1 Corinthians
> 1 Corinthians  >
58 Verses | Page 1 / 2
(King James Version)


Show / Hide
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)


15. 1  
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;
- Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, (Ⅱ)
- Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, (Ⅲ)
- Notum autem vobis facio, fratres, Evangelium, quod prædicavi vobis, quod et accepistis, in quo et statis, (Ⅳ)
15. 2  
By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.
- et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. (Ⅱ)
- δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. (Ⅲ)
- per quod et salvamini : qua ratione prædicaverim vobis, si tenetis, nisi frustra credidistis. (Ⅳ)
15. 3  
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;
- Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; (Ⅱ)
- Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, (Ⅲ)
- Tradidi enim vobis in primis quod et accepi : quoniam Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum Scripturas : (Ⅳ)
15. 4  
And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:
- qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; (Ⅱ)
- καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ⸂ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ⸃ κατὰ τὰς γραφάς, (Ⅲ)
- et quia sepultus est, et quia resurrexit tertia die secundum Scripturas : (Ⅳ)
15. 5  
And that he was seen of Cephas, then of the twelve:
- et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. (Ⅱ)
- καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· (Ⅲ)
- et quia visus est Cephæ, et post hoc undecim : (Ⅳ)
15. 6  
After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.
- Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. (Ⅱ)
- ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ ⸀πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς ⸀δὲ ἐκοιμήθησαν· (Ⅲ)
- deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul : ex quibus multi manent usque adhuc, quidam autem dormierunt : (Ⅳ)
15. 7  
After that, he was seen of James; then of all the apostles.
- Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. (Ⅱ)
- ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· (Ⅲ)
- deinde visus est Jacobo, deinde Apostolis omnibus : (Ⅳ)
15. 8  
And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time.
- Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton; (Ⅱ)
- ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. (Ⅲ)
- novissime autem omnium tamquam abortivo, visus est et mihi. (Ⅳ)
15. 9  
For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
- car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. (Ⅱ)
- ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ· (Ⅲ)
- Ego enim sum minimus Apostolorum, qui non sum dignus vocari Apostolus, quoniam persecutus sum ecclesiam Dei. (Ⅳ)
15. 10  
But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me.
- Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. (Ⅱ)
- χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ⸀ἡ σὺν ἐμοί. (Ⅲ)
- Gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia ejus in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi : non ego autem, sed gratia Dei mecum : (Ⅳ)
15. 11  
Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed.
- Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. (Ⅱ)
- εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. (Ⅲ)
- sive enim ego, sive illi : sic prædicamus, et sic credidistis.\ (Ⅳ)
15. 12  
Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?
- Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? (Ⅱ)
- Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ⸂ἐν ὑμῖν τινες⸃ ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; (Ⅲ)
- Si autem Christus prædicatur quod resurrexit a mortuis, quomodo quidam dicunt in vobis, quoniam resurrectio mortuorum non est ? (Ⅳ)
15. 13  
But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen:
- S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. (Ⅱ)
- εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· (Ⅲ)
- Si autem resurrectio mortuorum non est : neque Christus resurrexit. (Ⅳ)
15. 14  
And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
- Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. (Ⅱ)
- εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ⸀ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, ⸀κενὴ καὶ ἡ πίστις ⸀ὑμῶν, (Ⅲ)
- Si autem Christus non resurrexit, inanis est ergo prædicatio nostra, inanis est et fides vestra : (Ⅳ)
15. 15  
Yea, and we are found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead rise not.
- Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. (Ⅱ)
- εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. (Ⅲ)
- invenimur autem et falsi testes Dei : quoniam testimonium diximus adversus Deum quod suscitaverit Christum, quem non suscitavit, si mortui non resurgunt. (Ⅳ)
15. 16  
For if the dead rise not, then is not Christ raised:
- Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. (Ⅱ)
- εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· (Ⅲ)
- Nam si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit. (Ⅳ)
15. 17  
And if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.
- Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, (Ⅱ)
- εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ⸀ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. (Ⅲ)
- Quod si Christus non resurrexit, vana est fides vestra : adhuc enim estis in peccatis vestris. (Ⅳ)
15. 18  
Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
- et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. (Ⅱ)
- ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. (Ⅲ)
- Ergo et qui dormierunt in Christo, perierunt. (Ⅳ)
15. 19  
If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.
- Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. (Ⅱ)
- εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ⸂ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν⸃ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. (Ⅲ)
- Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus.\ (Ⅳ)
15. 20  
But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.
- Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. (Ⅱ)
- Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν ⸀κεκοιμημένων. (Ⅲ)
- Nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiæ dormientium, (Ⅳ)
15. 21  
For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
- Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. (Ⅱ)
- ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ⸀θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν· (Ⅲ)
- quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum. (Ⅳ)
15. 22  
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
- Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (Ⅱ)
- ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. (Ⅲ)
- Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. (Ⅳ)
15. 23  
But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming.
- mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. (Ⅱ)
- ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ· (Ⅲ)
- Unusquisque autem in suo ordine, primitiæ Christus : deinde ii qui sunt Christi, qui in adventu ejus crediderunt. (Ⅳ)
15. 24  
Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule and all authority and power.
- Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (Ⅱ)
- εἶτα τὸ τέλος, ὅταν ⸀παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν, (Ⅲ)
- Deinde finis : cum tradiderit regnum Deo et Patri, cum evacuaverit omnem principatum, et potestatem, et virtutem. (Ⅳ)
15. 25  
For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.
- Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. (Ⅱ)
- δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι ⸀οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. (Ⅲ)
- Oportet autem illum regnare donec ponat omnes inimicos sub pedibus ejus. (Ⅳ)
15. 26  
The last enemy that shall be destroyed is death.
- Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (Ⅱ)
- ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος, (Ⅲ)
- Novissima autem inimica destruetur mors : omnia enim subjecit pedibus ejus. Cum autem dicat : (Ⅳ)
15. 27  
For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is excepted, which did put all things under him.
- Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. (Ⅱ)
- πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. (Ⅲ)
- Omnia subjecta sunt ei, sine dubio præter eum qui subjecit ei omnia. (Ⅳ)
15. 28  
And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.
- Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. (Ⅱ)
- ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, ⸀τότε αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς ⸀πάντα ἐν πᾶσιν. (Ⅲ)
- Cum autem subjecta fuerint illi omnia : tunc et ipse Filius subjectus erit ei, qui subjecit sibi omnia, ut sit Deus omnia in omnibus. (Ⅳ)
15. 29  
Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?
- Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? (Ⅱ)
- Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ ⸀αὐτῶν; (Ⅲ)
- Alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt ? ut quid et baptizantur pro illis ? (Ⅳ)
15. 30  
And why stand we in jeopardy every hour?
- Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? (Ⅱ)
- τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; (Ⅲ)
- ut quid et nos periclitamur omni hora ? (Ⅳ)
15. 31  
I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
- Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur. (Ⅱ)
- καθ’ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν ⸀καύχησιν, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. (Ⅲ)
- Quotidie morior per vestram gloriam, fratres, quam habeo in Christo Jesu Domino nostro. (Ⅳ)
15. 32  
If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? let us eat and drink; for to morrow we die.
- Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. (Ⅱ)
- εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν. (Ⅲ)
- Si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi, quid mihi prodest, si mortui non resurgunt ? Manducemus, et bibamus, cras enim moriemur. (Ⅳ)
15. 33  
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
- Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs. (Ⅱ)
- μὴ πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. (Ⅲ)
- Nolite seduci : corrumpunt mores bonos colloquia mala. (Ⅳ)
15. 34  
Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame.
- Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. (Ⅱ)
- ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσιν· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν ⸀λαλῶ. (Ⅲ)
- Evigilate justi, et nolite peccare : ignorantiam enim Dei quidam habent, ad reverentiam vobis loquor.\ (Ⅳ)
15. 35  
But some man will say, How are the dead raised up? and with what body do they come?
- Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? (Ⅱ)
- Ἀλλὰ ἐρεῖ τις· Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί, ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; (Ⅲ)
- Sed dicet aliquis : Quomodo resurgunt mortui ? qualive corpore venient ? (Ⅳ)
15. 36  
Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die:
- Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. (Ⅱ)
- ⸀ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ· (Ⅲ)
- Insipiens, tu quod seminas non vivificatur, nisi prius moriatur : (Ⅳ)
15. 37  
And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain:
- Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; (Ⅱ)
- καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν· (Ⅲ)
- et quod seminas, non corpus, quod futurum est, seminas, sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicujus ceterorum. (Ⅳ)
15. 38  
But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body.
- puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. (Ⅱ)
- ὁ δὲ θεὸς ⸂δίδωσιν αὐτῷ⸃ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ⸀ἴδιον σῶμα. (Ⅲ)
- Deus autem dat illi corpus sicut vult : ut unicuique seminum proprium corpus. (Ⅳ)
15. 39  
All flesh is not the same flesh: but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds.
- Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. (Ⅱ)
- οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ⸂σὰρξ πτηνῶν⸃, ἄλλη δὲ ⸀ἰχθύων. (Ⅲ)
- Non omnis caro, eadem caro : sed alia quidem hominum, alia vero pecorum, alia volucrum, alia autem piscium. (Ⅳ)
15. 40  
There are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.
- Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. (Ⅱ)
- καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. (Ⅲ)
- Et corpora cælestia, et corpora terrestria : sed alia quidem cælestium gloria, alia autem terrestrium. (Ⅳ)
15. 41  
There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differeth from another star in glory.
- Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. (Ⅱ)
- ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων, ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. (Ⅲ)
- Alia claritas solis, alia claritas lunæ, et alia claritas stellarum. Stella enim a stella differt in claritate : (Ⅳ)
15. 42  
So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is raised in incorruption:
- Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; (Ⅱ)
- Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· (Ⅲ)
- sic et resurrectio mortuorum. Seminatur in corruptione, surget in incorruptione. (Ⅳ)
15. 43  
It is sown in dishonour; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power:
- il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; (Ⅱ)
- σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει· (Ⅲ)
- Seminatur in ignobilitate, surget in gloria : seminatur in infirmitate, surget in virtute : (Ⅳ)
15. 44  
It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.
- il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. (Ⅱ)
- σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ⸀Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ⸂ἔστιν καὶ⸃ πνευματικόν. (Ⅲ)
- seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. Si est corpus animale, est et spiritale, sicut scriptum est : (Ⅳ)
15. 45  
And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.
- C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. (Ⅱ)
- οὕτως καὶ γέγραπται· Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν. (Ⅲ)
- Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificantem. (Ⅳ)
15. 46  
Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.
- Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. (Ⅱ)
- ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. (Ⅲ)
- Sed non prius quod spiritale est, sed quod animale : deinde quod spiritale. (Ⅳ)
15. 47  
The first man is of the earth, earthy; the second man is the Lord from heaven.
- Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. (Ⅱ)
- ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ⸀ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ. (Ⅲ)
- Primus homo de terra, terrenus : secundus homo de cælo, cælestis. (Ⅳ)
15. 48  
As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.
- Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. (Ⅱ)
- οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι· (Ⅲ)
- Qualis terrenus, tales et terreni : et qualis cælestis, tales et cælestes. (Ⅳ)
15. 49  
And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
- Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. (Ⅱ)
- καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, ⸀φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. (Ⅲ)
- Igitur, sicut portavimus imaginem terreni, portemus et imaginem cælestis.\ (Ⅳ)
15. 50  
Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.
- Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. (Ⅱ)
- Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ ⸀δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. (Ⅲ)
- Hoc autem dico, fratres : quia caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt : neque corruptio incorruptelam possidebit. (Ⅳ)


Page: 1
Chapter 15
| | | | | | | | | | | | | | 15| |
>>