1 Corinthians
> 1 Corinthians  >
24 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


16. 1  
Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.
- Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises de la Galatie. (Ⅱ)
- Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. (Ⅲ)
- De collectis autem, quæ fiunt in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Galatiæ, ita et vos facite. (Ⅳ)
16. 2  
κατὰ μίαν ⸀σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ⸀ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.
- Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. (Ⅱ)
- Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. (Ⅲ)
- Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recondens quod ei bene placuerit : ut non, cum venero, tunc collectæ fiant. (Ⅳ)
16. 3  
ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ⸀ἐὰν δοκιμάσητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ·
- Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. (Ⅱ)
- And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. (Ⅲ)
- Cum autem præsens fuero, quos probaveritis per epistolas, hos mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem. (Ⅳ)
16. 4  
ἐὰν δὲ ⸂ἄξιον ᾖ⸃ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.
- Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. (Ⅱ)
- And if it be meet that I go also, they shall go with me. (Ⅲ)
- Quod si dignum fuerit ut et ego eam, mecum ibunt.\ (Ⅳ)
16. 5  
Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,
- J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. (Ⅱ)
- Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia. (Ⅲ)
- Veniam autem ad vos, cum Macedoniam pertransiero : nam Macedoniam pertransibo. (Ⅳ)
16. 6  
πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν ⸀παραμενῶ ἢ ⸀καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.
- Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. (Ⅱ)
- And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. (Ⅲ)
- Apud vos autem forsitan manebo, vel etiam hiemabo : ut vos me deducatis quocumque iero. (Ⅳ)
16. 7  
οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω ⸀γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ⸀ἐπιτρέψῃ.
- Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. (Ⅱ)
- For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. (Ⅲ)
- Nolo enim vos modo in transitu videre, spero enim me aliquantulum temporis manere apud vos, si Dominus permiserit. (Ⅳ)
16. 8  
⸀ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·
- Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; (Ⅱ)
- But I will tarry at Ephesus until Pentecost. (Ⅲ)
- Permanebo autem Ephesi usque ad Pentecosten. (Ⅳ)
16. 9  
θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.
- car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. (Ⅱ)
- For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. (Ⅲ)
- Ostium enim mihi apertum est magnum, et evidens : et adversarii multi.\ (Ⅳ)
16. 10  
Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς ⸀κἀγώ·
- Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'oeuvre du Seigneur. (Ⅱ)
- Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. (Ⅲ)
- Si autem venerit Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos : opus enim Domini operatur, sicut et ego. (Ⅳ)
16. 11  
μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός ⸀με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.
- Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. (Ⅱ)
- Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. (Ⅲ)
- Ne quis ergo illum spernat : deducite autem illum in pace, ut veniat ad me : exspecto enim illum cum fratribus. (Ⅳ)
16. 12  
Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.
- Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il partira quand il en aura l'occasion. (Ⅱ)
- As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time. (Ⅲ)
- De Apollo autem fratre vobis notum facio, quoniam multum rogavi eum ut veniret ad vos cum fratribus : et utique non fuit voluntas ut nunc veniret : veniet autem, cum ei vacuum fuerit. (Ⅳ)
16. 13  
Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.
- Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. (Ⅱ)
- Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. (Ⅲ)
- Vigilate, state in fide, viriliter agite, et confortamini. (Ⅳ)
16. 14  
πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.
- Que tout ce que vous faites se fasse avec charité! (Ⅱ)
- Let all your things be done with charity. (Ⅲ)
- Omnia vestra in caritate fiant. (Ⅳ)
16. 15  
Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·
- Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. (Ⅱ)
- I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,) (Ⅲ)
- Obsecro autem vos fratres, nostis domum Stephanæ, et Fortunati, et Achaici : quoniam sunt primitiæ Achaiæ, et in ministerium sanctorum ordinaverunt seipsos : (Ⅳ)
16. 16  
ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.
- Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même oeuvre. (Ⅱ)
- That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth. (Ⅲ)
- ut et vos subditi sitis ejusmodi, et omni cooperanti, et laboranti. (Ⅳ)
16. 17  
χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ⸀ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν,
- Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus; ils ont suppléé à votre absence, (Ⅱ)
- I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied. (Ⅲ)
- Gaudeo autem in præsentia Stephanæ, et Fortunati, et Achaici : quoniam id, quod vobis deerat, ipsi suppleverunt : (Ⅳ)
16. 18  
ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.
- car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. (Ⅱ)
- For they have refreshed my spirit and your's: therefore acknowledge ye them that are such. (Ⅲ)
- refecerunt enim et meum spiritum, et vestrum. Cognoscite ergo qui hujusmodi sunt.\ (Ⅳ)
16. 19  
Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ⸀ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ ⸀Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.
- Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. (Ⅱ)
- The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. (Ⅲ)
- Salutant vos ecclesiæ Asiæ. Salutant vos in Domino multum, Aquila et Priscilla cum domestica sua ecclesia : apud quos et hospitor. (Ⅳ)
16. 20  
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
- Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. (Ⅱ)
- All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. (Ⅲ)
- Salutant vos omnes fratres. Salutate invicem in osculo sancto. (Ⅳ)
16. 21  
Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.
- Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. (Ⅱ)
- The salutation of me Paul with mine own hand. (Ⅲ)
- Salutatio, mea manu Pauli. (Ⅳ)
16. 22  
εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν ⸀κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. ⸂Μαράνα θά⸃.
- Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème! Maranatha. (Ⅱ)
- If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha. (Ⅲ)
- Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit anathema, Maran Atha. (Ⅳ)
16. 23  
ἡ χάρις τοῦ κυρίου ⸀Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν.
- Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! (Ⅱ)
- The grace of our Lord Jesus Christ be with you. (Ⅲ)
- Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. (Ⅳ)
16. 24  
ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ⸀Ἰησοῦ.
- Mon amour est avec vous tous en Jésus Christ. (Ⅱ)
- My love be with you all in Christ Jesus. Amen. (Ⅲ)
- Caritas mea cum omnibus vobis in Christo Jesu. Amen. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 16
| | | | | | | | | | | | | | | 16|
>>