Galatians
> Galatians  >
18 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


6. 1  
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
- Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. (Ⅱ)
- Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. (Ⅲ)
- Fratres, etsi præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne et tu tenteris. (Ⅳ)
6. 2  
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
- Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. (Ⅱ)
- ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ⸀ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. (Ⅲ)
- Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi. (Ⅳ)
6. 3  
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
- Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. (Ⅱ)
- εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, ⸂φρεναπατᾷ ἑαυτόν⸃· (Ⅲ)
- Nam si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit. (Ⅳ)
6. 4  
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
- Que chacun examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; (Ⅱ)
- τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον, (Ⅲ)
- Opus autem suum probet unusquisque, et sic in semetipso tantum gloriam habebit, et non in altero. (Ⅳ)
6. 5  
For every man shall bear his own burden.
- car chacun portera son propre fardeau. (Ⅱ)
- ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. (Ⅲ)
- Unusquisque enim onus suum portabit. (Ⅳ)
6. 6  
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
- Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. (Ⅱ)
- Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. (Ⅲ)
- Communicet autem is qui catechizatur verbo, ei qui se catechizat, in omnibus bonis. (Ⅳ)
6. 7  
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
- Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. (Ⅱ)
- μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ⸀ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· (Ⅲ)
- Nolite errare : Deus non irridetur. (Ⅳ)
6. 8  
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
- Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. (Ⅱ)
- ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. (Ⅲ)
- Quæ enim seminaverit homo, hæc et metet. Quoniam qui seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem : qui autem seminat in spiritu, de spiritu metet vitam æternam. (Ⅳ)
6. 9  
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
- Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. (Ⅱ)
- τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ⸀ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. (Ⅲ)
- Bonum autem facientes, non deficiamus : tempore enim suo metemus non deficientes. (Ⅳ)
6. 10  
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
- Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. (Ⅱ)
- ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ⸀ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. (Ⅲ)
- Ergo dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei.\ (Ⅳ)
6. 11  
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
- Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. (Ⅱ)
- Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. (Ⅲ)
- Videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu. (Ⅳ)
6. 12  
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
- Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. (Ⅱ)
- ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ⸀ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ ⸀Χριστοῦ ⸀μὴ διώκωνται· (Ⅲ)
- Quicumque enim volunt placere in carne, hi cogunt vos circumcidi, tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur. (Ⅳ)
6. 13  
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
- Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. (Ⅱ)
- οὐδὲ γὰρ οἱ ⸀περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. (Ⅲ)
- Neque enim qui circumciduntur, legem custodiunt : sed volunt vos circumcidi, ut in carne vestra glorientur. (Ⅳ)
6. 14  
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
- Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! (Ⅱ)
- ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται ⸀κἀγὼ κόσμῳ. (Ⅲ)
- Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi : per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. (Ⅳ)
6. 15  
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
- Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. (Ⅱ)
- ⸂οὔτε γὰρ⸃ περιτομή τί ⸀ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. (Ⅲ)
- In Christo enim Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed nova creatura. (Ⅳ)
6. 16  
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
- Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu! (Ⅱ)
- καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. (Ⅲ)
- Et quicumque hanc regulam secuti fuerint, pax super illos, et misericordia, et super Israël Dei. (Ⅳ)
6. 17  
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
- Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. (Ⅱ)
- Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα ⸀τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. (Ⅲ)
- De cetero, nemo mihi molestus sit : ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto. (Ⅳ)
6. 18  
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
- Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit! Amen! (Ⅱ)
- Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. (Ⅲ)
- Gratia Domini nostri Jesu Christi cum spiritu vestro, fratres. Amen. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 6
| | | | | 6|
>>