James
> James  >
26 Verses | Page 1 / 1
(Greek Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


2. 1  
δελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης;
- Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempte de toute acception de personnes. (Ⅱ)
- My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. (Ⅲ)
- Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Jesu Christi gloriæ. (Ⅳ)
2. 2  
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ ⸀εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,
- Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; (Ⅱ)
- For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment; (Ⅲ)
- Etenim si introierit in conventum vestrum vir aureum annulum habens in veste candida, introierit autem et pauper in sordido habitu, (Ⅳ)
2. 3  
⸂ἐπιβλέψητε δὲ⸃ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ ⸀εἴπητε· Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε· Σὺ στῆθι ⸂ἢ κάθου ἐκεῖ⸃ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,
- si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur! et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! ou bien: Assieds-toi au-dessous de mon marche-pied, (Ⅱ)
- And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool: (Ⅲ)
- et intendatis in eum qui indutus est veste præclara, et dixeritis ei : Tu sede hic bene : pauperi autem dicatis : Tu sta illic ; aut sede sub scabello pedum meorum : (Ⅳ)
2. 4  
⸀οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;
- ne faites vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? (Ⅱ)
- Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts? (Ⅲ)
- nonne judicatis apud vosmetipsos, et facti estis judices cogitationum iniquarum ? (Ⅳ)
2. 5  
ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς ⸂τῷ κόσμῳ⸃ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;
- Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? (Ⅱ)
- Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? (Ⅲ)
- Audite, fratres mei dilectissimi : nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo, divites in fide, et hæredes regni, quod repromisit Deus diligentibus se ? (Ⅳ)
2. 6  
ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;
- Et vous, vous avilissez le pauvre! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui vous traînent devant les tribunaux? (Ⅱ)
- But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats? (Ⅲ)
- vos autem exhonorastis pauperem. Nonne divites per potentiam opprimunt vos, et ipsi trahunt vos ad judicia ? (Ⅳ)
2. 7  
οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ’ ὑμᾶς;
- Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? (Ⅱ)
- Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? (Ⅲ)
- nonne ipsi blasphemant bonum nomen, quod invocatum est super vos ? (Ⅳ)
2. 8  
Εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε·
- Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. (Ⅱ)
- If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well: (Ⅲ)
- Si tamen legem perficitis regalem secundum Scripturas : Diliges proximum tuum sicut teipsum : bene facitis : (Ⅳ)
2. 9  
εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται.
- Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. (Ⅱ)
- But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. (Ⅲ)
- si autem personas accipitis, peccatum operamini, redarguti a lege quasi transgressores. (Ⅳ)
2. 10  
ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον ⸂τηρήσῃ, πταίσῃ⸃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.
- Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. (Ⅱ)
- For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. (Ⅲ)
- Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus. (Ⅳ)
2. 11  
ὁ γὰρ εἰπών Μὴ ⸀μοιχεύσῃς εἶπεν καί Μὴ ⸀φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ ⸂μοιχεύεις φονεύεις⸃ δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.
- En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. (Ⅱ)
- For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. (Ⅲ)
- Qui enim dixit : Non mœchaberis, dixit et : Non occides. Quod si non mœchaberis, occides autem, factus es transgressor legis. (Ⅳ)
2. 12  
οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι.
- Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, (Ⅱ)
- So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. (Ⅲ)
- Sic loquimini, et sic facite sicut per legem libertatis incipientes judicari. (Ⅳ)
2. 13  
ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος· κατακαυχᾶται ⸀ἔλεος κρίσεως.
- car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. (Ⅱ)
- For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment. (Ⅲ)
- Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam : superexaltat autem misericordia judicium.\ (Ⅳ)
2. 14  
⸀Τί ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;
- Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? (Ⅱ)
- What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him? (Ⅲ)
- Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat ? numquid poterit fides salvare eum ? (Ⅳ)
2. 15  
⸀ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ ⸀λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς,
- Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, (Ⅱ)
- If a brother or sister be naked, and destitute of daily food, (Ⅲ)
- Si autem frater et soror nudi sint, et indigeant victu quotidiano, (Ⅳ)
2. 16  
εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν· Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, ⸀τί ὄφελος;
- et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? (Ⅱ)
- And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit? (Ⅲ)
- dicat autem aliquis ex vobis illis : Ite in pace, calefacimini et saturamini : non dederitis autem eis quæ necessaria sunt corpori, quid proderit ? (Ⅳ)
2. 17  
οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ⸂ἔχῃ ἔργα⸃, νεκρά ἐστιν καθ’ ἑαυτήν.
- Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. (Ⅱ)
- Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. (Ⅲ)
- Sic et fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa. (Ⅳ)
2. 18  
Ἀλλ’ ἐρεῖ τις· Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ⸀χωρὶς τῶν ⸀ἔργων, κἀγώ ⸂σοι δείξω⸃ ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν ⸀πίστιν.
- Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. (Ⅱ)
- Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. (Ⅲ)
- Sed dicet quis : Tu fidem habes, et ego opera habeo : ostende mihi fidem tuam sine operibus : et ego ostendam tibi ex operibus fidem meam. (Ⅳ)
2. 19  
σὺ πιστεύεις ὅτι ⸂εἷς ἐστιν ὁ θεός⸃; καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν.
- Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. (Ⅱ)
- Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble. (Ⅲ)
- Tu credis quoniam unus est Deus : bene facis : et dæmones credunt, et contremiscunt. (Ⅳ)
2. 20  
θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ⸀ἀργή ἐστιν;
- Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? (Ⅱ)
- But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? (Ⅲ)
- Vis autem scire, o homo inanis, quoniam fides sine operibus mortua est ? (Ⅳ)
2. 21  
Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;
- Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? (Ⅱ)
- Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar? (Ⅲ)
- Abraham pater noster nonne ex operibus justificatus est, offerens Isaac filium suum super altare ? (Ⅳ)
2. 22  
βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,
- Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. (Ⅱ)
- Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? (Ⅲ)
- Vides quoniam fides cooperabatur operibus illius : et ex operibus fides consummata est ? (Ⅳ)
2. 23  
καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη.
- Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. (Ⅱ)
- And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God. (Ⅲ)
- Et suppleta est Scriptura, dicens : Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi ad justitiam, et amicus Dei appellatus est. (Ⅳ)
2. 24  
⸀ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.
- Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. (Ⅱ)
- Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only. (Ⅲ)
- Videtis quoniam ex operibus justificatur homo, et non ex fide tantum ? (Ⅳ)
2. 25  
ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;
- Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? (Ⅱ)
- Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way? (Ⅲ)
- Similiter et Rahab meretrix, nonne ex operibus justificata est, suscipiens nuntios, et alia via ejiciens ? (Ⅳ)
2. 26  
ὥσπερ ⸀γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις ⸀χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.
- Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. (Ⅱ)
- For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. (Ⅲ)
- Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides sine operibus mortua est. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 2
| 2| | | |
>>