard du christ Jésus. (Ⅲ)

ut communicatio fidei tuæ evidens fiat in agnitione omnis operis boni, quod est in vobis in Christo Jesu. (Ⅳ)

1.7
χαρὰν γὰρ ἔχομμεν πολλὴν καὶπαράάκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάάγχνα τῶν ἁγίίων ἀναπέέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέέ.

En effet, ta charité m'a comblé de joie et de consolation, parce que les coeurs des saints ont été ranimés par toi, frère. (⁎)

J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité; car par toi, frère, le coeur des saints a été tranquillisé. (Ⅰ)

Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. (Ⅲ)

Gaudium enim magnum habui, et consolationem in caritate tua : quia viscera sanctorum requieverunt per te, frater.\ (Ⅳ)

1.8
Διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίίαν ἔχων ἐπιτάάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

Voilà pourquoi, bien que j'ai dans le Christ toute liberté de te prescrire ce qu'il convient de faire, (⁎)

C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, (Ⅰ)

C’est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ de te commander ce qui convient, (Ⅲ)

Propter quod multam fiduciam habens in Christo Jesu imperandi tibi quod ad rem pertinet : (Ⅳ)

1.9
διὰ τὴνἀγάάπην μμᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέέσμμιος ἸησοῦΧριστοῦ ·∙

j'aime mieux, au nom de cette charité, t'en supplier. Tel que je suis, moi, Paul, vieux, et de plus actuellement prisonnier pour Jésus-Christ, (⁎)

c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus Christ. (Ⅰ)

— à cause de l’amour, je te prie plutôt, étant tel que je suis, Paul, un vieillard, et maintenant aussi prisonnier de Jésus Christ, (Ⅲ)

propter caritatem magis obsecro, cum sis talis, ut Paulus senex, nunc autem et vinctus Jesu Christi : (Ⅳ)

1.10
παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμμοῦ τέέκνου, ὃν ἐγέέννησα ἐν τοῖς δεσμμοῖς,Ὀνήήσιμμον,

je te supplie donc pour mon fils, que j'ai engendré dans les fers, pour Onésime, (⁎)

Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, (Ⅰ)

je te prie pour mon enfant que j’ai engendré dans les liens, Onésime, (Ⅲ)

obsecro te pro meo filio, quem genui in vinculis, Onesimo, (Ⅳ)

1.11
τόόν ποτέέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέέπεμμψάά σοι,—

qui autrefois ne t'a guère été utile, mais qui maintenant l'est vraiment, et à toi et à moi. (⁎)

qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. (Ⅰ)

qui t’a été autrefois inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, (Ⅲ)

qui tibi aliquando inutilis fuit, nunc autem et mihi et tibi utilis, (Ⅳ)

1.12
αὐτόόν, τοῦτ᾿ ἔστιν τὰ ἐμμὰ σπλάάγχνα.

Je te le renvoie, lui, mon propre coeur. (⁎)

Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. (Ⅰ)

lequel je t’ai renvoyé, — lui, mes propres entrailles. (Ⅲ)

quem remisi tibi. Tu autem illum, ut mea viscera, suscipe : (Ⅳ)

1.13
ὃν ἐγὼ ἐβουλόόμμην πρὸς ἐμμαυτὸνκατέέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μμοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμμοῖς τοῦ εὐαγγελίίου ·∙

Je l'aurais volontiers retenu près de moi, afin qu'il me servit à ta place dans les chaînes que je porte pour l'Evangile. (⁎)

J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. (Ⅰ)

Moi, j’aurais voulu le retenir auprès de moi, afin qu’il me servît pour toi dans les liens de l’évangile; (Ⅲ)

quem ego volueram mecum detinere, ut pro te mihi ministraret in vinculis Evangelii : (Ⅳ)

1.14
χωρὶς δὲ τῆς σῆςγνώώμμης οὐδὲν ἠθέέλησα ποιῆσαι, ἵνα μμὴ ὡς κατὰ ἀνάάγκην τὸ ἀγαθόόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούύσιον.

Mais je n'ai voulu rien faire sans ton assentiment, pour que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il vienne de ton plein gré. (⁎)

Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. (Ⅰ)

mais je n’ai rien voulu faire sans ton avis, afin que le bien que tu fais ne fût pas l’effet de la contrainte, mais qu’il fût volontaire. (Ⅲ)

sine consilio autem tuo nihil volui facere, uti ne velut ex necessitate bonum tuum esset, sed voluntarium. (Ⅳ)

1.15
τάάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώώνιον αὐτὸν ἀπέέχῃς,

Peut-être aussi Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps, qu'afin que tu le recouvres à jamais, (⁎)

Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, (Ⅰ)

Car c’est peut-être pour cette raison qu’il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, (Ⅲ)

Forsitan enim ideo discessit ad horam a te, ut æternum illum reciperes : (Ⅳ)

