1 Corinthians
> 1 Corinthians  >
33 Verses | Page 1 / 1
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


10. 1  
Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;
- Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, (Ⅱ)
- Οὐ θέλω ⸀γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, (Ⅲ)
- Nolo enim vos ignorare fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, (Ⅳ)
10. 2  
And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;
- qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, (Ⅱ)
- καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ⸀ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, (Ⅲ)
- et omnes in Moyse baptizati sunt in nube, et in mari : (Ⅳ)
10. 3  
|And did all eat the same spiritual meat;
- qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, (Ⅱ)
- καὶ πάντες τὸ αὐτὸ ⸂πνευματικὸν βρῶμα⸃ ἔφαγον (Ⅲ)
- et omnes eamdem escam spiritalem manducaverunt, (Ⅳ)
10. 4  
And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.
- et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. (Ⅱ)
- καὶ πάντες τὸ αὐτὸ ⸂πνευματικὸν ἔπιον πόμα⸃, ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ ⸂πέτρα δὲ⸃ ἦν ὁ Χριστός· (Ⅲ)
- et omnes eumdem potum spiritalem biberunt (bibebant autem de spiritali, consequente eos, petra : petra autem erat Christus) : (Ⅳ)
10. 5  
But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.
- Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. (Ⅱ)
- ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. (Ⅲ)
- sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo : nam prostrati sunt in deserto. (Ⅳ)
10. 6  
Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.
- Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. (Ⅱ)
- Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. (Ⅲ)
- Hæc autem in figura facta sunt nostri, ut non simus concupiscentes malorum, sicut et illi concupierunt. (Ⅳ)
10. 7  
Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.
- Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (Ⅱ)
- μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται· Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. (Ⅲ)
- Neque idololatræ efficiamini, sicut quidam ex ipsis : quemadmodum scriptum est : Sedit populus manducare, et bibere, et surrexerunt ludere. (Ⅳ)
10. 8  
Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.
- Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. (Ⅱ)
- μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. (Ⅲ)
- Neque fornicemur, sicut quidam ex ipsis fornicati sunt, et ceciderunt una die viginti tria millia. (Ⅳ)
10. 9  
Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.
- Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. (Ⅱ)
- μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν ⸀Χριστόν, ⸀καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ⸀ἀπώλλυντο. (Ⅲ)
- Neque tentemus Christum, sicut quidam eorum tentaverunt, et a serpentibus perierunt. (Ⅳ)
10. 10  
Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.
- Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. (Ⅱ)
- μηδὲ γογγύζετε, ⸀καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. (Ⅲ)
- Neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt, et perierunt ab exterminatore. (Ⅳ)
10. 11  
Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
- Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. (Ⅱ)
- ταῦτα ⸀δὲ ⸂τυπικῶς συνέβαινεν⸃ ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων ⸀κατήντηκεν. (Ⅲ)
- Hæc autem omnia in figura contingebant illis : scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos fines sæculorum devenerunt. (Ⅳ)
10. 12  
Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
- Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! (Ⅱ)
- ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ, (Ⅲ)
- Itaque qui se existimat stare, videat ne cadat. (Ⅳ)
10. 13  
There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
- Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. (Ⅱ)
- πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ ⸀δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. (Ⅲ)
- Tentatio vos non apprehendat nisi humana : fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere.\ (Ⅳ)
10. 14  
Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.
- C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. (Ⅱ)
- Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας. (Ⅲ)
- Propter quod, carissimi mihi, fugite ab idolorum cultura : (Ⅳ)
10. 15  
I speak as to wise men; judge ye what I say.
- Je parle comme à des hommes intelligents; jugez vous-mêmes de ce que je dis. (Ⅱ)
- ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι. (Ⅲ)
- ut prudentibus loquor, vos ipsi judicate quod dico. (Ⅳ)
10. 16  
The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?
- La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? (Ⅱ)
- τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ⸂ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ⸃; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; (Ⅲ)
- Calix benedictionis, cui benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi est ? et panis quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est ? (Ⅳ)
10. 17  
For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.
- Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car nous participons tous à un même pain. (Ⅱ)
- ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. (Ⅲ)
- Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus. (Ⅳ)
10. 18  
Behold Israel after the flesh: are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar?
- Voyez les Israélites selon la chair: ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? (Ⅱ)
- βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· ⸀οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν; (Ⅲ)
- Videte Israël secundum carnem : nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris ? (Ⅳ)
10. 19  
What say I then? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing?
- Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. (Ⅱ)
- τί οὖν φημι; ὅτι ⸂εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν, ἢ ὅτι εἴδωλόν⸃ τί ἐστιν; (Ⅲ)
- Quid ergo ? dico quod idolis immolatum sit aliquid ? aut quod idolum, sit aliquid ? (Ⅳ)
10. 20  
But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils.
- Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. (Ⅱ)
- ἀλλ’ ὅτι ἃ ⸀θύουσιν, δαιμονίοις ⸂καὶ οὐ θεῷ θύουσιν⸃, οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. (Ⅲ)
- Sed quæ immolant gentes, dæmoniis immolant, et non Deo. Nolo autem vos socios fieri dæmoniorum : (Ⅳ)
10. 21  
Ye cannot drink the cup of the Lord, and the cup of devils: ye cannot be partakers of the Lord's table, and of the table of devils.
- Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. (Ⅱ)
- οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. (Ⅲ)
- non potestis calicem Domini bibere, et calicem dæmoniorum ; non potestis mensæ Domini participes esse, et mensæ dæmoniorum. (Ⅳ)
10. 22  
Do we provoke the Lord to jealousy? are we stronger than he?
- Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? (Ⅱ)
- ἢ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν; (Ⅲ)
- An æmulamur Dominum ? numquid fortiores illo sumus ? Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt. (Ⅳ)
10. 23  
All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.
- Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout n'édifie pas. (Ⅱ)
- ⸀Πάντα ἔξεστιν· ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει. ⸁πάντα ἔξεστιν· ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. (Ⅲ)
- Omnia mihi licent, sed non omnia ædificat.\ (Ⅳ)
10. 24  
Let no man seek his own, but every man another's wealth.
- Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. (Ⅱ)
- μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ⸀ἑτέρου. (Ⅲ)
- Nemo quod suum est quærat, sed quod alterius. (Ⅳ)
10. 25  
Whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake:
- Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience; (Ⅱ)
- πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν, (Ⅲ)
- Omne quod in macello venit, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. (Ⅳ)
10. 26  
For the earth is the Lord's, and the fulness thereof.
- car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. (Ⅱ)
- τοῦ ⸂κυρίου γὰρ⸃ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. (Ⅲ)
- Domini est terra, et plenitudo ejus. (Ⅳ)
10. 27  
If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go; whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake.
- Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. (Ⅱ)
- ⸀εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν· (Ⅲ)
- Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire : omne quod vobis apponitur, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. (Ⅳ)
10. 28  
But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake that shewed it, and for conscience sake: for the earth is the Lord's, and the fulness thereof:
- Mais si quelqu'un vous dit: Ceci a été offert en sacrifice! n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. (Ⅱ)
- ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ· Τοῦτο ⸀ἱερόθυτόν ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν ⸀συνείδησιν· (Ⅲ)
- Si quis autem dixerit : Hoc immolatum est idolis : nolite manducare propter illum qui indicavit, et propter conscientiam : (Ⅳ)
10. 29  
Conscience, I say, not thine own, but of the other: for why is my liberty judged of another man's conscience?
- Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? (Ⅱ)
- συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου· ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; (Ⅲ)
- conscientiam autem dico non tuam, sed alterius. Ut quid enim libertas mea judicatur ab aliena conscientia ? (Ⅳ)
10. 30  
For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
- Si je mange avec actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâces? (Ⅱ)
- εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; (Ⅲ)
- Si ego cum gratia participo, quid blasphemor pro eo quod gratias ago ? (Ⅳ)
10. 31  
Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
- Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. (Ⅱ)
- Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. (Ⅲ)
- Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis : omnia in gloriam Dei facite. (Ⅳ)
10. 32  
Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:
- Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, (Ⅱ)
- ἀπρόσκοποι ⸂καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε⸃ καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, (Ⅲ)
- Sine offensione estote Judæis, et gentibus, et ecclesiæ Dei : (Ⅳ)
10. 33  
Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved.
- de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. (Ⅱ)
- καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ ⸀σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν. (Ⅲ)
- sicut et ego per omnia omnibus placeo, non quærens quod mihi utile est, sed quod multis : ut salvi fiant. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 10
| | | | | | | | | 10| | | | | | |
>>