Ecclesiastes
> Ecclesiastes  >
18 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)
(Ⅴ)


1. 1  
The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.
- Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. (Ⅱ)
- ῥήματα 'Εκκλησιαστου̃ υἱου̃ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ (Ⅲ)
- Verba Ecclesiastæ, filii David, regis Jerusalem. (Ⅳ)
- ‫ 1  ׃1   דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם ‬ (Ⅴ)
1. 2  
Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.
- Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. (Ⅱ)
- ματαιότης ματαιοτήτων εἰ̃πεν ὁ 'Εκκλησιαστής ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης (Ⅲ)
- Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes ;/ vanitas vanitatum, et omnia vanitas./ (Ⅳ)
- ‫ 2  ׃1   הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל ‬ (Ⅴ)
1. 3  
What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun?
- Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? (Ⅱ)
- τίς περισσεία τω̨̃ ἀνθρώπω̨ ἐν παντὶ μόχθω̨ αὐτου̃ ὡ̨̃ μοχθει̃ ὑπὸ τὸν ἥλιον (Ⅲ)
- Quid habet amplius homo/ de universo labore suo quo laborat sub sole ?]\ (Ⅳ)
- ‫ 3  ׃1   מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש ‬ (Ⅴ)
1. 4  
One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.
- Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. (Ⅱ)
- γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται καὶ ἡ γη̃ εἰς τὸν αἰω̃να ἕστηκεν (Ⅲ)
- Generatio præterit, et generatio advenit ;/ terra autem in æternum stat./ (Ⅳ)
- ‫ 4  ׃1   דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת ‬ (Ⅴ)
1. 5  
The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.
- Le soleil se lève, le soleil se couche; il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. (Ⅱ)
- καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτου̃ ἕλκει (Ⅲ)
- Oritur sol et occidit,/ et ad locum suum revertitur ;/ ibique renascens, (Ⅳ)
- ‫ 5  ׃1   וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם ‬ (Ⅴ)
1. 6  
The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north; it whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits.
- Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord; puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. (Ⅱ)
- ἀνατέλλων αὐτὸς ἐκει̃ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοι̃ πρὸς βορρα̃ν κυκλοι̃ κυκλω̃ν πορεύεται τὸ πνευ̃μα καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτου̃ ἐπιστρέφει τὸ πνευ̃μα (Ⅲ)
- gyrat per meridiem, et flectitur ad aquilonem./ Lustrans universa in circuitu pergit spiritus,/ et in circulos suos revertitur./ (Ⅳ)
- ‫ 6  ׃1   הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח ‬ (Ⅴ)
1. 7  
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.
- Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie; ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. (Ⅱ)
- πάντες οἱ χείμαρροι πορεύονται εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔσται ἐμπιμπλαμένη εἰς τόπον οὑ̃ οἱ χείμαρροι πορεύονται ἐκει̃ αὐτοὶ ἐπιστρέφουσιν του̃ πορευθη̃ναι (Ⅲ)
- Omnia flumina intrant in mare,/ et mare non redundat ;/ ad locum unde exeunt flumina/ revertuntur ut iterum fluant./ (Ⅳ)
- ‫ 7  ׃1   כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת ‬ (Ⅴ)
1. 8  
All things are full of labour; man cannot utter it: the eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing.
- Toutes choses sont en travail au delà de ce qu'on peut dire; l'oeil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. (Ⅱ)
- πάντες οἱ λόγοι ἔγκοποι οὐ δυνήσεται ἀνὴρ του̃ λαλει̃ν καὶ οὐκ ἐμπλησθήσεται ὀφθαλμὸς του̃ ὁρα̃ν καὶ οὐ πληρωθήσεται οὐ̃ς ἀπὸ ἀκροάσεως (Ⅲ)
- Cunctæ res difficiles ;/ non potest eas homo explicare sermone./ Non saturatur oculus visu,/ nec auris auditu impletur./ (Ⅳ)
- ‫ 8  ׃1   כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע ‬ (Ⅴ)
1. 9  
The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.
- Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. (Ⅱ)
- τί τὸ γεγονός αὐτὸ τὸ γενησόμενον καὶ τί τὸ πεποιημένον αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον καὶ οὐκ ἔστιν πα̃ν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον (Ⅲ)
- Quid est quod fuit ? Ipsum quod futurum est./ Quid est quod factum est ? Ipsum quod faciendum est./ (Ⅳ)
- ‫ 9  ׃1   מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש ‬ (Ⅴ)
1. 10  
Is there any thing whereof it may be said, See, this is new? it hath been already of old time, which was before us.
- S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est nouveau! cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. (Ⅱ)
- ὃς λαλήσει καὶ ἐρει̃ ἰδὲ του̃το καινόν ἐστιν ἤδη γέγονεν ἐν τοι̃ς αἰω̃σιν τοι̃ς γενομένοις ἀπὸ ἔμπροσθεν ἡμω̃ν (Ⅲ)
- Nihil sub sole novum,/ nec valet quisquam dicere : Ecce hoc recens est :/ jam enim præcessit in sæculis quæ fuerunt ante nos./ (Ⅳ)
- ‫ 10 ׃1   יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו ‬ (Ⅴ)
1. 11  
There is no remembrance of former things; neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after.