1.16
οὐκέέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόόν, μμάάλιστα ἐμμοίί, πόόσῳ δὲ μμᾶλλον σοὶ καὶἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίίῳ.

non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, tout particulièrement aimé de moi, et combien plus de toi, aussi bien selon la chair que selon le Seigneur ? (⁎)

non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. (Ⅰ)

non plus comme un esclave, mais au-dessus d’un esclave, comme un frère bien-aimé, spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. (Ⅲ)

jam non ut servum, sed pro servo carissimum fratrem, maxime mihi : quanto autem magis tibi et in carne, et in Domino ? (Ⅳ)

1.17
εἰ οὖν μμε ἔχεις κοινωνόόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμμέέ ·∙

Si donc tu me tiens pour étroitement uni à toi, accueille-le comme moi-même. (⁎)

Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. (Ⅰ)

Si donc tu me tiens pour associé à toi, reçois-le comme moi-même; (Ⅲ)

Si ergo habes me socium, suscipe illum sicut me : (Ⅳ)

1.18
εἰ δέέ τι ἠδίίκησέέν σε ἢ ὀφείίλει, τοῦτο ἐμμοὶ ἐλλόόγα.

Et s'il t'a fait tort, s'il te doit quelque chose, passe-le à mon compte. (⁎)

Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. (Ⅰ)

mais, s’il t’a fait quelque tort ou s’il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. (Ⅲ)

si autem aliquid nocuit tibi, aut debet, hoc mihi imputa. (Ⅳ)

1.19
ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇἐμμῇ χειρίί ·∙ ἐγὼ ἀποτίίσω, ἵνα μμὴ λέέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόόν μμοι προσοφείίλεις.

C'est moi Paul, qui écris ceci de ma propre main ; moi je te le rendrai, pour ne pas te dire que tu es mon débiteur, et même de ta propre personne. (⁎)

Moi Paul, je l'écris de ma propre main, -je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. (Ⅰ)

Moi, Paul, je l’ai écrit de ma propre main; moi, je payerai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même aussi à moi. (Ⅲ)

Ego Paulus scripsi mea manu : ego reddam, ut non dicam tibi, quod et teipsum mihi debes : (Ⅳ)

1.20
ναίί,ἀδελφέέ, ἐγώώ σου ὀναίίμμην ἐν Κυρίίῳ ·∙ ἀνάάπαυσόόν μμου τὰ σπλάάγχνα ἐν Χριστῷ.

Oui, frère, que j'obtienne de toi cette satisfaction dans le Seigneur; réjouis mes entrailles dans le Christ. (⁎)

Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage, dans le Seigneur; tranquillise mon coeur en Christ. (Ⅰ)

Oui, frère, que moi, je tire ce profit de toi dans le Seigneur: rafraîchis mes entrailles en Christ. (Ⅲ)

ita, frater. Ego te fruar in Domino : refice viscera mea in Domino. (Ⅳ)

1.21
Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψάά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέέγω ποιήήσεις.

Je t'écris ceci plein de confiance en ta docilité, sachant que tu feras même au delà de ce que je demande. (⁎)

C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au delà de ce que je dis. (Ⅰ)

Ayant de la confiance dans ton obéissance, je t’ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne dis. (Ⅲ)

Confidens in obedientia tua scripsi tibi : sciens quoniam et super id, quod dico, facies.\ (Ⅳ)

1.22
ἅμμα δὲ καὶἑτοίίμμαζέέ μμοι ξενίίαν, ἐλπίίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμμῶν χαρισθήήσομμαι ὑμμῖν.

En même temps, prépare aussi pour moi l'hospitalité ; car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. (⁎)

En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. (Ⅰ)

Mais en même temps, prépare-moi aussi un logement, car j’espère que, par vos prières, je vous serai donné. (Ⅲ)

Simul autem et para mihi hospitium : nam spero per orationes vestras donari me vobis. (Ⅳ)

1.23
Ἀσπάάζεταίί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμμάάλωτόός μμου ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,

Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, (⁎)

Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus Christ, (Ⅰ)

Épaphras, mon compagnon de captivité dans le christ Jésus, (Ⅲ)

Salutat te Epaphras concaptivus meus in Christo Jesu, (Ⅳ)

1.24
Μάάρκος,Ἀρίίσταρχος, Δημμᾶς, Λ ουκᾶς, οἱ συνεργοίί μμου.

ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. (⁎)

te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'oeuvre. (Ⅰ)

Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d’œuvre, te saluent. (Ⅲ)

Marcus, Aristarchus, Demas, et Lucas, adjutores mei. (Ⅳ)

1.25
Ἡ χάάρις τοῦ Κυρίίου ἡμμῶν ἸησοῦΧριστοῦ μμετὰ τοῦ πνεύύμματος ὑμμῶν.Πρὸς Ἑβραίίους.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec votre esprit ! Amen ! (⁎)

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit! (Ⅰ)

Que la grâce de notre seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit! (Ⅲ)

Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro. Amen. (Ⅳ)


Page:  1

Menu livre ↑