- On ne se souvient pas de ce qui est ancien; et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. (Ⅱ)
- οὐκ ἔστιν μνήμη τοι̃ς πρώτοις καί γε τοι̃ς ἐσχάτοις γενομένοις οὐκ ἔσται αὐτοι̃ς μνήμη μετὰ τω̃ν γενησομένων εἰς τὴν ἐσχάτην (Ⅲ)
- Non est priorum memoria ;/ sed nec eorum quidem quæ postea futura sunt/ erit recordatio apud eos qui futuri sunt in novissimo.]\ (Ⅳ)
- ‫ 11 ׃1   אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה פ‬ (Ⅴ)
1. 12  
I the Preacher was king over Israel in Jerusalem.
- Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. (Ⅱ)
- ἐγὼ 'Εκκλησιαστὴς ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ (Ⅲ)
- Ego Ecclesiastes fui rex Israël in Jerusalem ;/ (Ⅳ)
- ‫ 12 ׃1   אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם ‬ (Ⅴ)
1. 13  
And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven: this sore travail hath God given to the sons of man to be exercised therewith.
- J'ai appliqué mon coeur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux: c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. (Ⅱ)
- καὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου του̃ ἐκζητη̃σαι καὶ του̃ κατασκέψασθαι ἐν τη̨̃ σοφία̨ περὶ πάντων τω̃ν γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρανόν ὅτι περισπασμὸν πονηρὸν ἔδωκεν ὁ θεὸς τοι̃ς υἱοι̃ς του̃ ἀνθρώπου του̃ περισπα̃σθαι ἐν αὐτω̨̃ (Ⅲ)
- et proposui in animo meo quærere et investigare sapienter/ de omnibus quæ fiunt sub sole./ Hanc occupationem pessimam/ dedit Deus filiis hominum, ut occuparentur in ea./ (Ⅳ)
- ‫ 13 ׃1   ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו ‬ (Ⅴ)
1. 14  
I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.
- J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil; et voici, tout est vanité et poursuite du vent. (Ⅱ)
- εἰ̃δον σὺν πάντα τὰ ποιήματα τὰ πεποιημένα ὑπὸ τὸν ἥλιον καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος (Ⅲ)
- Vidi cuncta quæ fiunt sub sole,/ et ecce universa vanitas et afflictio spiritus./ (Ⅳ)
- ‫ 14 ׃1   ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח ‬ (Ⅴ)
1. 15  
That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.
- Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. (Ⅱ)
- διεστραμμένον οὐ δυνήσεται του̃ ἐπικοσμηθη̃ναι καὶ ὑστέρημα οὐ δυνήσεται του̃ ἀριθμηθη̃ναι (Ⅲ)
- Perversi difficile corriguntur,/ et stultorum infinitus est numerus./ (Ⅳ)
- ‫ 15 ׃1   מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות ‬ (Ⅴ)
1. 16  
I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem: yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge.
- J'ai dit en mon coeur: Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon coeur a vu beaucoup de sagesse et de science. (Ⅱ)
- ἐλάλησα ἐγὼ ἐν καρδία̨ μου τω̨̃ λέγειν ἐγὼ ἰδοὺ ἐμεγαλύνθην καὶ προσέθηκα σοφίαν ἐπὶ πα̃σιν οἳ ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν Ιερουσαλημ καὶ καρδία μου εἰ̃δεν πολλά σοφίαν καὶ γνω̃σιν (Ⅲ)
- Locutus sum in corde meo, dicens :/ Ecce magnus effectus sum, et præcessi omnes sapientia/ qui fuerunt ante me in Jerusalem ;/ et mens mea contemplata est multa sapienter, et didici./ (Ⅳ)
- ‫ 16 ׃1   דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת ‬ (Ⅴ)
1. 17  
And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit.
- J'ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie; j'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. (Ⅱ)
- καὶ ἔδωκα καρδίαν μου του̃ γνω̃ναι σοφίαν καὶ γνω̃σιν παραβολὰς καὶ ἐπιστήμην ἔγνων ὅτι καί γε του̃τ' ἔστιν προαίρεσις πνεύματος (Ⅲ)
- Dedique cor meum ut scirem prudentiam atque doctrinam,/ erroresque et stultitiam ;/ et agnovi quod in his quoque esset labor et afflictio spiritus :/ (Ⅳ)
- ‫ 17 ׃1   ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח ‬ (Ⅴ)
1. 18  
For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
- Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. (Ⅱ)
- ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλη̃θος γνώσεως καὶ ὁ προστιθεὶς γνω̃σιν προσθήσει ἄλγημα (Ⅲ)
- eo quod in multa sapientia multa sit indignatio ;/ et qui addit scientiam, addit et laborem.] (Ⅳ)
- ‫ 18 ׃1   כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב ‬ (Ⅴ)


Page: 1
Chapter 1
1| | | | | | | | | | | |
>>